bảo vệ quyền tác giả tại trường đại học ngoại thương

bảo vệ quyền tác giả tại trường đại học ngoại thương

bảo vệ quyền tác giả tại trường đại học ngoại thương
... luận quyền tác giả bảo vệ quyền tác giả trường đại học Chương II: Thực trạng bảo vệ quyền tác giả trường Đại học Ngoại Thương Chương III: Đề xuất giải pháp để bảo vệ quyền tác giả Đại học Ngoại Thương ... Đại học Ngoại Thương 26 2.1.2 Chủ thể bảo vệ quyền tác giả trường Đại học Ngoại Thương 28 2.1.3 Đối tượng ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG TRƢỜNGbảo vệ quyền tác giả trường Đại học Ngoại Thương ... Nam quyền tác giả - Nhận thức sinh viên đại học Ngoại Thương quyền tác giả - Các hành vi xâm phạm quyền tác giả đại học Ngoại Thương - Tình hình bảo vệ quyền tác giả đại học Ngoại Thương 4.2 Phạm...
 • 89
 • 127
 • 0

Hiệu quả sử dụng smartphone về kết quả của học sinh tại trường đại học ngoại thương chi nhánh II( ANOVA )

Hiệu quả sử dụng smartphone về kết quả của học sinh tại trường đại học ngoại thương chi nhánh II( ANOVA )
... (mean square within): MSW= MSB (mean square between): MSB= Step 4:One-way ANOVA Table Source of SS Df MS F ratio variation (sum of (degrees of (mean of square) freedom) square) Between SSB k-1 ... “The effect of smartphone on the study result of the student in Foreign Trade University branch II” by analyzing One - factor ANOVA We find down how the percentage, scale and usage of smartphone ... 3.1 Descriptive data 3.2 One-way ANOVA model 3.3 HSD (honest significant difference) test 11 Conclusion and Policy Implication 16 REFERENCE 18 THE EFFECT OF USING SMARTPHONE ON THE RESULT OF THE...
 • 23
 • 103
 • 0

Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Liên hệ với thực tiễn tại trường Đại học Ngoại thương

Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Liên hệ với thực tiễn tại trường Đại học Ngoại thương
... nhằm giáo dục đạo đức cho hệ trẻ theo tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn Đối ng nghiên cứu: nghiên cứu tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc giáo dục đạo đức cho hệ trẻ theo tưởng Hồ Chí Minh Phạm ... TRỌNG VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THẾ HỆ TRẺ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2.1 Sự cần thiết phải giáo dục đạo đức cho hệ trẻ theo tưởng Hồ Chí Minh 2.1.1 Vai trò hệ trẻ phát triển ... đức Hồ Chí Minh Chương 3: giáo dục đạo đức cho hệ trẻ theo tưởng Hồ Chí Minh vận dụng vào thực tiễn trường Đại học Ngoại thương NỘI DUNG Chương 1: NỘI DUNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 1.1...
 • 99
 • 479
 • 5

Triển khai hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại trường đại học ngoại thương

Triển khai hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại trường đại học ngoại thương
... phẩn mềm hệ thống thi trắc nghiệm phù họp để triển khai Trường Đ i học Ngoại thương - Đề xuất quy trình tổ chức triển khai hệ thống thi trắc nghiệm mạng máy tính Trường đại học Ngoại thương cho ... học cùa Trường Đại học ngoại thương 46 3.1.3 Đánh giá hiệu quà triển khai hệ thống thi trắc nghiệm mạng máy tính cùa Trường Đại học Ngoại thương 47 3.2 Phương hướng giải pháp thực thi trắc nghiệm ... cần thi t việc ứng dụng hệ thống thi trắc nghiệm mạng máy tính - Thực trạng kinh nghiệm ứng dụng thi trắc nghiệm mạng máy tính số Trường Đ i học nước - Đánh giá hiệu quủ triển khai thi trắc nghiệm...
 • 112
 • 383
 • 1

Xây dựng hệ thống mã số môn học thuộc các chương trình đào tạo tại trường đại học ngoại thương

Xây dựng hệ thống mã số môn học thuộc các chương trình đào tạo tại trường đại học ngoại thương
... CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG M Ã SỐ M Ô N HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Ì Các nguyên tắc xây dựng hệ thống m ã số môn học Các phương án xây dựng hệ thống m ã số m ô n học ... N HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG PHÀN IV THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG HỆ THỐNG M Ã SÒ M Ô N HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Ì Đ ề xu t quy định m ã số môn học thuộc chương trình đào tạo trường đại ... khoa học cấp trường "Xây dựng hệ thống m ã số môn học thuộc chương trình đào tạo trường đại học Ngoại thương" số NT2005-04 Mục tiêu đề tài - L m rõ sờ xây dựng hệ thống m ã số m ô n học trường...
 • 94
 • 255
 • 0

Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường đại học ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM

Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường đại học ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM
... tác quản chất lượng đào tạo trường Đại học Ngoại thương - Xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết TQM nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ... đầu xây dựng hệ thống quản chất lƣợng đào tạo Đại học Ngoại thƣơng theo triết TQM 3.3.1 Những yêu cầu để xây dựng hệ thống quản chất lượng theo triết TQM vào quản chất lượng đào tạo ... sở luận vấn đề nghiên cứu Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản chất lượng đào tạo Đại học Ngoại thương Chƣơng 3: Bước đầu xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo Trường Đại học Ngoại thương...
 • 22
 • 421
 • 0

Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
... NGHĨA Đại học Ngoại thư ng Nội TVĐHNTHN Thư viện Đại học Ngoại thư ng Nội SP&DV TTTV Sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện SP TTTV Sản phẩm thông tin - thư viện DV TTTV Dịch vụ thông tin - thư ... phát triển sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện Trường Đại học Ngoại thư ng Nội NỘI DUNG CHƯƠNG 1: SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI ... 1: Sản phẩm dịch vụ thông tin hoạt động thông tin - thư viện Trường Đại học Ngoại thư ng Nội Chương 2: Thực trạng sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện Trường Đại học Ngoại thư ng Nội Chương...
 • 122
 • 1,729
 • 3

Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế tại trường Đại học Ngoại Thương

Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế tại trường Đại học Ngoại Thương
... ng nghiên cứu: Nghiên cứu tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc giáo dục đạo đức cho hệ trẻ theo tưởng Hồ Chí Minh qua thực tế Trường Đại học Ngoại thương Phạm vi nghiên cứu: tưởng đạo đức ... vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để giáo dục cho hệ trẻ, đặc biệt chưa có công trình nghiên cứu việc giáo dục đạo đức cho sinh viên theo tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương Đó ... tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Thứ hai, nêu lên tầm quan trọng thực trạng việc giáo dục đạo đức cho hệ trẻ theo tưởng Hồ Chí Minh Thứ ba, nêu giải pháp nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cho hệ...
 • 134
 • 156
 • 1

tạp chí kinh tế đối ngoại đề tài THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CÓ TÀI TRỢ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

tạp chí kinh tế đối ngoại đề tài THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CÓ TÀI TRỢ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
... nâng cao lực quản dự án quốc tế Trường Quá trình tiến hành khảo sát Chúng tiến hành khảo sátthực trạng quản triển khai dự án tài trợ quốc tế Trường Đại học Ngoại thương với bước ... thực biện pháp nhằm cao hiệu quản dự án quốc tế Số liệu khảo sát tổng hợp, phân tích Excel Bảng 1: Tiêu chí đánh giá thực trạng quản dự án quốc tế Trường Đại học Ngoại thương STT TIÊU CHÍ ... tiêu mà Trường đặt ra, nhằm sử dụng tốt nguồn lực thu hút từ bên bên Trường Bài viết này nghiên cứu thực trạng quản và triển khai dự án tài trợ quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, ...
 • 19
 • 102
 • 0

Quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại trường đại học ngoại thương

Quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại trường đại học ngoại thương
... dung vấn, hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương 43 2.3.2 Nhận thức tầm quan trọng việc quản hoạt động vấn, hỗ trợ sinh viên biện pháp Nhà trường thực hoạt động vấn, hỗ trợ sinh ... triển trường 27 2.1.6 Quy định hoạt động vấn, hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương 30 2.2 Thực trạng hoạt động vấn, hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương ... 1.3 Nội dung quản hoạt động vấn, hỗ trợ sinh viên trường Đại học 18 1.4 Hình thức hoạt động vấn, hỗ trợ 19 1.5 Các lực lượng hoạt động vấn, hỗ trợ sinh viên 21...
 • 100
 • 213
 • 3

Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
... 1: Sản phẩm dịch vụ thông tin hoạt động thông tin - thư viện Trường Đại học Ngoại thư ng Nội Chương 2: Thực trạng sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện Trường Đại học Ngoại thư ng Nội Chương ... phát triển sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện Trường Đại học Ngoại thư ng Nội NỘI DUNG CHƢƠNG 1: SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƢ VIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƢ VIỆN TẠI TRƢỜNG ĐẠI ... ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG HÀ NỘI 1.1 Những vấn đề chung sản phẩm dịch vụ thông tin - thƣ viện 1.1.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ thông tin - thƣ viện 1.1.1.1 Sản phẩm thông tin - thư viện Sản phẩm thông...
 • 28
 • 171
 • 0

Một số vấn đề về bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam

Một số vấn đề về bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam
... này, quyền tác giả pháp luật quyền tác giả với quy định về: tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm bảo hộ, nội dung quyền tác giả, trường hợp giới hạn quyền tác giả, thời hạn bảo hộ quyền tác ... quyền tác giả Đó trọng tâm đời luật bảo hộ quyền tác giả Như quyền tác giả không đơn quyền tác giả quyền chủ sở hữu quyền tác giả Trước đây, BLDS 1995, quyền tác giả chủ sở hữu quyền tác giả ... luật Việt Nam việc bảo hộ quyền tác giả, từ đánh giá nhận xét tình hình bảo hộ quyền tác giả thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Báo cáo tập trung vào vấn đề bảo hộ quyền tác giả Việt Nam...
 • 61
 • 152
 • 0

Đề tài bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động NCKH của sinh viên ngành kinh tế xã hội

Đề tài bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động NCKH của sinh viên ngành kinh tế xã hội
... V QUY N TÁC GI TRONG HO NG NGHIÊN C U KHOA H C C A SINH VIÊN NGÀNH KINH T - XÃ H I 2.1 T ng quan v ho ng nghiên c u khoa h c c a sinh viên i h c ngành Kinh t - h i i v i m i sinh viên, vi ... c a sinh viên ngành Kinh t - h i; hành vi xâm ph m quy n tác gi c a sinh viên bi n pháp b o v quy n tác gi hi n c th c hi n t P i h c Kinh t ng nh m m ng % s sinh viên hi u bi t v quy n tác ... xâm ph m quy n tác ng nghiên c u khoa h c c a sinh viên ngành Kinh t - h i t i Vi t Nam hi n u V tài nghiên c n tác gi ho h c c a sinh viên ngành Kinh T ng nghiên c u khoa h d pháp nghiên...
 • 89
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái quát về công tác svnn tại trường đại học thủy lợicác ngành học tại trường đại học ngoại thươnghọc tiếng anh tại trường đại học ngoại thươngbảo hộ quyền tác giả tại việt namthực trạng bảo hộ quyền tác giả tại việt nambảo vệ quyền tác giả âm nhạctrung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc vntrung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạctrung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt namcác biện pháp bảo vệ quyền tác giảnghiệm quản lý công tác svnn tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nộibảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoàiquy định về công tác văn thư trường đại họcđề xuất giải pháp bảo mật mạng cục bộ tại trường đại học hải dươngkhái quát công tác svnn tại trường đại học thủy lợibài 43 10 NC cấu tạo virutDay hoc tich hop chu de lien mon bai So nguyen amToan6Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt namNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố Đà Nẵng12A 120 DECHUANtài nguyên tác động đến môi trường12A 120 phieudapanBAI TOAN THUC TEdocxDE ON THI HK II MON TOAN RAT HAY DE SO 1 (1)De thi dap an THPT QG cac truong chuyen tren ca nuoc 2017 mon toanDe thi HK2 co dap an TN giai chi tiet TLXÁC ĐỊNH hàm LƯỢNG VITAMIN c (1)DE THI HKII 20162017PHAN TU LUAN (1)DE THI THU THPT QG SO 7De thi thu toan 2017 de so 46 de thi tham khao mon toan hoc ky 2 nam hoc 2016201715 phut dhamde cuong on tap hoc ki II lop 11 hayADVERBIAL CLAUSES OF TIMEDE THI HKII KHOI 12 2016 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập