4 Chuong trinh DHDCD thuong nien 2016 Tcty Thep VN

0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 2016

0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 2016
... luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016- 2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, ... lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.0 00.0 00 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.0 00.0 00 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.0 00.0 00 đồng/tháng...
 • 3
 • 35
 • 0

TB HDQT Moi hop DHDCD thuong nien 2016 gui co dong

TB HDQT Moi hop DHDCD thuong nien 2016  gui co dong
... PHT] LUC: DIJ IflEN CIil/ONG TRiNH HQP DAI HQI CO D6NG THI.IONG XdX TIIdT GI-{.N 7:30 - 8:00 ZOTO Nor DrFiG D6n tiiip Quj vi Dai biCu, C6 AOng ... 2015 tlQng nlm 2916 8:55 - 9:05 86o c6o crla Ban ki6m so6t tAi Dai hQi ddng c6 cl6ng thuimg ni6n 2016 9:05 - 9:20 PMt biiiju cia Dai dien Enh dao NgAn hang Nhd nu6c 9:20 - 9:35 Trbh bny Td tinh ... k6t qui bi6u quy6t Th6ng qua Bi6n ban, Nehi quyrit cira Dai hQi 11:55 vu k€ hoach hoat ttOng nem 2016 12:15 E}6 mac Dai h6i ...
 • 2
 • 42
 • 0

thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqt

thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqt
... gia dinh CBCNV vd cdtc hoqt dQng ki niem 40 ndm thdnh ;ap C6ng ty vi ndm 2014 chI dd cha DHG h 'DHG 40 ndm nghTa tinh - cdng thlnh vuEng', Diiiu 4: Th6ng qua dinh hw6ng chi6n tuqc 201 4-2 018 - Nalq ... hoqch: Chia c6 t&c nim 2013 25% m€nh gi6 (bing tiAn mat) DG xudt: 228.782.046.500 30% menh gi6 (bing tiAn mdt) - Dd tam rlng c6 trlc dEt 1 12013 bing ti€n mit (ngdy 3018 12013) - Drr ki6n chia c6 trlc ... crl vA k6t qud bi6u quyet c6c nQi dung xin ki6n DHDCD + HDQT, BKS nhiem k!' moi 2014 2018 hep phi6n dAu ti6n bAu Chfi tich HDQT vdr Tru0ng BKS Trinh DHDCD phd chu6n viQc HDQT b6 nhiOm T6ng Gidm...
 • 3
 • 60
 • 0

1. thong bao moi hop dhdcd thuong nien 2016

1. thong bao moi hop dhdcd thuong nien 2016
... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc tháng năm 2016 Hà Nội, ngày Mã cổ đông: GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Người uỷ quyền: ... …………………………………………………….…………………………………… Nội dung uỷ quyền: - Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 TPBank vào ngày 22/04 /2016; - Thực quyền phát biểu, biểu tất vấn đề đưa biểu thực quyền người sở hữu cổ ... TPBank Hiệu lực uỷ quyền: Giấy Uỷ quyền có hiệu lực cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 TPBank với nội dung ủy quyền Người ủy quyền không uỷ quyền lại cho người khác để thực công...
 • 2
 • 37
 • 0

12 Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2016

12 Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2016
... Công ty năm 2016 là: 659.760.000 đồng Tỷ lệ biểu thông qua: .% đồng ý; .% không đồng ý; .% có ý kiến khác Điều Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO đơn vị kiểm toán Báo cáo tài tháng năm 2016 Công ... thông qua: .% đồng ý; .% không đồng ý; .% có ý kiến khác Điều Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết Phụ lục đính kèm Nghị quyết) Tỷ lệ biểu thông qua: .% đồng ý; ... Điều Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Cụ thể sau: Nội dung phân phối Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận năm trước phân phối năm Lợi nhuận...
 • 3
 • 46
 • 0

17.4.7 NQ DHDCD thuong nien 2017

17.4.7 NQ DHDCD thuong nien 2017
... rlddc rh6dg qua rrodc Eai h6i d6ng c6 d6ng lhomg nion ndrn 2017 ctrr cdng ry C6 ph,i B;t d6ng sin xAy dvng Truing Thdnh 16 clrric ngiy 0?/04 /2017 Hdi d6ng quin nhien chi ilao, tri6n ri kili c6ns ty...
 • 2
 • 29
 • 0

