Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật cho một số giống hoa lan hoàng thảo (Dendrobium) tại thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật cho một số giống hoa lan hoàng thảo (dendrobium) tại thành phố lai châu

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật cho một số giống hoa lan hoàng thảo (dendrobium) tại thành phố lai châu
... trồng lan hoàng thảo có hiệu Lai Châu, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật cho số giống hoa lan hoàng thảo (Dendrobium) thành phố Lai Châu ... PHẠM NGỌC THẠCH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO MỘT SỐ GIỐNG HOA LAN HOÀNG THẢO (DENDROBIUM) TẠI THÀNH PHỐ LAI CHÂU Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60.62.01.10 ... phát triển giống lan hoàng thảo (Dendrobium) Nghệ Tâm, Ý Ngọc, Tam Bảo Sắc, Đùi Gà thành phố Lai Châu 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển giống lan hoàng thảo (Dendrobium)...
 • 117
 • 376
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật cho một số giống hoa lan hoàng thảo (dendrobium) tại thành phố lai châu

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật cho một số giống hoa lan hoàng thảo (dendrobium) tại thành phố lai châu
... PHẠM NGỌC THẠCH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO MỘT SỐ GIỐNG HOA LAN HOÀNG THẢO (DENDROBIUM) TẠI THÀNH PHỐ LAI CHÂU Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60.62.01.10 ... Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật cho số giống hoa lan hoàng thảo (Dendrobium) thành phố Lai Châu Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích - Xác định giống lan hoàng thảo (Dendrobium) ... phát triển giống lan hoàng thảo (Dendrobium) Nghệ Tâm, Ý Ngọc, Tam Bảo Sắc, Đùi Gà thành phố Lai Châu 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển giống lan hoàng thảo (Dendrobium)...
 • 117
 • 286
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật cho một số giống đậu đũa triển vọng trong ngân hàng gen cây trồng quốc gia

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật cho một số giống đậu đũa triển vọng trong ngân hàng gen cây trồng quốc gia
... ñ ng cho b gi ng ñ u ñũa tham gia s n xu t Chúng ñã th c hi n tri n khai ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n bi n pháp k thu t cho m t s gi ng ñ u ñũa tri n v ng Ngân hàng gen ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT VI N KHOA H C NÔNG NGHI P VI T NAM * NGUY N TH SEN NGHIÊN C U ð C ðI M SINH TRƯ NG, PHÁT TRI N VÀ BI N PHÁP K THU T CHO M T S GI ... giá ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n m t s ngu n gen ñ u ñũa tri n v ng ngân hang gen gi i thi u vào s n xu t M c tiêu c th : - Tuy n ch n ñư c 1-2 ngu n gen ñ u ñũa tri n v ng cho vùng tr ng...
 • 134
 • 351
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển thời vụ gieo trồng của một số giống đậu tương trong vụ đông tại thành phố yên bái, tỉnh yên bái

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và thời vụ gieo trồng của một số giống đậu tương trong vụ đông tại thành phố yên bái, tỉnh yên bái
... ng ñ u tương có su t cao ñ ñưa vào c u gi ng ñ u tương ñông tr ng t i thành ph Yên Bái - Xác ñ nh th i v gieo tr ng ñ u tương v ðông thích h p cho thành ph Yên Bái nói riêng t nh Yên Bái nói ... điặm nghiên cặu 3.2.1 N i dung nghiên c u - Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n su t c a gi ng ñ u tương ñi u ki n v ðông t i thành ph Yên Bái Yên Bái - Nghiên c u nh hư ng c a th i v gieo ... h c ñ xác ñ nh th i v gieo tr ng ñ u tương v ðông h p lý nh t cho thành ph Yên Bái t nh Yên Bái nh m hoàn thi n quy trình thâm canh ñ u tương c a t nh Yên Bái - K t qu nghiên c u c a ñ tài s...
 • 97
 • 240
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển liều lượng kali bón cho một số giống đậu tương vụ thu đông tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và liều lượng kali bón cho một số giống đậu tương vụ thu đông tại gia lâm, hà nội
... ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n c a m t s gi ng ñ u tương ñi u ki n v thu ñông t i Gia Lâm – N i 4.2 40 Thí nghi m 2: nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng kali bón ñ n sinh trư ng, phát tri ... qu kinh t mang l i cho ngư i tr ng Xu t phát t ñó th c hi n ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n li u lư ng kali bón cho m t s gi ng ñ u tươngt i Gia Lâm – N i” 1.2 M c ñích ... c ñích - Nghiên c u ñ tài nh m xác ñ nh ñư c m t s gi ng ñ u tương cho su t cao li u lư ng kali bón h p lý cho ñ u tương ñ t Gia Lâm – N i 1.2.2 Yêu c u - ðánh giá kh sinh trư ng, phát tri...
 • 131
 • 342
 • 0

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật của một số giống hoa thảm (cúc vạn thọ, mào gà) tại hà nội

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật của một số giống hoa thảm (cúc vạn thọ, mào gà) tại hà nội
... giá đặc điểm nông sinh học Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nông sinh học giống hoa Mào gà Khả nảy mầm tỷ lệ nảy mầm Tình hình sinh trưởng giống hoa Mào Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nông sinh học ... 3.3 Nội dung nghiên cứu Đề tài có nội dung nghiên cứu chính: Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nông, sinh học giống hoa Cúc Vạn thọ giống hoa Mào Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng số biện ... trạng lẫn giống, chưa phù hợp với điều kiện sinh thái Nội Xuất phát từ lý thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật cho số giống hoa thảm (Mào gà, Cúc Vạn thọ) Nội ...
 • 108
 • 646
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển mật độ gieo trồng của một số giống đậu tương vụ thu đông tại huyện mai sơn sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và mật độ gieo trồng của một số giống đậu tương vụ thu đông tại huyện mai sơn sơn la
... huy n Mai Sơn, t nh Sơn La ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n m t ñ gieo tr ng c a m t s gi ng ñ u tương v thu ñông t i huy n Mai Sơn, Sơn La Trư ng ð i h c nông ... huy n Mai Sơn, Sơn La ð tài gi i h n nghiên c u nh hư ng c a m t ñ tr ng ñ n sinh trư ng, phát tri n su t c a gi ng ñ u tương D140 gi ng ðVN6 ñi u ki n v thu ñông t i huy n Mai Sơn, Sơn La Trư ... u: v Thu ñông 2010 * ð a ñi m nghiên c u: huy n Mai Sơn, t nh Sơn La * ði u ki n ñ t ñai: thí nghi m ñư c b trí ñ t ñ i t i huy n Mai Sơn, Sơn La 3.2 N i dung nghiên c u - Nghiên c u kh sinh...
 • 109
 • 439
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật đối với giống đào có triển vọng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật đối với giống đào có triển vọng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạn
... định biện pháp kỹ thuật giống đào triển vọng 6 2.2 Yêu cầu Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển chống chịu giống đào nghiên cứu để lựa chọn giống triển vọng Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật giống ... "Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật giống đào triển vọng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn" Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Thông qua nghiên cứu đặc điểm nông sinh học giống ... kích phát tố đến suất, chất lượng giống đào triển vọng Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp cắt tỉa đến suất giống đào triển vọng 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu * Quy trình kỹ thuật: ...
 • 91
 • 689
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề
... phát triển có hiệu quả, đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội (Cattleya, Dendrobium, Oncidium) cho ... tuyển chọn giống lan cho sản xuất - Đã đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi trồng làm tăng khả sinh trưởng, phát triển, tăng tỷ lệ hoa cho giống lan tuyển chọn Các biện pháp kỹ thuật có tính khả thi ... hưởng biện pháp che sáng đến khả sinh trưởng, phát triển chất lượng hoa giống lan Den5 3.3.1.2 Ảnh hưởng biện pháp che sáng đến khả hoa giống lan Den5 Như vậy, với giống lan Den5, chế độ che sáng...
 • 27
 • 615
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHE PHỦ CHO MỘT SỐ GIỐNG ðẬU TƯƠNG TRONG ðIỀU KIỆN VỤ ðÔNG, XUÂN TẠI HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ VẬT LIỆU CHE PHỦ CHO MỘT SỐ GIỐNG ðẬU TƯƠNG TRONG ðIỀU KIỆN VỤ ðÔNG, XUÂN TẠI HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
