Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật cho một số giống hoa lan hoàng thảo (dendrobium) tại thành phố lai châu

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật cho một số giống hoa lan hoàng thảo (dendrobium) tại thành phố lai châu

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật cho một số giống hoa lan hoàng thảo (dendrobium) tại thành phố lai châu
... trồng lan hoàng thảo có hiệu Lai Châu, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật cho số giống hoa lan hoàng thảo (Dendrobium) thành phố Lai Châu ... PHẠM NGỌC THẠCH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO MỘT SỐ GIỐNG HOA LAN HOÀNG THẢO (DENDROBIUM) TẠI THÀNH PHỐ LAI CHÂU Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60.62.01.10 ... phát triển giống lan hoàng thảo (Dendrobium) Nghệ Tâm, Ý Ngọc, Tam Bảo Sắc, Đùi Gà thành phố Lai Châu 2.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển giống lan hoàng thảo (Dendrobium)...
 • 117
 • 377
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển thời vụ gieo trồng của một số giống đậu tương trong vụ đông tại thành phố yên bái, tỉnh yên bái

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và thời vụ gieo trồng của một số giống đậu tương trong vụ đông tại thành phố yên bái, tỉnh yên bái
... ng ñ u tương có su t cao ñ ñưa vào c u gi ng ñ u tương ñông tr ng t i thành ph Yên Bái - Xác ñ nh th i v gieo tr ng ñ u tương v ðông thích h p cho thành ph Yên Bái nói riêng t nh Yên Bái nói ... điặm nghiên cặu 3.2.1 N i dung nghiên c u - Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n su t c a gi ng ñ u tương ñi u ki n v ðông t i thành ph Yên Bái Yên Bái - Nghiên c u nh hư ng c a th i v gieo ... h c ñ xác ñ nh th i v gieo tr ng ñ u tương v ðông h p lý nh t cho thành ph Yên Bái t nh Yên Bái nh m hoàn thi n quy trình thâm canh ñ u tương c a t nh Yên Bái - K t qu nghiên c u c a ñ tài s...
 • 97
 • 240
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật cho một số giống đậu đũa triển vọng trong ngân hàng gen cây trồng quốc gia

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật cho một số giống đậu đũa triển vọng trong ngân hàng gen cây trồng quốc gia
... ñ ng cho b gi ng ñ u ñũa tham gia s n xu t Chúng ñã th c hi n tri n khai ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n bi n pháp k thu t cho m t s gi ng ñ u ñũa tri n v ng Ngân hàng gen ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT VI N KHOA H C NÔNG NGHI P VI T NAM * NGUY N TH SEN NGHIÊN C U ð C ðI M SINH TRƯ NG, PHÁT TRI N VÀ BI N PHÁP K THU T CHO M T S GI ... giá ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n m t s ngu n gen ñ u ñũa tri n v ng ngân hang gen gi i thi u vào s n xu t M c tiêu c th : - Tuy n ch n ñư c 1-2 ngu n gen ñ u ñũa tri n v ng cho vùng tr ng...
 • 134
 • 351
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển mật độ gieo trồng của một số giống đậu tương vụ thu đông tại huyện mai sơn sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và mật độ gieo trồng của một số giống đậu tương vụ thu đông tại huyện mai sơn sơn la
... huy n Mai Sơn, t nh Sơn La ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n m t ñ gieo tr ng c a m t s gi ng ñ u tương v thu ñông t i huy n Mai Sơn, Sơn La Trư ng ð i h c nông ... huy n Mai Sơn, Sơn La ð tài gi i h n nghiên c u nh hư ng c a m t ñ tr ng ñ n sinh trư ng, phát tri n su t c a gi ng ñ u tương D140 gi ng ðVN6 ñi u ki n v thu ñông t i huy n Mai Sơn, Sơn La Trư ... u: v Thu ñông 2010 * ð a ñi m nghiên c u: huy n Mai Sơn, t nh Sơn La * ði u ki n ñ t ñai: thí nghi m ñư c b trí ñ t ñ i t i huy n Mai Sơn, Sơn La 3.2 N i dung nghiên c u - Nghiên c u kh sinh...
 • 109
 • 439
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật đối với giống đào có triển vọng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật đối với giống đào có triển vọng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạn
... định biện pháp kỹ thuật giống đào triển vọng 6 2.2 Yêu cầu Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển chống chịu giống đào nghiên cứu để lựa chọn giống triển vọng Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật giống ... "Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật giống đào triển vọng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn" Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Thông qua nghiên cứu đặc điểm nông sinh học giống ... kích phát tố đến suất, chất lượng giống đào triển vọng Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp cắt tỉa đến suất giống đào triển vọng 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu * Quy trình kỹ thuật: ...
 • 91
 • 689
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề
... phát triển có hiệu quả, đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội (Cattleya, Dendrobium, Oncidium) cho ... tuyển chọn giống lan cho sản xuất - Đã đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi trồng làm tăng khả sinh trưởng, phát triển, tăng tỷ lệ hoa cho giống lan tuyển chọn Các biện pháp kỹ thuật có tính khả thi ... hưởng biện pháp che sáng đến khả sinh trưởng, phát triển chất lượng hoa giống lan Den5 3.3.1.2 Ảnh hưởng biện pháp che sáng đến khả hoa giống lan Den5 Như vậy, với giống lan Den5, chế độ che sáng...
 • 27
 • 617
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU CHE PHỦ CHO MỘT SỐ GIỐNG ðẬU TƯƠNG TRONG ðIỀU KIỆN VỤ ðÔNG, XUÂN TẠI HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ VẬT LIỆU CHE PHỦ CHO MỘT SỐ GIỐNG ðẬU TƯƠNG TRONG ðIỀU KIỆN VỤ ðÔNG, XUÂN TẠI HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
... phương pháp che ph nilon cho ñ u tương ñã th c hi n ñ tài: " Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n v t li u che ph cho m t s gi ng ñ u tương ñi u ki n v ñông, xuân t i huy n Tân Sơn, t nh Phú Th ” ... Chính, (2008), Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n c a m t s gi ng li u lư ng phân bón cho ñ u tương xuân ñ t Thanh Ba - Phú Th ” [38] cho th y gi ng ñ u tương cho xu t nh t v xuân gi ng D9112, ... gian sinh trư ng ñ c ñi m c a gi ng Lowell (1975) [54] cho r ng nhi t ñ t i th p sinh h c cho s sinh trư ng sinh dư ng c a h t ñ u tương 8-120C (trung bình kho ng 100C), cho sinh trư ng sinh...
 • 147
 • 380
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội bản tóm tắt tiếng anh
... Cat6 CT1 (cntrl) CT2 Den5 On1 No of plant (plant) Flowering plants (Plants) 100 Note: For Cat: CT (cntrl): Growing in natural condition CT : Using flowering stimulants + foliar spray For Den5 and ... Thailand, as seedling, after the stage of tissue culture with height: 6-8 cm, number of leaves: 2-3 leaves / plant, number of roots: 4-6 roots/plant and one Dendrobium cultivar which is widely planted ... Thailand were used as seedling after the stage of tissue culture with height: 5-7 cm, number of leaves: 2-3 leaves/plant, number of roots: 3-5 roots/plant and cattleyas which is widely planted...
 • 27
 • 409
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển thời vụ gieo trồng của một số giống đậu tương trong vụ xuân tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và thời vụ gieo trồng của một số giống đậu tương trong vụ xuân tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ
... hành nghiên cứu ñề tài: "Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển thời vụ gieo trồng số giống ñậu tương vụ xuân huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ" 1.2 Mục ñích yêu cầu ñề tài 1.2.1 Mục ñích - Xác ñịnh số ... cứu: huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ 3.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển suất giống ñậu tương ñiều kiện vụ xuân huyện Yên Lập - Phú Thọ - Nghiên cứu ảnh hưởng thời ... giá khả sinh trưởng, phát triển, suất khả chống chịu số giống ñậu tương ñiều kiện vụ xuân huyện Yên Lập - Tìm hiểu ảnh hưởng thời vụ gieo trồng ñến sinh trưởng, phát triển, suất khả chống chịu số...
 • 147
 • 272
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật đối với giống đào có triển vọng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật đối với giống đào có triển vọng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạn
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO THANH TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG ĐÀO CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học ... đào triển vọng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn nhằm nghiên cứu số đặc điểm sinh trưởng, phát triển chính, biện pháp kỹ thuật từ làm sở cho việc hoàn thiện pháp kỹ thuật nhằm cao suất, chất lượng giống ... phát triển giống đào Bắc Kạn với mong muốn đạt suất, sản lượng chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật giống đào...
 • 100
 • 232
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (CATTLEYA, DENDROBIUM, ONCIDIUM) cho miền Bắc Việt Nam (luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (CATTLEYA, DENDROBIUM, ONCIDIUM) cho miền Bắc Việt Nam (luận án tiến sĩ)
... phát triển có hiệu quả, đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội (Cattleya, Dendrobium, Oncidium) cho ... tuyển chọn giống lan cho sản xuất 4 - Đã đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi trồng làm tăng khả sinh trưởng, phát triển, tăng tỷ lệ hoa cho giống lan tuyển chọn Các biện pháp kỹ thuật có tính khả thi ... khả sinh trưởng, phát triển chất lượng hoa giống lan On1 3.3.3 101 Ảnh hưởng biện pháp che sáng đến khả sinh trưởng, phát triển chất lượng hoa giống lan Den5 3.3.2 98 122 Nghiên cứu ảnh hưởng thời...
 • 158
 • 1,203
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển liều lượng phân bón trên một số giống đậu tương tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và liều lượng phân bón trên một số giống đậu tương tại gia lâm hà nội
... nghi p N i 3.2 N i dung nghiên c u - Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n c a m t s gi ng ñ u tương ñ t Gia Lâm N i - Nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng phân bón ñ n sinh trư ng, phát ... ng phân h u vi sinh Sông Gianh ñ n sinh trư ng, phát tri n su t c a m t s gi ng ñ u tương 4.2.1 55 nh hư ng c a li u lư ng phân h u vi sinh Sông Gianh ñ n th i gian qua giai ño n sinh trư ng, phát ... pháp bón phân s góp ph n quan tr ng thúc ñ y s n xu t V i nh ng khía c nh nêu trên, ñ góp ph n phát tri n s n xu t ñ u tương Gia Lâm N i, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u kh sinh...
 • 120
 • 256
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển liều lượng bón kali trên một số giống đậu tương tại huyện mai sơn tỉnh sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và liều lượng bón kali trên một số giống đậu tương tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
... huy n Mai Sơn, t nh Sơn La ð tài gi i h n nghiên c u nh hư ng c a m c kali bón ñ n sinh trư ng, phát tri n su t c a gi ng ñ u tương D140 ðVN6 ñi u ki n v hè thu t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La Trư ... i dung nghiên c u - Nghiên c u kh sinh trư ng phát tri n c a m t s gi ng ñ u tương ñi u ki n v hè thu t i Mai Sơn, Sơn La - Nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng bón kali ñ n sinh trư ng, phát tri ... ng, phát tri n su t m t s gi ng ñ u tương ñi u ki n v hè thu t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La - Nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng bón kali ñ n sinh trư ng, phát tri n su t ñ i v i hai gi ng ñ u tương...
 • 124
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của 6 giống đậu tương triển vọng trồng vụ đông năm 2014kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của 7 dòng giống đậu tương trong điều kiện vụ hè năm 2014nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của các giống ngô lai thí nghiệmnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của các giống thí nghiệmso sanh khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ớtđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và kháng thuốc diệt cỏ nhóm phosphinothricin của một số dòng đậu tương chuyển genkhả năng sinh trưởng phát triển và sinh enzym ngoại bào của các chủng vi sinh vật đã lựa chọncác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng phát triển và tổng hợp protease của b amyloliquefacienscác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng phát triển và tổng hợp chitinase của a nigerdõi khả năng sinh trưởng phát triển và các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống ngô lại tại bình xuyên vĩnh phúc đã rút ra 1 số kết luận sauBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