Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất

40 952 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2015, 10:00

Trang 1/6 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Ngày thi:7/3/2015 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 gen không alen phân li độc lập cùng qui định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 2 alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong 2 alen trội cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen qui định, alen D qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d qui định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F 1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 cây quả dẹt, hoa đỏ: 5 cây quả tròn, hoa đỏ: 3 cây quả dẹt, hoa trắng: 1 cây quả tròn, hoa trắng: 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên? A. Aa. bd BD B. BB AD Ad . C. Bb. ad AD D. Bb. aD Ad Câu 2: Mã di truyền có các bộ ba kết thúc như thế nào : A. Có các bộ ba kết thúc là UAU, UAX, UGG. B. Có các bộ ba kết thúc là UAX, UAG, UGX C. Có các bộ ba kết thúc là UAA, UAG, UGA. D. Có các bộ ba kết thúc là UXA, UXG, UGX. Câu 3: Theo Menden, nội dung của quy luật phân li là : A. Ở thể dị hợp, tính trạng trội át chế hoàn toàn tính trạng lặn B. Mỗi nhân tố di truyền của cặp phân li về giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền (alen) của bố hoặc mẹ. C. F 2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 3 trội : 1 lặn. D. F 2 có tỉ lệ phân li kiểu gen với tỉ lệ 3 trội : 1 lặn. Câu 4: Bệnh thường gặp ở nam, ít thấy ở nữ là A. Bệnh bạch tạng, bệnh mù màu. B. Bệnh máu khó đông, bệnh bạch tạng. C. Bệnh phêninkêtô niệu, bệnh máu khó đông. D. Bệnh mù màu, bệnh máu khó đông. Câu 5: Gen đa hiệu là hiện tượng A. Nhiều gen cùng tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng. B. Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của 1 hoặc 1 số tính trạng. C. Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau. D. Nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của 1 tính trạng Câu 6: Trong tự nhiên, phần lớn quần thể sinh vật thường phân bố theo kiểu: A. Rải rác. B. Ngẫu nhiên. C. Theo nhóm. D. Đồng đều. Câu 7: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb × ♀AaBb. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường, cơ thể đực giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội? A. 12 và 4. B. 9 và 6. C. 9 và 12. D. 4 và 12. Câu 8: Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây không góp phần dẫn đến hình thành loài mới? A. Đa bội. B. Chuyển đoạn. C. Đảo đoạn. D. Lệch bội. Câu 9: Ở ruồi giấm, tính trạng mắt trắng do gen lặn nằm trên NST giới tính X ở vùng không tương đồng với Y, alen trội tương ứng qui định mắt đỏ. Thế hệ xuất phát cho giao phối ruồi cái mắt đỏ dị hợp với ruồi đực mắt đỏ sau đó cho F 1 tạp giao. Tỉ lệ phân tính ở F 2 là A. 13 đỏ: 3 trắng B. 11đỏ: 5 trắng C. 3 đỏ: 1 trắng D. 5 đỏ: 3 trắng Câu 10: Ở 1 quần thể giao phối, biết gen D qui định hoa đỏ, trội không hoàn toàn so với gen d qui định màu hoa trắng. Hoa hồng là tính trạng trung gian.Cho 1 quần thể có cấu trúc di truyền như sau: 0,25 DD + 0,40 Dd + 0,35 dd = 1.Tỉ lệ các kiểu hình của quần thể trên khi đạt trạng thái cân bằng là bao nhiêu? A. 20,25% hoa đỏ : 49,5% hoa hồng : 30, 25% hoa trắng Trang 2/6 - Mã đề thi 132 B. 30,25% hoa đỏ : 49,5% hoa hồng : 20,25% hoa trắng C. 27,5% hoa đỏ : 46,25% hoa hồng : 26,25% hoa trắng D. 25% hoa đỏ : 40% hoa hồng : 35% hoa trắng Câu 11: Xét 3 gen của một loài, mỗi gen đều có 3 alen. Gen thứ nhất và thứ hai cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường, gen còn lại nằm trên vùng tương đồng của X và Y. Số kiểu giao phối nhiều nhất có thể trong quần thể là A. 190350 B. 16350 C. 600 D. 109350 Câu 12: Cho phép lai P: ♂ aB Ab de DE x ♀ ab AB dE De Biết các gen đều nằm trên NST thường; A và B cách nhau 20cM và xảy ra hoán vị trong phát sinh giao tử của cả 2 bên bố mẹ ; D và E cách nhau 40cM và chỉ xảy ra hoán vị ở bên mẹ, bên bố không hoán vị. Số kiểu gen của F 1 và Kiểu hình chỉ mang một trong 4 tính trạng lặn ở F 1 chiếm tỉ lệ A. 70 và 20,7%. B. 70 và 41,4%. C. 100 và 12,6%. D. 70 và 25,2%. Câu 13: Cơ chế di truyền học chủ yếu của hiện tượng lặp đoạn là: A. NST tái sinh không bình thường ở một số đoạn. B. Do sự đứt gãy trong quá trình phân li của các NST đơn về các tế bào con. C. Do trao đổi chéo không cân giữa các crômatit ở kì đầu của giảm phân I. D. Do tác nhân đột biến gây đứt rời NST thành từng đoạn và nối lại ngẫu nhiên. Câu 14: Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là: A. