Giao trinh ky thuat xu ly chat thai cong nghiep Nguyen Van Phuoc

Giáo trình kỹ thuật xử chất thải công nghiệp phần 1 NXB xây dựng

Giáo trình kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp phần 1  NXB xây dựng
... 12 7.0.0 .1 downloaded 62450.pdf at Sun Jun 03 15 :52:53 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 62450.pdf at Sun Jun 03 15 :52:53 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 62450.pdf at Sun Jun 03 15 :52:53 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 ... 12 7.0.0 .1 downloaded 62450.pdf at Sun Jun 03 15 :52:53 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 62450.pdf at Sun Jun 03 15 :52:53 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 62450.pdf at Sun Jun 03 15 :52:53 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 ... 03 15 :52:53 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 62450.pdf at Sun Jun 03 15 :52:53 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 62450.pdf at Sun Jun 03 15 :52:53 ICT 2 012 12 7.0.0 .1 downloaded 62450.pdf at Sun Jun 03 15 :52:53...
 • 107
 • 1,004
 • 4

Giáo trình kỹ thuật xử chất thải công nghiệp phần 2 NXB xây dựng

Giáo trình kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp phần 2  NXB xây dựng
... 127 .0.0.1 downloaded 624 50.pdf at Sun Jun 03 15: 52: 53 ICT 20 12 127 .0.0.1 downloaded 624 50.pdf at Sun Jun 03 15: 52: 53 ICT 20 12 127 .0.0.1 downloaded 624 50.pdf at Sun Jun 03 15: 52: 53 ICT 20 12 127 .0.0.1 ... 624 50.pdf at Sun Jun 03 15: 52: 53 ICT 20 12 127 .0.0.1 downloaded 624 50.pdf at Sun Jun 03 15: 52: 53 ICT 20 12 127 .0.0.1 downloaded 624 50.pdf at Sun Jun 03 15: 52: 53 ICT 20 12 127 .0.0.1 downloaded 624 50.pdf ... 15: 52: 53 ICT 20 12 127 .0.0.1 downloaded 624 50.pdf at Sun Jun 03 15: 52: 53 ICT 20 12 127 .0.0.1 downloaded 624 50.pdf at Sun Jun 03 15: 52: 53 ICT 20 12 127 .0.0.1 downloaded 624 50.pdf at Sun Jun 03 15: 52: 53...
 • 257
 • 1,519
 • 8

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XỬ KHÍ THẢI

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI
... miệng ống khói; vận tốc dòng khí thải miệng ống khói, tải lượng thải, nhiệt độ khí thải Dự báo trạng thái phát tán khí thải khí tốn vơ phức tạp việc giải khó q trình khí khơng ổn định va thay ... KHƠNG KHÍ Chương 13 kỹ thuật giám sát ĐO ĐẠC Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ VÀ TÍNH TỐN LƯỢNG PHÁT THẢI CÁC KỸ THUẬT GIÁM SÁT - Phương pháp giám sát chất lượng khơng khí xung quanh - Giám sát nguồn thải This ... 39 40 CHƯƠNG 17 SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC CHẤT TRONG KHÍ QUYỂN Chương 18 phát tán khí thải vào khí PHÁT TÁN KHÍ THẢI VÀO KHÍ QUYỂN - Mức độ nhiễm khơng khí tầng sát mặt đất xác định phân bố nhiệt độ...
 • 179
 • 2,111
 • 4

giáo trình kỹ thuật xử nước thải

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải
... chung Chương 2: Xử nước thải phương pháp học Chương 3: Xử nước thải phương pháp hóa hó Chương xử nước thải phương pháp hóa học NỘI DUNG MÔN HỌC HỌ Chương 5: Xử nước thải phương pháp ... HTXLNT Các phương pháp xử chất thải rắn phát sinh từ hệ thống xử nước thải Các h Cá phương pháp giảm thiểu xử mùi phát há iả thiể ùi hát sinh từ hệ thống xử nước thải TÀI LIỆU THAM KHẢO ... Phương pháp xử hóa lý; xử Phương p p xử ý Phương pháp xử hóa học; g họ ; Phương Phương pháp xử sinh học xử họ ⇒ Tùy theo lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải quy chuẩn xả thải mà phương...
 • 47
 • 697
 • 0

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 1 giới thiệu chung

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 1 giới thiệu chung
... 0, 914 4 1, 219 2 0,6096 0,6096 0,4572 0, 914 4 1, 219 2 0,6096 0, 914 4 0,6096 0, 914 4 1, 219 2 0, 914 4 0, 914 4 0, 914 4 0, 914 4 1, 524 1, 219 2 1, 524 Tương ứng với giá trị nêu bảng, kích thước lại sau 1, 219 2 1, 219 2 ... 60 13 00 – 2300 30 – 57 15 0 – 230 30 – 57 15 00 – 210 0 17 0 – 210 210 – 340 19 0 – 290 26 – 60 11 19 26 – 40 34 – 45 80 50 30 15 00 40 19 0 40 17 00 19 0 230 210 50 15 35 40 26 – 50 – 11 15 40 10 ... 2,54 0,338 1, 55 20 ft 609,6 76,25 1, 60 in 15 ,24 2,08 1, 58 30 ft 914 ,4 11 3 ,13 1, 60 ft 60,96 8,00 1, 55 40 ft 12 19,2 15 0,00 1, 60 ft 18 2,88 24,00 1, 59 50 ft 15 24 18 6,88 1, 60 10 ft 304,8 39,38 1, 60 Dụng...
 • 18
 • 610
 • 1

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 2 các công trình xử cơ học

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 2 các công trình xử lý cơ học
... 24 5,5 25 0,5 25 5,5 22 7,5 23 2,5 23 7,5 20 9 ,2 214 ,2 219 ,2 187,5 1 92, 5 197,5 173 ,2 178 ,2 183 ,2 156,5 161,5 166,5 138,0 143,0 148,0 116,85 121 ,7 126 ,55 107,9 1 12, 6 117 ,2 1 02, 95 107,5 1 12, 05 d (mm) 0 ,27 5 ... (m3/h) 24 - 1 -2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11- 12 Li gii Theo phng phỏp d th 1 500 800 120 0 1400 1400 800 Thi gian ngy 12- 13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19 -20 20 -21 21 -22 22 -23 23 -24 ... Bng 2. 9 Vn tc lng ca cỏt nc t0C khỏc d (mm) 3,50 3,00 2, 50 2, 00 1,75 1,50 1 ,25 1,00 0,90 0,85 50C 24 0,5 22 5,5 20 4 ,2 1 82, 5 168 ,2 151,5 133,0 1 12, 0 103 ,2 98,4 Vn tc lng (mm/s) 100C 150C 20 0C 24 5,5...
 • 29
 • 1,046
 • 1

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 3 xử nước thải bằng phương pháp hóa

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 3 xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý
... có nước thải Kết xử nước giặt trình bày bảng 3. 9 Bảng 3. 9 Kết xử nước thải từ trình giặt Thông số Đơn vị Nước thải sau xử 7.1 pH Nước thải trước xử 7.7 ABS mg/L 63 0,1 BOD mg/L 2 43 ... thường Nguồn: Metcalf & Eddy; 20 03 3.5.9 Một số quy trình ứng dụng lọc màng Nước thải sau xử Nước thải sau xử UF Nước thải sau xử Nước thải sau xử O3 hóa MF MF UF Trao đổi ion RO RO ... đồ sau 63 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng Nước thải Hóa chất Bể tuyển Bể tuyển Hóa chất + nước thải Tuần hoàn nước sau xử 10-50% Bồn khuếch tán Hình 3. 3 Sơ đồ...
 • 41
 • 679
 • 0

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 4 xử nước thải bằng phương pháp hóa học

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 4 xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học
... 2- 2011Page 108 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng Trong xử nước thải ngày nay, clo sử dụng để oxi hóa cyanide có nước thải Nhìn chung trình oxi hóa cyanide trải ... 4. 4 Xử nước thải trình khử Phương pháp xử nước thải trình khử ứng dụng trường hợp nước thải chứa chất dễ bị khử, thông thường sử dụng rộng rãi để tách chất thủy ngân, crom, asen, khỏi nước ... nồng độ selen nước sau xử có giá trị như: + S2- pH = 6.6 nồng độ nước sau xử 0.05 mg/L ThS Nguyễn Ngọc Châu – draft 2- 2011Page 101 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập...
 • 19
 • 709
 • 4

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 5 xử nước thải bằng phương pháp sinh học

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 5 xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
... draft -2011 152 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng 5. 12 KHỬ PHOSPHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC Để xử phospho phương pháp sinh học, người ta áp dụng ba quy trình sau: ... 117 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng 7 .5 3.0 – 3.6 9.0 – 12.0 15. 0 3.6 – 4.2 10 .5 15. 0 22 .5 3.9 – 4 .5 12.0 – 18.0 30.0 3.6 – 5. 1 13 .5 – 20.0 37 .5 4 .5 5. 5 13 .5 ... 138 Giáo trình: Kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng Hình .5. 7 Sơ đồ hồ hiếu khí tùy tiện 5. 10.3 Xử nước thải hồ sinh học hiếu khí Hồ sinh học hiếu khí đơn giản hồ đất dùng để xử...
 • 44
 • 672
 • 0

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 6 xử các vấn đề ô nhiễm phát sinh từ hệ thống xử nước thải

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 6 xử lý các vấn đề ô nhiễm phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải
... 163 ThS Nguyễn Ngọc Châu - draft -2011 Giáo trình kỹ thuật xử nước thải – Đại học Dân lập Lạc Hồng - Bùn từ trình xử sơ 100 – 400 80 – 300 - Bùn từ trình xử sơ bùn hoạt tính 60 – ... động mùi từ hệ thống xử nước thải tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh việc quy hoạch lựa chọn vị trí đặt hệ thống xử nước thải chiếm vai trò quan trọng Vị trí đặt hệ thống xử nên ... 1000 – 10000 Xử nhiệt 3000 – 15000 1000 – 5000 Lọc băng tải (có thêm hóa chất) 6. 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ MÙI PHÁT SINH TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tùy theo nguồn phát sinh mà có...
 • 10
 • 757
 • 1

Giao trinh Kỹ thuật xử nước thải

Giao trinh Kỹ thuật xử lý nước thải
... 131 4.9 Xử nước thải thực vật thủy sinh .132 4.9.1 Xử nước thải tảo 132 4.9.2 Xử nước thải thủy sinh thực vật có kích thước lớn 136 4.10 Xử bùn ... ḍòng chảy hở hệ thống xử Eubacteria Nước thải sinh hoạt, hệ thống xử Archaebacteria Nước thải sinh hoạt, hệ thống xử Viruses Nước thải sinh hoạt, hệ thống xử Nguồn: Wastewater Engineering: ... việc quản xử lý, nhà máy cần phải có hệ thống xử riêng để nước thải thải vào nguồn nước công cộng phải đạt đến tiêu chuẩn cho phép 1.2.2 Chất thải rắn nước thải Chất rắn nước thải bao gồm...
 • 141
 • 238
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình kỹ thuật xử lý khí thải công nghiệp phạm văn bôngiáo trình kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệpkỹ thuật xử lý chất thải công nghiệpcấp kịp thời các nguồn thông tin về công nghệ các kinh nghiệm quốc tế chính sách quản lý và các giải pháp kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhgiáo trình kỹ thuật xử lý khí thảigiáo trình kỹ thuật xử lý nước thảikỹ thuật xử lý khí thải công nghiệpkỹ thuật xử lý chất thảikỹ thuật xử lý chất thải rắngiáo trình kỹ thuật xử lý nước cấpkỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạtgiáo trình kỹ thuật xử lý ảnhđề cương môn học kỹ thuật xử lý chất thải rắnkỹ thuật xử lý chất thải và vệ sinh sau sự cốtái chế và các kỹ thuật xử lý chất thải nguy hạiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI