Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Kinh Quyển Thứ Nhất

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn Phẩm Phẩm Thứ 3 Trưởng Giả Thuần-Đà

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm Phẩm Thứ 3 Trưởng Giả Thuần-Đà
... thay! Trưởng giả Thuần-đà đầy đủ đức nguyện Lạ thay Thuần-đà, sinh cõi người phước lớn khó được, ông Như hoa ưu-đàm3, gian có, Đức Phật đời khó gặp Lòng tin khó, nghe pháp khó Nhưng Phật nê- hoàn ... để đánh hội hái hoa lúc phải hái Trưởng giả Thuần-đà, thẩn thờ chết lặng Phật bảo Thuần-đà: - Như Lai nhập nê- hoàn, lúc ông cúng dường Tăng Phật bảo ba lần, Thuần-đà nghẹn ngào cất tiếng than ... nguy hiểm vô Thuần-đà bạch Phật: - Thế Tôn không muốn trụ lại đời nên đời trống vắng, thử hỏi chúng không khóc? Phật bảo Thuần-đà: - Nay ta thương ông chúng sinh nhập nê- hoàn Pháp chư Phật, vốn...
 • 16
 • 175
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn Quyển 6 Phẩm Thứ 17 Hỏi Về Bồ Tát

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Quyển 6 Phẩm Thứ 17 Hỏi Về Bồ Tát
... tín nữ nghe kinh Phương đẳng đại bát- n hoàn, dù chưa phát đạo tâm vô thượng, ánh sáng nê- hoàn nhập vào thân người làm nhân bồ- đề Vì lý gọi đại bát- nê- hoàn Bồ- tát Ca-diếp bạch đức Phật rằng: - ... đức? Phật bảo Ca-diếp: - Những điều trước mà Ta nói Như Lai phương tiện mật giáo, nói Thanh văn không chứng nê- hoàn Cho nên phải biết tất lấy kinh Đại bát- nê- hoàn, bát- nê- hoàn cảnh giới Phật ... Phật mà thôi, kinh gọi Đại bát- nê- hoàn Bồ- tát Ca-diếp bạch Đức Phật rằng: - Kính bạch Thế Tôn! Đó điều giống Như Phật nói, Thanh văn, Duyên giác chư Bồ- tát phải quy Như Lai nê- hoàn, giống trăm...
 • 17
 • 24
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
... không lâu bát- nê- hoàn! Thế gian trống vắng mà chóng thế? Con mắt gian diệt chóng thế? Chúng ta mau đến chỗ Đức Phật Thế Tôn lễ bái cúng dường, đồng thời thỉnh cầu xin Ngài vội vào bát- nê- hoàn, xin ... kiết, hữu vi vô vi, nê- hoàn với nê- hoàn Họ lại ưa nghe diệu nghĩa muốn xiển dương Đại thừa Trong vô số kiếp họ tu tập phạm hạnh tịnh chưa thối thất Họ muốn thực hành giáo pháp Đại thừa, giảng giải ... sâu (ĐPB) 20 Đại thừa 大乘 (S: Manāyāna): cổ xe lớn, nghĩa bóng cho giáo pháp đức Phật có khả đưa chúng sinh từ bờ phiền não đến bến giác ngộ Các kinh A-hàm tôn xưng giáo pháp đức Phật Đại thừa (ĐPB)...
 • 17
 • 142
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn Phẩm Thứ 9 Tứ Y

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm Thứ 9 Tứ Y
... nghe kinh giống Phật Người tin nhận hy hữu Như hoa ưu-đàm khó gặp, kinh Đại thừa y v y, thật hy hữu Ta nê- hoàn rồi, gặp kinh Đại thừa y v y, hy hữu Ta nê- hoàn rồi, chúng sinh nghe kinh hy hữu ... Tuyết (tức Tuyết sơn 雪山; S: Himālaya): tức Hi-mã-lạp sơn, d y núi nằm phía bắc Ấn độ, quanh năm tuyết trắng phủ đ y, nên gọi núi Tuyết (ĐPB) 28 Nguyên bản: 依決定說不依未定 Tham chiếu Bắc kinh Đại bát- niết-bàn, ... người Đại thừa diệt hoàn toàn tập khí sợ hãi Người Đại thừa dõng mãnh tinh Vì Ta nói hàng Thanh văn phải nên hàng phục, sinh sợ hãi Như v y, thiện nam! Bản kinh Đại thừa Đại bát- nê- hoàn hy hữu...
 • 16
 • 35
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn Phẩm Thứ 13 Như Lai Tánh

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Phẩm Thứ 13 Như Lai Tánh
... nghe tự tính Như Lai thảy nảy mầm, nuôi lớn, gọi Đại bát- n hoàn Như vậy, thiện nam! Nếu chúng sinh học kinh Phương đẳng Bát- nê- hoàn đền đáp ân đức Như Lai Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: - ... lý Như vậy, thiện nam! Hết thảy Thanh văn Bích-chi -phật, phải nương kinh điển Phương đẳng nê- hoàn mà sinh tín tâm, biết tự thân có tính Như Lai Cho nên phải biết, tự tính Như Lai cảnh giới Phật, ... nương nhờ Tự tính Như Lai y vậy, vô lượng phiền não kết hoạn che đậy, nghe khế kinh tam-muội chẳng biết tự tính Như Lai Do khởi tưởng ngã vô ngã Khế kinh Phương đẳng Đại bát- nê- hoàn pháp tạng mật...
 • 23
 • 183
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
... đức kinh Phương đẳng Bát- nê- hoàn Phật bảo Ca-diếp: Bán-đầu 半頭 TNM ghi Dương-đầu 羊頭 - Bản kinh Đại thừa bát- nê- hoàn này, nghe có công đức, mà công đức Thanh văn Bích-chi -phật nói hết Bản kinh Đại ... Thuần-đà bạch Phật: - Đúng vậy, Thế Tôn! Chúng tu tập tất hạnh tùy hỷ chư vị bồ-tát Phật bảo Thuần-đà: - Chớ tham theo khế kinh Thuần-đà bạch Phật: - Ngoài khế kinh, kinh lại kinh sao? Phật bảo Thuần-đà: ... Lai đại chúng thụ nhận cúng dường ta lần sau cuối, Đức Như Lai bát- nê- hoàn Các chúng sinh khác tự nghĩ rằng: “Hôm Như Lai đại chúng thụ nhận bữa cơm cuối ta cúng, sau Như Lai vào bát- nê- hoàn, ...
 • 20
 • 28
 • 0

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Hoàn

Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn
... Như gọi khéo hiểu nhân duyên, đại bồ-tát thành tựu bốn pháp nói kinh Đại bát- n hoàn cho người khác nghe Hiện nói nhân duyên nhân duyên Đại bátnê -hoàn kinh Đại bát- nê- hoàn Như gọi khéo hiểu nhân ... biết bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn an trí Tu-di vào hạt lúa sau trả lại Cảnh giới bậc Đại bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn y Lại thiện nam! Bậc đại bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn cầm lấy đại địa ba ngàn giới ... lực để làm việc Này thiện nam tử! Đại bồ-tát trụ Đại bát- nê- hoàn đại thần lực, thị vô số việc vậy, gọi Đại bát- nê- hoàn Những việc bồtát làm trụ Đại bát- nê- hoàn tất chúng sinh lường Nay ông...
 • 30
 • 32
 • 0

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Quyển Thượng

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Quyển Thượng
... Phật thuyết Đại thừa Vô- Lượng- Thọ trang nghiêm Kinh thượng Phật Thuyết Đại thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Quyển Thượng 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師臣法賢奉 詔譯 Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng triêu tán Đại ... Bồ-đề。 thành tựu Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác 佛說大乘無量壽莊嚴經卷上 Phật thuyết Đại thừa Vô- Lượng- Thọ trang nghiêm Kinh thượng Phật Thuyết Đại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh Quyển Thượng ============================================================ ... Sun Apr 30 22:02:03 2006 Phật Thuyết Đại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, Thượng Foundation 19 Tuequang PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM KINH Quyển Trung Đại Chánh (Taisho) vol...
 • 61
 • 135
 • 0

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh
... thề không, Chánh Giác Trang Phật Thuyết ðại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình ðẳng Giác Kinh (12.- Nguyện ñịnh thành bậc Chánh Giác) Khi làm Phật, quang minh lượng, chiếu khắp ... ñến cõi Phật, tu tập nhiếp thọ, ñầy ñủ viên mãn, lượng nguyện lớn Trang Phật Thuyết ðại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình ðẳng Giác Kinh PHẨM SÁU PHÁT ÐẠI THỆ NGUYỆN Pháp Tạng bạch ... Thọ, ân ñức bố thí, tám phương dưới, vô tận, sâu rộng lượng, nói hết Trang 25 Phật Thuyết ðại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình ðẳng Giác Kinh PHẨM BA MƯƠI BỒ TÁT TU TRÌ Lại...
 • 41
 • 37
 • 0

Kinh Bát Hoàn Hán Dịch Không Có Ghi Tên Người Dịch

Kinh Bát Nê Hoàn Hán Dịch Không Có Ghi Tên Người Dịch
... Lại phải nên biết, muốn làm quan hay làm cư sĩ, không nên tâm tham, xa xỉ, không nên tâm kiêu mạn, không nên tâm ngang ngược, không nên tâm khoái lạc, bỏ năm thứ tâm sau không hối ... vậy? –Do dục cầu nên bị bất minh, bất minh hành, hành thức, thức danh sắc, danh sắc lục nhập, lục nhập canh lạc (xúc), canh lạc Thống ( thọ), thống ái, thọ, thọ hữu, ... phải nên buồn thương Kẻ làm người, không nghe đạo, nhà khóc lóc, chẳng biết lúc chết thần hồn đâu? Chỉ người đắc đạo biết việc Ðức Phật người nói rõ kinh pháp Vậy kinh không học, đạo không...
 • 80
 • 121
 • 0

Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh

Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh
... Phật thuyết Đại thừa nhập chư Phật cảnh giới trí quang- minh trang nghiêm Kinh đệ Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư PhậtCảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh - 16 – Tuequang Foundation KINH PHẬT ... 21:58:57 2006 Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư PhậtCảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh - 17 – Tuequang Foundation Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh Quyển ... 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二 Phật thuyết Đại thừa nhập chư Phật cảnh giới trí quang- minh trang nghiêm Kinh đệ nhị KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA NHẬP CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ QUANG MINH TRANG NGHIÊM, QUYỂN THỨ...
 • 85
 • 120
 • 0

Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh

Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh
... 佛說菩薩修行經(亦名威施長者問觀身行經) Phật thuyết Bồ- tát tu hành Kinh (diệc danh uy thí Trưởng-Giả vấn quán thân hành Kinh ) KINH PHẬT THUYẾT BỒ TÁT TU HÀNH (Cũng gọi Kinh Trưởng giả Uy Thí hỏi quán thân hành) 西晉河內沙門白法祖譯 ... Kinh văn tư 】Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh đệ thập nhị sách No 330 Phật thuyết Bồ- tát tu hành Kinh Kinh văn tư 】Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thứ mười hai sách No 330 Phật nói Bồ- tát tu ... chí cầu Bồ- tát đạo Nếu có người phát tâm Chí cầu Bồ- tát đạo 諸發菩提心  種德於福田 chư phát bồ đề tâm  chủng đức phúc điền Phật Thuyết Bồ- tát Tu Hành Kinh 16 Tuequang Foundation Mà phát tâm Bồ- đề Gieo...
 • 20
 • 118
 • 0

Đại Bát Niết Bàn Kinh

Đại Bát Niết Bàn Kinh
... Kinh văn tư Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh đệ thập nhị sách No 377 Đại bát Niết bàn Kinh hậu phân 》 Kinh văn tư Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thứ mười hai sách No 377 Đại bát Niết bàn Kinh ... V1.14 普及版 Kinh văn tư Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh đệ thập nhị sách No 377 Đại bát Niết bàn Kinh hậu phân 》CBETA điện tử Phật Điển V1.14 phổ cập Kinh văn tư Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thứ ... 是時大眾悲感傷悼。收取舍利起塔供養。 thị thời Đại chúng bi cảm thương điệu。thu thủ Xá-lợi khởi tháp cúng dường。 đại chúng đau xót thâu lượm xá lợi xây tháp cúng dường 大般涅槃經 Đại bát Niết bàn Kinh Kinh Đại Bát Niết Bàn 遺教品第一 di...
 • 81
 • 116
 • 0

Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến phát âm Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên = AThe interference of the mother ton

Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến phát âm Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên = AThe interference of the mother ton
... section 1.1 The interference of the mother tongue in foreign languages 1.1.1 Definition of the mother tongue and foreign languages A first language (also native language, mother tongue, arterial ... this thesis, the interference of the mother tongue in pronunciation is dealt with, but the study cannot cover all the problems related to pronunciation, this study only focuses on the mother tongue ... nasal In the articulation of /R/, the soft palate is lowered and all the air passes out through the nose The mouth is blocked by the back of the tongue pressed against the soft palate The sound...
 • 43
 • 396
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phật thuyết tứ thập nhị chương kinhvai trò của hoạt động thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dânhướng phát triển chung của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thương mại nói riêngbát trạch minh kính quyển thượngbát trạch minh kính quyển hạmột vài ví dụ về md5 đại số với ideal dẫn xuất thứ nhất không giao hoán 3 chiềuhình ảnh đại hội đảng toàn quốc lần thứ nhấtđại hội đoàn toàn quốc lần thứ nhất 219501 chủ đề của quyển thứ nhấtsự ra đời của đài truyền hình đồng tháp lần thứ nhất và ý nghĩa của nósự ra đời của đài truyền hình đồng tháp lần thứ nhấtphật thuyết bất tăng bất giảm kinhcõng nghiệp hoá hiện đại hoá đang diễn ra mạnh mẽ ó các nền kinh tế các nước chậm phát triểnxảy dựng khung thể chế phù hợp cho sự phát triển lâu dài của tín dụng nhà nước trong nền kinh tế thị trường và điều kiện hội nhập ktqtgiáo trình kinh tế phát triển đại học kinh tế quốc dânThe useful methods of quickly and effectively determining the primary stress position of the english words for 12th grade studentsTieng anh THPT tong ngoc lam THPT to hien thanhTopic some skills in solving language function questions and responses in examinationsUsing some brainstorming techniques and outlining to improve writing skills for 12th form non english majors at lam son gifted high schoolChương II. §2. Hàm số bậc nhấtImage Fusion: Principles, Methods, and ApplicationsLý thuyết về sự hạn chế Kế toán quản trịChương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cungĐồ án xử lí nước thiết kế trạm xử lí nước thiên nhiênUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theUsing some useful warm up activities for teaching english 10 semester 1 standard syllabus to motivate the study excitement of the students in tho xuan IV high schoolUsing useful experiences and reading exercises to improve reading skill for grade 10 studentsTechniques of using games in teaching english lessons for grade 12 at quang xuong 4 high schoolTECHNIQUES OF USING TRIGGER ON THE MS POWERPOINT 2003 IN DESIGNING GAMES TO TEACH EFFECTIVELY GRADE 11 ENGLISH LESSONSThe effectiveness of using language games in teaching speaking to the 10th form students at thong nhat high schoolThe effects of pre writing activities on the grade 11 and student motivation in writing at trieu son no2 high schoolRỦI RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU tại CHI cục hải QUAN cửa KHẨU QUỐC tế LA LAYNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN bố TRẠCH, QUẢNG BÌNHĐẦU tư xây DỰNG cơ sở hạ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN mới ở HUYỆN hải LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