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện phức hợp đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi B. Nhiều bằng chứng thực nghiệm thu được đã ủng hộ quan điểm cho rằng các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất được hình thành bằng con đường tổng hợp hóa học. C. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành tế bào sống đầu tiên. D. Một số bằng chứng khoa học cho rằng vật chất di truyền đầu tiên có lẽ là ARN mà không phải là ADN. Câu 15: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua .Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây (1) AAaaBBbb AAAABBBb (2) AaaaBBBB AaaaBBbb (3) AaaaBBbb AAAaBbbb (4) AAAaBbbb AAAABBBb (5) AAAaBBbb Aaaabbbb (6) AAaaBBbb AAaabbbb Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lại trên, những phép lai cho đời con tỷ lệ phân li kiểu hình giống nhau là A. (3) và (6) B. (1) và (4). C. (1) , (4) và (5) D. (2) và (5) Câu 16: Muốn tìm hiểu mức phản ứng của kiểu gen ở một giống vật nuôi, ta cần làm thế nào? A. Tạo các kiểu gen khác nhau, nuôi ở điều kiện thí nghiệm như nhau. B. Tạo các kiểu gen như nhau, nuôi ở điều kiện môi trường hoàn toàn khác nhau. C. Tạo các kiểu gen khác nhau, nuôi ở điều kiện chỉ khác nhau nhân tố thí nghiệm. D. Tạo các kiểu gen như nhau, nuôi ở điều kiện chỉ khác nhau nhân tố thí nghiệm. Câu 17: Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên NST thường, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Thực hiện phép lai giữa một cơ thể dị hợp 3 cặp gen với một cơ thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen này, thu được đời con có tỷ lệ phân li kiểu hình: 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 2 : 2 : 2. Kết luận nào sau đây là đúng? A. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST và có hoán vị gen. B. 3 cặp gen nằm trên một cặp NST và có hoán vị gen. C. 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau. D. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST và liên kết hoàn toàn. Câu 18: Cây hoa cẩm tú cầu thuần chủng mọc ở những nơi khác nhau có thể cho màu hoa khác nhau: đỏ, đỏ nhạt, đỏ tím và tím. Hiện tượng này do: A. Cường độ sáng khác nhau B. Đột biến gen quy định màu hoa. C. Lượng nước tưới khác nhau. D. Độ PH của đất khác nhau. Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Câu 19: Điều nào không đúng khi nói về quá trình nhân đôi và dịch mã của vi khuẩn E. coli ? A. Có 2 chạc chữ Y được hình thành ở điểm khởi đầu sao chép và sự nhân đôi diễn ra theo 2 hướng B. Sau khi phiên mã xong, các ribôxôm tiếp xúc với bộ 3 mở đầu của mARN để thực hiện quá trình dịch mã. C. Axit amin khởi đầu của quá trình dịch mã là foocmin metionin D. Mạch bổ sung luôn được tổng hợp theo chiều 5’  3’ Câu 20: Ở ngô, người ta xác định được gen quy định hình dạng hạt và gen quy định màu sắc hạt cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể tại các lôcut tương ứng là 8cM và 38cM (tính từ điểm 0 tại đầu mút của nhiễm sắc thể). Mỗi gen đều có 2 alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành lai phân tích cơ thể dị hợp về cả 2 cặp gen trên, thu được F a . Trong các kết quả phân li kiểu hình ở đời F a dưới đây, kết quả nào phù hợp với phép trên? A. 30% : 30% : 20% : 20% B. 32% : 32% : 19% : 19% C. 46% : 46% :4% : 4% D. 35% : 35% : 15% : 15% Câu 21: Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính. B. Trong hệ gen của người, các gen tiền ung thư đều là những gen có hại. C. Những gen ung thư xuất hiện trong tế bào sinh dưỡng di truyền được qua sinh sản hữu tính. D. Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen trội ở gen tiền ung thư Câu 22: Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau: ` Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L và M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F 1 . Cho các cây F 1 giao phấn với nhau, thu được F 2 . Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F 2 , số cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm tỉ lệ: A. 3/32 B. 7/16 C. 37/64 D. 9/64. Câu 23: Thành tựu nào sau đây không phải là do công nghệ gen? A. Tạo ra cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu B. Tạo giống cà chua có gen bị bất hoạt làm quả chậm chín C. Tạo ra cừu Đôly D. Tạo vi khuẩn E. coli sản xuất chữa bệnh đái tháo đường ở người Câu 24: Một nuclêôxôm gồm A. Phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn. B. Phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit. C. Một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn. D. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit. Câu 25: Cho cây bố và mẹ dị hợp về 2 cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự thụ phấn, ở F 1 xuất hiện 4 kiểu hình trong đó cây cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 66%. Phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên. Biết rằng tương phản với cây cao là cây thấp; tương phản với hoa đỏ là hoa trắng và hoán vị gen xảy ra 2 bên với tần số bằng nhau.Tìm câu sai: A. Tần số hoán vị gen =20% B. Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử ở F 1 là 60% C. Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen ở F 1 là 34% D. Tỷ lệ cây cao, hoa đỏ dị hợp tử ở F 1 là 50% Câu 26: Cho biết Mạch 1 của gen ở sinh vật nhân chuẩn có cấu trúc như sau: GAT-AGG-XXX-AAA-TTT-GGX-GTA-GXX-AXG-XGG TTT Tính chiều dài của phân tử mARN sơ cấp được tạo ra từ gen nói trên A. 91,8A 0 B. 61,2 A 0 C. 71,4A 0 D. 112,2A 0 Câu 27: Cho con đực (XY) thân đen lai với con cái (XX) lông xám thì đời con có tỉ lệ: 1 con cái thân đen : 1 con đực thân xám. Ngược lại khi cho con cái thân đen lai với con đực thân xám thì đời con có 100% đều Gen K Gen L Gen M Enzim K Enzim L Enzim M Chất không màu 1 Chất không màu 2 Sắc tố vàng Sắc tố đỏ Trang 4/6 - Mã đề thi 132 thân đen. Biết cặp bố mẹ đem lai thuần chủng và tính trạng do 1 gen quy định. Kết luận nào sau đây không đúng? A. Gen quy định tính trạng nằm trên vùng tương đồng của X và Y B. Tính trạng di truyền liên kết với giới tính. C. Đây là phép lai thuận nghịch D. Tính trạng thân đen trội so với thân xám Câu 28: Khi giao phối giữa ruồi giấm cái có cánh chẻ với ruồi giấm đực có cánh bình thường thì thu được: 84 con cái có cánh chẻ. 79 con cái có cánh bình thường. 82 con đực có cánh bình thường. Cho biết hình dạng cánh do một gen chi phối. A - cánh chẻ, a-cánh bình thường.Quy luật di truyền chi phối : A. Gen nằm trên NST thường có tác động của gen gây chết B. Gen nằm trên NST giới tính X không có alen trên Y có tác động của gen gây chết ( con đực cánh chẻ bị chết) C. Gen nằm trên NST giới tính X không có alen trên Y có tác động của gen gây chết ( con đực cánh bình thường bị chết) D. Gen nằm trên NST giới tính X không có alen trên Y Câu 29: Trong quá trình phát sinh hình thành giao tử, tế bào sinh tinh giảm phân hình thành nên tinh trùng. Kiểu gen của 1 tế bào sinh tinh là AB/ab X D X d . Nếu tế bào này giảm phân bình thường và có trao đổi chéo thì có bao nhiêu loại tế bào tinh trùng tạo ra A. 1 loại. B. 8 loại. C. 2 loại. D. 4 loại. Câu 30: Vai trò của vùng khởi động trong cấu trúc Operon Lac là A. Nơi gắn các enzim tham gia dịch mã tổng hợp prôtein. B. Nơi gắn Protêin ức chế làm ngăn cản sự phiên mã. C. Nơi tổng hợp Protêin ức chế. D. Nơi mà ARN polymeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. Câu 31: Ở một quần thể thực vật tự thụ phấn có cân bằng di truyền như sau: 0,2 ab Ab + 0,4 ab AB + 0,4 ab ab Xét hai trường hợp có thể xảy ra như sau: -Trường hợp 1: Khi môi trường không thay đổi. Quần thể tự thụ phấn tạo ra thế hệ đầu tiên -Trường hợp 2: Khi môi trường thay đổi. Biết rằng chỉ có kiểu gen có alen trội mới có sức chống chịu, kiểu gen đồng hợp lặn sẽ không có sức chống chịu với môi trường nên sẽ chết. Sau đó quần thể mới sẽ tự thụ phấn tạo ra thế hệ đầu tiên Biết các gen liên kết hoàn toàn, tỉ lệ thu được lần lượt ở trường hợp 1 và trường hợp 2 ở thế hệ đầu tiên có kiểu gen ab ab ở trong quần thể là A. 0,55 và 0,25 B. 0,475 và 0,25 C. 0,55 và 0, 32 D. 0,32 và 0,468 Câu 32: Hiện tượng hoán vị gen làm tăng tính đa dạng ở các loài giao phối vì A. Giảm phân tạo nhiều giao tử, khi thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu hiện thành nhiều kiểu hình. B. Trong cơ thể có thể đạt tần số hoán vị gen tới 50%. C. Đời lai luôn luôn xuất hiện số loại kiểu hình nhiều và khác so với bố mẹ. D. Trong kỳ đầu I giảm phân tạo giao tử tất cả các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng đồng đã xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo các đoạn tương ứng. Câu 33: Nguồn biến dị di truyền trong chọn giống là: A. Biến dị tổ hợp B. biến dị đột biến C. ADN tái tổ hợp D. Tất cả đều đúng Câu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng về các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá của sinh vật? A. Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định. B. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng vốn gen, tạo đa dạng kiểu hình của quần thể. C. Yếu tố ngẫu nhiên luôn đào thải hết các alen trội và lặn có hại ra khỏi quần thể, chỉ giữ lại alen có lợi D. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của sinh vật. Câu 35: Những dạng đột biến nào thường gây chết: A. Lặp đoạn và đảo đoạn B. Mất đoạn và đảo đoạn C. Mất đoạn và chuyển đoạn D. Mất đoạn và lặp đoạn Câu 36: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của phương pháp nhân bản vô tính động vật và phương pháp cấy truyền phôi? Trang 5/6 - Mã đề thi 132 A. Kĩ thuật khá phức tạp, cần có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái B. Nhân nhanh các giống động vật quý hiếm. C. Có thể cải biến thành phần của phôi trước khi chuyển vào tử cung của con mẹ theo hướng có lợi cho con người. D. Tạo các con vật có hệ gen trong nhân giống nhau. Câu 37: Tuổi sinh lí trong quần thể là: A. Tuổi thọ tối đa của loài B. Tuổi bình quân của quần thể. C. Thời gian sống thực tế của cá thế. D. Thời điểm có thể sinh sản Câu 38: Bệnh alkan niệu là một bệnh di truyền hiếm gặp. Gen gây bệnh (alk) là gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể số 9. Gen alk liên kết với gen I mã hoá cho hệ nhóm máu ABO. Khoảng cách giữa gen alk và gen I là 11 đơn vị bản đồ. Dưới đây là một sơ đồ phả hệ của một gia đình bệnh nhân Nếu cá thể 3 và 4 sinh thêm đứa con thứ 5 thì xác suất để đứa con này bị bệnh alkan niệu là bao nhiêu ? Biết rằng bác sỹ xét nghiệm thai đứa con thứ 5 có nhóm máu B. A. 5,5%. B. 2,75%. C. 11% D. 50% Câu 39: Từ một quần thể của một loài cây được tách ra thành 2 quần thể riêng biệt. Hai quần thể này chỉ trở thành hai loài khác nhau trong trường hợp nào nêu dưới đây? A. Giữa chúng có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm hình thái. B. Giữa chúng có sự khác biệt đáng kể về thời gian ra hoa. C. Giữa chúng có sự sai khác về thành phần kiểu gen. D. Giữa chúng có sự khác biệt về tần số alen. Câu 40: Cho các phát biểu sau đây : 1- Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn nhanh hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội. 2- Chọn lọc phân hóa diễn ra khi môi trường sống ổn định 3- Đột biến và di - nhập gen là nhân tố tiến hoá có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật. 4- Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số các alen không theo một hướng xác định. 5- Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể. 6- Chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể khi chọn lọc chống lại alen trội. Số phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại về tiến hóa là: A. 3 B. 4 C. 6 D. 5 Câu 41: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là A. Thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T. B. Mất một cặp G-X. C. Mất một cặp A-T D. Thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X Câu 42: Cho những ví dụ sau (1) Cánh dơi và cánh côn trùng.