07 2015 TT BNV

Số: 07/2007/TT-BNV

Số: 07/2007/TT-BNV
... ………., ngày …… tháng …… năm …… MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên là: Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ thường ... ngày …… tháng …… năm …… MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC DỰ BỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên là: Nam, nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ thường ... … năm 200… MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM …… (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên đơn vị TT Họ (1) (2) (3) Vụ/Sở… UBND huyện…...
 • 13
 • 89
 • 0

Thông tư 04/2015/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng viên chức

Thông tư 04/2015/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng viên chức
... định tuyển dụng người có kết tuyển dụng thấp liền kề vị trí tuyển dụng đó, người bảo đảm có đủ điều kiện quy định Khoản Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức thi tuyển viên ... quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức định người trúng tuyển theo quy định Khoản Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức thi tuyển viên chức) quy định Khoản 2, Khoản ... chức thi tuyển viên chức) quy định Điểm a Khoản Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển viên chức) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết tuyển dụng thấp liền kề...
 • 2
 • 247
 • 0

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV quy định về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV quy định về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
... kiểm tra tổ chức thực quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quy định lập, thẩm định, phê duyệt loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; b) Tổ chức lập, thẩm định quy chế ... luật 23 Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ, quy n hạn quy định từ Khoản đến Khoản từ Khoản đến Khoản 22 Điều Chương I Thông liên tịch 24 Sở Quy hoạch ... duyệt; b) Căn chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức danh mục vị trí việc làm, cấu ngạch công chức, cấu chức danh nghề nghiệp viên chức cấp có thẩm quy n phê duyệt, hàng năm Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch -...
 • 23
 • 138
 • 0

Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng

Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng
... nhu cầu vay vốn khách hàng để thực giao dịch toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải ngoại tệ Quy định thực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016;” Điều Điều khoản thi hành Thông có ... đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông này./ KT THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nơi nhận: ... Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2016 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi...
 • 2
 • 40
 • 0

TT03/2005/TT-BNV Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên & nâng bậc lương trước thời hạn

TT03/2005/TT-BNV Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên & nâng bậc lương trước thời hạn
... độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn Bộ, ngành, địa phương; đồng thời yêu cầu Bộ, ngành, địa phương huỷ bỏ định nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn ... chức, viên chức theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn quy định Thông tư Nếu phát việc nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn không quy định Giám ... giữ bậc lương Thời điểm tính hưởng bậc lương nâng bậc lương trước thời hạn tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng nâng bậc lương trước thời hạn...
 • 9
 • 2,669
 • 5

TT04/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp TNVK

TT04/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp TNVK
... cuối ngạch giữ áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn Thông tư Các đối tượng thuộc diện hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung làm việc quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công ... dân tổ chức yếu có hướng dẫn riêng 5 Cán bộ, công chức, viên chức làm việc quan, đơn vị nghiệp Đảng, Mặt trận đoàn thể, thực chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn Ban Tổ chức Trung ... theo thẩm quyền vướng mắc việc thực chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung Bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý 3.2 Quyết định phân cấp thẩm quyền định phụ cấp thâm niên vượt khung cán bộ,...
 • 7
 • 342
 • 0

07-2009-TT-BGDDT- Quy định Hồ Sơ HS-SV

07-2009-TT-BGDDT- Quy định Hồ Sơ HS-SV
... Điều Hồ tốt nghiệp Hồ tốt nghiệp học sinh, sinh viên bao gồm loại giấy tờ quy định Điều khoản 1, 2, Điều văn Chương III HÌNH THỨC HỒ SƠ HỌC SINH, SINH VIÊN Điều Hồ dạng văn Hồ học ... sinh viên với nội dung quy định Điều Điều văn quản lý dạng văn theo mẫu quy định Điều Hồ điện tử Các nội dung quy định khoản Điều Điều văn quản lý hồ điện tử; Hồ điện tử quản lý học ... bao gồm: nội dung hồ sơ; hình thức hồ sơ; việc lập, bổ sung lưu trữ hồ sơ; chế độ báo cáo; trách nhiệm sở giáo dục Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy định này, từ ngữ hiểu sau: Hồ học sinh, sinh...
 • 29
 • 245
 • 0

TT04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của CP "Hướng dẫn t/hiện một số điều của NĐ116 ngày 10/10/2003 và NĐ121 ngày 23/10/2006 của CP"

TT04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của CP
... định số 35/2005/N CP ngày 17 tháng năm 2005 Chính phủ việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số ... chức đơn vị nghiệp Nhà nước thực theo hướng dẫn Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định số 116/2006/NĐ -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ tuyển ... vật, thư viện viên chính…) phải đạt hệ số lương không thấp bậc 5/9, hệ số 3,66 Quy trình, thủ tục cử viên chức tham gia thi nâng ngạch: a) Căn vào hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch Bộ giao quản...
 • 8
 • 238
 • 1

04/2007/TT-BNV

04/2007/TT-BNV
... –––––––––––––––––––––––– ……………, ngày… tháng … năm …… MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng năm 2007 Bộ Nội vụ) Tên là: Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ thường...
 • 7
 • 107
 • 0

Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT ppsx

Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT ppsx
... chịu trách nhiệm thi hành Thông này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ QH; - Các ... Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ QH; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan trực thuộc CP; - Cục KtrVBQPPL (Bộ pháp); - Kiểm toán nhà nước; - Như Điều 3; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT;...
 • 2
 • 118
 • 0

Thông tư 03/2011/TT-BNV pptx

Thông tư 03/2011/TT-BNV pptx
... hợp quy định khoản Điều 25 Thông này, công chức phải đền bù 100% chi phí mà sở đào tạo, bồi dưỡng quan chi trả; b) Đối với trường hợp quy định khoản Điều 25 Thông này, công chức phải đền ... hành Thông Trong trình thực có khó khăn, vướng mắc, đề nghị quan, đơn vị phản ánh Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ ng, Phó Thủ ng ... quy định khoản Điều Thông này; g) Ban kiểm phiếu làm việc; Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu; h) Chủ tịch Hội đồng kết luận nội dung họp thẩm định; i) Hội đồng thông qua biên họp...
 • 29
 • 116
 • 0

Thông tư 04/2011/TT-BNV pot

Thông tư 04/2011/TT-BNV pot
... công tác niên quy định khoản Điều Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2011 2 Căn hướng dẫn Thông này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhiệm vụ, tổ ... nhân dân cấp tỉnh giao, bảo đảm đủ biên chế để thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao quy định Điều Thông Điều Bổ sung nhiệm vụ biên chế Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện làm công tác niên ... Nội vụ để xem xét, giải quyết./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ ng, Phó Thủ ng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc...
 • 5
 • 70
 • 0

Thông tư 05/2011/TT-BNV doc

Thông tư 05/2011/TT-BNV doc
... vụ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực Thông 2 Căn Thông này, tổ chức phụ trách bầu cử quy định phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thành ... ương nghiên cứu giải Điều 11 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Hội đồng bầu cử (để báo cáo); - Thủ ng, PTT Chính phủ (để báo cáo); - HĐND, UBND ... kiện cụ thể địa phương, ban hành quy chế làm việc tổ chức phụ trách bầu cử Trong trình thực Thông tư, có vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...
 • 11
 • 117
 • 0

Thông tư 09/2007/TT-BNV docx

Thông tư 09/2007/TT-BNV docx
... phạm vi quản lý đạo thực Thông Thông có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Bãi bỏ quy định hướng dẫn trước trái với quy định hướng dẫn Thông 3 Trong trình thực hiện, ... sát không gây bụi e) ng ng kho bảo quản tài liệu ng ngăn kho bảo quản tài liệu phải có độ chịu lửa cấp theo tiêu chuẩn quy định Nhà nước (không sập đổ sau cháy) ng kho bảo quản tài ... tạo lưu không thông thoáng Mái kho có độ dốc khoảng % đ) Chiều cao tầng Tầng kho có chiều cao thông thuỷ tối thiểu 2,4m Tầng giáp mái chống nóng có chiều cao khoảng 3,6m Tầng hầm thông gió, chống...
 • 8
 • 84
 • 0

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BTC pdf

THÔNG TƯ 07/2011/TT-BTC pdf
... THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Thông số 07/2011/TT-BTC ngày 14/1/2011 Bộ Tài chính) Mã hàng Mô tả hàng hoá 27.10 2710 11 2710 2710 ... chì, loại cao cấp - - - - Không pha chì, loại cao cấp - - - - Có pha chì, loại thông dụng - - - - Không pha chì, loại thông dụng - - - - Loại khác, có pha chì - - - - Loại khác, không pha chì - ... - Cục kiểm tra văn - Bộ pháp; - Các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo;...
 • 3
 • 112
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thong tu 20 2015 tt bkhdtthời gian nghiên cứu  từ ngày 20 07 2015 đến 24 10 2015tt số 26 2015 tt btc ngày 27 02 2015phụ lục 24 07 2015 đã chỉnhmục lục đã chỉnh sửa 24 07 2015bìa 24 07 2015 đã chỉnhtt hồ chí minh đề 2015thủ tục kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường tt 07ngày soạn 07 11 2009 bài 24 đột biến số lượng nhiễm sắc thể ttphần iii định hướng chiến lược phát triển cntt tt tới năm 2015bốn mũi chiến lược để thực hiện tầm nhìn cntt tt 2015một số nội dung sửa đổi bổ sung liên quan đến khai thuế gtgt tt 26 2015hcm ngày 02 tháng 07 năm 20152 6 bảng thống kê một số thành phần chính trong htk năm 2015 của công ty cptm amp tt doanh nhân việt2 4 bảng tóm tắt tình hình htk tại công ty cptm amp tt doanh nhân việt trong giai đoạn 2013 2015phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình1000 Quick Writing IdeasGiáo trình lý thuyết mầuthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữugián án xác suất thống kêTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01국어1권Cơ chế di truyền va biến dị Tế bàoLien ket gen va hoan vi genQuang hợp ở thực vậtTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦBÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂNBài viết số 7 lớp 8 đề 2