TU CHON TOAN 9

Giao an tu chon toan 9(08-09)

Giao an tu chon toan 9(08-09)
... a) 2 7x với x> 0; b) 2 9y với y< 0 c) 3 25x với x > 0; d) 4 48y Dạng2: Rút gọn biểu thức: A = 3004875 + B = 85,07 298 + C = aaa 491 69 + ( với a 0) D = bbb 90 340216 ( với b 0) E = 485375212402 ... x ++ tại x=- 2 GV nhận xét và chốt lại cách làm. Dạng 2: Chứng minh đẳng thức : a) 81 791 79 =+ b) ( ) ( ) 96 22212322 2 =++ Gọi ý: Để chứng minh đẳng thức ta làm tn? Dạng3: Giải ph ơng trình dạng: ... môn toán 9 ( ) 2 33 ; c) 2 ( ) ( ) 86 235 + Yêu cầu hs nêu rõ đã áp dụng kiến thức nào để giải các bài tập trên? Dạng3: Chứng minh đẳng thức: Chứng minh: a) ( ) 2 2 25)5 49( +=+ b) 255 49 = . Gọi...
 • 59
 • 1,504
 • 14

Tu chon toan 9 (Ca dai so va hinh hoc)

Tu chon toan 9 (Ca dai so va hinh hoc)
... gọn các biểu thức : bbbd aaac b a 90 .340216/. . 491 69/ . 85,07 798 /. 3004875/. −+ +− +− −+ Bài tập 59 (SBT -12) Rút gọn các biểu thức : ( ) ( ) ( ) ( ) 22.311.111 899 /. 21.27.71228/. 125.55.22.5/. ... xxxa Hs thực hiện : bbbbbd aaaac b a 105 490 .340216/. 6. 491 69/ . 2285,07 798 /. 33004875/. −=−+ =+− =+− −=−+ Hs thực hiện : ( ) ( ) ( ) ( ) 2222.311.111 899 /. 721.27.71228/. 10125.55.22.5/. 156603.532/. ... dẫn Gv : hướng dẫn Hs thực hiện : a./ 1 69 9 = 13 3 13 3 2 2 = b./ 144 25 = 12 5 12 5 2 2 = c./ 16 9 1 = 4 5 4 5 16 25 2 2 == d./ 81 7 2 = 9 13 81 1 69 81 1 69 == Hs thực hiện : a./ A có nghĩa khi...
 • 20
 • 939
 • 7

Tu chon toan 9(Can bac hai va duong tron)

Tu chon toan 9(Can bac hai va duong tron)
... = 2 d) ĐK : x 1 ĐK : x = 3 e) ĐK : x < 9 ĐS : x = 4 e) 2x + 2 9x + = x + 9 Bài 2 : Giải các phơng trình : a) 2x - = 5 b) 4 2x - = 2 4x - c) 9 9 1 2 6x x x+ - + = + d) 2 1 3x x+ + - = 4 e) ... Tiếp tuyến của đ ờng tròn *) Kiến thức cơ bản GV gọi HS lần lợt nhắc lại các kiến thức cơ bản sau : - ĐN tiếp tuyến đờng tròn - T/c của tiếp tuyến - Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến - T/c 2 tiếp tuyến ... ĐN đờng tròn (SGK /97 ) - Vị trí tơng đối của điểm M và (O;R) (SGK /98 ) - Đờng kính là dây cung lớn nhất của đờng tròn - Qua 1 điểm xác định đợc vô số đờng tròn tâm của chúng lấy tu ý trên mặt phẳng...
 • 26
 • 906
 • 8

tu chon toan 9

tu chon toan 9
... >>+ x xx c). 11 9 1 19 932441224 = = +=+ x x xxx d). ĐKXĐ: 0;2;2 xxx = = = =+ +=+ )(2 )(3 0)2)(3( 065 22)2).(4( 2 Loaix TMx xx xx xxxx Vậy nghiệm của PT là x = 3. e). 6 8414 1 599 7510 ++ x ... Có tung độ bằng 5 ; b) Có hoành độ bằng 2 ; c) Có tung độ bằng 0 ; d) Có hoành độ bằng 0 ; e) Có hoành độ và tung độ bằng nhau ; f) Có hoành độ và tung độ đối nhau . Giải: a) Các điểm có tung ... nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ chính bằng b. * Đờng thẳng y = ax + b ( 0 a ) có hệ số góc là a a > 0 <=> 0 0 < < 90 0 a < 0 <=> 90 0 < < 180 0 Chú...
 • 41
 • 655
 • 4

