ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A 1 , B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A1, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A1, B
... http://nguoithay.vnNGUOITHAY.VN—————–ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 < /b> NĂM 2 014< /b> < /b> Môn: < /b> Toán; < /b> Khối < /b> A,< /b> < /b> A< /b> 1< /b> , < /b> B Thời gian làm b i: 18< /b> 0 phút, không kể thời gian phát đề< /b> PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 < /b> điểm)Câu 1 < /b> ... xung quanh và thể tích khối < /b> chóp . 'C ADC theo a.< /b> Câu 6 ( 1, /b> 0 điểm). Cho ba số thức dương a,< /b> < /b> b, c th a < /b> mãn 3.< /b> a < /b> b c+ + = Chứng minh rằng 2 2 2 3< /b> .2 3 < /b> 3 3< /b> bc ac ab a < /b> b c+ + ... đề < /b> tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2 014< /b> !< /b> ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 014< /b> < /b> Môn thi:< /b> TOÁN; khối < /b> A < /b> khối < /b> A1< /b> , < /b> lần < /b> 8 Thời gian làm b i: 18< /b> 0 phút, không kể thời gian phát đề...
 • 17
 • 1,388
 • 0

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)
... Al=27; P = 31 /b> ; S =32< /b> ; Cl =35< /b> ,5 < /b> ; K =39< /b> ; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag =10< /b> 8; I =12< /b> 7; Ba= 13< /b> 7< /b> ; Au =19< /b> 7; Pb=20 7, < /b> He =4; F =19< /b> ; Li=7; Sn =11< /b> 9. ,1 < /b> 2< /b> 3, /b> 425 3, /b> 6+7+ 38< /b> 39< /b> 3 +,: < /b> ;- 2, < /b> <4 ... c a < /b> phản ứng trùng ngưng:%=Polistiren, tơ lapsan, nh a < /b> novolac, tơ nilon- 6,6 < /b> .'=Tơ lapsan, nh a < /b> novolac, tơ nilon- 6,6 < /b> .=Tơ lapsan, tơ nitron, cao su buna, nh a < /b> novolac.>=Tơ lapsan, ... (4 ), < /b> (5). '= (1)< /b> , < /b> (2 ), < /b> (3)< /b> . = (3)< /b> , < /b> (4 ), < /b> (5). >= (1)< /b> , < /b> (2 ), < /b> (5 ), < /b> (6).<4/ Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen,glucôz , < /b> anđehit...
 • 9
 • 727
 • 3

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 môn TOÁN, khối a, a1, b và d TRƯỜNG THPT cù HUY
... 2 1 < /b> 2 1 < /b> 2 1 < /b> 2 1 < /b> 2 1 < /b> 2 1 < /b> 2 1 < /b> 2 , < /b> , , < /b> ( ); , < /b> 0 a < /b> a b b a < /b> a a < /b> a b b b b b b∈++ ≥ ∀>+¡(Tuyệt phẩm Svac-xơ)+Ta có 2 2 22 3 < /b> 4 (3 < /b> 2 ) 3< /b> 3 1 < /b> 2 3 < /b> 3 (3 < /b> 2 ) (1)< /b> 9 2 11< /b> 11< /b> x xx x++ ... a< /b> IM BM IC AC a < /b> IM IC CMBM AC⇒ = = = = ⇒ + = =⇒ ⊥Mặt khác ( ) ( ) ( )BM SA BM SAC SBM SAC⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥+ Ta có 2 1 < /b> 1 9 2. ( , < /b> ) 3 < /b> 2 .3< /b> 2 2 2ABM a< /b> S AB d M AB a < /b> a= = =Theo b i ra ·060SBA =. ... tam giác vuông SAB có20 3< /b> 1 < /b> 9 2tan60 3 < /b> 6 3 < /b> 6 9 3(< /b> ) 3 < /b> 2SABM a< /b> SA AB a < /b> V a < /b> a dvtt= = ⇒ = =0.250.250.250.25www.VNMATH.comV. (1< /b> iểm)+ Ta dễ dàng CM được B Đ T sau: 2 2 2 1 < /b> 2 1 < /b> 21...
 • 10
 • 548
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1, B
... a5< /b> a3.DK.SH a < /b> 30< /b> a < /b> 30< /b> 54KP d(SD, AN)DS 20 20 a2< /b> 2== =⇒ =. 0,2 < /b> 5 www.VNMATH.comTa có: (a < /b> b) (b c)(c a)< /b> (a < /b> b c)(ab bc ca) 1+< /b> ++=++ ++− 0,2 < /b> 5 Do 22(x y z) 3(< /b> xy yz zx) (ab bc ca) 3abc (a < /b> ... 3abc (a < /b> b c)++ ≥ + + ⇒ + + ≥ ++ ab bc ca 3(< /b> a < /b> b c)⇒++≥ ++ Suy ra 1< /b> 172) (3)< /b> ( −++++++++≥cbacbacbaP. 0,2 < /b> 5 Đặt 3< /b> ⇒++= tcbat. Khi đó 1< /b> 172 3)< /b> ( −++=≥ttttfP , < /b> 3< /b> 3 33< /b> t(t 1)< /b> 72f(t) ... THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 20 13< /b> < /b> Môn: < /b> TOÁN; Khối < /b> A,< /b> < /b> A1< /b> , < /b> B Thời gian làm b i: 18< /b> 0 phút, không kể thời gian phát đề < /b> www.VNMATH.com ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm a)< /b> ( 1, /b> 0 điểm) Với m = 0, < /b> ta...
 • 5
 • 672
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2013 Môn TOÁN; Khối: A TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2013 Môn TOÁN; Khối: A TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ
... 2AO a< /b> AI   , < /b> 0cos30 3< /b> AI a< /b> AH   2 3< /b> 3 3< /b> a < /b> aHD AD AH a< /b>     . 0tan60 2SH HD a< /b>   3< /b> . 1 < /b> 2 3< /b> . . 3 < /b> 3S ABCD ABCD a< /b> V SH S  0.25 Ta có ( )AC SBI , < /b> ta kẻ ( )IK SB ...   0,2 < /b> 5 11< /b> 0 11< /b> 1 < /b> 10 2 2 9 3 < /b> 3 8 11< /b> 11< /b> 11< /b> 11< /b> 11< /b> 11< /b> 11< /b> (x 2) C x C 2.x C 2 x C 2 x C 2       0,2 < /b> 5 8 .b Do đó số hạng ch a < /b> x 19< /b> c a < /b> khai triển tích9 11< /b> (2x 1)< /b> (x ... 0,2 < /b> 5 Gọi H là giao điểm c a < /b> BC và IA, ta có: IH. IA = BI2 25 1< /b> 2 4BIIH IH IAIA      1< /b> ( ;0)2H 0,2 < /b> 5 0 1< /b> cos 602AIB AIB    nên tam giác ABC đều. Suy ra tâm...
 • 6
 • 297
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần ii năm 2014 môn vật lý trần phúđề thi thử đại học lần 2 năm 2011 môn hóa thpt lê quý đôngiai chi tiet de thi thu dai hoc lan 3 dh khtn mon hóa hocde thi thu dai hoc lan 4 nam 20102011 mon hoa thpt chuyen nguyen hue ma de 132đề thi tử đại học lần 2 năm 2013 môn toán trường thpt chuyên trần phúđề thi thử đại học lần i năm 2010đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 2 năm 20122013 trường thpt lương tài 2trường thpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học lần 2 năm học 20132014 môn hóa học mã đề thi 132đề thi thử đại học lần i năm học 20122013 trường thpt phúc trạch môn toán khối a b dgiải chi tiết đề thi thử đại học lần 2 năm học 20122013 môn hóa khối a bđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđáp án đề thi thử đại học lần iii năm học 2012 2013 môn toán khối a docxđề thi thử đại học lần 2 năm 2012 trường thpt lê lợi thành phố đông hà quảng trị môn toán khối a bgiai chi tiet de thi thu dai hoc lan 3 mon vat ly truong thpt chuyen dhsp ha noi nam2014Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP