Phát triển khai thác thủy sản tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo nghiên cứu điểm tại huyện đảo tô, tỉnh quảng ninh

cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo nghiên cứu điểm tại huyện đảo cô tô, tỉnh quảng ninh
... kinh tế, hội; Thiết lập sở khoa học giải pháp phát triển kinh tế - hội bền vững cho số huyện đảo CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẢO CÔ ... vào công tác nghiên cứu, điều tra, đánh giá tổng hợp tiềm tự nhiên, kinh tế - hội địa phương Đề tài luận văn sở khoa học phát triển kinh tế - hội, bảo vệ môi trường cho vùng hải đảo: nghiên ... Chương 1: Tổng quan công trình nghiên cứu hệ thống đảo ven bờ Việt Nam đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh Chương 2: sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế - hội bảo vệ môi trường đảo Tô Chương 3:...
 • 108
 • 364
 • 1

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện đảo tô, tỉnh quảng ninh

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện đảo cô tô, tỉnh quảng ninh
... SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH. 33 3.1 Quan điểm giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Tô 33 3.1.1 Giải việc ... việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn - Đánh giá thực trạng việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh, phân tích nhân tố ảnh hưởng tới giải việc làm ... QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH 2.1 Cơ sở lý luận việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn 12 2.1.1 Khái niệm việc làm khái niệm liên quan +) Việc...
 • 55
 • 224
 • 0

ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động ngành thủy sản huyện đảo tô - tỉnh quảng ninh và định hướng phát triển hợp lý

ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động ngành thủy sản huyện đảo cô tô - tỉnh quảng ninh và định hướng phát triển hợp lý
... - 2010 Ảnh hưởng đến môi trường hoạt động ngành thủy sản huyện đảo tỉnh Quảng Ninh định hướng phát triển hợp CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Hiện trạng sản xuất thủy sản huyện đảo ... học khóa 2008 - 2010 Ảnh hưởng đến môi trường hoạt động ngành thủy sản huyện đảo tỉnh Quảng Ninh định hướng phát triển hợp 1.2.2.2 Tính bền vững phát triển ngành thủy sản Theo tác giả ... học khóa 2008 - 2010 Ảnh hưởng đến môi trường hoạt động ngành thủy sản huyện đảo tỉnh Quảng Ninh định hướng phát triển hợp e) Tài nguyên sinh vật Đối với huyện đảo Tô, tài nguyên...
 • 95
 • 413
 • 0

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản huyện đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững
... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG o0o TỐNG THỊ YẾN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI THỦY SẢN HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG CHUYÊN NGÀNH: MÔI TRƯỜNG ... huyện đảo Tô, đề xuất giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản huyện Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu a) Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản huyện đảo ... biện pháp sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản huyện đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh Phát triển cách tiếp cận liên ngành đánh giá tổng hợp nguồn lợi thủy sản với việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên...
 • 110
 • 425
 • 2

Giải pháp quản lý khai thác nghề lưới rê ở huyện đảo tô, tỉnh quảng ninh

Giải pháp quản lý khai thác nghề lưới rê ở huyện đảo cô tô, tỉnh quảng ninh
... khai thác nghề lưới huyện đảo Tô 45 3.3.1 Cơ sở thuyết đề xuất giải pháp quản khai thác nghề lưới 45 3.3.2 Cơ sở thực tiễn đề xuất giải pháp quản khai thác nghề lưới ... quản nghề khai thác hải sản 2.2.3 Đề xuất số giải pháp quản khai thác nghề lưới - Cở sở thuyết, thực tiễn đề xuất giải pháp - Đề xuất số giải pháp kỹ thuật quản nghề lưới rê: giải ... đề tài Giải pháp quản khai thác nghề lưới huyện đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh trở nên cần thiết cho địa phương Ý nghĩa luận thực tiễn đề tài Về luận: đề tài thực thành công sở khoa...
 • 90
 • 253
 • 0

Quy hoạch hệ thống thoát nước huyện đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 2030

Quy hoạch hệ thống thoát nước huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 2030
... cứu quy hoạch hệ thống thoát nước huyện đảo Tô, cụ thể phần diện tích đảo Tô lớn Mục tiêu đặt là: Quy hoạch hệ thống thoát nước cho huyện đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh - giai đoạn 2016 - 2030, ... môi trường nói chung xử lý nước thải nói riêng huyện đảo Tô Do lựa chọn đề tài: Quy hoạch hệ thống thoát nước huyện đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh - giai đoạn 2016 -2030 để giải vấn đề bảo vệ ... hợp lý - Dự toán kinh phí đầu tư xây dựng công trình cho việc quy hoạch hệ thống mạng lưới thoát nước cho huyện đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 -2030 từ chọn phương án tối ưu Phương pháp...
 • 87
 • 1,195
 • 1