Tài liệu tự chọn toán 9: Chủ đề 1(rất hay)

Tài liệu tự chọn toán 9: Chủ đề 1(rất hay)
... học:2008-20 09 Chủ đê tự chọn toán 9 Ngời soạn:Trần Ly Na a) 49 196 ; b) 36 49 : 25 64 Giải a) 49 196 = 49 196 = 7 14 = 1 2 b) 36 49 : 25 64 = = 36 49 6 7 : : 25 64 5 8 = 48 35 Bài tập 2: Tính : a) 2 89 ... 0, 09. 2,25.64 ; b) 360 .90 Giải: a) 0, 09. 2,25.64 = 0, 09. 2,25. 64 = 0,3.1,5.8 =3,6 b) 360 .90 = 36 .9. 100 = 36. 9. 100 = 6.3.10 = 180 Bài 2:Tính : a) 0, 49. 0,81. 196 ; b) 250.640 Giải: a) 0, 49. 0,81. ... 10x x tại x = 99 5 b) 2 2 9 ( 4 4 )a b b+ tại a = -2 ; b = - 3 Giải a) ( ) + + 2 4 25 10x x = 4 . + 2 (5 )x = 2 +5 x Thay x = 99 5 vào 2. +5 x ta đợc : 2. 5 99 5+ =2.1000 = 2000 b) 2 2 9 ( 4 4 )a...
 • 15
 • 549
 • 5

TU CHON TOAN 9

TU CHON TOAN 9
... vuông AB = 20 . 29 = 580 AC = 21 . 29 = 6 09 BC = 29 . 29 = 841 Chu vi tam giác ABC là: 580 + 6 09 + 841 = 2030 Xét AOB: Ô = 90 0 OB 2 + OA 2 = AB 2 (định lý Pitago) Xét ABD: ã 0 90 DAB = ; AO là ... a).có 1 1 (11 10) 10 11 1 1 12 10 ............ 1 1 19 10 1 1 1 9 ...... 11 12 19 10 1 1 1 9 1 10 ...... 1 10 11 19 10 10 10 1 1 1 ....... 1 10 11 19 < > < < + + + < + + + < + = ... ABC. Â = 90 0 đờng cao AH. Cho AH = 16; BH = 25. Tính AB, AC, BC, CH. Trờng THCS Hồng Phong Năm học: 2007- 2008 Giáo án: Tự chọn 9 Giáo viên: Đặng Hồng Nga Tu n 9 Ngày soạn:28/10/2007 Tiết 9 Rút...
 • 45
 • 448
 • 1

Giáo án Tự chọn Toán 9 chuyên đề 3

Giáo án Tự chọn Toán 9 chuyên đề 3
... giác vuông. HS 2 : Lên bảng chữa bài tập 19 tr 92 SGK . HS 1 : + b 2 = ab, c 2 = ac, + h 2 = bc + a.h = b.c + 2 2 2 1 1 1 h a b = + HS 2 : Chữa bvài tập 19 tr 102 SGK . 6cm 8cm N M B C A Tính AM ... về nhà số 30, 31, 36 tr 93 , 94 SBT Giáo án chủ đề tự chọn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toán 9 - Trờng THCS Giao Tân ... HS 4 : d, Có cotgx = tg ( 90 0 x ) tgx cotgx > 0 1)Bài tập 42 SBT a, CN ? CN 2 = AC 2 AN 2 ( Đ/l Pytago ) 2 2 CN 6,4 3,6 5, 292 .= b, ã ABN ? sin ã ABN = 3,6 0,4 9 = ã 0 ABN 23 34'...
 • 9
 • 1,776
 • 41

Chủ đề Tự Chọn Toán 9-Học kỳ I (12 tiết-bám sát)

Chủ đề Tự Chọn Toán 9-Học kỳ I (12 tiết-bám sát)
... a= - 2007+(- 197 5) và b= - 2008 +( - 197 5) 1-2) a= 2 +2 và b=5 Bài2)Dặt dấu thích hợp (<,>,=) vào ô vuông: a) (-12,3) . 3,6 9 (- 12, 09) . 3, 69 b) 1,2 . 6,7 89 (- 3,4) . 6,7 89 Bài3) Cho a ... hay dương nếu : 4-1) 7 a < 8 a ? 4.2) 9a < 10 a ? 4-3) - 3 a > - 4a ? Bài 5) Cho a < b.Chứng tỏ:a) 3a – 5 < 3b + 7 b) – 5a – 9 > - 2 b – 9 Bài6) So sánh a và b,nếu: a) 5a -11 5 ... TỰ CHỌNTOÁN 9 CHỦ ĐỀ BÁM SÁT HỌC KỲ I CHỦ ĐỀ 1 :BẤT ĐẲNG THỨC- BẤT PHƯƠNG TRÌNH Ngày soạn:…………2008. Ngày dạy:…………2008.....
 • 2
 • 832
 • 11

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số chủ đề tự chọn Toán 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số chủ đề tự chọn Toán 9
... 4,28.3,08.3,064. 09, 0 22 === d. 8 3 . 3 2 aa = 248 3 . 3 2 2 aaaa == e. a a 52 .13 = 262.132.134.13.1352.13 52 .13 22 ===== a a f. 3 )33623(3 −+ = 11 .99 218 391 1 .93 2 .96 399 93186 39 −+=−+=−+ * Cách ... 4,14.5,2 = 6 10 12.5 10 12.5 10 144 . 10 25 2 22 === c. 16 9 1 = 4 5 16 25 16 25 == d. 111 99 9 = 39 111 99 9 == e. 53 5 5.2 10 = 22 5.2 5.2 5.2 )5.2( 2 53 55 53 5 === f. (5 15:)533 + = 35 3 3 5 5 ... ; c. 16 9 1 ; d. 111 99 9 ; e. 53 5 5.2 10 ; f. (5 15:)533 + Giải : a. 55,12 = 2 7 10 35 10 35 100 1255 100 1255 2 2 ==== b. 4,14.5,2 = 6 10 12.5 10 12.5 10 144 . 10 25 2 22 === c. 16 9 1 = 4...
 • 53
 • 1,035
 • 7

Các chủ đề tự chọn toán 9

Các chủ đề tự chọn toán 9
... Hợp tác nhóm nhỏ 2 ĐƯỜNG TRÒN 9 1.ĐN và sự xác định đường tròn . 2.Tính chất đối xứng của đường tròn . 3.Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn . 4.Tiếp tuyến của đường tròn . 5.Đường ... phát hiện kiến thức 4 GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN 9 1.Góc ở tâm -số đo độ cung- so sánh cung. 2.Liên hệ giữa cung và dây . 3.Góc nội tiếp . 4.Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung . 5.Góc có đỉnh ở bên trong ... các hình thức trực quan : bảng phụ , các mô hình động 3 HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SỐ 9 1.Giải Hệ ph.trình bằng pp thế . 2.Giải Hệ pt bằng pp cộng đại số 3.Giải bài toán bằng cách lập...
 • 1
 • 542
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tự chọn toán 9 năm 2012giao an tu chon toan 9 theo chu de bam sattu chon toan 9chuyên đề tự chọn toán 9 chương 2chuyên đề tự chọn toán 9 chương 2 hàm số bậc nhấttự chọn toán 9 cả nămchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