Ảnh hưởng của một số loại thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá chép phụng giai đoạn 7 ngày tuổi

Ảnh hưởng của một số loại thức ăn lên sự sinh trưởng tỉ lệ sống chép Phụng giai đoạn 7 ngày tuổi

Ảnh hưởng của một số loại thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá chép Phụng giai đoạn 7 ngày tuổi
... trưởng tỉ lệ sống Chép Phụng giai đoạn từ ngày tuổi đến tháng tuổi 1.3 Nội dung nghiên cứu So sánh ảnh hưởng loại thức ăn (trùn chỉ, thức ăn công nghiệp tép) lên sinh trưởng tỉ lệ sống Chép Phụng ... tài Ảnh hưởng số loài thức ăn lên sinh trưởng tỉ lệ sống Chép Phụng giai đoạn ngày tuổi (Cyprinus carpio Linnaeus, 175 8)” tiến hành 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm loại thức ăn tốt cho sinh trưởng ... nghiệm thức thí nghiệm so sánh loại thức ăn lên tăng trưởng tỷ lệ sống Chép Phụng 4.2 Kết tăng trưởng tỷ lệ sống nghiệm thức 4.2.1 Kết tăng trưởng Bảng 4.3: Tăng trưởng chiều dài trọng lượng cá...
 • 49
 • 354
 • 0

ảnh hưởng của 3 loại thức ăn lên sự sinh trưởng tỷ lệ sống tai tượng da beo (astronotus ocellatus)

ảnh hưởng của 3 loại thức ăn lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống cá tai tượng da beo (astronotus ocellatus)
... 0,25 0 ,32 0 ,32 0 ,38 0,41 0 ,38 0 ,39 0,49 0 ,35 NTII L (cm) 3, 3 2,8 3, 1 2,9 3, 1 2,8 2,6 3, 5 3, 1 3, 2 2,6 2,8 2,9 2,9 2,8 3, 6 3, 2 3, 2 3, 1 2,7 2,6 2,9 2,7 2,6 3, 1 3, 3 3, 1 3, 2 3, 3 3, 1 W (g) 0, 83 0, 53 0,62 ... cho tăng trưởng tỷ lệ sống cao Tai Tượng da beo giai đoạn từ bột đến tháng tuổi 1 .3 Nội dung nghiên cứu  Khảo sát ảnh hưởng loại thức ăn (Tép, Trùn thức ăn viên) lên sinh trưởng tỷ lệ sống ... hợp giúp tăng trưởng tốt, hạn chế tỉ lệ hao hụt Do đó, đề tài Ảnh hưởng loại thức ăn lên sinh trưởng tỷ lệ sống Tai Tượng da beo (Astronotus ocellatus) cần thiết để tìm loại thức ăn thích...
 • 43
 • 490
 • 0

Ảnh hưởng của một số loại thức ăn trong nuôi sinh khối luân trùng (brachionus plicatilis muller, 1786) tại công ty cp nhất giống luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của một số loại thức ăn trong nuôi sinh khối luân trùng (brachionus plicatilis muller, 1786) tại công ty cp nhất giống luận văn tốt nghiệp đại học
... với loại thức ăn lại 3.4 Ảnh hưởng loại luân trùng nuôi loại thức ăn khác đến ương nuôi cá Giò giai đoạn từ ngày tuổi đến ngày tuổi 3.4.1 Ảnh hưởng loại luân trùng nuôi loại thức ăn khác đến tăng ... thích hợp cho phát triển luân trùng Brachionus plicatilis 25 3.2 Ảnh hưởng loại thức ăn nuôi sinh khối luân trùng 3.2.1 Ảnh hưởng thức ăn đến biến động mật độ luân trùng công thức thí nghiệm Bảng ... (1998), Một số đặc điểm sinh học kỹ thuật nuôi sinhh khối luân trùng B .plicatilis Muller, 1786 Luận văn cao học trường đại học thuỷ sản Nguyễn Thị Kim Liên & Ctv (2008), Nuôi luân trùng siêu nhỏ (Brachionus...
 • 47
 • 388
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của một số cây ăn quả có múi tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của một số cây ăn quả có múi tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
... nghiên c u v bón phân: Các nghiên c u v bón phân s d ng phân bón ñã ñư c nghiên c u nh ng năm g n ñây múi: Nguy n H u Tho i Nguy n Minh Châu (2003) nghiên c u hi u qu c a m t s lo i phân bón ... tiêu th múi 1.3 Tình hình nghiên c u múi th gi i Vi t Nam 20 1.3.1 Tình hình nghiên c u múi th gi i 20 1.3.2 Tình hình nghiên c u múi 34 1.3 Nh ng nghiên c u t i t nh H i Dương 41 ... hàng hóa ăn qu Xu t phát t th c ti n ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t s lo i phân bón ñ n sinh trư ng phát tri n c a m t s ăn qu múi t i huy n T Kỳ t nh H i Dương M...
 • 112
 • 461
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "THĂM DÒ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CÚC TẠI THÀNH PHỐ HUẾ" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cứu thêm ảnh hưởng liều lượng phân bón lá, đặc biệt phân Diệp lục tố tới sinh trưởng phát triển hoa cúc để đưa liều lượng sử dụng tối ưu Mở rộng nghiên cứu so sánh thêm với số loại phân bón khác ... thức thí nghiệm Số nụ, số hoa hoa cúc có quan hệ mật thiết với nhau, số nụ sở số hoa cây, vừa điều kiện tiên quyết, vừa mang tính định đến số hoa Theo dõi ảnh hưởng loại phân bón khác nhau, thu ... chứng (không bón phân bón lá) Phân bón làm tăng số nụ làm tăng mức biến động số nụ Số lượng hoa yếu tố định chất lượng hoa cúc Số lượng hoa nhiều có giá cao Công thức II có số hoa cao số công thức...
 • 8
 • 343
 • 4

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng năng suất của lúa lai syng trong điều kiện vụ xuân tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và năng suất của lúa lai syng trong điều kiện vụ xuân tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang
... 39 3.1.1 Ảnh hưởng số loại phân bón đến khả đẻ nhánh lúa 39 3.1.2 Ảnh hưởng số loại phân bón đến chiều cao lúa 42 3.2 Ảnh hưởng số loại phân bón đến tiêu sinh lý giống lúa lai Syn6 ... tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng suất lúa lai Syn6 điều kiện vụ xuân huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định loại phân bón qua thích hợp ... gian: vụ xuân năm 2010 vụ xuân năm 2011 2.2 Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân phun qua đến sinh trưởng lúa - Nghiên cứu ảnh hưởng số loại...
 • 100
 • 526
 • 0

ảnh hưởng của một số phân bón lá đến sự sinh trưởng phát triển của lúa

ảnh hưởng của một số phân bón lá đến sự sinh trưởng và phát triển của lúa
... hành theo dõi ảnh h-ởng phân bón đến sinh tr-ởng phát triển d-a lê Ngân Huy trồng nhà kính vụ xuân hè năm 2009 có số liệu trình bày bảng Bảng ảnh h-ởng phân bón đến sinh tr-ởng phát triển d-a lê ... quan tâm đến việc sử dụng loại phân bón hữu (phân bón sinh học )và chế phẩm sinh học bao gồm loại phân chuồng, phân ủ, phân xanh loại, phân vi sinh ấn Độ, hàng năm sản xuất khoảng 265 triệu phân ... cảnh Sự tăng tr-ởng chiều cao có liên quan thời gian sinh tr-ởng, phát triển Cây sinh tr-ởng phát triển tốt đồng nghĩa với chiều cao thân tăng dần lên cách hợp lý Theo dõi ảnh h-ởng phân bón đến...
 • 61
 • 483
 • 0

Luận văn:Ảnh hưởng của một số phân bón lá đến sự sinh trưởng phát triển của lúa pdf

Luận văn:Ảnh hưởng của một số phân bón lá đến sự sinh trưởng và phát triển của lúa pdf
... quan tâm đến việc sử dụng loại phân bón hữu (phân bón sinh học )và chế phẩm sinh học bao gồm loại phân chuồng, phân ủ, phân xanh loại, phân vi sinh ấn Độ, hàng năm sản xuất khoảng 265 triệu phân ... theo dõi ảnh h-ởng phân bón đến sinh tr-ởng phát triển d-a lê Ngân Huy trồng nhà kính vụ xuân hè năm 2009 có số liệu trình bày bảng Bảng ảnh h-ởng phân bón đến sinh tr-ởng phát triển d-a lê Ngân ... để dặm 2.1.2.4 Phân bón: L-ợng phân bón tuỳ thuộc vào độ màu mỡ đất Đất cát, đất bạc màu nghèo dinh d-ỡng l-ợng phân bón phải nhiều L-ợng phân bón 500 m2 nh- sau: (tham khảo) - Phân chuồng hoai...
 • 61
 • 533
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố kỹ thuật đến sinh trưởng tỷ lệ xuất vườn của cây cao su ghép tại phú hộ phú thọ

nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố kỹ thuật đến sinh trưởng và tỷ lệ xuất vườn của cây cao su ghép tại phú hộ  phú thọ
... VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THU CÚC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ XUẤT VƯỜN CỦA CÂY CAO SU GHÉP TẠI PHÚ ... thuật đến sinh trưởng tỷ lệ xuất vườn cao su ghép Phú Hộ - Phú Thọ nhằm nâng cao hiệu sản xuất giống vùng miền núi phía Bắc Mục đích đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố kỹ thuật đến sinh trưởng, ... cứu ảnh hưởng thời vụ ghép đến tỷ lệ sống tỷ lệ xuất vườn giống VNg 77-2 VNg 77-4 - Nghiên cứu ảnh hưởng đường kính gốc ghép đến tỷ lệ sống tỷ lệ xuất vườn giống VNg 77-2 VNg 77-4 - Nghiên cứu ảnh...
 • 143
 • 98
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG CỦA HỒNG BẠC (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) GIAI ĐOẠN TỪ HƯƠNG LÊN GIỐNG

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ HỒNG BẠC (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) GIAI ĐOẠN TỪ CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG
... n t hương lên gi ng" ð tài lu n văn ñã tri n khai thí nghi m ương H ng b c giai ño n hương lên gi ng b ng th c ăn TV1, TV2 v i lo i th c ăn ñ i ch ng tươi th c ăn nuôi Ch ... giai ño n hương, gi ng thương ph m Hai lo i th c ăn (TV1, TV2) cho giai ño n ương hương lên gi ng H ng b c ñã ñư c th nghi m s n xu t v i m c ñích ð k t h p gi a nghiên c u ... giai ño n u trùng ñ n lo i th c ăn t ng h p, tươi cho giai ño n hương, gi ng, nuôi thương ph m S d ng tươi băm nh làm th c ăn ñ ương hương, gi ng không nh ng không ch ñ ng...
 • 94
 • 471
 • 1

ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp tới sinh trưởng rô phi vằn (oreochromis niloticus) nuôi thương phẩm

ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp tới sinh trưởng cá rô phi vằn (oreochromis niloticus) nuôi thương phẩm
... phi phi loài dễ tính chọn lựa thức ăn nên ta nuôi phi tương đối dễ Việc chế biến thức ăn cho thuận lợi nguồn nguyên liệu sẵn có ăn thức ăn tự chế Trong nuôi phi sử dụng thức ... giai đoạn nuôi thương phẩm là cao (98.33 – 99,44%) TLS công thức sau 45 ngày nuôi Các loại cám công nghiệp đều không ảnh hưởng tới TLS phi giai đoạn nuôi thương phẩm CT thức ăn đem lại ... tâm tới hệ số thức ăn (FCR) chi phí thức ăn chưa thật đầy đủ Ở số nước Đan Mạch, Nauy, Anh v.v công ty sản xuất thức ăn cho hồi đưa loại thức ăn viên có hệ số thức ăn thấp kg thức ăn/ 1 kg cá...
 • 60
 • 486
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp lên quá trình sinh truởng tỷ lệ sống của bống bớp (bostrichthys sinensis lacépède, 1801) giai đoạn 5- 6 cm tại đồ sơn hải phòng

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp lên quá trình sinh truởng và tỷ lệ sống của cá bống bớp (bostrichthys sinensis lacépède, 1801) giai đoạn 5- 6 cm tại đồ sơn hải phòng
... văn thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hƣởng số loại thức ăn công nghiệp lên trình sinh trƣởng tỷ lệ sống Bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) giai đoạn 5- cm Đồ Sơn Hải Phòng Nội dung nghiên ... nghiên cứu Nghiên cứu dƣỡng b ng b p ăn thức ăn công nghiệp Nghiên cứu x c định mật độ nuôi phù hợp Nghiên cứu x c định loại thức ăn công nghiệp phù hợp Nhằm dƣỡng b ng b p thức ăn công nghiệp ... nghiệp mật độ t i trình sinh trƣởng tỷ lệ s ng B ng b p (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) Đồ Sơn Hải Phòng Thuần dƣỡng b ng b p ăn thức ăn công nghiệp Thí nghiệm thức ăn mật độ: nhân...
 • 69
 • 262
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ,độ mặn đến quá trình phát triển phôi ảnh hưởng của một số loại thức ăn tươi sống đến tăng trưởng, tỷ lệ sống từ giai đoạn bột lên hương của song lai (cá song vua đự

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ,độ mặn đến quá trình phát triển phôi và ảnh hưởng của một số loại thức ăn tươi sống đến tăng trưởng, tỷ lệ sống từ giai đoạn cá bột lên hương của cá song lai (cá song vua đự
... khu nh cỏ song vua E lanceolatus, cỏ song h E fuscogutatus, cỏ song vch E brunneus, cỏ song chm t ong E merra, cỏ song chm E akaara, cỏ song cp E megachir, cỏ song sc vng E costae, cỏ song m E ... v t l sng ca u trựng cỏ song lai u trung cỏ song lai s dng nghiờn cu ny c to t s th tinh gia cỏ song vua E lanceolatus v cỏ song h E fuscoguttatus u trựng cỏ song lai (0 ngy tui) cú chiu di ... d hỡnh ca cỏ song lai 25 Bng 4.4: T l sng (%) ca cỏ song lai giai on - 12 ngy tui c cho n cỏc loi thc n khỏc 27 Bng 4.5: Tc tng trng v t l sng ca cỏ song lai giai on ng t cỏ...
 • 62
 • 782
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC BÓN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT PHÊ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC BÓN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÀ PHÊ
... sinh trưởng, phát triển phê: Nghiên cứu ảnh hưởng công thức bón phân đến tình hình phát triển số đốt cành phê, tỷ lệ đậu rụng điều kiện có che bóng không che bóng - So sánh ảnh hưởng công thức ... che bóng không che bóng - Đánh giá ảnh hưởng công thức bón phân đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại mô hình có che bóng không che bóng - Nghiên cứu ảnh hưởng công thức bón phân đến sinh trưởng, phát triển ... trồng phê vối DakLak nói riêng Tây Nguyên nói chung 1.3 Mục đích đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng số công thức bón phân đến sinh trưởng, phát triển suất phê vối Từ kết xác định công thức bón phân...
 • 101
 • 678
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan hồ điệp phalaenopsis tại thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của củ dong riềng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạnnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộiảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng lipid ở các tảo silicảnh hưởng của một số loạt phân bón lá đến sinh trưởng của cây phay giai đoạn vườn ươmảnh hưởng của một số yếu tố ngoại cảnh đến sinh trưởngnghiên cứu ảnh hưởng của tảo spirulina platensis nordst geitler lên sự sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng lipopenaeus vannamei tại công ty nuôi trồng thủy sản việt anh kỳ anh hà tĩnhảnh hưởng của việc bổ sung keo phèn lên năng suất trứng và tỉ lệ đẻ của đàn gà thí nghiệm qua các tuần tuổiảnh hưởng độ mặn và mật độ lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống hầu giống tam bội tbd c gigasảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đến bọ xít bắt mồinghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longxác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ men tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịtbang 45 2 thuc hanh tim hieu mt va anh huong cua mot so nhan tosinh thai len doi song sinh vat74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017BC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1Phieu dong gop y kien 2014A Chuong trinh - the le bieu quyet10 BB DHCD thuong nien nam 2013Phu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoiThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013Báo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèBáo cáo Tài Chính năm 2015 | NBSteel.VN BCTC nam 2015 TNB