(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi (3) Mang cá và mang tôm (4) Chi trước của thú và tay người. (5) Gai cây hoàng liên , gai cây hoa hồng (6)Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy. (7) Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan Những ví dụ về cơ quan tương đồng là AB O AB A O B A B A O 3 4 B Nhóm máu B AB Nhóm máu AB O Nhóm máu O A Nhóm máu A Bình thường Bị bệnh Trang 6/6 - Mã đề thi 132 A. (2) và (4),(5),(7) B. (1) và (2) ,(4), (7) C. (2), (7) và (4) D. (1) và (3) và (7) Câu 43: Lai hai cơ thể thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản thu được F1 toàn thân cao, quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 4 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 46 cao, đỏ : 15 cao, vàng : 16 thấp, đỏ : 5 thấp, vàng. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, gen nằm trên NST thường. Cho các cây có kiểu hình thân cao, quả vàng ở F2 tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình thu được ở đời con F3 là A. 3 cao, vàng: 1 thấp, vàng. B. 5 cao, vàng: 1 thấp, vàng. C. 11 cao, vàng: 1 thấp, vàng. D. 8 cao, vàng: 1 thấp, vàng. Câu 44: Yếu tố nào sau đây không đóng góp vào quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý? A. Dòng gen giữa hai quần thể này là rất mạnh. B. Quần thể thích nghi chịu áp lực chọn lọc khác với quần thể mẹ. C. Các đột biến khác nhau bắt đầu phân hóa vốn gen của các quần thể cách li. D. Quần thể cách li có kích thước nhỏ và phiêu bạt di truyền đang xảy ra. Câu 45: Có các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường A. Trong đất, môi trường không khí , môi trường dưới nước, môi trường sinh vật B. vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước. C. Trong đất, môi trường trên cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn. D. Trong đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường sinh vật. Câu 46: Những quan hệ nào sau đây không phải là quan hệ cạnh tranh: 1. Cây tranh nhau giành ánh sáng, dinh dưỡng, có thể làm cây yếu bị đào thải, dẫn đến sự tỉa thưa ở 1 cây (cành lá kém xum xuê), hoặc ở cả quần thể làm mật độ giảm. 2. Các cây mọc thành nhóm (rặng, bụi, rừng) chịu gió bão và sống tốt hơn cây sống riêng 3. Thiếu thức ăn hay nơi ở, các động vật cùng quần thể ẩu đả, dọa nạt nhau (bằng tiếng hú, động tác) → Cá thể yếu hơn bị đào thải hay phải tách đàn. 4. Bảo vệ nơi sống, nhất là vào mùa sinh s ản → Mỗi nhóm có lãnh thổ riêng, mộ t số phải đi nơi khác. 5.Ong, kiến, mối sống thành xã hội, có phân chia cấp bậc và chức năng rõ ràng. A. (2), (5). B. (1), (2), (4). C. (1), (3), (4). D. (2), (5), (4). Câu 47: Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể giúp cho quần thể đạt trạng thái cân bằng. Chuỗi lý luận nào dưới đây là đúng khi số lượng cá thể tăng quá cao. A. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều nhưng không có cạnh tranh vì sống bày đàn → sinh sản giảm, tử vong tăng, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể giảm. B. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh → sinh sản giảm, tử vong tăng, có thể tăng xuất cư → số lượng cá thể giảm. C. Khi số lượng cá thể tăng quá cao → thức ăn thiếu, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh → sinh sản tăng, tử vong tăng, có thể tăng xuất c ư → số lượng cá thể tăng. D. Khi số lư ợng cá thể tăng quá cao → thức ăn thừa, nơi ở chật, ô nhiễm nhiều → cạnh tranh → sinh sản giảm, tử vong giảm, có thể tăng xuất c ư → số lượng cá thể giảm. Câu 48: Loại gen khi bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào là A. Gen trên nhiễm sắc thể thường. B. Gen trên phân tử ADN dạng vòng. C. Gen trong tế bào sinh dưỡng. D. Gen trên nhiễm sắc thể giới tính . Câu 49: Kiểu gen của một loài AB/ab, DE/de. Nếu khi giảm phân có sự rối loạn phân bào ở lần phân bào II trong trường hợp có thể xảy ra ở cặp NST DE/de thì tạo tối đa bao nhiêu loại giao tử? A. 20 B. 5 C. 10 hoặc 20 D. 10 Câu 50: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể ban đầu gồm các cây có hoa màu đỏ, tiếp tục cho các cây trong quần thể ban đầu tự thụ phấn, ở thế hệ tiếp theo thu được 10000 cây, trong đó có 300 cây có hoa màu trắng. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là A. 0,92AA : 0,08Aa. B. 0,88AA : 0,12Aa. C. 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. D. 0,12AA : 0,88Aa. HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN SINH KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Câu Mẫ đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 1 D C B D 2 C D A C 3 B D C C 4 D C C C 5 C C A B 6 C A C D 7 C C A A 8 D C A B 9 A A D A 10 A B D B 11 D C A C 12 B B A A 13 C C D A 14 C B D A 15 B D A B 16 B C D D 17 A D C B 18 D A A D 19 B B D A 20 D B C B 21 D B A C 22 A A D C 23 C D A B 24 D A C D 25 B A D B 26 C C B A 27 A D C C 28 B A B A 29 D B B C 30 D D B C 31 A B B D 32 A C D C 33 D D C A 34 A B A C 35 C A B A 36 A B B B 37 A D C D 38 B B D A 39 B D A D 40 B B B D 41 A A D C 42 C D A A 43 B A A C 44 A D C C 45 D A B D 46 A D D B 47 B B C D 48 B C C B 49 C A C D 50 B A B A 1 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Môn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 975 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phòng thi ……………… DeThiThuDaiHoc.com 1: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp A. nuôi cấy hạt phấn, lai xôma. B. cấy truyền phôi. C. chọn dòng tế bào xôma có biến dị. D. nuôi cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo. DeThiThuDaiHoc.com 2. Có 2 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddX E Y tiến hành giảm phân hình thành các tinh trùng bi ết quá trình giảm phân diễn ra bình thường không xảy ra hoán vị gen và không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể. Tính theo l ý thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu: A. 16 B. 8 C. 6 D. 4 DeThiThuDaiHoc.com 3.Cho các thông tin sau đây : (1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin. (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất. (3) Nh ờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp. (4) mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành. Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là: A. (1) và (4). B. (2) và (4). C. (2) và (3). D. (3) và (4). DeThiThuDaiHoc.com 4. Ở loài đậu thơm, sự có mặt của 2 gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đỏ, các tổ hợp gen khác chỉ có 1 trong 2 loại gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa trắng.Tính trạng màu hoa là kết quả của hiện tượng A. tác động át chế B. tác động bổ trợ C. tr ội không hoàn toàn D. tác động cộng gộp DeThiThuDaiHoc.com 5: Ở người, nếu có 2 gen trội GG thì khả năng chuyển hoá rượu (C 2 H 5 OH) thành an đehit rồi sau đó anđehit chuyển hoá thành muối axêtat một cách triệt để. Người có kiểu gen Gg thì khả năng chuyển hoá anđehit thành muối axêtat kém hơn một chút. Cả 2 kiểu gen GG, và Gg đều biểu hiện kiểu hình mặt không đỏ khi uống rượu vì sản phẩm chuyển hoá cuối axetat tương đối vô hại. Còn người có kiểu gen gg thì kh ả năng chuyển hoá anđehit thành muối axêtat hầu như không có, mà anđehit là một chất độc nhất trong 3 chất nói trên, vì vậy những người này uống rượu thường bị đỏ mặt và ói mửa. Giả sử quần thể người Việt Nam có 36% dân số uống rượu mặt đỏ. Một cặp vợ chồng của quần thể này uống rượu mặt không đỏ sinh được 2 con trai. Tính xác suất để cả 2 đứa uống rượu mặt không đỏ? A. 0,7385 B. 0,75 C. 0,1846 D. 0,8593. DeThiThuDaiHoc.com 6: Ba gen E, D, G nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường tương đồng khác nhau. Trong đó gen E có 3 alen, gen D có 4 alen, gen G có 5 alen. Tính số kiểu gen có gen dị hợp tối đa có thể có trong quần thể ? A. 900 B. 840 C. 180 D. 60 DeThiThuDaiHoc.com 7 : Bệnh u xơ nang và bệnh bạch tạng ở người đều do 2 gen lặn nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau quy định. Một cặp vợ chồng đều dị hợp gen về cả 2 tính trạng này.Xác suất h ọ sinh 2 đứa con mà 1 đứa bị 1 trong 2 bệnh này, còn 1 đứa bị cả 2 bệnh này là bao nhiêu? A. 1/8 B. 3/8 C. 3/64 D. 1/4 DeThiThuDaiHoc.com 8: Có 4 dòng ru ồi giấm (a, b,c,d ) được phân lập ở những vùng đia lý khác nhau. So sánh các b ăng mẫu nhiễm sắc thể số III và nhận được kết quả sau: Dòng a: 1 2 6 5 4 3 7 8 9 10 Dòng b: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Dòng c: 1 2 6 5 8 7 9 4 3 10 Dòng d:1 2 6 5 8 7 3 4 9 10 Biết dòng nọ đột biến thành dòng kia. Nếu dòng c là dòng gốc, thì hướng xảy ra các dòng đột biến trên là: A. c dab B. c adb C. c bad D. c abd DeThiThuDaiHoc.com 9: Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với nucleôtit bình thường nào dưới đây có thể gây nên đột biết gen? A. Ađêmin B. Timin C. Xitôzin D. 5 - BU DeThiThuDaiHoc.com 10: Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa ; cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu một số tế bào, cặp NST số 1 không phân ly trong giảm phân 2, cặp NST số 3 phân ly bình th ường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử đột biến có thành phần các gen A. Aabb, aabb, Ab, ab B. AAb, aab, Ab, ab, b C. AAb, aab, b D. Aab, aab, b, Ab, ab DeThiThuDaiHoc.com 11: Cho các thành t ựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoại. (2) T ạo cừu sản sinh prôtêin người trong sữa (3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β - carôten trong hạt. (4) Tạo giống dưa hấu đa bội. (5) Tạo giống lúa lai HYT 100 với dòng mẹ (A) là IR 58025A và dòng bố (R) là R100, HYT 100 có năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa Việt Nam lai chọn tạo. (6) T ạo giống nho quả to, không hạt, hàm lượng đường tăng. (7) Tạo chủng vi khuẩnE. coli sản xuất insulin của người. (8) Nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen. (9) T ạo giống bông kháng sâu hại Số thành tựu được tạo ra bằng phương pháp công nghệ gen là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 DeThiThuDaiHoc.com 12: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai P A a a BD BD X X X Y bd bD × cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là: A. 24 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình B. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình C. 28 lo ại kiểu gen, 12 loại kiểu hình D. 28 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình DeThiThuDaiHoc.com 13: Ở thế hệ thứ nhất của một quần thể giao phối, tần số của alen A ở cá thể đực là 0,9. Qua ngẫu phối, thế hệ thứ 2 của quần thể có cấu trúc di truyền là: P2: 0,5625 AA + 0,375 Aa + 0,0625 aa = 1 Nếu không có đột biến, di nhập gen và chọn lọc tự nhiên xảy ra trong quần thể thì cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ nhất (P 1 ) sẽ như thế nào? A. 0,0625 AA + 0,375 Aa + 0,5625 aa = 1 B. 0,5625 AA + 0,375 Aa + 0,0625 aa = 1 C. 0, 81AA + 0,18 Aa + 0,01 aa = 1 D. 0,54 AA + 0,42 Aa + 0,04 aa = 1 DeThiThuDaiHoc.com 14: Phát biểu nào sau đây không đúng về người đồng sinh? A. Những người đồng sinh cùng trứng sống trong hoàn cảnh khác nhau có những tính trạng khác nhau thì các tính trạng đó chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường. B. Những người đồng sinh cùng trứng sống trong hoàn cảnh khác nhau có những tính trạng khác nhau thì các tính tr ạng đó do kiểu gen quy định là chủ yếu. C. Những người đồng sinh khác trứng thường khác nhau ở nhiều đặc điểm hơn người đồng sinh cùng trứng. D. Những người đồng sinh cùng trứng không hoàn toàn giống nhau về tâm lí, tuổi thọ và sự biểu hiện các năng khiếu. DeThiThuDaiHoc.com 15: Cho các thông tin sau: (1) Trong t ế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit. (2) Vi khu ẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn. (3) Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình. [...]... ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: SINH HỌC, khối B Câu Câ1 DeThiThuDaiHoc.com 2 DeThiThuDaiHoc.com 3 DeThiThuDaiHoc.com 4 DeThiThuDaiHoc.com 5 DeThiThuDaiHoc.com 6 DeThiThuDaiHoc.com 7 DeThiThuDaiHoc.com 8 DeThiThuDaiHoc.com 9 DeThiThuDaiHoc.com 10 DeThiThuDaiHoc.com 11 DeThiThuDaiHoc.com 12 DeThiThuDaiHoc.com 13 DeThiThuDaiHoc.com 14 DeThiThuDaiHoc.com... A D C B C D C D B B A D A D D B D C C C A B C A A A 9 – Đề Thi Thử Đại Học 10 – Đề Thi Thử Đại Học TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐÁP ÁN CHI TIẾT Mơn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề thi 975 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: .Phòng thi ……………… DeThiThuDaiHoc.com 1: B cấy truyền phơi DeThiThuDaiHoc.com 2 D 4 Hướng dẫn: 1 TB giảm phân bình thường... DeThiThuDaiHoc.com 16 DeThiThuDaiHoc.com 17 DeThiThuDaiHoc.com 18 DeThiThuDaiHoc.com 19 DeThiThuDaiHoc.com 20 DeThiThuDaiHoc.com 2 1 DeThiThuDaiHoc.com 22 DeThiThuDaiHoc.com 23 DeThiThuDaiHoc.com 24 DeThiThuDaiHoc.com 25 DeThiThuDaiHoc.com 26 DeThiThuDaiHoc.com 27 DeThiThuDaiHoc.com 28 DeThiThuDaiHoc.com 29 DeThiThuDaiHoc.com 30 DeThiThuDaiHoc.com 31 DeThiThuDaiHoc.com 32 DeThiThuDaiHoc.com 33 DeThiThuDaiHoc.com... DeThiThuDaiHoc.com 34 DeThiThuDaiHoc.com 35 DeThiThuDaiHoc.com 36 DeThiThuDaiHoc.com 37 DeThiThuDaiHoc.com 38 DeThiThuDaiHoc.com 39 DeThiThuDaiHoc.com 40 DeThiThuDaiHoc.com 41 DeThiThuDaiHoc.com 42 DeThiThuDaiHoc.com 43 DeThiThuDaiHoc.com 44 DeThiThuDaiHoc.com 45 DeThiThuDaiHoc.com 46 DeThiThuDaiHoc.com 47 DeThiThuDaiHoc.com 48 DeThiThuDaiHoc.com 49 DeThiThuDaiHoc.com 50 Mã đề 975 B D C B A B C A B... 1:3 : 4 => Tỉ lệ về thời gian các pha trong chu kì tim voi là: DeThiThuDaiHoc.com 49 A Phát triển ưu thế của cây hạt trần và bò sát DeThiThuDaiHoc.com 50 A là đơn vị tồn tại, sinh sản của lồi trong tự nhiên, đa hình về kiểu gen và kiểu hình, cấu trúc di 13 2014 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MƠN SINH TRƯỜNG THPT CHUN TRẦN PHÚ HẢI PHỊNG Thời gian làm bài thi: 90 phút khơng kể thời gian phát đề I PHẦN CHUNG Câu 1... www.VnDoc.com – Đề Thi Thử Đại Học C có cấu trúc di truyền ổn định, cách ly tương đối với các quần thể khác trong lồi, có khả năng biến đổi vốn gen dưới tác dụng của các nhân tố tiến hố D là đơn vị tồn tại, sinh sản của lồi trong tự nhiên, là hệ gen kín, khơng trao đổi gen với các lồi khác *******************Hết******************* (Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm) 8 – Đề Thi Thử Đại Học TRƯỜNG THPT TRIỆU... SBD 2014 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MƠN SINH TRƯỜNG THPT CHUN NGUYỄN HUỆ- HÀ NỘI Thời gian làm bài thi: 90 phút khơng kể thời gian phát đề Câu 1 : Ở một lồi thực vật, gen A quy định thân cao trội hồn tồn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn trội hồn tồn so với gen b quy định quả dài Các cặp gen này nằm trên cùng 1 cặp NST Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thấp, quả... trong hệ sinh thái là rất lớn B Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng C Trong hệ sinh thái, năng lượng được sử dụng lại, còn vật chất thì khơng D Trong hệ sinh thái, nhóm lồi có sinh khối lớn nhất là sinh vật thuộc bậc dinh dưững cao nhất Câu 44 : Ví dụ nào sau đây là cách li sau hợp tử? A Hai lồi ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối B Một cây bụi Ceanothus sống... Giới đực ( A = 0,6 ; a = 0,4 ) 11 – Đề Thi Thử Đại Học P1 : 0,54 AA + 0,42 Aa + 0,04 aa = 1 DeThiThuDaiHoc.com 14: B Những người đồng sinh cùng trứng sống trong hồn cảnh khác nhau có những tính trạng khác nhau thì các tính trạng đó do kiểu gen quy định là chủ yếu DeThiThuDaiHoc.com 15: A (2), (3) DeThiThuDaiHoc.com 16: D 135/512 Hướng dẫn: C35(3/4)3(1/4)2 = 135/512 DeThiThuDaiHoc.com 17: D 2/3 Hướng dẫn:... hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn lồi sống ở vùng cực B Những lồi có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng C Cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trường thành D Cơ thế sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái Câu 21 : Kết quả phép lai thuận và lai nghịch có kết quả ở F1 và F2 khơng giống nhau và tỉ lệ phân li kiểu hình đồng đều . Trang 1/6 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Ngày thi: 7/3/2015 Thời gian làm bài: 90. – Đề Thi Thử Đại Học 10 – Đề Thi Thử Đại Học 11 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐÁP ÁN CHI TIẾT Môn: SINH HỌC Th ời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi. Thi Thử Đại Học 9 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I. ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Môn: SINH HỌC, khối B Câu Mã đề 975 Câ1 B DeThiThuDaiHoc.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất, Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất, Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn