Tài liệu về : “Ứng dụng phân tích ma trận S W O T trong hoạch định chiến lược kinh doanh của Maritime Bank Danang doc

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ TRONG THỜI GIAN QUA (1996-2000)

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ TRONG THỜI GIAN QUA (1996-2000)
... về t vấn kh o s t thi t kế. Đầu t về thi t bị con ngời , t chức đ o t o (kể cả đ o t o ở nớc ngoài ) để t chức kh o s t t vấn thi t kế đảm b o đợc nhu cầu cho công t c s n xu t kinh doanh của ... khái qu t thực trạng hoạch định chiến lợc kinh doanh của t ng Công ty Xây dựng s ng đà.1. Những k t quả đ t đợc.Qua phân t ch thực trạng hoạch định chiến lợc kinh doanh T ng Công tyXây S ng ... phục t nh trạng nói trên, t đó thúc đẩy s ph t triển của ho t động s n xu t kinh doanh t i T ng Công ty. Phân t ch môi tr-ờng kinh doanh Xác địnhmục tiêu Đề ra cácgiải pháp S đồ 11 : Quá trình...
 • 27
 • 73
 • 0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC
... kỳ s n xu t đầu đến chu kỳ s n xu t đầu tiên cho đến khi h t chu kỳ s n xu t. * Phân loại t i s n cố định: Để quản lý t t tài s n cố định trong doanh nghiệp. Ta có thể phân chia t i s n cố định ... phí trong kinh doanh là lợi nhuận của doanh nghiệp thương mại. Trong 3 năm 2000 đến 2002 ho t động, doanh s mua v o doanh s bán ra t ng liên t c, năm 2000: doanh s mua v o: 3025 triệu ... với t nh hình kinh doanh của Công ty. Chiến lược kinh doanh là m t trong những công cụ cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh của Công ty, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là m t s dự o n...
 • 25
 • 80
 • 0

Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế cầu đường nghệ an

Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế cầu đường nghệ an
... tiêu, phân t ch môi trường kinh doanh và vận dụng m t s mô hình để phân t ch chiến lược, ta có thể xây dựng cho Công ty m t s chiến lược sau: Chiến lược thị trường Chiến lược đấu thầu Chiến ... và t vấn thi t kế4. KH : Kế hoạch 5. APEC : Asia - Pacific Economic Cooooperation6. EFE : External Factor Evaluation7. IFE : Internal Factor Evaluation8. GE : General Electric9. WTO : World ... những nhân t quy t định đưa doanh nghiệp đến thắng lợi trong mọi ho t động s n xu t kinh doanh của mình.Hướng t i các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh t i Công ty CPXD&TVTK cầu...
 • 114
 • 81
 • 0

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm châu á (iai) giai đoạn 2010 – 2015

phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm châu á (iai) giai đoạn 2010 – 2015
... các yếu t bên trong Ma trận EFE (External factors environment matrix): Ma trận đánh giá các yếu t bên ngoài Ma trận SWOT (Strength, weakness, opportunities, threat): Ma trận các điểm mạnh, ... lược n o t t nh t. Do đó, trong s các chiến lược ph t triển trong ma trận SWOT, chỉ có m t s chiến lược được lựa chọn. Để xây dựng ma trận SWOT trước tiên ta cần phân t ch các điểm mạnh, ... chiến lược, ma trận SWOT, mô hình cạnh tranh của Michale E. Porter, t c giả đi s u v o phân t ch chiến luợc kinh doanh hiện t i của công ty, xác định công ty đang s dụng chiến lược như thế n o, ...
 • 59
 • 85
 • 0

Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động
... trận SWOT – strengths, weaknesses, opportunities, threats), thường được các nhà quản trị coi là xu t ph t điểm của việc đề xuấ các phương án chiến lược. Việc phân t ch các yếu t bên trong bao ... nghiệp thương mại trong nền kinh t thị trường. Muốn t o ra được m t chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần T p phẩm và B o hộ lao động thì ta phỉ đi s u v o phân t ch thực trạng ho t động kinh ... theo những nguyên t c nh t định của nó, đặc bi t là công t c hoạch định. M t s nguyên t c cơ bản trong ho t dộng hoạch định bao gồm:- Nguyên t c t p trung dân chủ: Hoạch định chiến lược kinh...
 • 78
 • 276
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP