Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật có lười giải

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật có lười giải
... Câu 20: Thực pháp luật là: A Không làm pháp luật cấm B Làm pháp luật qui định phải làm C Làm pháp luật không cấm D Cả phương án Câu 21: Thực pháp luật là: A Đưa pháp luật vào đời sống công dân B ... Hiến pháp Câu 30: Các hình thức thực pháp luật điểm giống nhau? A Công dân thực đắn quyền theo quy định Pluật B Công dân thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định Pluật C Công dân không làm điều pháp ... vi trái pháp luật C Người vi phạm pháp luật phải lỗi D dấu hiệu Câu 10: Quyền lao động công dân bắt đầu thực nào? A Phải người nhu cầu sử dụng lao động (thuê mướn) B Công dân phải...
 • 8
 • 2,023
 • 4

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền dân chủ

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12  công dân với các quyền dân chủ
... thức dân chủ trực tiếp b/ Hình thức dân chủ gián tiếp c/ Hình thức dân chủ tập trung d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa Câu 5: Hiến pháp 1992 qui định công dân a/ Đủ 18 tuổi trở lên có quyền ... 17: Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội quyền gắn liền với việc thực a/ Hình thức dân chủ trực tiếp b/ Hình thức dân chủ gián tiếp c/ Hình thức dân chủ tập trung d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ ... cho công dân thực tốt quyền bầu cử quyền ứng cử bảo đảm thực quyền công dân, quyền người thực tế.” nội dung thuộc a/ Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử b/ Nôị dung quyền bầu cử, ứng cử c/ Khái niệm quyền...
 • 11
 • 211
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền tự do cơ bản
... Bình đẳng quyền tự ngôn luận b/ Ý nghĩa quyền tự ngôn luận c/ Nội dung quyền tự ngôn luận d/ Khái niệm quyền tự ngôn luận Câu 40: Quyền tự ngôn luận chuẩn mực xã hội mà nhân dân tự do, dân chủ, ... niệm quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân b/ Bình đẳng quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân c/ Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân d/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu 32: Quyền ... chỗ công dân c/ Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân d/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân Câu 31: “Trên sở qui định pháp luật, quyền công dân tôn trọng bảo vệ, từ công dân có...
 • 14
 • 563
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật và đời sống

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật và đời sống
... 11.Văn luật bo R m: A Hi n pháp, Luật, NRh᳸ quy t c⭘ QH B Luật Bộ luật C Hiến há D Hiến há Luật Bộ luật Luật Câu 12: Pháp luật là: A Hệ thốna v n Rn nahị định dӅ cấ an hành thực B mh na luật ... việc h nR làmm Câu 19: TronR văn quy phạm pháp luật su, văn có hiệu lực pháp lí co nh t? A Hi n pháp B mahị C Phá lệnh D Luật Pháp luật đạo đức tập trunR vào việc điều chӅnh để hư香nR t香i Riá tr᳸ ... Pháp luật có tính quyền lực, b t bu c chunR B Phá luật có tính quyền lực C Phá luật có tính uộc chuna D Phá luật có tính quy hạm Câu 26 Tổ chức nh t có quyền bn hành pháp luật tổ chức thực pháp...
 • 4
 • 450
 • 8

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
... D Tạm dừng Câu 30 Quyền tự kinh doanh công dân có nghĩa là: A Mọi công dân quyền thực hoạt động kinh doanh B Công dân kinh doanh ngành, nghề theo sở thích C Công dân quyền định quy mô hình ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 17: Nội dung bình đẳng lao động là: A Bình đẳng việc thực quyền lao động B Bình đẳng giao kết hợp đồng lao động C Bình đẳng lao động nam lao động nữ D Tất phương ... định số thời gian sinh C Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền nghĩa vụ ngang mặt gia đình D Tất phương án Câu 9: Bình đẳng thành viên gia đình hiểu là: A Các thành viên gia đình đối xử công...
 • 5
 • 405
 • 6

GIÁO ÁN LỚP 11: BÀI 1 CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

GIÁO ÁN LỚP 11: BÀI 1 CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
... Phát triển kinh tế ý nghĩa phát triển kinh tế đối H1 : í ngha ca s phỏt trin KT GV : Đặt vấn đề cách giới thiệu sơ đồ với cá nhân, gia đình XH Trng kinh tế phát triểnTHPT Triu Phong a Phát triển ... nhiệm phát triển kinh tế gia đình đất nớc Quyết tâm học tập vơn lên để góp phần phát triển kinh tế đất nớc theo định hớng XHCN II phng phỏp :-Đàm thoại ; Phát vấn ;Nêu vấn đề III Chuẩn bị : - Giáo ... liên hệ biện chứng tăng trởng kinh tế công XH nội dung phat triển KT Tăng trởng KT cao tạo điều kiện thuận lợi để giải công XH Khi công XH b í nghĩa phát triển kinh tế cá nhân , gia đình đợc đợc...
 • 5
 • 8,747
 • 35

GIÁO ÁN 11- BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

GIÁO ÁN 11- BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
... Phát triển kinh tế ý nghĩa phát triển kinh tế đối H1 : í ngha ca s phỏt trin KT GV : Đặt vấn đề cách giới thiệu sơ đồ với cá nhân, gia đình XH Trng kinh tế phát triểnTHPT Triu Phong a Phát triển ... nhiệm phát triển kinh tế gia đình đất nớc Quyết tâm học tập vơn lên để góp phần phát triển kinh tế đất nớc theo định hớng XHCN II phng phỏp :-Đàm thoại ; Phát vấn ;Nêu vấn đề III Chuẩn bị : - Giáo ... liên hệ biện chứng tăng trởng kinh tế công XH nội dung phat triển KT Tăng trởng KT cao tạo điều kiện thuận lợi để giải công XH Khi công XH b í nghĩa phát triển kinh tế cá nhân , gia đình đợc đợc...
 • 5
 • 3,603
 • 17

Giáo dục công dân CÔNG dân với sự PHÁT TRIỂN KINH tế

Giáo dục công dân CÔNG dân với sự PHÁT TRIỂN KINH tế
... thành phần kinh tế, cấu vùng kinh tế + Cơ cấu kinh tế tổng thể mối quan hệ hữu cơ, phụ thuôc quy định lẫn quy mô trình độ ngành kinh tế, thành phần kinh tế, vùng kinh tế - Thế cấu kinh tế hợp lí ... lí ? + Cơ cấu kinh tế hợp lí phát huy tiềm năng, nội lực toàn kinh tế; phù hợp với phát triển khoa học, công nghệ đại; gắn với phân công lao động hợp tác quốc tế - Thế cấu kinh tế biến đổi theo ... cầu phát triển toàn diện người xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái Gắn với sách dân số phù hợp - Cơ cấu kinh tế ? - Xây dựng cấu kinh tế hợp lý, - Cơ cấu kinh tế bao gồm: cấu ngành kinh tế, ...
 • 4
 • 76
 • 0

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
... (20012005) 7,51%, phát triển tơng đối toàn diện Ngày dạy: / /2007 3 .Phát triển kinh tế ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình xã hội a Phát triển kinh tế: Nhóm 1: - Tăng trởng kinh tế tăng lên ... trởng kinh tế nội dung phát triển kinh tế, nhng tăng trởng kinh tế yếu tố quan trọng, giữ vai trò sở phát triển kinh tế - Biểu tăng trởng kinh tế giới Ngời ta dùng tiêu chí: Tổng sản phẩm quốc dân ... kiến thức Trờng THPT Dân Lập Diêm Điền Ngày soạn: / /2007 - GV: Đặt vấn đề cách giới thiệu sơ đồ phát triển kinh tế + Tăng trởng kinh tế Phát triển KT + Cơ cấu kinh tế hợp lí + Công xã hội GV: Tổ...
 • 64
 • 3,872
 • 10

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
... thiệu sơ đồ 3 .Phát triển kinh tế ý nghĩa phát triển phát triển kinh tế kinh tế cá nhân, gia đình xã hội + Tăng trởng kinh tế a Phát triển kinh tế: Phát triển KT + Cơ cấu kinh tế hợp lí + Công xã hội ... ý: b ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, - Tăng trởng kinh tế, đổi cấu kinh tế gắn gia đình xã hội liền với tiến xã hội công xã hội sở phát triển tiến xã hội Đầu t cho nghiệp phát triển ngời đầu ... kiến HS: Phát biểu bổ sung GV: Nhận xét, bổ sung khắc sâu kiến thức Tăng trởng kinh tế nội dung phát triển kinh tế, nhng tăng trởng kinh tế yếu tố quan trọng, giữ vai trò sở phát triển kinh tế -...
 • 32
 • 3,894
 • 2

BÀI 1.CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

BÀI 1.CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
... vậy? Giàu – đẹp Kinh tế phát triển  III.- Phát triển kinh tế ý nghóa phát triển kinh tế cá nhân gia đình xã hội 1 .Phát triển kinh tế ? Là tăng trưởng kinh tế gắn liền với cấu kinh tế hợp lý, tiến ...  Bài CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I.- Vai trò sản xuất Của cải vật chất NỘI DUNG BÀI HỌC II.- Các yếu tố trình sản xuất III.- Phát triển kinh tế ý nghóa phát triển kinh tế cá nhân ... chất sở tồn tại, phát triển người xã hội loài người Quan điểm sở để xem xét, giải thích nguồn gốc sâu xa tượng kinh tế xã hội, đồng thời giúp người ta hiểu nguyên nhân trình phát triển lòch sử...
 • 42
 • 1,125
 • 4

Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế ( tiết 1) theo chuẩn kiến thức và kĩ năng sống

Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế ( tiết 1) theo chuẩn kiến thức và kĩ năng sống
... nghĩa xã hội Bài (3 tiết) : Nhà nước XHCN Bài 10 (2 tiết) : Nền dân chủ XHCN B Một số sách lớn nước ta Bài 11 (1 tiết) : Chính sách dân số giải việc làm Bài 12 (1 tiết) : CSTN BVMT Bài 13 (3 tiết) : Chính ... 11/9 11/11 11/13 11/15 Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I Mục tiêu học Học xong HS cần nắm Về kiến thức - Nêu sản xuất vật chất vai trò sản xuất vật chất đời sống xã hội - Nêu yếu tố ... dựng kinh tế đất nước II Các sống giáo dục bài: - phân tích vai trò sản xuất cải vật chất đời sống xã hội - hợp tác thảo luận ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình xã hội - phản...
 • 6
 • 1,357
 • 4

Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế ( tiết 1+ 2) theo chuẩn kiến thức và kĩ năng sống

Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế ( tiết 1+ 2) theo chuẩn kiến thức và kĩ năng sống
... động 1: ĐỘNG NÃO VỀ KHÁI NIỆM Phát triển kinh tế ý nghĩa phát PHÁT TRIỂN KINH TẾ triển kinh tế cá nhân, gia đình xã • Mục tiêu: hội a Phát triển kinh tế - HS nêu khái niệm phát triển kinh tế - ... nghĩa xã hội Bài (3 tiết) : Nhà nước XHCN Bài 10 (2 tiết) : Nền dân chủ XHCN B Một số sách lớn nước ta Bài 11 (1 tiết) : Chính sách dân số giải việc làm Bài 12 (1 tiết) : CSTN BVMT Bài 13 (3 tiết) : Chính ... năm: 1990 2008 Theo em hội, phát triển người toàn diện tăng trưởng kinh tế phải gắn với yếu tố - Đối với gia đình nào? + Phát triển kinh tế sở, tiền đề quan trọng + Phát triển kinh tế gì? để thực...
 • 10
 • 4,105
 • 18

bài giảng gdcd 11 bài 1 công dân với sự phát triển kinh tế

bài giảng gdcd 11 bài 1 công dân với sự phát triển kinh tế
... đại kinh tế Trong loại TLLĐ quan trọng nhất? Phát triển kinh tế ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình xã hội a Phát triển kinh tế: Tăng trưởng kinh tế Cơ cấu kinh tế hợp lí Phát triển kinh ... toán 2 81. 900 tỉ đồng) tăng 11 , 6% so với năm 2006 Tiêu cực: Lãng phí, tham ô, đầu tư kinh tế không Tỉ lệ tăng dân số cao, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả Nhóm 2: Cơ cấu kinh tế tổng ... mô trình độ ngành kinh tế Cơ cấu kinh tế ngành quan trọng - Cơ cấu kinh tế hợp lí: Tiềm nội lực Kinh tế phát huy: Phù hợp với khoa học công nghệ Phân công lao động hợp tác quốc tế Liên hệ Cơ cấu...
 • 44
 • 785
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập công dân với sự phát triển kinh tếbài tập công dân với sự phát triển kinh tế lop 11giáo án công dân với sự phát triển kinh tếbài 1 công dân với sự phát triển kinh tếbài 1 công dân với sự phát triển kinh tế 2 tiếtbài 1 công dân với sự phát triển kinh tế tiết 1khoa học công nghệ với sự phát triển kinh tế ở việt namcông dân với sự phát triển kinh tế lop 11công dân với sự phát triển kinh tế violettác động của khu công nghiệp với sự phát triển kinh tế xã hội hiện naycâu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 11câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 12bài tập trắc nghiệm môn tài chính côngcâu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dânbài tập tình huống môn giáo dục công dân 10ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘITin học lớp 6 học kỳ i năm học 2013 20142. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)Nhân với số có một chữ sốVẽ hai đường thẳng vuông gócHai đường thẳng song songkế hoạch chuyên môn sử 12 PPCT Sử 12HUONG DAN THIẾT kế BAI GIẢNG điện tửDown load quyết định CV i s 1271Down load CV i s 1270Giáo án lịch sử nâng cao lớp 11Unit 4 special educationGiáo án tiếng anh 12Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp mộtskkn “ phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 14g lte và phương án triển khai tại tỉnh Hòa Bình (tt)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (LV thạc sĩ)thông báoBÀI tập TRẮC NGHIỆM ANH vănĐề thi HK1 năm 2006 2007 ban cơ bản KHTN