... phương pháp che ph nilon cho ñ u tương ñã th c hi n ñ tài: " Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n v t li u che ph cho m t s gi ng ñ u tương ñi u ki n v ñông, xuân t i huy n Tân Sơn, t nh Phú Th ” ... Chính, (2008), Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n c a m t s gi ng li u lư ng phân bón cho ñ u tương xuân ñ t Thanh Ba - Phú Th ” [38] cho th y gi ng ñ u tương cho xu t nh t v xuân gi ng D9112, ... gian sinh trư ng ñ c ñi m c a gi ng Lowell (1975) [54] cho r ng nhi t ñ t i th p sinh h c cho s sinh trư ng sinh dư ng c a h t ñ u tương 8-120C (trung bình kho ng 100C), cho sinh trư ng sinh...
 • 147
 • 380
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội bản tóm tắt tiếng anh
... Cat6 CT1 (cntrl) CT2 Den5 On1 No of plant (plant) Flowering plants (Plants) 100 Note: For Cat: CT (cntrl): Growing in natural condition CT : Using flowering stimulants + foliar spray For Den5 and ... Thailand, as seedling, after the stage of tissue culture with height: 6-8 cm, number of leaves: 2-3 leaves / plant, number of roots: 4-6 roots/plant and one Dendrobium cultivar which is widely planted ... Thailand were used as seedling after the stage of tissue culture with height: 5-7 cm, number of leaves: 2-3 leaves/plant, number of roots: 3-5 roots/plant and cattleyas which is widely planted...
 • 27
 • 409
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển thời vụ gieo trồng của một số giống đậu tương trong vụ xuân tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và thời vụ gieo trồng của một số giống đậu tương trong vụ xuân tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ
... hành nghiên cứu ñề tài: "Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển thời vụ gieo trồng số giống ñậu tương vụ xuân huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ" 1.2 Mục ñích yêu cầu ñề tài 1.2.1 Mục ñích - Xác ñịnh số ... cứu: huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ 3.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển suất giống ñậu tương ñiều kiện vụ xuân huyện Yên Lập - Phú Thọ - Nghiên cứu ảnh hưởng thời ... giá khả sinh trưởng, phát triển, suất khả chống chịu số giống ñậu tương ñiều kiện vụ xuân huyện Yên Lập - Tìm hiểu ảnh hưởng thời vụ gieo trồng ñến sinh trưởng, phát triển, suất khả chống chịu số...
 • 147
 • 272
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật đối với giống đào có triển vọng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật đối với giống đào có triển vọng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạn
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO THANH TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG ĐÀO CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học ... đào triển vọng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn nhằm nghiên cứu số đặc điểm sinh trưởng, phát triển chính, biện pháp kỹ thuật từ làm sở cho việc hoàn thiện pháp kỹ thuật nhằm cao suất, chất lượng giống ... phát triển giống đào Bắc Kạn với mong muốn đạt suất, sản lượng chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật giống đào...
 • 100
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppskết quả nghiên cứu điều tra về các biện pháp kỹ thuật trồng một số loại rau trên địa bàn thành phố bắc giangxây dựng và phát triển các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến phù hợp với bđkhnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương tại huyện bắc hà tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của các giống ngô lai thí nghiệmnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của các giống thí nghiệmkết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của 6 giống đậu tương triển vọng trồng vụ đông năm 2014Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