Thực trạng công tác xây dựng nông thôn mới của huyện đảo tô, tỉnh quảng ninh

Thực trạng công tác xây dựng nông thôn mới của huyện đảo cô tô, tỉnh quảng ninh
... trình xây dựng NTM huyện Đảo Tô thời gian tới, chọn đề tài: Thực trạng công tác xây dựng nông thôn huyện Đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh làm khóa luận Lịch sử nghiên cứu Liên quan đến đề tài xây dựng ... sở lý luận xây dựng nông thôn nước ta Chương 2: Những kết hạn chế xây dựng nông thôn huyện Đảo Tô Chương 3: Các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn huyện Đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh CHƯƠNG ... Kết xây dựng nông thôn huyện Đảo Tô .27 2.2.2 Nguyên nhân .40 2.3 Hạn chế xây dựng nông thôn huyện Đảo Tô nguyên nhân .44 2.3.1 Hạn chế xây dựng nông thôn huyện Đảo Cô...
 • 74
 • 336
 • 0

Thực trạng công tác xây dựng nông thôn mới của huyện đảo tô, tỉnh quảng ninh

Thực trạng công tác xây dựng nông thôn mới của huyện đảo cô tô, tỉnh quảng ninh
... trình xây dựng NTM huyện Đảo Tô thời gian tới, chọn đề tài: Thực trạng công tác xây dựng nông thôn huyện Đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh làm khóa luận Lịch sử nghiên cứu Liên quan đến đề tài xây dựng ... sở lý luận xây dựng nông thôn nước ta Chương 2: Những kết hạn chế xây dựng nông thôn huyện Đảo Tô Chương 3: Các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn huyện Đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh CHƯƠNG ... khác biệt xây dựng nông thôn trước với xây dựng nông thôn Có thể nói, xây dựng nông thôn có từ lâu Việt Nam Trước đây, có thời điểm xây dựng mô hình nông thôn cấp huyện, cấp thôn, xây dựng NTM...
 • 67
 • 288
 • 1

Nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản tại huyện năm căn, tỉnh cà mau

Nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản tại huyện năm căn, tỉnh cà mau
... nuôi trồng thuỷ sản 2.1.5 Nội dung nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản 11 2.2 Cơ sở thực tiễn phát triển nuôi trồng thuỷ sản 18 2.2.1 Tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản giới ... Tình hình thực giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản huyện Năm Căn 4.2 53 Tác động giải pháp đến phát triển nuôi trồng thuỷ sản huyện Năm Căn 61 4.2.1 Kết nuôi trồng thuỷ sản huyện 61 4.2.2 Kết ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51 4.1 Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản huyện Năm Căn 51 4.1.1 Khái quát giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Mau 51 4.1.2 Tình hình thực giải...
 • 110
 • 918
 • 1

Ứng dụng gis phục vụ cho quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận

Ứng dụng gis phục vụ cho quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận
... tài: Ứng dụng GIS phục vụ cho quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận từ làm sở để xây dựng kế hoạch đưa định mang tính khách quan cho phát triển ngành nuôi trồng ... có quy hoạch cụ thể cho phát triển thủy sản Sự phát triển ngành nuôi trồng thủy sản huyện thời gian qua chủ yếu dựa điều kiện tự nhiên, mạnh sẵn có, chưa tương xứng với tiềm vốn có; phát triển ... bao gồm: - Mô tả thay đổi sử dụng đất huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận giai đoạn từ năm 2000 – 2009 - Ứng dụng GIS đề xuất vùng phát triển nuôi tôm cho huyện Tuy Phong năm tới ♦ Kết mong đợi...
 • 41
 • 447
 • 1

Luận văn:Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam pot

Luận văn:Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam pot
... chung v nuôi tr ng thu s n Chương 2: Th c tr ng phát tri n nuôi tr ng thu s n nư c ng t ñ a bàn t nh Qu ng Nam Chương 3: M t s gi i pháp nh m phát tri n nuôi tr ng thu s n nư c ng t ñ a bàn t nh ... TRI N NUÔI ñ a bàn t nh Qu ng Nam ñ ñ phương hư ng, gi i pháp phát TR NG THU S N tri n NTTS nư c ng t ñ a bàn t nh th i gian ñ n Các phương 1.1 KHÁI NI M, VAI TRÒ, Đ C ĐI M C A NGÀNH THU S N pháp ... t ñ ng nuôi tr ng thu s n nư c ng t T nh Qu ng Nam ñ ng t Các gi i pháp mà T nh ñưa ñã góp ph n không nh vào vi c tìm v n ñ c n gi i quy t Đưa m t s gi i pháp nh m phát tri n phát tri n nuôi tr...
 • 13
 • 498
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
... Khoa học Xã hội Nhân văn ~~~~~~~~~~~~ nGUYễN THị THùY DƯƠNG Nghiên cứu phát triển du lịch VĂN HóA DU LịCH LịCH Sử TạI HUYệN ĐảO VÂN ĐồN, TỉNH QUảNG NINH Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào ... Qung Ninh ca tỏc gi Ngụ Hi Ninh, nm 2011; Lun thc s du lch Phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng ti Võn n Qung Ninh ca tỏc gi Lờ Th Ngoan, nm 2008; Phỏt trin du lch bin o Võn n, Qung Ninh ... bit vi du khỏch v cỏc giỏ tr húa, lch s 1.1.8 Khỏch du lch Theo Lut Du lch: Khỏch du lch l ngi i du lch hoc kt hp i du lch, tr trng hp i hc, lm vic hoc hnh ngh nhn thu nhp ni n.[42] Khỏch du lch...
 • 123
 • 671
 • 2

Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch tại huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninh

Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch tại huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninh
... ñi m m c tiêu phát tri n du l ch c a huy n ñ o Vân ð n – t nh Qu ng Ninh 82 4.4.2 Gi i pháp marketing nh m phát tri n du l ch t i huy n ñ o Vân ð n – t nh Qu ng Ninh 4.4.3 Các gi i pháp h tr PH ... m phát tri n du l ch vùng ven bi n - Phân tích th c tr ng ho t ñ ng marketing nh m phát tri n du l ch huy n ñ o Vân ð n - ð xu t nh ng gi i pháp marketing nh m phát tri n du l ch huy n ñ o Vân ... lu n MARKETING DU L CH 3 2.1.1 Khái ni m v du l ch, s n ph m du l ch, th trư ng du l ch 2.1.2 Marketing du l ch 2.1.3 Marketing du l ch cho m t ñ a phương 10 2.1.4 Phân tích môi trư ng Marketing...
 • 135
 • 296
 • 1

đánh giá công tác tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

đánh giá công tác tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế  xã hội tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... trình tạo quỹ đất - Hiện trạng biến động đất đai thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Đánh giá công tác tạo quỹ đất để thực dự án phát triển kinh tế, hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ... liên quan đến công tác tạo quỹ đất để thực dự án phát triển kinh tế, hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có ảnh ... vào công tác tạo quỹ đất thực dự án phát triển kinh tế, hội địa bàn thành phố Hạ Long 3.4 77 Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển kinh tế hội thành phố Hạ...
 • 111
 • 633
 • 4

Điều kiện lao động, đặc điểm bệnh tật, chăm sóc sức khỏe của ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp

Điều kiện lao động, đặc điểm bệnh tật, chăm sóc sức khỏe của ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và hiệu quả một số giải pháp can thiệp
... đặc điểm sức khỏe, bệnh tật, chăm sóc sức khỏe ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh năm 2013 Đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp nhằm cải thiện điều kiện chăm sóc ... điểm bệnh tật, chăm sóc sức khỏe ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hiệu số giải pháp can thiệp với mục tiêu nghiên cứu sau: Mô tả thực trạng điều kiện lao động, đặc ... thực trạng điều kiện lao động, đặc điểm bệnh tật CSSK ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ huyện đảo Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh năm 2013 Công tác y tế - quản lý sức khỏe + Năng lực tự chăm sóc y tế tàu...
 • 173
 • 221
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nguồn quy hoạch chung xây dựng huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninhđặc điểm kinh tế xã hội và quy hoạch huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninhnghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninhcác giải pháp về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm thị nại3 đánh giá các giải pháp kinh tế và quản lý môi trường cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản các huyện phía nam thành phố hà nội4 hoàn thiện giải pháp kinh tế và quản lý môi trường cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản các huyện phía nam thành phố hà nộitìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãibáo cáo phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững trên cơ sở ứng dụng qui tắc nuôi có trách nhiệmphát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững trên cơ sở ứng dụng bmp gaqp cocphát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững trên cơ sở ứng dụng bmp gaqp coc 3 1 hoạt động của các tổ chức tư nhân và phi chính phủđánh giá sự phát triển du lịch bền vững huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninhbiện pháp phát triển đội ngũ cbql trường thcs vùng khó khăn của tỉnh quảng ninhđánh giá công tác quản lý nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhnăm 2007 công ty có ký hợp đồng với công ty du lịch viễn đông để xây một khách sạn tại thị xã cẩm phả tỉnh quảng ninhhuyện cô tô tỉnh quảng ninhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