Bai tap on thi HSG tin hoc

các dạng bài tập ôn thi học sinh giỏi và luyện thi trường chuyên sinh học 9 - Trần Lam Sơn

các dạng bài tập ôn thi học sinh giỏi và luyện thi trường chuyên sinh học 9 - Trần Lam Sơn
... hỗ trợ (cộng sinh, hội sinh, …); quan hệ đối địch (Cạnh tranh, kí sinh, nửa kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác,…) 37 b Các tập hợp sau quần thể: 1- Các cỏ sống ven đê sông La 2- Các voi sống vườn ... GIỚI TÍNH Bài 1: Cho gà trống lông vằn lai với gà mái lông đen F gồm 100% gà lông vằn Ngược lại, cho gà trống lông đen lai với gà mái lông vằn, gà F sinh có lông vằn, có lông đen toàn lông đen ... = T = 600 + = 601 G = X = 90 0 – = 899 2.Hiệu số Nu 3.Tỉ lệ Nu, đột biến - Bài tr 49, tr 44, tr 48 bồi dưỡng - Bài tr 49 bồi dưỡng; tr9, tr20 giải nhanh Câu 6.13-14c (hsg HT 13-14) Một gen có chiều...
 • 40
 • 444
 • 1

Bai tap on thi HSG phan phuong trinh.doc

Bai tap on thi HSG phan phuong trinh.doc
... ABC có trực tâm H Gọi O trung điểm BC Đường thẳng d qua H cắt AB, AC M, N Chứng minh HM = HN OM = ON Cho tam giác ABC cân A Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với cạnh AB T, đường thẳng CT ... hành ABDC với đường chéo AD BC Gọi O · · · · giao điểm BN CP Chứng minh PMO = NMO ⇔ BDM = CDM (Đề thi trại hè Hùng Vương lần thứ hai - năm 2006) -Hết -Yêu cầu hoàn thành tất tập !...
 • 4
 • 308
 • 1

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 2

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 2
... Sua(i); End; Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây Lannguoc; End; BEGIN Clrscr; DocF; Lam; Dispose(A); Writeln('Da xong '); Readln; END Input 818 321 123 25 7 21 3 527 135 344 315 434 1 42 355 4 12 535 23 1 463 ... ',A^[xp,t].h); End; BEGIN Clrscr; DocF; FB; Lannguoc; Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 59 Dispose(A); END Bài tập 1) _ Phần : Đờng ngắn TDH 9 /2/ 2013 9 /2/ 2013 ... A[i,j] ( A[i,j] khoảng cách i tới j ) Nếu i=0 kết thúc liệu đồ thị Bằng thuật toán Di jsktra tìm đờng ngắn từ xp tới đ Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 55 Bài : Nội dung nh nhng tìm đờng ngắn thuật...
 • 7
 • 494
 • 13

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 3

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 3
... Dispose(A); Writeln('Da xong '); Readln; END Input 818 32 1 6 43 1 23 257 5 83 2 13 527 8 53 135 34 4 674 31 5 434 764 142 35 5 686 412 535 866 231 4 63 785 875 631 652 746 OUT Nếu xp=1,d=8 có đờng Nếu xp=8,d=1 ... Read(F,i,j); If i=0 then Begin Close(F);Exit;End; _ Phần : Đờng ngắn TDH 9/2/20 13 9/2/20 13 Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 68 Readln(F,A^[i,j]); End; For i:=1 to N A^[i,i] := 0; Close(F); End; ... d; S := ''; While i>0 Begin S := chr(i)+S; _ Phần : Đờng ngắn TDH 9/2/20 13 9/2/20 13 Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 69 i := NH[i].t; End; For i:=1 to Length(S) Write(Ord(S[i]),' '); End;...
 • 7
 • 711
 • 24

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 4

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 4
... 10 10 10 10 10 6 4 12 9 12 10 10 10 10 OUTPUT.TXT 44 15S 16S 24E 25N 25W 26E 26N 27W 34E 35W 36E 37W 44 E 45 S 10 12 10 10 10 4 12 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây 21 45 W 46 E 46 S 47 W 55N 56N Bài : ... ghi màu đèn nút thứ i ( i= 1,2, ,k ) Ví dụ BL1.INP 13 1 2 3 4 4 25 BL1.OUT 3 1 3 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây Bài ( Tìm số vùng liên thông ) Phần chữa Uses Crt; Const Max = 100; Fi = 'Lthong.txt'; ... vung : 24 2 2 * * * * * * * * * 3 3 3 * 1 Kết câu b) SVLT2.OUT * 2 2 * * 2 2 2 2 * * 2 * * * * * 4 * * 2 4 * * * * * * * 3 4 * 3 * Dien tich tung vung : 2 2 * * * * * * * * * 3 3 3 * Tài liệu chuyên...
 • 47
 • 572
 • 4

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 5

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 5
... CHƯƠNG I : KHÔNG Đệ QUI TDH 9/2/2013 9/2/2013 Tài liệu chuyên tin 11 - Hà Tây Repeat Nhap; Taoxau; Writeln('ESC thoat '); Until Readkey=#27; END Kiểu không đệ quy : Uses Crt; Const Max = 255 ; Var ... ...
 • 13
 • 473
 • 18

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 7

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 7
... Tài liệu 11 Chuyên Tin Hà Tây 59 Bớc : Kết nap - Chọn đỉnh k không thuộc tập Đ , có nhãn d nhỏ , kết nạp k vào Đ Vậy Đ = Đ + { ... khung ngắn TDH 9/2/2013 9/2/2013 Tài liệu 11 Chuyên Tin Hà Tây begin end v(luuk) := E := E U {e} 60 luuk := k e := (j,k) := w(j,k) end return(E) end Thí dụ : File liệu vào : PRIM.INT 12 16 12 13 ... : Text; i,j : Byte; _ Phần : Cây - Cây khung ngắn TDH 9/2/2013 9/2/2013 Tài liệu 11 Chuyên Tin Hà Tây 61 Begin Assign(f,fi); Reset(f); Readln(f,n); For i:=1 to n Begin For j:=1...
 • 8
 • 511
 • 13

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 8

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 8
... 135 344 315 434 142 355 412 535 231 463 OUT Nếu xp=1,d =8 có đờng Nếu xp =8, d=1 có đờng 57 643 583 85 3 674 764 686 86 6 785 87 5 631 652 746 Bài : Bằng thuật toán For-Bellman tìm đờng ngắn từ xp tới ... End; Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây Lannguoc; End; BEGIN DocF; Lam; Dispose(A); Writeln('Da xong '); END Input 81 8 321 123 257 213 527 135 344 315 434 142 355 412 535 231 463 OUT Nếu xp=1,d =8 có ... A[i,j] ( A[i,j] khoảng cách i tới j ) Nếu i=0 kết thúc liệu đồ thị Bằng thuật toán Di jsktra tìm đờng ngắn từ xp tới đ Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 55 Bài : Nội dung nh nhng tìm đờng ngắn thuật...
 • 7
 • 1,156
 • 15

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 9

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 9
... : Khái niệm chung TDH - 9/ 2/2013 -9/ 2/2013 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây END 43 Batdau; Init; DocF; Hien; Make; Ketthuc; Cách làm : Bài làm Lê Sỹ Vinh 12 CT - 199 7- 199 8 ( Greedy theo bảng chữ ... File Ondinh.out 10 11 56 89 CAC TAP OD TR NHIEU PHAN TU 67 NHAT : 78 10 12 89 11 13 _ Chơng Đồ thị Phần : Khái niệm chung TDH - 9/ 2/2013 -9/ 2/2013 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây 33 11 14 ... liên thông đơn với i,j có đờng nối i với j a) Kiểm tra A có liên thông đơn không Nếu không loại bớt số cạnh để liên thông đơn _ Chơng Đồ thị Phần : Khái niệm chung TDH - 9/ 2/2013 -9/ 2/2013...
 • 58
 • 432
 • 0

Bài tập ôn thi HSG

Bài tập ôn thi HSG
... your job? You're mad You are Jimmy got into his car and drove away I saw this I saw It is disappointing that we haven't heard from Molly We are ... permission to buy a motorbike Harry’s parents didn’t let 15 We can’t possibly work in this noise It’s Choose the best option He was looking at his parents _,...
 • 2
 • 564
 • 3

Bài soạn HON 100 BAI TAP ON THI HSG TOAN 9

Bài soạn HON 100 BAI TAP ON THI HSG TOAN 9
... 20 091 20082 điểm ( = 20 091 20082 ( = 20 091 3) 1,0điểm = = )( 20 091 + 20082 1) 1,0điểm ) 0,25 20 091 + 20082 ) ( 20082 20 091 + 20082 20 092 20082 + 20 091 + 20082 4017 = ) ( 20 09 ... trình bày 0,25 0,25 20 09 2010 20 09 = >0 2010 20 09 2010 20 09 2008 2008 < nên Vậy a1 + a + + a 20 09 < 2010 20 09 2010 = 0,25 0,25 0,25 0,25 Điểm 0,25 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi Toán ... +1+ n n(n + 1) n n +1 Do 1 1 1 a1 +2 + + a20 09 < + + + 2 20 09 2010 =1 2010 Mặt khác: 2008 2008 20 09 2010 20 09 + 2010 ữ= 2010 20 09 2010 20 09 ( ) Câu điểm Gọi E giao điểm PD với đờng thẳng...
 • 6
 • 341
 • 2

Bài soạn On thi HSG Sinh Hoc 9 nang cao

Bài soạn On thi HSG Sinh Hoc 9 nang cao
... tinh? Bài 4: Ong mật có NST 2n = 32 Ở loài có tượng sinh sản: trứng thụ tinh nở thành ong thợ, trứng không thụ tinh nở thành ong đực Một ong chúa đẻ 1000 trứng, nở thành 1000 ong Tổng số NST đơn ong ... hình thành? c Tính hiệu suất thụ tinh trứng? BÀI TẬP LUYỆN TẬP VÀ NÂNG CAO: Bài 1: Trong lò ấp trứng người ta thu 4000 gà a Xác định số tế bào sinh tinh sinh trứng đủ để tạo đàn gà nói Biết hiệu ... lai nào? Bài 2: Ở lúa tính trạng cao trội hoàn toàn so với tính trạng thấp Hãy xác định kết lai F1 phép lai sau: P1 : Cây cao X Cây cao P2: Cây cao X Cây thấp P3: Cây thấp X Cây thấp Bài 3: Cho...
 • 13
 • 1,141
 • 41

Bai tap on thi HSG Hoa THCS

Bai tap on thi HSG Hoa THCS
... học sinh THCS) A.BÀI TOÁN NHÔM (Những toán khó) Câu 1: Lấy Al tác dụng với dd HCl dư thu 3,36 lít H ↑ đktc dd muối A cho dung dòch A tác dụng với 175ml dd NaOH 2M thu gam kết tủa Trường THCS Bình ... cho tác dụng với 91,25g dd HCl 20% Thu dd A khí Hidro a Tính thể tích khí Hidro thoát đktc Trường THCS Bình Thạnh Trung Trang Chuyên Đề Bài Toán Huỳnh Văn Mến b Chia dd A làm phần + Phần : Cho tác ... dùng 50 ml dd NaOH 2M a Xác đònh công thức hóa học muối b Tính % khối lượng muối hỗn hợp Trường THCS Bình Thạnh Trung Trang Chuyên Đề Bài Toán Huỳnh Văn Mến Câu : Cho muối sunfát có khối lượng...
 • 11
 • 240
 • 1

26 bài tập ôn thi HSG Hoá 12 pps

26 bài tập ôn thi HSG Hoá 12 pps
... phản ứng Bài 26: Hoà tan hòan toàn 0,31g hỗn hợp Al Zn cần vừa đủ 0.175 lít dung dịch HNO3 có pH= 1.Sau phản ứng thu dung dịch X chứa muối không thấy có khí thoát a) Viết phương trình hoá học ... định công thức phân tử X viết phương trình hoá học phản ứng xảy b) Y đồng phân X, tác dụng với KMnO4 điều kiện có tạo axit cacboxylic hai chức Cho biết công thức cấu tạo Y viết phương trình hoá ... lọc lấy chất rắn đun 1500C đến khối lượng không đổi, cân nặng 13,38g Xác định công thức cấu tạo A Có hỗn hợp gồm axit hữu đơn chức mạch hở, phân tử không nguyên tử cacbon Chia hỗn hợp thành phần...
 • 5
 • 401
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập on thi hsg mon vat ly lop 7 phan am hocbài tập on thi hsg mon vat ly lop 8 phan chuyen dong co hocbài tập ôn thi môn toán học kì 2 lớp 11các bài tập ôn thi môn toán học kì 2bai tap on thi hsgbộ bài tập ôn thi hsg tiếng anh 9Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm