Thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính những tồn tại, vướng mắc và hướng giải quyết

Những vấn đề cần chú ý khi giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến quản lí đất đai

Những vấn đề cần chú ý khi giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến quản lí đất đai
... khởi kiện vụ án hành liên quan đến quản đất đai  Thụ lý vụ án hành liên quan đến quản đất đai  Xác định tư cách người tham gia tố tụng vụ án hành liên quan đến quản đất đai  Xác minh, ... Xác minh, thu thập chứng vụ án hành liên quan đến quản đất đai Giải phần trách nhiệm dân vụ án hành  Nghiên cứu hồ sơ vụ án hành vụ án hành liên quan đến quản đất đai 1 Xác định thẩm quyền ... kiện vụ án hành liên quan đến quản đất đai  Thẩm quyền chung Tòa án thụ lý khi u kiện Quyết định hành chính, hành vi hành quản đất đai lĩnh vực sau đây: Ban hành văn quy phạm pháp luật quản...
 • 43
 • 1,005
 • 3

Báo cáo " Giai đoạn tiền tố tụng hành chính vấn đề đảm bảo thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính của cá nhân, tổ chức tại toà án nhân dân " pdf

Báo cáo
... chính, tháo gỡ đợc phần n o khó khăn việc áp dụng quy định tiền tố tụng Tuy nhiên, phơng diện pháp luật, việc thực giai đoạn tiền tố tụng v vấn đề đảm bảo thực quyền khởi kiện vụ án h nh nhân, ... định tố tụng h nh liên quan đến việc thực quyền khởi kiện vụ án h nh tổ chức, nhân Luật khiếu nại, tố cáo v Pháp lệnh thủ tục giải vụ án h nh chặt chẽ v l nguyên nhân l m cho nhiều tổ chức, ... nh đơng nhiên hội đợc khởi kiện, yêu cầu to án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Chúng cho l điểm l m hạn chế quyền khởi kiện vụ án h nh nhân, tổ chức giai đoạn tiền tố tụng Về nguyên lí, việc...
 • 5
 • 724
 • 13

Báo cáo " Góp ý kiến sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính " potx

Báo cáo
... n thu c th m quy n gi i quy t c a án ch h p lí i u ki n i ngũ th m phán hành thi u, kĩ xét x v án hành chưa thu n th c, kh i ki n v án hành t i án chưa tr thành thói quen nhân dân quy n l i ích ... quy nh v th t c gi i quy t v án hành cho th y t t ng hành chính, l i ích chung c a qu n lí hành không c t lên hàng u mà l i ích c a bên tham gia quan h pháp lu t hành chính, c bi t i tư ng qu n ... “Trong trình gi i quy t v án T¹p chÝ luËt häc sè 2/2006 x©y dùng ph¸p luËt hành chính, án t o i u ki n bên có th tho thu n v i v vi c gi i quy t v án Song quy nh v cách th c án t o i u ki n bên tho...
 • 6
 • 217
 • 0

PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH doc

PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH doc
... thi hành án hành chính; tr ờng hợp cần thiết có quyền buộc phải chấp hành định Toà án vụ án hành Ngời thiếu trách nhiệm việc thi hành án hành cố tình không chấp hành án, định Toà án vụ án hành chính, ... vụ án kinh tế, vụ án lao động, vụ án hành khác có liên quan 2- Toà án tiếp tục giải vụ án lý việc tạm đình không nghị 3- Quyết định tạm đình việc giải vụ án bị kháng cáo, kháng Điều 41 1- Toà án ... thụ lý vụ án hành phải chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân có thẩm quyền sau phát việc giải vụ án không thuộc thẩm quyền Tranh chấp thẩm quyền giải vụ án hành Toà án Toà án cấp trực tiếp giải...
 • 22
 • 247
 • 0

PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH pptx

PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH pptx
... thi hành án hành chính; tr ờng hợp cần thiết có quyền buộc phải chấp hành định Toà án vụ án hành Ngời thiếu trách nhiệm việc thi hành án hành cố tình không chấp hành án, định Toà án vụ án hành chính, ... dân sự, vụ án kinh tế, vụ án lao động, vụ án hành khác có liên quan 2- Toà án tiếp tục giải vụ án lý việc tạm đình không nghị 3- Quyết định tạm đình việc giải vụ án bị kháng cáo, kháng Điều 41 ... thụ lý vụ án hành phải chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân có thẩm quyền sau phát việc giải vụ án không thuộc thẩm quyền Tranh chấp thẩm quyền giải vụ án hành Toà án Toà án cấp trực tiếp giải...
 • 22
 • 267
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
... hoàn thiện pháp luật trình tự thủ tục giải vụ án hành - Đề tài sâu, phân tích thực trạng pháp luật thủ tục giải vụ án hành - Đưa kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật thủ tục giải vụ án hành ... pháp luật thủ tục giải vụ án hành 86 3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật thủ tục giải vụ án hành phù hợp công cải cách hành nhà nước cải cách tư pháp 86 3.1.2 Hoàn thiện pháp luật thủ tục giải vụ ... vụ án hành thủ tục giải vụ án hành Chương 2: Thực trạng pháp luật thủ tục giải vụ án hành Chương 3: Phương hướng hoàn thiện pháp luật thủ tục giải vụ án hành CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ...
 • 134
 • 283
 • 1

Một số vấn đề lý luận thực tiễn trong hoạt động xét xử các vụ án hành chính ở nước ta hiện nay

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động xét xử các vụ án hành chính ở nước ta hiện nay
... văn với đề tài Một số vấn đề luận thực tiễn hoạt động xét xử vụ án hành nước ta nay nhằm mục đích sau: Một là, làm rõ sở luận hoạt động xét xử vụ án hành Hai là, nghiên cứu làm sáng tỏ ... 1: Những vấn đề luận hoạt động xét xử vụ án hành - Chương 2: Thực tiễn hoạt động xét xử vụ án hành - Chương 3: Phương hướng hoàn thiện hoạt động xét xử vụ án hành Việt Nam - Kết luận - Danh ... TIỄN HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2.1 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 2.1.1 Xem xét việc khởi kiện, khởi tố thụ vụ án hành Xem xét việc khởi kiện khởi...
 • 111
 • 460
 • 3

Tài liệu Báo cáo "Về xác định các căn cứ đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính trong xét xử các vụ án hành chính " pdf

Tài liệu Báo cáo
... tác xét x v án hành chính v n liên quan n c ánh giá tính h p pháp c a Q HC l i chưa h c c p m t cách có h th ng V phương di n trao i kinh nghi m xét x , v n xác nh c c th ánh giá tính h p pháp ... quy t án hành c a hành chính" - Toà án nhân dân t i cao tháng 2/2001, m c VI - V c pháp lu t xác nh tính h p pháp c a quy t nh hành (tài li u lưu hành n i b ) 54 (4).Xem: Lê Xuân Thân, "M t s ... quy ph m pháp lu t làm s tòa án ánh giá tính h p pháp c a Q HC xét x v án hành chính, Lu t tranh t ng hành c a Trung Qu c ã t nh ng quy nh xác nh nguyên t c l a ch n “lu t áp d ng” xét x hành Nh...
 • 9
 • 748
 • 7

những vướng mắc từ thực tiễn xử lý các vụ án hình sự về tai nạn giao thông đường bộ

những vướng mắc từ thực tiễn xử lý các vụ án hình sự về tai nạn giao thông đường bộ
... thơng đường CHƯƠNG NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG THỰC TIỄN XỬ LÝ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ TAI NẠN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ Thực tiễn xử vụ án hình tai nạn giao thơng đường đặt cho quan tiến hành tố tụng vướng mắc ... Xn Những vướng mắc từ thực tiễn xử vụ án hình tai nạn giao thơng đường SVTH: Phan Thanh Lâm GVHD: Th.S.GVC Nguyễn Thị Xn Những vướng mắc từ thực tiễn xử vụ án hình tai nạn giao thơng đường ... vướng mắc từ thực tiễn xử vụ án hình tai nạn giao thơng đường Để bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật, xử có hiệu vụ án hình tai nạn giao thơng góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thơng đường bộ, ...
 • 82
 • 1,080
 • 9

KỸ NĂNG THU THẬP, NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

KỸ NĂNG THU THẬP, NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
... ra, luật tự xây dựng hồ sơ phục vụ cho việc tranh tụng 2.4 Các yêu cầu nghiên cứu hồ sơ vụ án hành Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính, luật phải nắm vững số yêu cầu sau đây: - Việc nghiên ... bị tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án hành PHẦN II HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TRONG QUÁ TRÌNH THU THẬP NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ ii ĐiỀu tra xác minh, thu thẬp chỨng cỨ 2.1 Khái niệm, mục đích, ý ... việc nghiên cứu hồ sơ vụ án Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án hành thực theo nội dung định, phù hợp với tính chất, đặc điểm loại vụ án hành theo quy định pháp luật tố tụng hành Có thể xem xét nghiên cứu...
 • 11
 • 396
 • 1

Báo cáo "Quyền hạn của toà án nhân dân trong xét xử sơ thẩm các vụ án hành chính " potx

Báo cáo
... quyền hạn tòa án xét xử thẩm vụ án h nh l khiếm khuyết pháp luật lẽ đối tợng xét xử h nh l định h nh chính, h nh vi h nh phức tạp, việc quy định rõ r ng quyền hạn tòa án xét xử thẩm vụ án ... vấn đề quyền hạn tòa án xét xử thẩm vụ án h nh Những khiếm khuyết pháp luật h nh liên quan đến vấn đề quyền hạn tòa án xét xử thẩm vụ án h nh đ gây khó khăn cho công tác xét xử Dới xin nêu ... thực tế, xét xử vụ án h nh chính, hội đồng xét xử thẩm thờng phán sau đây: + Bác yêu cầu ngời khởi kiện, giữ nguyên định h nh chính, h nh vi h nh bị kiện Khi xét xử thẩm, hội đồng xét xử thấy...
 • 6
 • 369
 • 2

Tiểu luận Kỹ năng thu thập, nghiên cứu sử dụng chứng cứ của luật sư trong các vụ án hành chính

Tiểu luận Kỹ năng thu thập, nghiên cứu và sử dụng chứng cứ của luật sư trong các vụ án hành chính
... hồ sơ vụ án hành mà Tòa án tập hợp Ngoài ra, luật tự xây dựng hồ sơ phục vụ cho việc tranh tụng 2.4 Các yêu cầu nghiên cứu hồ sơ vụ án hành Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính, luật phải ... bị tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án hành PHẦN II HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TRONG QUÁ TRÌNH THU THẬP NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CỨ II ĐIỀU TRA XÁC MINH, THU THẬP CHỨNG CỨ 2.1 Khái niệm, mục đích, ... việc nghiên cứu hồ sơ vụ án Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án hành thực theo nội dung định, phù hợp với tính chất, đặc điểm loại vụ án hành theo quy định pháp luật tố tụng hành Có thể xem xét nghiên cứu...
 • 11
 • 157
 • 0

Bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án hành chính ở Việt Nam

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án hành chính ở Việt Nam
... HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH V TH HềA BảO ĐảM QUYềN LợI íCH HợP PHáP CủA NHÂN, Tổ CHứC TRONG XéT Xử CáC Vụ áN HàNH CHíNH VIệT NAM LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC ... Vit Nam 10 Nguyn Vn Yu, Lờ Hu Ngha, Xõy dng nh nc phỏp quy n xó h i ch ngha Vit Nam thi k ủi mi [130] Vi ni dung nhỡn li 20 nm ủi mi t v Nh nc v xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam ... tớnh kh thi phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca h thng chớnh tr Vit Nam - Nguyn Chớ Dng, C ch phỏp lý giỏm sỏt hot ủng t phỏp Vit Nam [20] Trong lun ỏn ny, tỏc gi phõn tớch cỏc khỏi nim cú ý ngha lm...
 • 166
 • 192
 • 1

Bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án hành chính ở việt nam (TT)

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án hành chính ở việt nam (TT)
... chức xét xử vụ án hành tòa án Tr c hết, bảo ñảm quyền, lợi ích hợp pháp nhân, tổ chức xét xử hành Tòa án sở thẩm quyền xét xử hành chính, Tòa án quyền giải khiếu kiện nhân, tổ chức mà ... luật hình thức: pháp luật tố tụng ñể bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nhân, tổ chức xét xử hành Tòa án ả ñảm quyền lợi ích hợp pháp nhân, tổ chức xét xử vụ án hành xét xử nước ngoài, giá ... bảo ñảm quyền, lợi ích hợp pháp nhân, tổ chức xét xử hành Tòa án Với ý nghĩa vậy, dựa vào sau ñây ñể phân loại biện pháp (hoặc sự) bảo ñảm quyền, lợi ích hợp pháp nhân, tổ chức xét xử hành...
 • 27
 • 65
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chínhthực trạng pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính hiện hànhluật giải quyết các vụ án hành chínhgiải quyết các vụ án hành chínhpháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính 1998pháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính 1996thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chínhkỹ năng giải quyết các vụ án hành chínhpháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính 2006pháp lệnh giải quyết các vụ án hành chínhthủ tục giải quyết các vụ án hành chínhluật thủ tục giải quyết các vụ án hành chínhkiểm sát giải quyết các vụ án hành chính kinh doanh thương mại lao độngmột số vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết các vụ án hành chínhkhái niệm thủ tục giải quyết các vụ án hành chínhBCKQGD cp TMT cua ong Nguyen Viet Anh Co dong lon ngay 07 10 11CV so 1133 cong bo TT bo nhiem Truong phong TCKT va dieu dong can boTB giao dich cp TMT cua ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBao cao KQ giao dich cp TMT cua ong Do Manh Tuan Uy vien HDQTNghi quyet cua HDQT so 198 NQ-TMT-HDQTTB so 570 ve viec trieu tap cuoc hop DHCD bat thuong kem theo QD so 568CBTT so 600 vv cham dut HDLD doi voi giam doc tai chinh kem theo QD so 593BC tinh hinh quan tri Cty quy I 2012 so 211 ngay 05 4 2012Thong bao giao dich cp TMT cua ong Bui Van Huu Chu tich HDQTThong bao giao dich co TMT cua ong Pham Van Hong Uy vien HDQTTB giao dich CP cua co dong noi bo Ong Tran Van Ha 20112012Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2012Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang cuoi nam 2012Văn bản số 374 công bố thông tinC(ng b th(ng tin s 52TB TMT H QTTB 284 cua TT Luu ky chung khoan 240214Giai trinh KQSXKD Quy 3 2014 tren BCTCVan ban so 1043 TMT-TCKT ngày 29 10 2014bao cao quan tri cong ty 2014