Tu chon toan 9 (Ca dai so va hinh hoc)

20 939 7
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:26

Tuần 1 NS : Tiết 1, 2 ND : I MỤC TIÊU : - Hs được củng cố các kiến thức về khai phương một thương chia các căn bậc hai. - Có kĩ năng thành thạo vận dụng hai qui tắc vào các bài tập tính toán rút gọn biểu thức giải phương trình. II. CHUẨN BỊ : - GV : Sách bài tập: - Hs : Thước thẳng , máy tính bỏ túi… III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định : 2. KTBC : - Ôn lại hai qui tắc. 3. Luyện tập : HĐGV HĐHS NỘI DUNG B/S Gv : hướng dẫn Gv : hướng dẫn Hs thực hiện : a./ 169 9 = 13 3 13 3 2 2 = b./ 144 25 = 12 5 12 5 2 2 = c./ 16 9 1 = 4 5 4 5 16 25 2 2 == d./ 81 7 2 = 9 13 81 169 81 169 == Hs thực hiện : a./ A có nghĩa khi : 0 3 32 ≥ − + x x 2x+3 0 ≥ x-3> 0 ⇔ 2x+3<0 Bài tập 36 (SBT- 8) Áp dụng qui tắc khai phương một thương hãy tính : a./ 169 9 b./ 144 25 c./ 16 9 1 d./ 81 7 2 Bài tập 38 : Cho biểu thức: A = 3 32 − + x x B = 3 32 − + X X a./ Tìm x để A có nghĩa ? Tìm x để B có nghĩa ? LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA PHÉP KHAI PHƯƠNG Gv : hướng dẫn Gv : hướng dẫn x-3<0 x 5,1 −≤ x>3 b./ B có nghĩa khi : ⇔ 2x+3 0 ≥ x-3> 0 ⇒ x >3 Hs thực hiện : a./ )0( 7 63 3 > y y y = 3y b./ )0( 3 48 5 3 > x x x =3y c./ m mn 20 45 2 (n,m>0) = 2 3n Hs thực hiện : ( ) ( ) 3 1 3 2 2 2 4 − − + − − x x x x = ( ) + − − x x 3 2 2 3 1 2 − − x x = ( ) + − − x x 3 2 2 3 1 2 − − x x ( vì x<3) = ( ) + − −− 3 2 2 x x 3 1 2 − − x x 3 54 − − = x x =1,2 ( tại x=0,5) b./ Với giá trị nào của x thì A=B ? Bài tập 40 (SBT- 9) : a./ )0( 7 63 3 > y y y b./ )0( 3 48 5 3 > x x x c./ m mn 20 45 2 (n,m>0) Bài tập 42 (SBT-9) Rút gọn : ( ) ( ) 3 1 3 2 2 2 4 − − + − − x x x x (x<0) tại x = 0,5 4. Dặn dò : - Về nhà xem giải lại các bài tập. 5. Rút kinh nghiệm : . . Chñ ®Ò 2: hÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng TiÕt 13, 14: TØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän. Ngµy so¹n: 13/10/2008 Ngµy d¹y: 14/10/2008 Líp d¹y: 9A I. MỤC TIÊU : - Rèn luyện cho hs kỉ năng dựng góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của nó. - Sử dụng định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn để chứng minh một số công thức lượng giác đơn giản. - Rèn kĩ năng giải các bài tập có liên quan. II. CHUẨN BỊ : - GV : Sách bài tập: - Hs : Thước thẳng , máy tính bỏ túi… III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định : 2. KTBC : - Nhắc lại định nghĩa, công thức lượng giác. 3. Luyện tập : HĐGV HĐHS Bµi tËp 22: Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh : SinC SinB AB AC = Gv : hướng dẫn. Bµi tËp 23: Cho tam giác ABC vuông tại A, 0 30 ˆ = B , BC = 8 cm. Hãy tính cạnh AB ? Biết rằng : Cos30 0 866,0 ≈ Bài tập 21 : Thực hiện : - Vẽ tam giác ABC vuông tại A. - Viết các tỉ số lượng giác : SinB, SinC theo các cạnh của tam giác ABC. - Thực hiện phép chia : SinC SinB rồi rút gọn. Thực hiện : Ta có : CosB = AB/AC ⇒ AB= BC.CosB = 6,928. A B C a b c 40 0 Bài tập 24 : Cho tam giác ABC vuông tại A, α = B ˆ , AB = 6 cm. biết rằng : 12 5 = α tg , hãy tính : a./ Cạnh AC ? b./ Cạnh BC ? Bài tập 29 : Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính : a./ 0 0 58 32 Cos Sin b./ tg76 0 – Cotg14 0 Gv : hướng dẫn Bài tập 28 : Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 0 : Sin75 0 , Cos53 0 , tg62 0 ,cotg82 0 . Thực hiện : b c AC AB Cotg c b AB AC tg a c BC AB Cos a b BC AC Sin === === === === ?40 ?40 ?40 ?40 0 0 0 0 Thực hiện : cmBC ACABBC PytagoACABBC b cmAC AC tg AB AC a 5,6 )( /. 5,2 12 6.5 12 5 6 12 5 /. 22 222 = +=⇒ += ==⇒ =⇒ == α Hs thực hiện : a./ 1 58 58 58 32 0 0 0 0 == Cos Cos Cos Sin b./ tg76 0 – Cotg14 0 = Cotg14 0 – Cotg14 0 = 0 Hs thực hiện : Sin75 0 = Cos15 0 Cos53 0 = Sin37 0 tg62 0 = cotg28 0 cotg82 0 = tg8 0 4. Dặn dò : Tuần 3 NS : Tiết 5, 6 ND : I MỤC TIÊU : - Hs được củng cố các kiến thức về biến đổi đơn giản biểu thức bậc hai : đưa thừa số ra ngoài dấu căn đưa thừa số vào trong dấu căn. - Hs có kĩ năng thành thạo trong việc phối hợp sử dụng các phép biến đổi trên. II. CHUẨN BỊ : - GV : Sách bài tập: - Hs : Thước thẳng , máy tính bỏ túi… III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định : 2. KTBC : - Nhắc lại các công thức khai phương… 3. Luyện tập : HĐGV HĐHS NỘI DUNG Gv : hướng dẫn. Gv : hướng dẫn Hs thực hiện : 3 448/. )0(.525/. )0(.22.2.28/. )0(7.77/. 24 3 2 2 yyd xxxxc yyyyb xxxxa = >= <−== >== Hs thực hiện : Bài tập 56 (SBT -12) Đưa thừa số ra ngoài dấu căn : 4 3 2 2 48/. )0(25/. )0(8/. )0(7/. yd xxc yyb xxa > < > Bài tập 57 (SBT -12) Đưa thừa số vào trong dấu căn : )0( 29 ./. )0( 11 ./. )0(13./. )0(5./. < − > ≤ ≥ x x xd x x xc xxb xxa LUYỆN TẬP BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẶC HAI. Gv : hướng dẫn. Gv : hướng dẫn )0(.29 29 ./. )0(11 11 ./. )0(1313./. )0(55./. 2 2 <−−= − >= ≤−= ≥= xx x xd xx x xc xxxb xxxa Hs thực hiện : bbbbbd aaaac b a 105490.340216/. 6.49169/. 2285,07798/. 33004875/. −=−+ =+− =+− −=−+ Hs thực hiện : ( ) ( ) ( ) ( ) 2222.311.111899/. 721.27.71228/. 10125.55.22.5/. 156603.532/. =+−− =+−− =−+ −=−+ d c b a Bài tập 58 (SBT -12) Rút gọn các biểu thức : bbbd aaac b a 90.340216/. .49169/. 85,07798/. 3004875/. −+ +− +− −+ Bài tập 59 (SBT -12) Rút gọn các biểu thức : ( ) ( ) ( ) ( ) 22.311.111899/. 21.27.71228/. 125.55.22.5/. 603.532/. +−− +−− −+ −+ d c b a 4. Dặn dò : - Về nhà xem giải lại các bài tập. 5. Rút kinh nghiệm : . . Tuần 4 NS : Tiết 7, 8 ND : LUYỆN TẬP BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẶC HAI. I MỤC TIÊU : - Hs có kĩ năng tra bảng hoặc dung máy tính bỏ túi để tìm tỉ số lượng giác khi chưa biết số đo góc ngược lại tìm số đo góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó. II. CHUẨN BỊ : - GV : Sách bài tập: - Hs : Thước thẳng , bảng lượng giác, máy tính bỏ túi… III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 3. Ổn định : 4. KTBC : - Nhắc lại các công thức khai phương… 3. Luyện tập : HĐGV HĐHS NỘI DUNG Gv : hướng dẫn. Gv : hướng dẫn. Hs thực hiện : 0 '0 0 48 1111,1/. 3763 4444,0cos/. 33 5446,0sin/. ≈⇒ = ≈⇒ = ≈⇒ = x tgxc x xb x xa Hs thực hiện : a./ Không có giá trị của x. b./ Không có giá trị của x. '0 1059 6754,1/. ≈⇒ = x tgxc Bài tập 40 (SBT-95) Dùng bảng lượng giác để tìm góc nhọn x biết : 1111,1/. 4444,0cos/. 5446,0sin/. = = = tgxc xb xa Bài tập 41 (SBT-95) Có góc nhọn x nào mà : 6754,1/. 3540,2cos/. 0100,1sin/. = = = tgxc xb xa Bài tập 42 (SBT-95) Cho hình 14, biết : AB= 9 cm Gv : hướng dẫn. Gv : hướng dẫn. Hs thực hiện : 34,4/. 4655 ˆ /. 3523 ˆ /. 2915,5/. /0 '0 ≈ ≈ ≈ ≈ ADd NACc NBAb CNa Hs thực hiện : 0 0 143 ˆ /. 26 ˆ /. 472,4/. ≈ ≈ ≈= xc Ab cmBEADa AC = 6,4 cm AN = 3,6 cm Góc AND = 90 0 Góc DAN = 34 0 Hãy tính : a./ CN b./ góc ABN c./ góc CAN d./ AD. Bài tập 43 (SBT-96) Cho hình vẽ 15, biết : Góc ACE = 90 0 AB = BC = CD = DE = 2 cm Hãy tính : a./ AD, BE ? b./ góc DAC ? c./ góc BxD ? 4. Dặn dò : - Về nhà xem giải lại các bài tập. 5. Rút kinh nghiệm : . . Tiết 11, 12: Ngµy so¹n: 6/10/2008 Ngµy so¹n: 6/10/2008 Líp d¹y: 9A I MỤC TIÊU : - Rèn luyện kĩ năng vận dụng các hệ thức trên để giải một số bài tập đơn giản. - Thành thạo việc tra bảng sử dụng máy tính bỏ túi. II. CHUẨN BỊ : - GV : Sách bài tập: - Hs : Thước thẳng , bảng lượng giác, máy tính bỏ túi… III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định : 2. KTBC : - Nhắc lại các hệ thức liên hệ giữa cạnh góc trong tam giác vuông… 3. Luyện tập : HÖ THøC Lîng TRONG TAM GI¸C VU«NG HĐGV HĐHS NỘI DUNG Hướng dẫn : Hướng dẫn : Hướng dẫn : Góc nhỏ nhất của tam giác là góc ở đỉnh đối diện với cạnh 4 cm (góc α ). Tam giác đã cho cân . Kẻ đường cao ứng với cạnh 4 cm. Tính : 00 0 382180 71 7,0 6 4 cos =−≈⇒ ≈⇒ ≈= βα β β Ta có : cmBD cmBC cmAC 171,23 670,32 027,25 ≈ ≈ ≈ Kẻ BH, ta tính được : BC ≈ 4,678 Bài tập 52 (SBT-96) Các cạnh của một tam giác vuông có độ dài: 4 cm, 6cm, 6cm. Hãy tính góc nhỏ nhất của tam giác đó ? Bài tập 53 (SBT-96) Tam giác ABC vuông tại A có: AB =21 cm Góc C = 40 0 Hãy tính độ dài : a./ AC b./ BC c./ Phân giác BD ? Bài tập 54 : Cho AB = AC = 8cm CD = 6cm Góc BAC = 34 0 góc CAD =42 0 Tính độ dài cạnh BC ? 6 α 4 β 6 40 0 D C B A 21 [...]... AC = 5 cm Gúc BAC = 200 Tớnh din tớch tam giỏc ABC bit : sin 20 0 0,3420 Ta cú : S ABC 6,840 cos 20 0 0 ,93 97 tg 20 0 0,3640 4 Dn dũ : - V nh xem v gii li cỏc bi tp Hệ THứC Lợng TRONG TAM GIáC VUôNG Tiết 19+ 20: Hệ thức về cạnh đờng cao Ngày so n: 29/ 10/2008 Ngày so n: 4/11/2008 Lớp dạy: 9A I MC TIấU : - Rốn luyn k nng vn dng cỏc h thc v cnh v ng cao trong tam giỏc vuụng gii mt s bi tp - Rốn... cỏc bi tp 5 Rỳt kinh nghim : Tun 9 Tit 17, 18 MT S BI TON LIấN QUAN N TIP TUYN NS : ND : I MC TIấU : - Rốn luyn k nng nhn bit tip tuyn ca ng trũn - Rốn luyn k nng chng minh , k nng gii bi tp dng tip tuyn - Phỏt huy trớ lc ca hc sinh II CHUN B : - GV : Sỏch bi tp: - Hs : Thc thng , bng lng giỏc, mỏy tớnh b tỳi III TIN TRèNH DY HC : 5 n nh : 6 KTBC : - Nhc li kin thc v tip tuyn 3 Luyn tp : HGV HHS NI... 0 C = 90 0 B = 32 0 tgB = Hng dn : Bi tp 64 (SBT) Tính diện tích của hình bình hành có hai cạnh 12cm 15cm, góc tạo bởi hai cạnh ấy là 110 A D 0 110 A =110 0 B = 70 0 AH = AB sin B 12 KQ 1 69, 146cm 2 B C H ng cao ca hỡnh thang xp x 11, 196 (cm) 1,5m Hng dn : 200 150m Tớnh ng cao ca hỡnh thang da vo mt tam giỏc vuụng bit mt gúc nhn v mt cnh gúc vuụng cũn li l ng cao phi tỡm KQ : 56, 096 m Hng... 4 KTBC : - Nhc li nh ngha cỏc t s lng giỏc ca gúc nhn 3 Luyn tp : HGV HHS NI DUNG Bi 5: Thang AB di 6,5 m ta vo tng lm thnh mt gúc 600 so vi mt t Hi chiu cao ca thang t c so vi mt t ? A 6,5 m 600 B H AH = AB sin B Ta cú : = 6,5 sin 60 0 cm Vy chiu cao ca thang t c so vi mt t vo khong.(m) A 10 km KM B C A : im mỏy bay bt u h cỏnh C : sõn bay AB : cao a./ Trong tam giỏc vuụng ABC Khi C =300 thỡ... đứng ở mặt đất cách tháp ăng-ten 150m Biết rằng em nhìn thấy tháp ở góc 20 so với đờng nằm ngang, khoảng cách từ mắt đến mặt đất bằng 1,5m Tính chiều cao của tháp Chủ đề 2: hệ thức lợng trong tam giác vuông Tiết 17, 18: luyện tập vận dụng các Tỉ số lợng giác của góc nhọn Ngày so n: 27/10/2008 Ngày dạy: 28/10/2008 Lớp dạy: 9A I MC TIấU : - Cng c cỏc cụng thc nh ngha cỏc t s lng giỏc ca mt gúc nhn -... C Bi tp 6 : Mt mỏy bay cao 10 km Khi bay h cỏnh xung ng bay to bi mt gúc nghiờng so vi mt t a./ Nu phi cụng to mt gúc nghiờng 30 thỡ cỏch sõn bay bao nhiờu km phi cho mỏy bay bt u h cỏnh ? b./ Nu cỏch sõn bay 300 km mỏy bay bt u h cỏnh thỡ gúc nghiờng l bao nhiờu ? 1100 m B Bi tp 7 : i quan sỏt Toronto, Ontario (canaa) cao 533 m mt thi im vo ban ngy, mt tri chiu to thnh bong di 1100m Hi lỳc ú... m Tc l ngi trinh sỏt ng cỏch to nh khong m Nh vy anh ta tin ngụi nh Phỏt phiu hc tp Ta cú : AH = = m Bi tp 3: Cho hỡnh v : chiu cao ca thang t c so vi mt t l cnh AH ca tam giỏc vuụng AHB A B 620 H 5,5m 4 Dn dũ : - V nh xem v gii li cỏc bi tp Tun 8 Tit 15, 16 LUYN TP VN DNG CC T S LNG GIC CA GểC NHN NS : ND : I MC TIấU : - Cng c cỏc cụng thc nh ngha cỏc t s lng giỏc ca mt gúc nhn - Tớnh c cỏc... BO = 2 cm Nờn : AD = 4cm a./ Ta cú : AD = 12 cm b./ Gi I l trung im ca BC ng trũn ( I) ng kớnh BC cú bỏn kớnh R = ẵBC.=6,5 cm K IH AD Khong cỏch d t I n AD bng IH, ta cú : d = IH = Bi tp 39 (SBT) AB + CD 4 + 9 = = 6,5cm 2 2 Do d = R nờn ng trũn tõm I tip xỳc vi AD B/S C O H D A I A./ Gi H l giao im ca CD v OA Ta cú : 0A CD nờn CH = HD T giỏc OCAD cú OH = HA, CH = HD Nờn l hỡnh bỡnh hnh li cú OA... TRèNH DY HC : 1 n nh : 2 KTBC : A - Nhc li nh ngha cỏc t s lng giỏc ca gúc nhn 0 28 3 Luyn tp : HGV C 60m HHS B NI DUNG Hng dn : Bi tp 1: T mt ng tũa nh cao 60m, ngi ta nhỡn thng mt ụ tụ ang di 1 gúc 280 so vi ng nm ngang Hi ụ tụ ang cỏch to nh ú khong bao nhiờu một ? Phỏt phiu hc tp : Giả s on AB biu th v trớ v cao ca to nh im C l v trớ ca ụ tụ ang , cũn BC l khong cỏch t ụ tụ n to nh Ta cú : ACB . bbbd aaac b a 90 .340216/. . 491 69/ . 85,07 798 /. 3004875/. −+ +− +− −+ Bài tập 59 (SBT -12) Rút gọn các biểu thức : ( ) ( ) ( ) ( ) 22.311.111 899 /. 21.27.71228/.. thực hiện : a./ 1 69 9 = 13 3 13 3 2 2 = b./ 144 25 = 12 5 12 5 2 2 = c./ 16 9 1 = 4 5 4 5 16 25 2 2 == d./ 81 7 2 = 9 13 81 1 69 81 1 69 == Hs thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu chon toan 9 (Ca dai so va hinh hoc), Tu chon toan 9 (Ca dai so va hinh hoc), Tu chon toan 9 (Ca dai so va hinh hoc), Ổn định : 2. KTBC : Dặn dò :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn