giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải

47 729 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2014, 15:25

Ỹ Ậ Ử ÝỸ Ậ Ử Ý K Ỹ THU Ậ T X Ử L Ý K Ỹ THU Ậ T X Ử L Ý NƯỚCTHẢINƯỚCTHẢI NƯỚC THẢINƯỚC THẢI ThS. Nguyễn Ngọc ChâuThS. Nguyễn Ngọc Châu Chi cụcbảovệ môi trườngChi cụcbảovệ môi trường –– Sở TàiSở Tài Chi cục bảo vệ môi trường Chi cục bảo vệ môi trường Sở Tài Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Dươngnguyên & Môi trường Bình Dương  YêuYêu cầucầu đốiđối vớivới sinhsinh viênviên  YêuYêu cầucầu đốiđối vớivới sinhsinh viênviên ¾¾ ĐiĐihọchọcvàvà họchọctheotheo đúngđúng tinhtinh thầnthần tráchtrách nhiệmnhiệm đốiđối vớivới giagia đìnhđình vàvà xãxã hộihội đốiđối vớivới giagia đìnhđình vàvà xãxã hộihội ¾¾ LàmLàm việcviệctheotheo nhómnhóm ¾¾ ChuẩnChuẩnbịbị bàibài họchọc ¾¾ LàmLàm b ài b ài t ập t ập theotheo y êu y êu cầucầu ậpập yy NN ỘỘ I DUNG MÔN HI DUNG MÔN H ỌỌ CC NN ỘỘ I DUNG MÔN HI DUNG MÔN H ỌỌ CC NN ỘỘ IDUNGMÔNHIDUNGMÔNH ỌỌ CC NN ỘỘ I DUNG MÔN HI DUNG MÔN H ỌỌ CC  ChươngChương 1:1: GiớiGiới thiệuthiệu chungchung  ChươngChương 1: 1: GiớiGiới thiệuthiệu chungchung  ChươngChương 2: 2: XửXử lýlý nướcnướcthảithảibằngbằng phươngphương pháppháp cơcơ họchọc cơcơ họchọc  ChươngChương 3: 3: XửXử lýlý nướcnướcthảithảibằngbằng phươngphương pháppháp hóhó lýlý hó a hó a lýlý  ChươngChương 4 4 xửxử lýlý nướcnướcthảithảibằngbằng phươngphương pháppháp hóahóa họchọc NN ỘỘ IDUNGMÔNHIDUNGMÔNH ỌỌ CC NN ỘỘ I DUNG MÔN HI DUNG MÔN H ỌỌ CC  Chương 5: Xử nước thải bằng phương pháp Chương 5: Xử nước thải bằng phương pháp sinh họcsinh học  Chươn g 6: Xử l ý các vấn đề ô nhiễm p hát sinh Chươn g 6: Xử l ý các vấn đề ô nhiễm p hát sinh g ý pg ý p từ quá trình xử nước thảitừ quá trình xử nước thải Chương 1: GIỚITHIỆU CHUNGChương 1: GIỚITHIỆU CHUNG Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNGChương 1: GIỚI THIỆU CHUNG NN ướướ cvàscvàs ựự ô nhiô nhi ễễ mngumngu ồồ nnnn ướướ cc NN ướướ c và sc và s ựự ô nhiô nhi ễễ m ngum ngu ồồ n nn n ướướ cc Phân loại Phân loại Lưulượng và đặcLưulượng và đặc tínhtính nướcthải;nướcthải; Lưu lượng và đặc Lưu lượng và đặc tínhtính nước thải;nước thải; Tổng quan công nghệ xử nước thải;Tổng quan công nghệ xử nước thải; Qhẩ kỹ th ật ố i ề ớ thảiQhẩ kỹ th ật ố i ề ớ thải Q u y c h u ẩ n kỹ th u ật qu ố c gi a v ề nư ớ c thải ; Q u y c h u ẩ n kỹ th u ật qu ố c gi a v ề nư ớ c thải ; Chương 2: XLNT = PP CƠ HỌCChương 2: XLNT = PP CƠ HỌC Chương 2: XLNT PP CƠ HỌC Chương 2: XLNT PP CƠ HỌC  Song chSong chắắn rác và máy nghin rác và máy nghiềền rácn rác ểể ềề  BB ểể điđi ềề u hòau hòa  Quá trình lQuá trình lắắngng  Quá trình lQuá trình lọọcc Chương 3: XLNT = PP HÓA LÝChương 3: XLNT = PP HÓA Chương 3: XLNT = PP HÓA Chương 3: XLNT = PP HÓA  Qúa trình keo tụ tạo bông Qúa trình keo tụ tạo bông  Quá trình tuyểnnổiQuá trình tuyểnnổi  Quá trình tuyển nổiQuá trình tuyển nổi  Quá trình hấp phụQuá trình hấp phụ ổổ  Qúa trình trao đ ổ i ionQúa trình trao đ ổ i ion  L ọ c màn g ( membrane ) L ọ c màn g ( membrane ) ọ g( )ọ g( ) Chương 4 XLNT = PP HÓA HỌCChương 4 XLNT = PP HÓA HỌC Chương 4 XLNT PP HÓA HỌC Chương 4 XLNT PP HÓA HỌC  Phương pháp trung hoà Phương pháp trung hoà ếế  K ế t tủaK ế t tủa  Oxy hóa khửOxy hóa khử Chương 5: XLNT = PP SINH HỌCChương 5: XLNT = PP SINH HỌC Chương 5: XLNT PP SINH HỌC Chương 5: XLNT PP SINH HỌC ATAT ỔỔ NG QUANNG QUAN A TA T ỔỔ NG QUANNG QUAN  Các phCác phươương pháp xng pháp xửử sinh hlý sinh họọc;c;  ĐĐộộng hng họọc quá trình phát tric quá trình phát triểển cn củủa vi sinh va vi sinh vậật;t;  CCơơ ssởở thuylý thuyếết ct củủa quá trình pha quá trình phầần hn hủủy ky kịị khí;khí; B. CÁC CÔNG TRÌNH XB. CÁC CÔNG TRÌNH XỬỬ HILÝ HIẾẾU KHÍU KHÍ Bù hBù h íhhiíhhi ếế khí dkhí d ăă ởở ll ll ửử (liê(liê  Bù n h o Bù n h oạạt t í n h hi t t í n h hi ếế u khí d u khí d ạạng t ă ng trng t ă ng trư ở ư ở ng l ng l ơơ ll ửử ng (liê n ng (liê n ttụục và dc và dạạng mng mẻẻ););  Bùn hoBùn ho ạạ t tính hit tính hi ếế u khí dính bám ; u khí dính bám ; ạạ ;; C. CÁC CÔNG TRÌNH XC. CÁC CÔNG TRÌNH XỬỬ KLÝ KỴỴ KHÍKHÍ  Bùn hoBùn hoạạt tính kt tính kỵỵ khí dkhí dạạng tăng trng tăng trưởưởng lng lơơ ll ửửng;ng;  Bùn hoBùn hoạạt tính kt tính kỵỵ khí dính bám;khí dính bám; [...]... HỌC HỌ D CÁC CÔNG TRÌNH XỬ HỒ SINH HỌC VÁ XỬ HỒ HỌ CÁC Hồ sinh học hiếu khí; họ hiế ; Hồ sinh học kỵ khí; họ kỵ Hồ sinh học tùy tiện họ tiệ E XỬ CHẤT DINH DƯỠNG BẰNG XỬ CHẤ DƯỠNG BẰ PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HỌ Xử Nito Xử photpho Chương Chương 6: XL Ô NHIỄM TỪ HTXLNT NHIỄ TỪ Các nguồn ô nhiễm từ HTXLNT Các phương pháp xử chất thải rắn phát sinh từ hệ thống xử nước thải Các h Cá phương... và xử mùi phát há iả thiể à ử ùi hát sinh từ hệ thống xử nước thải TÀI LIỆU THAM KHẢO LIỆ KHẢ Nguyễn Văn Phước; 2007; Xử nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học; NXB Xây Dựng 2007 Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Triế Nguyễ Nguyễ Phước Dân; 2006; Dâ 2006 Xử nước thải đô thị và công nghiệp – nướ thả ước thị à ô nghiệ hiệ hi Tính toán thiết kế công trình; ... nướ thả ước thị à ô nghiệ hiệ hi Tính toán thiết kế công trình; NXB ĐHQG thiế kế trình; TPHCM2006 Trầ Mạ Trần Mạnh Trí, Trần Mạnh Trung, 2006 Các quá Trầ Mạ trình oxi hóa nâng cao trong xử nướcnước xử nước nước thải thải NXBKHKT 2006; h 2006 Trị Trịnh Xuân Lai, Nguyễn Trọng Dương; 2005 Xử Nguyễ Trọ Dương; nước thải công nghiệp; NXB Xây Dựng 2005; ước thả nghiệ Dự TÀI LIỆU THAM KHẢO LIỆ KHẢ... Phước, Dương Thị , g , Nguyễ Thị g y Thanh Phượng; 2005 Kỹ thuật xử chất thải công Phượng; thuậ xử chấ thả nghiệ nghiệp; NXB ĐHQG TPHCM2005; Metcalf & Eddy; 2003; Wastewater Engineeringdd EngineeringTreatment and reuse, Fourth edition, McGraw Hill, 2003 Trầ Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga; 1999 Giáo trình công Thị nghệ nghệ xử nước thải; NXBKHKT 1999 nước thả CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐIỂ CÁCH TÍNH ĐIỂM Chuyên cần... gọ Nước và sự ô nhiễm nước Tổng trữ lượng nước tự nhiên: 1.386 triệu km3 trong g trữ ượng nước tự ợ g triệ g đó Nước biển: ước biể 97,3% Nước ngọt: 2,7% bao gồm ước ngọ gồ Giữ Giữ lại ở dạng băng: 77,2 % Nước ngầm/đất: ước ngầm/đấ 22,4 % Hồ/đầm: /đầ 0,35% Khí quyển: quyể 0,04% Trong sông suối: suố 0,01% Nước và sự ô nhiễm nước ước sự nhiễ nước Source:www.wwtlearn.org.uk –modified 03/2007 Phân lọai Nước. .. suố 0,01% Nước và sự ô nhiễm nước ước sự nhiễ nước Source:www.wwtlearn.org.uk –modified 03/2007 Phân lọai Nước thải sinh hoạt: khu dân cư, khu vực hoạt cư động thương mại, … Nước thải công nghiệp: từ các nhà máy, kcn, máy kcn Nước thải tự nhiên: nước mưa Nước thải đô thị: hỗn hợp các loại nước thải trên Lưu lượng – NTSH (VD) Nguồn g Đơn vị tính (đvt) ị ( ) Lưu lượng (L/đvt.ngày) ợ g( g y) Khỏang Giá trị... cao mực nước trên đập chắn (m) XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG - KHÁC ĐỊ LƯ LƯỢNG Thùng chứa chứ V = thể tích thùng chứa ( 3) thể h h h chứ (m3) hứ h τ = thời gian nước đầy thùng (h) thờ nước đầ Q= V τ Bể chứa chứ Q = lưu lượng dòng thải (m3/h) lư lượng thả B.L.(Ht − H0 ) B = chiều rộng của bể (m) chiề rộ củ bể Q= τ L = chiều dài của bể (m) chiề củ bể Ht = chiều cao lớp nước tại thời điểm xem xét (m) chiề lớ nước. .. chiều cao mực nước (m) chiề mự nước XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG - TB ĐỊ LƯ LƯỢNG Q = 6618.(L − 0,2 H ).H 1, 5 Q = lưu lượng dòng chảy (m3/h); lư lượng chả L = chiều dài gờ chắn (m); chiề gờ chắ H = chiều cao mực nước (m) chiề mự nước XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG - TB ĐỊ LƯ LƯỢNG S Góc chữ T V (o) T Hằng số K 1 , 22,5 987,8 , 2 30 1344 3 45 2057 4 60 2868 5 90 4969 6 120 8606 Q = K H 2,5 Q = lưu lượng dòng thải (m3/h) K... 660 - 1500 1000 20 - 60 40 280 - 470 380 20 - 60 40 300 - 570 450 Quản giáo 20 - 60 40 Sinh viên 40 - 80 60 Phòng họp Khách Bệnh viện Giường bệnh Nhân viên Các tổ chức khác bệnh viện (từ thiện, dưỡng lão, ) Giường Nhà tù Tù nhân Trường học Nhân viên phục vụ Lưu lượng – NTCN(VD) Ngành công nghiệp Tính trên Sản xuất bia Lưu lượng nước thải 1 lít bia 5,65 lít Tinh hế đường Ti h chế đ ờ 1 tấ củ cải đ ờ tấn... Thiết bị Thiết bị đo Thel -Mar Mar XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG - TB ĐỊ LƯ LƯỢNG Q = 372x(3,281) xH 37 8 x n n Q = lưu lượng dòng thải (L/giây) W = chiều rộng của phần thu hẹp (m) H = chiều cao mực nước của phần thu hẹp (m) XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG - TB ĐỊ LƯ LƯỢNG Q= πD 4 2 W Q = lưu lượng dòng thải (m3/giây) lư lượng thả D = đường kính ống dẫn (m) đường dẫ B = hằng số cảm ứng từ (Vs/giây) hằ số từ W = vận tốc dòng . 2: 2: X Xử l lý nướcnướcthảithảibằngbằng phươngphương pháppháp cơcơ họchọc cơcơ họchọc  ChươngChương 3: 3: X Xử l lý nướcnướcthảithảibằngbằng phươngphương pháppháp hóhó l lý hó a hó a l lý . đặc tínhtính nướcthải;nướcthải; Lưu lượng và đặc Lưu lượng và đặc tínhtính nước thải ;nước thải; Tổng quan công nghệ xử lý nước thải; Tổng quan công nghệ xử lý nước thải; Qhẩ kỹ th. nhà máy , kcn ,  Nước thải tự nhiên: nước mưaNước thải tự nhiên: nước mưa  Nước thải đô thị: hỗn hợp các loại nước thải Nước thải đô thị: hỗn hợp các loại nước thải trêntrên Lưu lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải, giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải, giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay