Đề cương ôn tập học kì 2 toán 7(2012-13)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2
... C DEHĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2 NĂM HỌC: 20 10 - 20 11A. TOÁN: (Ôn từ tuần 1 đến tuần 17)1. Viết các số sau:a) 5 chục 7 đơn vị; 2 chục 9 đơn vị; 8 chục ... giờ t i. 23 giờ còn g i là … giờ đêm. 17 giờ còn g i là … giờ chiều.d) Lúc 6 giờ kim ngăn chỉ số kim d i chỉ số….Lúc 13 giờ kim ngắn chỉ số….kim d i chỉ số… Lúc 20 giờ kim ngắn chỉ số….kim ... có giờ.b) 24 giờ trong 1 ngày được tính từ giờ đêm hôm trước đến giờ đêm hôm sau.c) 1 giờ chiều còn g i là giờ. 4 giờ chiều còn g i là giờ. 7 giờ t i còn g i là …. giờ. 20 giờ còn g i là...
 • 3
 • 28,476
 • 702

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot
... nn+−. Câu 6. Tính giới hạn sau: a. 2 213 2 lim( )1xx xx→− +−. b. 2 2 2 2lim( ) 2 xx xx→+ −− c.3 2 3 2 lim ( )3 2 xx xx x→−∞−−. d. 2 2 2 1lim ( )x xxx++→ −∞. Câu ... nu= 2 2 4nn− c. nu=4 2 3 2 1n n− + b. nu=3 2 23nn− + d. nu= 2 3 2 nn+−. Câu 2. Tìm 5 số hạng đầu tiên của dãy: a. 1u =2 và nu = 2 1 2 1nu−+. c. 1u= -2 và nu ... 100 là số hạng bao nhiêu.c. 20 1 có thuộc dãy trên không. Câu 5. Tính các giới hạn sau: a.3 2 lim( )n n+. b. 2 lim( )1n nn++. c. 2 lim( )n n+. d. 2 2 2 lim( )3 3n nn+−. Câu...
 • 2
 • 554
 • 3

Đề cường ôn tập học 2 môn toán khối 10 docx

Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx
... Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -20 10 – www.mathvn.com MathVn.Com1ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 09 – 20 10 MÔN: TOÁN – KHỐI 10 A – ĐẠI SỐ Bài 1. Giải ... -- 2 2 2 2tan 2 tan1 tan 2 . tana aa a ; f) F = + + + +1 1 1 1(1 )(1 )(1 )(1 )cos cos2 cos 4 cos8a a a a. g) G = 1 1 1 1 1 1cos (0 ) 2 2 2 2 2 2 2 x xp+ + + < < Bài 29 *. ... c) 3 2 2 30 (2 )x xx x+ -£- d*) 3 2 3 2 204 9x x xx x- + + -³- Bài 4. Giải các bất phương trình sau: a) 2 2 8 2 x x x- - < b) x 2 + 2 3+x - 10 0£ c) 0 123 2 ³++-...
 • 8
 • 1,343
 • 20

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập học 2 môn toán 7

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7
... )( )( )( ) 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 ) 5 .31) . 2 4 2 ) . 33) . 2 a x xyb x y xyc xy z x yd x yz xy z−− −6.Tính : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2) 5 ( 3 )1 1 1) 5 ( ) 2 4 2 ) 51) 2 2a x x xb ... −−− − 7. Điền đơn thức thích hợp vào ô trống : a) + 5xy = -3xy b) + -xz 2 = 5xz 2 8.Tìm đa thức A biết: a) A + ( x 2 + y 2 ) = 5x 2 + 3y 2 – xy b) A – ( xy + x 2 –y 2 ) = x 2 +y 2 9.Thu ... 5-x3 b) 2x 2 – 3x4 – 3x 2 – 4x5 -1 2 x – x 2 + 110.Cho hai đa thức: P(x) = x 7 – 3x 2 – x5 + x4 – x 2 +2x + 7 Q(x) = x – 2x 2 + x4 – x5 – x 7 – 4x 2 – 1 a)Tính P(x) +Q(x)...
 • 6
 • 1,007
 • 2

