bài tập lớn thủy lực đại học bách khoa đà nẵng gv tô thúy nga

Bài Tập Giải Tích 1 Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Bài Tập Giải Tích 1 Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
... 13 Bài tập Giải tích 3. 31. 13 (x3 + 1) dx x3 − 5x2 + 6x sin 2xdx + cos2 x dx cos x + √ − 2x − x2 dx 3. 31. 14 e− 3. 31. 15 cos xdx √ + sin2 x 3. 31. 16 x(2x + 5 )10 dx 3. 31. 10 3. 31. 11 3. 31. 12 √ 3. 31. 17 ... 5)3x +1 1.3 .12 lim x→∞ (2x + 1) 8x +1 x2 1. 3 .13 lim (1 + tan 3x) 2x x→0 x→0 x 1. 3 .14 lim x→0 x→0 1. 2 1 x x2 1 1.3 .11 lim x x 1. 3.7 lim e2x − sin 3x x 1 x x 1 x→0 x x2 x→0 1. 3.3 lim cos 2x 1. 3.8 ... 2 .10 .2 f (x) = x3 sin x −x2 x ≥ x < 2 .11 Tính đạo hàm hàm số sau: Bài tập Giải tích Giảng viên: Phan Đức Tuấn √ 2 .11 .1 y = x x 2 .11 .2 y = xln x tan x 2 .11 .3 y = √ x2 2 .11 .4 y = arcsin |x| 2 .11 .5...
 • 10
 • 425
 • 0

Bài giảng nền và móng đại học bách khoa đà nẵng

Bài giảng nền và móng  đại học bách khoa đà nẵng
... CHĈ-NӅn Móng Bài gi̫ng N͉n Móng Móng băng loҥi móng có chiӅu dài rҩt lӟn so vӟi chiӅu rӝng, móng băng ÿѭӧc gӑi móng dҫm, ÿѭӧc kiӃn thiӃt dѭӟi tѭӡng nhà, móng tѭӡng chҳn, dѭӟi dãy cӝt 2.2.1 Móng ... tốn mӛi loҥi móng khác nhau, vӟi móng mӅm tính tốn phӭc tҥp hѫn 1.2.3 Dӵa vào cách chӃ tҥo Dӵa vào cách chӃ tҥo, ngѭӡi ta phân thành móng tồn khӕi móng lҳp ghép + Móng tồn khӕi: Móng ÿѭӧc làm ... thu̵t Xây d͹ng Nhóm chun mơn CHĈ-NӅn Móng Bài gi̫ng N͉n Móng + Móng bҧn, móng bè : móng dҥng bҧn BTCT nҵm dѭӟi mӝt phҫn hay tồn bӝ cơng trình + Móng khӕi: móng cӭng dҥng khӕi ÿѫn nҵm dѭӟi tồn...
 • 152
 • 275
 • 0

báo cáo cá nhân thực tập thủy văn đại học bách khoa đà nẵng

báo cáo cá nhân thực tập thủy văn đại học bách khoa đà nẵng
... này, từ thực tập thủy văn giúp cho sinh viên bước đầu hiểu quy trình vận hành, cách xử lý sơ số liệu đầu vào chưa chi tiết đầy đủ qua đợt thực tập thủy văn thực củng cố kiến thức cho học phần ... cho học phần lý thuyết Thủy văn công trình môn học sau Em xin chân thành thầy cô giúp chúng em hoàn thành tốt trình thực tập Bản báo chưa thực đầy dủ thời gian quan sát thực hành chưa nhiều Mong ... xây dựng từ trạm dự báo khí tượng tỉnh Quảng Trị,đi vào hoạt đông từ 1974, làm dự báo độc lập từ năm 1994 Giờ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thuộc tổng cục khí tượng thủy văn tài nguyên môi...
 • 18
 • 2,398
 • 5

Đề cương bài tập Giải Tích II đại học Bách khoa Hà Nội 2013 - 2014

Đề cương bài tập Giải Tích II đại học Bách khoa Hà Nội 2013 - 2014
... y  z)dydz  ( z  x)dzdx  S 10 Trường Đại học Bách Khoa Nội Viện Toán ứng dụng Tin học - 2014 CHƯƠNG Lý thuyết trường  Tính đạo hàm theo hướng l hàm u  x3  y  3z điểm A(2;0;1)   ... x Trường Đại học Bách Khoa Nội  e)  e  ax Viện Toán ứng dụng Tin học - 2014 sin(bx)  sin(cx ) dx , (a, b, c  0) f) x   e x cos( yx)dx  Biểu thị  sin m x cos n xdx qua hàm B (m, ... S  {( x, y , z ) : z  x  y ,0  z  1} S Tính tích phân mặt loại sau Trường Đại học Bách Khoa Nội  z( x Viện Toán ứng dụng Tin học - 2014  y )dxdy , S nửa mặt cầu: x  y  z  , z ...
 • 11
 • 5,090
 • 175

bài tập kỹ thuật số đại học bách khoa tp hồ chí minh

bài tập kỹ thuật số đại học bách khoa tp hồ chí minh
... số BCD a 36+45 b 47+39 c 66-41 d 93-39 e 47-48 f 16-40 http://www.ebook.edu.vn Bài tập Kỹ Thuật Số – Trang 4/22 Đại học Bách Khoa TP. HCM – Khoa Điện-Điện tử Chương 2: Đại số Boole 2-1 Chứng minh ... – Khoa Điện-Điện tử a Viết biểu thức hàm Y0 đến Y7 b Vẽ sơ đồ logic hàm http://www.ebook.edu.vn Bài tập Kỹ Thuật Số – Trang 9/22 Lê Chí Thơng Đại học Bách Khoa TP. HCM – Khoa Điện-Điện tử Lê Chí ... chân trị F1 F2 Cho giản đồ xung sau http://www.ebook.edu.vn Bài tập Kỹ Thuật Số – Trang 5/22 Lê Chí Thơng Đại học Bách Khoa TP. HCM – Khoa Điện-Điện tử Lê Chí Thơng A B C D F1 F2 F3 a Viết biểu...
 • 22
 • 248
 • 0

Bài Tập Khí Đàn Hồi Đài Học Bách Khoa Hàng KHông VIệt Pháp Chương 1

Bài Tập Khí Đàn Hồi Đài Học Bách Khoa Hàng KHông VIệt Pháp Chương 1
... V1 V1 W= ∫ PdV = ∫ PV V2 1 dV = PV = 500 × 0.2 × ln = 16 0.94(kJ ) 1 ln V V1 0.2 b) Có  PV γ = const → PV 1. 4 = const  γ = 1, Từ ta có: 1, 4 1, 4 PV = PV → V2 = 1, 4 1 2 1, 4 PV 500 × 0. 21, 4 1 ... ) m (1 − n) 1 n − 1. 81 Bài 1. 9: Theo đề bài:  P1 = 500( kPa )  V1 = 0.2(m )  P = 10 0(kPa)  a) V tỉ lệ nghịch với P: PV= const PV 1 = PV 2 = Const ⇒ V2 = PV 500 × 0.2 1 = = 1( m3 ) P2 10 0 ... 1 n 2 Specific work: –2– V V W 2P CV − n C (V2n 1 − V1n 1 ) PV − PV ⇒w= = ∫ dV = ∫ dV = = 2 1 m V1 m m m(− n + 1) m (1 − n) V1 P2 ⇒w= mRT2 mRT1 − P1 P2 P1 R (T2 − T1 ) 287(473 − 773) = = = 10 6.3(...
 • 3
 • 252
 • 0

Đồ án môn học thủy nông đai học bách khoa đà nẵng

Đồ án môn học thủy nông đai học bách khoa đà nẵng
... cọ trë säú xáúp xè X = 75% v cọ dảng phán phäúi tỉång âäúi báút låüi, nãn chn lm mä hçnh âải biãøu âãø phán phäúi cho nàm thiãút kãú Qua phán bäú dảng phán bäú dng chy ca nàm 1988 quạ âàûc biãût, ... nghiãûp 2.2 DÁN SÄ Ú- LAO ÂÄÜNG V ÂÅÌI SÄÚNG 2.2.1 Dán säú - lao âäüng Theo säú liãûu thäúng kã ca thän Trỉåìng Âënh, vng dỉû ạn cọ dán säú v lao âäüng sau: Bng 2-2: Thän Säú häü Nhán kháøu Häü ... vv nãn âåìi säúng kinh tãú ca nhán dán chè nhåì vo cáy lụa Thu nháûp ca mäùi ngỉåìi dán chè gáưn 37.500 âäưng, våïi mỉïc lỉång thỉûc bçnh qn âáưu ngỉåìi l 300 kg thọc/nàm Nhỉỵng nàm ma vủ tháút...
 • 50
 • 590
 • 3

Giáo trình thủy công 1- Đại học bách khoa Đà Nẵng

Giáo trình thủy công 1- Đại học bách khoa Đà Nẵng
... phân loại công trình thuỷ lợi theo số đặc tính: Theo ngành phục vụ gồm có + + + + + Công trình thuỷ nông Công trình thuỷ điện Công trình vận tải thuỷ Công trình cấp thoát nước Công trình phục ... hợp mạng lưới đường dẫn công trình liên quan có mặt dự án Theo kết cấu vật liệu xây dựng + + + + + Công trình đất Công trình đá Công trình bê tông Công trình gỗ Công trình dùng vật liệu tổng ... thường xuyên định kỳ suốt trình khai thác Tuỳ thuộc vào chức năng, công trình lâu dài chia thành công trình chủ yếu công trình thứ yếu : - Công trình chủ yếu : công trình mà hư hỏng chúng ảnh...
 • 151
 • 1,106
 • 10

Đề Cương Truyền Động Thuỷ Khí _ Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng ppt

Đề Cương Truyền Động Thuỷ Khí _ Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng ppt
... Phạp), nxb cå khê , Mac tỉ khoa 1964 Abramäúp, Cạc pháưn tỉí truưn âäüng thu lỉûc, nxb k thût , Kiẹp 1977 (tiãúng Nga) Truưn âäüng thy khê Hunh Vàn Hong Trỉåìng Âải Hc Bạch khoa  Nàơng I Nhỉỵng ... van (6) lải Nãúu piston chuøn âäüng ngỉåüc (qua trại) cháút lng tỉì khoang Truưn âäüng thy khê Hunh Vàn Hong Trỉåìng Âải Hc Bạch khoa  Nàơng trại vãư van phán phäúi vãư äúng hụt v mäüt pháưn qua ... Trỉåìng Âải Hc Bạch khoa  Nàơng TRUƯN ÂÄÜNG THU KHÊ Âãư cỉång : Truưn âäüng thy Khê cho sinh viãn ngnh âäüng lỉûc (Thåìi...
 • 26
 • 605
 • 6

THIẾT kê TRUNG tâm CHẤT LƯỢNG NÔNG – lâm – THỦY sản VÙNG 2 đại học BÁCH KHOA đà NẴNG

THIẾT kê TRUNG tâm CHẤT LƯỢNG NÔNG – lâm – THỦY sản VÙNG 2  đại học BÁCH KHOA đà NẴNG
... 0.978 2. 12 0 .28 % 20 6 20 0 21 7 20 0 84 80 106 100 27 7 20 0 410 20 0 26 5 20 0 377 20 0 26 2 20 0 3 02 200 135 130 21 0 20 0 24 2 20 0 24 1 20 0 120 120 1 62 150 20 6 20 0 20 8 20 0 126 120 21 2 20 0 25 2 20 0 410 20 0 157 ... 20 0 29 6 20 0 315 20 0 170 170 24 9 20 0 25 6 20 0 29 5 20 0 131 130 20 4 20 0 29 9 20 0 318 20 0 173 170 25 2 20 0 22 6 20 0 21 8 20 0 124 120 134 130 30 3.93 3.93 9.53 7.85 1.41 1.41 2. 51 1.41 3.93 2. 51 6.04 2. 51 ... 4.3 .2 Tớnh toỏn cp nc tm cho cụng trỡnh 4.4 Lp tng mt bng thi cụng 4.5 Cỏc liờn quan n an ton lao ng thi cụng cụng trỡnh 20 6 20 6 20 6 20 7 20 7 20 7 21 0 21 0 21 1 21 2 21 2 21 2 21 2 21 3 21 3 21 4 21 4 21 4 21 7...
 • 224
 • 258
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
... 11 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THS PHẠM VĂN AN _ Đo trắc địa để xác định tim cos cổ cơt – SVTH: NHOM 12 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THS PHẠM VĂN AN – – Làm cốt pha cổ cột SVTH: NHOM 13 THỰC TẬP TỐT ... 16 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THS PHẠM VĂN AN – Kéo thẳng thép cuộn làm thép đai – Lắp dựng thép đà kiềng trục X sau xây xong ván khuôn Luồng đai vào thép chòu lực SVTH: NHOM 17 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ... 23 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SVTH: NHOM GVHD: THS PHẠM VĂN AN 24 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THS PHẠM VĂN AN III.3 Bảng tiến độ thi công đài cọc, đà kiềng sàn tầng 1: ID Task Name TIẾN ĐỘ THI CÔNG THỰC...
 • 26
 • 2,516
 • 10

BTL Thủy Văn Công Trình - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

BTL Thủy Văn Công Trình - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
... 4.0 II 2.49 III 2.68 IV 4.19 V 4.79 BTL Thủy văn – CT hồ thủy điện A Vương 2013 6 2-6 3 6 3-6 4 6 4-6 5 6 5-6 6 6 6-6 7 6 7-6 8 6 8-6 9 6 9-7 0 7 0-7 1 7 1-7 2 7 2-7 3 7 3-7 4 7 4-7 5 7 5-7 6 39.1 33.86 38.60 35.3 24.1 41.6 ... xác đinh theo tỷ lệ: Kc=Wp/Wi Với Wp=198,47 Wi Năm 6 1-6 2 6 2-6 3 6 3-6 4 6 4-6 5 6 5-6 6 6 6-6 7 6 7-6 8 6 8-6 9 6 9-7 0 7 0-7 1 7 1-7 2 7 2-7 3 7 3-7 4 7 4-7 5 7 5-7 6 Kc 263.49 149.43 229.84 297.99 174.82 200.1 172.81 ... 229.84 297.99 65.02 49.04 31.37 99.52 Trang 12 BTL Thủy văn – CT hồ thủy điện A Vương 2013 6 5-6 6 6 6-6 7 6 7-6 8 6 8-6 9 6 9-7 0 7 0-7 1 7 1-7 2 7 2-7 3 7 3-7 4 7 4-7 5 7 5-7 6 174.82 200.10 172.81 279.08 225.93 206.07...
 • 28
 • 392
 • 0

thực tập tại xưởng điện tử của trường đại học bách khoa đà nẵng

thực tập tại xưởng điện tử của trường đại học bách khoa đà nẵng
... thời gian thực tập thực cơng việc nhóm nhận giúp đỡ tận tình thầy Lê Hồng Nam thầy khoa Điện Tử Viễn Thơng, khoa Cơ Khí Q trình thực tập nhóm đạt mục đích đề ra, làm tiền đề cho đợt thực tập sau ... PWM2 PWM3 PWM4 9 1K 12V Báo Cáo Thực Tập Cơng Nhân 2.5 Xác định chân số linh kiện điện tử Điện trở: Cơng dụng điện trỡ: Dùng để cản trở dòng điện Điện trở ép mạch in: Điện trỡ có cấu tạo than ép, ... Trang 35 Báo Cáo Thực Tập Cơng Nhân Trang 36 Báo Cáo Thực Tập Cơng Nhân CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO Sau q trình thực tập thiết kế thi cơng mạch mơ hình mơ theo thực tế Kết thu nhóm...
 • 50
 • 580
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập giải tích i đại học bách khoa hà nộibài tập vẽ kỹ thuật đại học bách khoabài tập hóa vô cơ đại học bách khoađề cương bài tập giải tích iii đại học bách khoa hà nội 2013 2014de cuong bai tap giai tich 3 dai hoc bach khoa ha noiđề cương bài tập giải tích ii đại học bách khoa hà nội 2013 2014báo cáo cá nhân thực tập thủy văn đại học bách khoa đà nẵngdai hoc bach khoa da nang toan cao cao tap 3bài giảng kỹ thuật vi xử lý ngành điện tử viễn thông đại học bách khoa đà nẵng của hồ viết việt khoa cntt đtvtđai học bách khoa đà nẵngđại học bách khoa đà nẵngquản lý công nghiệp đại học bách khoa đà nẵngtrung tâm ngoại ngữ đại học bách khoa đà nẵngđào tạo sau đại học đại học bách khoa đà nẵngkhoa cơ khí trường đại học bách khoa đà nẵngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả