Đề+ Đáp án chính thức BGD môn Sinh học THPT quốc gia 2015

Đề+ Đáp án chính thức BGD môn Sinh học THPT quốc gia 2015

Đề+ Đáp án chính thức BGD môn Sinh học THPT quốc gia 2015
... C 2/3 D 3/5 HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... xảy đột biến Hợp tử H hình thành thụ tinh A giao tử n với giao tử 2n B giao tử (n - 1) với giao tử n C giao tử n với giao tử n D giao tử (n + 1) với giao tử n A Chọn lọc tự nhiên đại, phát biểu ... minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H Cho kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn A (2) Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn khác...
 • 18
 • 390
 • 1

Đề và đáp án chi tiết môn Sinh học THPT Quốc Gia 2015

Đề và đáp án chi tiết môn Sinh học THPT Quốc Gia 2015
... xảy đột biến Hợp tử H hình thành thụ tinh A giao tử n với giao tử 2n B giao tử (n - 1) với giao tử n C giao tử n với giao tử n D giao tử (n + 1) với giao tử n Giải:Hợp tử H nguyên phân lần (chứ ... đen tạo giao tử A1 = + + = 2/3; giao tử A2 = 4/15, giao tử A3 = 1/15 15 15.2 15.2 > Tỉ lệ lông xám chủng (A2A2) đời 4/15.4/15 = 16/225 ≈ 7,11% > Đáp án B sai Tỉ lệ đen QT tham gia sinh sản ... nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử Giao phấn chủng có kiểu hình trội tính trạng với có kiểu hình lặn tính trạng (P), thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu...
 • 8
 • 2,099
 • 5

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 1

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 1
... lai sinh kiểu gen: Yy Thế hệ lai sinh kiểu gen : 1YY : 2Yy : lyy hay vàng : xanh Vậy đáp án đáp án B Câu 39: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2 015 - Đề Tặng Kèm Số 14 Ở ta đếm số ... 0,02 = 0,98 Tần số kiểu gen đồng hợp trội là: 0,982 = 0,9604 Vậy đáp án đáp án C Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2 015 - Đề Tặng Kèm Số 15 Câu 48: Đây ví dụ hình 18 .1 (Sách giáo khoa ... Sinh Học THPT Quốc Gia 2 015 - Đề Tặng Kèm Số 10 chứng tỏ kiểu sinh đôi khác trứng Đáp án A sai Con mắt xanh sinh kiểu gen aa, nhận giao tử a từ bố la từ mẹ Mà bố mẹ mắt nâu nên bố mẹ kiểu...
 • 16
 • 307
 • 1

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 2

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 2
... mọc đồi trọc nên đủ ánh sáng, dạng gỗ mọc rừng bị che lấp ánh sáng nên cần vươn lên để lấy ánh sáng Vậy chúng đặc điểm sinh thái khác Đây nói sinh thái Vậy chọn đáp án C Câu 28 : Tỷ lệ da đen ... chọn đáp án D Câu 14: Số kiểu gen tạo từ gen (3+1) :2= kiểu gen Số kiểu gen tạo từ gen (5+1) :2= 15 kiểu gen Số kiểu gen tạo từ gen 6(6+1) :2 = 21 kiểu gen Vậy tổng số kiểu gen quần thể 6*15 *21 = ... : 3/4 số chuột đời lông đen 1/4 số chuột đời lông nâu 1/4 số chuột đời lông trắng alen C B/b ví dụ đồng trội Đáp án đúng: A 1, B 2, 3, 4, C 1, 2, D 1, 2, 4, Câu 44: Các chu kì sinh địa...
 • 17
 • 258
 • 3

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 3

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 3
... Quần thể số kích thước bé Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi B Quần thể số khai thác mức độ phù hợp C Quần thể số tăng trưởng số lượng cá D Quần thể số kích thước tăng lên Câu 37 Khi nói ... thể, quần thể số 32 5 cá thể  Quần thể sổ kích thước bé nhất, quần thể số kích thước lớn - Quần thể số nhóm tuổi trước sinh sản so với nhóm tuổi sinh sản  Quần thể số không khai ... ba với loại đơn phân A, U, G, X tự nhiên số loại ba 43 = 64 - Ở toán này, phân tử mARN loại ribônuclêôtit nên tối đa số loại ba 33 = 27  Đáp án D Câu 42 - Thể dị đa bội hình thành trình...
 • 19
 • 247
 • 0

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 4

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 4
... khuẩn, virut sống vi khuẩn chứa gen kháng lại kháng sinh Khi kháng sinh tạo áp lực chọn lọc dòng vi khuẩn kháng kháng sinh Đáp án đáp án C Câu 31: F hoán vị = 8% Ti lệ giao tử ab sinh = 46 % Tỉ lệ ... nên đáp án A: Mất cặp A - T cặp G - X Đáp án B: dạng đột biến: Mất thêm Đáp án C: Ảnh hưởng đến nhiều axit amin Đáp án D: Ảnh hường đến axit amin Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi Sinh Học THPT Quốc Gia ... 10% = 2,5% Câu 2: Các đáp án A, B, D diễn môi trường lactozo, đáp án C đáp án Câu 3: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Thi Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Trang * xét bên trái phả hệ: - Với bệnh P: bố (2)...
 • 13
 • 357
 • 0

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 5

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 5
... tính trạng di truyền độc lập A 6, 25% : 6, 25% : 12 ,5% : 18, 75% : 18, 75% : 37 ,5% B 12 ,5% : 12 ,5% : 37 ,5% : 37 ,5% C 25% : 25% : 25% : 25% D 7 ,5% : 7 ,5% : 42 ,5% : 42 ,5% Câu 43:Sự di truyền bệnh người ... Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 20 15 Trang 10/19 + thể n cặp gen dị hợp (n ≥ 2) điều kiện không phát sinh đột biến NST cặp NST phân li cho loại giao tử, trao đổi chéo điểm cho loại giao ... Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 20 15 Trang 3/19 Câu 25: Trong trình giảm phân ruồi giấm người ta thấy 16% số tế bào giảm phân không trao đổi chéo gen A B 84% số tế bào giảm phân hình thành giao...
 • 19
 • 299
 • 0

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 6

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 6
... Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Đáp án D Câu - Cơ thể đực 8% số tế bào cặp gen Bb không phân li giảm phân I nên giao tử đột biến tỉ lệ = 0,08  Giao tử không đột biến tỉ ... 31 Trong trình phát sinh sống, hình thành sinh vật cổ sơ khai kết củaquá trình tiến hoá A hoá học tiền sinh họC B hoá học sinh học C tiền sinh học sinh họC D sinh họC Câu 32 Sinh vật xuất Trái ... ab cd ab cd đời tỉ lệ 0,2 0,175 - 0,035 = 3,5%  Đáp án B Câu 14 Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 - Cơ thể kiểu genAa BD bd HM Ee hm gồm6căpgendihợpnhưngch có4 nhóm liên kết...
 • 16
 • 258
 • 1

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 7

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 7
... gen nhân sinh tượng đốm xanh, đốm trắng B Đột biến gen nhân sinh tượng đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân làm toàn màu trắng Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 C Đột ... lạp) Vậy chọn D Câu 13 Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Các giống tam bội tạo giống khả sinh sản sinh dưỡng thể tam bội thường khó khả sinh sản không cân đối NST Vậy cây: ... lưỡng bội hóa, NST 2.20 = 40NST Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 10 Vậygiao tử số NST 40:2 = 20 chọn A Câu 34: Số N đoạn ADN 15 *2= 20 Vậy số liên kết 20 -2= 18 Vậy chọn C Câu 35:...
 • 12
 • 248
 • 0

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 8

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 8
... thái nhân đôi, số cặp Nu tăng lên gấp đôi Vậy chọn đáp án D Câu 30: Cây chiều cao trung bình số lượng gen trội = Tuyệt Đỉnh Luyện Đề THPT Quốc Gia 2015 10 Vậy số tổ hợp gen trội C36 ... ruồi đực F1 mắt đỏ tươi Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với người ta thu F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình : 3 /8 số ruồi F2 mắt tía, 3 /8 số ruồi F2 mắt đỏ tươi 2 /8 số ruồi F2 mắt trắng ... thỏ cho thỏ giao phối ngẫu nhiên với Ông ta phát điều tính trung bình 9% số thỏ lông ráp Loại lông bán tiền Vì ông ta không cho thỏ lông ráp Tuyệt Đỉnh Luyện Đề THPT Quốc Gia 2015 giao phối...
 • 13
 • 220
 • 0

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 9

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 9
... nguồn sống Trong khu sinh học đưa ra, rừng mưa nhiệt đới khu sinh học độ đa dạng thành phần số lượng cao Vậy chọn A Câu 5: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Để tạo nên giống ... Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Đáp án C Câu 12: Cây hệ F1 kiểu gen dị hợp tử cặp gen (AaBbDd) Cây kiểu hình cao 180 cm mà gen trội làm tăng them 10cm, cao 200 cm tổng số gen ... Vậy chọn đáp án D Câu 18: Tỷ lệ giao tử: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 AB ab tạo loại giao tử, Ab = aB = 0,1; AB = ab = 0,4 Dd tạo loại giao tử D= d = 0,5 Vậy tỷ lệ giao tử là:...
 • 14
 • 158
 • 0

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015đáp án Đề Số 10

Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Có đáp án Đề Số 10
... chất giao tử trội so với gen giao tử đực Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Câu 25: Số lượng NST tế bào sinh dưỡng người bị bệnh ung thư máu là: A 23 B 45 C 47 D 46 Câu 26: Trong gia ... tuyến vú Chọn đáp án A Câu 3: Vì AB + BC = 19%+17%= 36% = AC Vậy gen B nằm A C Trật tự CBA Chọn đáp án A Câu 4: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 Người phụ nữ mù màu kiểu gen XmXm ... kiểu gen ABD Khi giảm phân hoán vị gen cặp Bb Dd với tần số 20% Loại giao tử abd chiếm abd phần trăm ? Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2015 A 20% B 10% C 30% D 40% Câu 45 Ở ngô, giả...
 • 12
 • 186
 • 0

Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất

Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất
... (Cán coi thi khơng giải thích thêm) – Đề Thi Thử Đại Học TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: SINH HỌC, khối ... TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian ... - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MƠN SINH THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Câu Mẫ đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 D C B D C D A C B D C C D C C C C C...
 • 40
 • 953
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT QUỐC GIA 2015 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN HỌC THPT QUỐC GIA 2015 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ
... biến cố số chọn số chữa số khác chữa số số lẻ - Tính số phần tử A cách gọi y  mnpqr  A Ta chia trường hợp sau: +Trong chữ số số chọn mặt số +Trong chữ số số chọn mặt chữ số - Áp dụng ... toán kết thúc Bài tập tương tự:   a Giải phương trình x2   x3  Đáp số: x  b Giải phương trình  37 x   x2  2x   Đáp số: x  7, x  Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán Học THPT Quốc Gia 2015- ... Cho số phức z thỏa mãn z  số lẻ Ta tìm số phần tử A sau: Gọi y  mnpqr  A , ta có: + Trường hợp 1: Trong chữ số số chọn mặt số 0: 2 Lấy thêm số lẻ số chẵn C5 C4 cách; Xếp số chọn vào...
 • 11
 • 288
 • 0

bộ đề thi môn sinh học thpt quốc gia with key hay

bộ đề thi môn sinh học thpt quốc gia with key hay
... www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th i Hc TRNG THPT SễNG Lễ ( thi cú trang) KTCL ễN THI THPT QUC GIA LN NM 2015 Mụn : SINH HC Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt (50 cõu trc nghim) Mó thi ... www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th i Hc S GIO DC V O TO BN TRE TRNG THPT CHUYấN BN TRE THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: SINH HC; Khi B (LN I) Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi ... Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th i Hc S GIO DC & O TO LO CAI TRNG THPT S BO THNG K THI TH QUC GIA NM 2015 MễN: SINH LN Thi gian lm bi 90 phỳt, khụng k thi gian giao Mó...
 • 101
 • 719
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án chính thức của bộ đại học 2012đề thi thí nghiệm thực hành môn sinh học 9đáp án chính thức của bộ đại học 2013giáo án kiến thức liên môn sinh học 7đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học thptgiai de thi hoa hoc thpt quoc gia 2015đáp án chính thức môn sinh khối b của bộ gdđtđáp án chính thức đề sinh đại học 2013đáp án chính thức đề sinh khối b năm 2013đáp án chính thức đề thi môn toán khối a 2013đáp án chính thức môn sinh khối b năm 2013đáp án chính thức môn sinh khối b năm 2012đáp án chính thức của bộ môn sinh 2013đáp án chính thức của bộ năm 2013 môn sinhđáp án chính thức môn sinh đại học năm 2013Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