Đề cương ôn tập học 2 lớp 6 toán

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 toán
... 4 2 11, 4. ( ) : 2 49 5 3 5− +h) 15 4 2 ( 3 ,2) . (0,8 2 ) : 3 64 15 3− + −i) 25 3 9 2 0, 02. ( 2 ). 2 8 20 7−+ + −j) 2 51 734% : 3 .6, 5 (0,4) 16 9− −k) 1 3 43 : 2 1 : ( 1 ,6) 25 %7 ... nhật có 25 % chiều dài bằng 13 chiều rộng và bằng 10m.Tính diện tích khu vườn? BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ IIMÔN:TOÁN 6 Bài 1: Thực hiện phép tínha) 5 5 25 % 14 6 − +b) 2 1 2 275% : 2 (0,5) ... (0,5) .( 7) 2, 5(7 5 )5 3 3− − + −c) 445 : 2 50% 1, 25 7+ −d) 2 105 5350% : 4 : 2 (0,5) .30% 24 6 + −e) 2 34 .0,5 1 .14% ( 0,8)5 7− + −f) 3 3 4 2 .( 0, 4) 1 .2, 75 ( 1, 2) :4 5 11−...
 • 4
 • 1,445
 • 11

de cuong on tap hoc ki 2 mon toan

de cuong on tap hoc ki 2 mon toan
... 5x 9x 0,75 3 7 4− − − −+ − =3). 2 9x 1 (3x 1)(4x 1)− = + +4). x 2 1 2 ;x 2 x x(x 2) +− =− −5). 3 2 x 5x 6x 0− + =6) 2 2x 1 x 1 2( x 2) ;x 2 x 2 x 4+ − ++ =− + −Trang 1 ... trình x 1 x 3 2 x 2 x 4 (x 2) (4 x)− ++ =− − − − có nghiệm là:A. x = 0 B. x = 0 hay x = 2 C. x = 2 hay x = 1 D. Vô nghiệmCâu 4: Phương trình 2 3 2 2(x 8) 3x 2x 4 x 8 x 2 −− =+ + − − ... lời đúng nhất trong các câu sau đây:Câu 1: x = -2 là nghiệm của phương trình:A. 3x – 1 = x – 5 B. 2x + 1 = x – 2 C. –x + 3 = x – 2 D. 3x + 5 = -x – 2. Câu 2: Phương trình x 1 x 2 x 1x 45 6...
 • 5
 • 788
 • 5

đề cương ôn tập học 2 toán 11

đề cương ôn tập học kì 2 toán 11
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 11 http://toanhocmuonmau.violet.vn Giáo Viên: Thân Văn Dự ĐT: 0984 21 4 648 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 12 20 13 MÔN TOÁN A. PHẦN ... 20 ) 2 sin4xy = ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 11 http://toanhocmuonmau.violet.vn Giáo Viên: Thân Văn Dự ĐT: 0984 21 4 648 4 21 )()10 2 2y sin x cos x= − 22 ) 20 13 2 2 t anxy1+tan ... x 3x 2 = − + 12) 76 24 ++= xxy 13) 2 32 −−=xxy 14) 4 2 5 62 2++−=xxxy 15) 1 2 2−=xxy 16) 32 )1(3++=xxy 2 3 2 117. 2 3− +=−x xyx 18) y = 2 3 2 2xx...
 • 10
 • 401
 • 0

Đề Cương ôn tập học 2 toàn diện

Đề Cương ôn tập học kì 2 toàn diện
... Bài tập: Bi 1: Tớnh hp lớ nht 1, 21 55 (174 + 21 55) + (-68 + 174) 2, -25 . 72 + 25 . 21 49 . 25 3, 35(14 23 ) 23 (1435) 4, 8154 (674 + 8154) + (98 + 674) 5, 25 . 21 + 25 . 72 + 49 . 25 6, 27 (13 ... 4743 2 217= x3e) 12 5 2 13 2 =− xxk) 25 26 25 1751 2 =++xl) 27 24 973 27 513−=−−− xBi 21 . : Rút gọn phân số:a) 540315f) 4041919 .2 10 129 29+b) ... +5131.411143 2: 12 56d) ( ) 2 5,3.7 2 311.4387e) 25 ,0.3 2 2. 20 03415,053+f) 1110.6,041 21 25,0:165g) ( )438,93,10 :25 ,0 h) 37: %25 20 1175,0.15131+i) 12 11955 2 2,0.75,0 2 1k)...
 • 8
 • 416
 • 0