Giáo án tiếng anh lớp 4 thí điểm mới

Giáo án tiếng anh lớp 4 thí điểm mới
... Trường TH Kim Đồng Tiếng Anh Năm học: 2015 - 2016 Teaching date: 4A: Friday, September 4th 2015 Week: 4B: Friday, September 4th 2015 Period 12: UNIT 2: I’M FROM JAPAN Lesson 3: part 4- 5-6 I OBJECTIVES: ... home Week: Teaching date: 4A: Wednesday, September 16th 2015 4B: Tuesday, September 15th 2015 Giáo viên: Nguyễn Minh Khiển 24 Trường TH Kim Đồng Tiếng Anh Năm học: 2015 - 2016 Period 18: Unit 3: ... -Prepare: lesson 1(3 -4) on page 25 Giáo viên: Nguyễn Minh Khiển 27 Trường TH Kim Đồng Tiếng Anh Năm học: 2015 - 2016 Teaching date: 4A: Friday, September 18th 2015 Week: 4B: Friday, September...
 • 111
 • 2,882
 • 53

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 4 Chương trình Let’s go 2A năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 4 Chương trình Let’s go 2A năm học 2016 - 2017 có đáp án
... KỲ Năm học: 2 016 - 2 017 Môn: Tiếng Anh - Lớp (Chương trình Let’s go 2A) A: Listening: (3 points) Question 1: Listen and tick ( ) (2 points) 1- b 2-a 3- b 4- c Question 2: Listen and circle (1 point) ... missing letters in the gaps (1 point) - puzzles - shopkeeper - kitchen Question Circle A, B, C or D to choose the correct answer (1 point) - B an - D in front - A sing - chair - B Yes, they are Question ... Listen and circle (1 point) - B sick - C lamp B Reading and writing (7 points) Question Circle the correct answer (1 point) - spider - window - sink - farmer Question 4: Look at the picture and...
 • 3
 • 822
 • 11

9. Tong hop cac to trinh thong qua tai DHDCD thuong nien 2017 V01-13042017-PC-NGALTT

9. Tong hop cac to trinh thong qua tai DHDCD thuong nien 2017 V01-13042017-PC-NGALTT
... trị lựa chọn đơn vị kiểm to n độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm to n Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm to n báo cáo tài cho Công ... Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo to n tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm to n ... nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm to n độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội...
 • 2
 • 35
 • 0

2016 05 Chuong trinh DHDCD 2016

2016 05  Chuong trinh DHDCD 2016
... nhiệm kỳ 2016 – 2021: - Thông báo việc bầu cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021; 04 10h30-11h15 Chủ toạ Đại hội - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021; ... sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021; - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021; Ban bầu cử - Bầu cử 05 11h15-11h30 Nghỉ giải lao 15 phút Tờ trình ... Hội đồng quản trị năm 2016 Thảo luận biểu 11h30-12h00 Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài 2016 10 Thông báo kết bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 Hội đồng...
 • 2
 • 52
 • 0

Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
... D4i hQi vd quy dinh cria Phdp luflt rr pHrtoNG HTIoNG HOAr DQNG CUa HDQT NAM 2016 K5 ho4ch sin xu6t kinh doanh nim 2016: lG PI I -ThUc hiqn chri trucrng cria D4i hQi tl6ng cO d6ng ndm 2015, HOi ... nguy0n chi6c dugc di0u chinh Chi ti6u Thyc Don vi tfnh hiQn nim 2015 rc% ting K6 ho4ch nim 2016 truOng nIm 2016 so I TOng sin ng nh6p khdu vfi 2015 Chi6c 8.558 12.560 47% S6n lugng xe ti6u thp Chi6c ... xin y ki6n Dai hQi d6ng cO d6ng thudng ni6n nim 2016 vo b6o c6o ho4t dQng cria HDQT COng ty n6m 2015, phuong hudng ho4t clQng ctia HDQT COng ty ndrn 2016 Xin trdn trgng cdm 0n! TM HQI DONG QUAN...
 • 7
 • 49
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)