De cuong on tap hoc ki 2 Toan 9

De cuong on tap hoc ki 2 Toan 9
... sau:a. x 2 - x - 6 = 0 b. 3x 2 + 2x - 8 = 0 c. 2 2 2 0x x + = d. 3x 2 - 4x - 4 = 0 e. 2x 2 - x - 6 = 0 f. x 2 - 2x - 8 = 0 Bài 6: Giai phng trinh sau:a. -3x 2 + 14x 8 = 0 b. -7x 2 + ... 0Bài 9 .2: PT chứa ẩn ở mẫu a. ( ) ( ) 2 4 2 1 1 2 x xx x x +=+ + +b. )4) (2( 88 42 2++=+ xxxxxxxBài 9. 3: PT tích a. 3x3 + 6x 2 - 4x = 0 b. 3 2 3 2 6 0x x x+ = c. x3 7x 2 ... II làm đợc ) 2 25 (2 1x công việcVì hai đội cùng làm trong 12 ngày thì xong việc nên trong một ngày hai đội làm đợc 1/ 12 công việc. Ta có pt: x1 + ) 2 25 (2 1x = 12 1 12 15011=+xx06050)50( 12) 50( 12: 2 =+=+xxxxxxraSuy...
 • 18
 • 342
 • 4

Đề cương ôn tập học 2 toán 7(2012-13)

Đề cương ôn tập học kì 2 toán 7(2012-13)
... :a) 2 2 2 2 31 1( 2 ) 2 3x x y z x yì ì b) 2 3 2 3 2 21( ) ( 2 ) 2 x y x y xy z ì ìBi 3 .2 : Thu gn :a/ (-6x3zy)( 2 3yx 2 ) 2 b/ (xy – 5x 2 y 2 + xy 2 – xy 2 ) – (x 2 y 2 + ... tại 1;1 ;2 −=== zyxBài 3.4 : Tính tng v hiu cỏc n thc sau: Đề cơng ôn tâp học kỳ 2. Môn toán lớp 7-Năm học 20 12- 20 133 2 2 2 2 2 )2 3 71)53)15 ( 5 )a x x xb xy xy xyc xy xy+ −− +− ... BC=12cm. M là trung điểm BC. Độ dài trung tuyến AM l: Đề cơng ôn tâp học kỳ 2. Môn toán lớp 7-Năm học 20 12- 20 13 2 a) 22 cm b)4cm c) 8cm d) 6cm.Bi 1 .22 : Cho ABC cân tại A. ∧A = 80o. Phân giác...
 • 6
 • 670
 • 4

Đề cương ôn tập học 2 môn toán lớp 11

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 11
... 19) 33 2 a byx xx= − 20 )3 3y a bx= + 21 ) 2 233 3 2 y (a b )= − 22 ) 3 2 2y x x= 23 ) 2 3 4(x 2) y(x 1) (x 3)+=+ + 24 )7 2 y (x x)= + 25 ) 2 y x 3x 2 = − + 26 ) 1 xy1 ... 3Gv. Nguyễn Bá Hùng14·045ADC = 20 ĐỀ THAM KHẢO THI HỌC KÌ II*******************ĐỀ THAM KHẢO Đề số 1ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – Năm học 20 12- 2013 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần ... Bá Hùng 21 ĐỀ THAM KHẢO Đề số 8ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – Năm học 20 12- 2013 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần chung :Câu 1: 1) Tính các giới hạn sau:a) xxx x 2 1 2 lim 2 3→+∞−+...
 • 34
 • 871
 • 0

Đề cương ÔN TẬP Học 2 môn Toán 9

Đề cương ÔN TẬP Học Kì 2 môn Toán 9
... trình : =+=++ 02 03 42 222 23 bbaabba .Tính 22 ba + *Dạng 4: Các bài tập về hàm số bậc hai và đồ thị hàm số y = ax 2 ( a 0 ) Bài 1 Cho (P) 2 xy = và đờng thẳng (d) y=2x+ma) Vẽ (P)b) ... a) Chứng tỏ rằng phơng trình có nghiệm 21 ; xx với mọi m. b) Đặt A= 21 2 2 2 15) (2 xxxx +. b1) Chứng minh rằng: A= 91 88 2 + mmb2) Tìm m sao cho A= 27 . c) Tìm m sao cho phơng trình có nghiệm ... ( )0 122 2 =+++ mxmx. Giải phơng trình khi m =2 a) Tìm các giá trị của m để phơng trình có nghiệm. b) Gọi 21 ; xx là hai nghiệm của phơng trình. Tìm giá trị của m để: 2 122 1 )21 ( )21 ( mxxxx...
 • 6
 • 266
 • 2

De cuong On tap hoc ki 2 Toan 9 nam hoc 2010-2011

De cuong On tap hoc ki 2 Toan 9 nam hoc 2010-2011
... ấm, khi nào muốn uống thì rót ra. Nhưng chất saponin trong sữa đậu nành có thể làm cho chất cặn trong bình rơi ra, những chất đó sẽ hoà vào trong sữa đậu nành. Điều này khiến bạn uống sữa đậu ... protein trong sữa, đồng thời cũng gây ra chất kết tủa biến chất, không những làm cho đậu nành mất đi hương vị vốn có mà còn giảm thấp giá trị dinh dưỡng và gây rối loạn tiêu hoá. Giữ trong bình ... Vì vậy, khi hâm nóng sữa, nhiệt độ phải trên 90 độ C và đồng thời mở vung cho khí độc bay ra, như thế mới có thể làm cho các chất có hại như saponin biến chất và bị phá vỡ, khi uống sẽ không...
 • 9
 • 179
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn Toán lớp 7

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7
... thức. www.MATHVN.com Năm học 20 10 -20 11 www.mathvn.com 4 4 5 6 7 6 7 6 4 6 7 6 8 5 6 9 10 5 7 8 8 9 7 8 8 8 10 9 11 8 9 8 9 4 6 7 7 7 8 5 8 B 2 : Cho biểu thức số đó bằng ... rằng P(–1) = 2 Bài 2 : Cho đa thức Q(x) = -2x 2 +mx -7m+3. Xác định m biết rằng Q(x) có nghiệm là -1. Dạng 7: Bài toán thống kê. Bài 1: Thời gian làm bài tập của các học sinh lớp 7 tính bằng ... ng dng ( thu gn a thc). B 2 : bc ca a thc ó l bc ca hng t cú bc cao nht ca a thc ú. Bi tp ỏp dng : Thu gn a thc, tỡm bc ca a thc. 2 3 2 3 2 2 3 2 2 315 7 8 12 11 12 A x y x x y x x y x y=...
 • 8
 • 473
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 TOÁN 6 ( HOT)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 TOÁN 6 ( HOT)
... 96 Bài 66 : 5’ 21 3 – 98 = (2 1 3 + 2) (9 8 + 2) = 21 5 - 100 = 115 Bài 67 :8’a, 28 .25 = (2 8 : 4) . (2 5 . 4) = 7 . 100 = 700b, 60 0 : 25 = (6 0 0 . 4) : (2 5 . 4) = 24 00 : 100 = 24 72 ... 36 .28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 = 36 (2 8 + 82) + 64 (6 9 + 41) = 36 . 110 + 64 . 110 = 11 0( 36 + 64 ) = 110 . 100 = 11000Bài 58 6 n! = 1 .2. 3 n 5! = 1 .2. 3.4.5 = 120 4! – 3! = 1 .2. 3.4 – 1 .2. 3 ... 2 x + 2 x+3 = 5 76 2 x + 2 x . 2 3 = 5 76 2 x (1 + 2 3) = 5 76 2 x . 9 = 5 76 2 x = 64 2 x = 2 6 x = 6. d, (9 - x)3 = 21 6 (9 – x)3 = 6 3 9- x = 6 x = 3Bài 3: 12 Tìm x ∈Na, 70...
 • 77
 • 512
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì 2 toán 6đề cương ôn tập học kì 2 toán 12giải đề cương ôn tập học kì 2 toán 6đề cương ôn tập học kì 2 toán 10 ncđề cương ôn tập học kì 2 môn toán 10đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 6de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 9đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 12de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 8de cuong on tap hoc ki 2 mon toan 12đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 9đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 8đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn toánđề cương ôn tập học kì 2 môn toán 11Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật