LOGIC NGƯỢC

Điều khiển con lắc ngược hai bậc tự do dùng FUZZY logic

Điều khiển con lắc ngược hai bậc tự do dùng FUZZY logic
... KHI N CON L C NG C HAI B C T DO DNG FUZZY LOGICnhm nghiờn c u k h n v lý thuy t m , ng d ng logic m trongi u n h cú m t n nh cao 1.2 Gi i thi u l cng Con l cng c hai b c t H l cng c c hai b ... cũn cỏc lo i l c ng c xoay m t b c t do, l cng c c hai c khỏc nh l c c xoay hai b c t do, h hai l cng c xoay Hỡnh 1.1: Con lc ngc hai bc t trờn Hỡnh 1.2: Con lc ngc xoay mt bc t xe trng H SPKT ... th hai 58 Hỡnh 5.18: Gúc l ch l c th hai v i b i u nLQRtr ng h p hai 59 Hỡnh 5.19: Gúc l ch l c th nh t v i b i u nLQRtr ng h p hai 59 Hỡnh 5.20: V trớcontr t v i b i u nLQRtr ng h p th hai...
 • 99
 • 144
 • 0

Thiết kế và điều khiển cân bằng hệ con nêm ngược dùng fuzzy logic

Thiết kế và điều khiển cân bằng hệ con nêm ngược dùng fuzzy logic
... tài Thiết kế điều khiển cân hệ nêm ngược dùng Fuzzy Logic luận văn cao học Chƣơng Tổng quan đề tài 1.1.2 Các kết nghiên cứu nƣớc Hệ nêm ngƣợc tự cần thƣờng có dạng nhƣ sau:  Hệ nêm ngƣợc dùng ... pháp điều khiển hệ nêm ngược [6] thiết kế mô hình cân nêm ngƣợc phƣơng pháp LQR điều khiển mờ tối thiểu số lƣợng ngõ vào hệ mờ Kết đạt đƣợc đề tài mô hình mô cân ổn định sau 2s, nhiên hệ thống ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN THANH TẦN THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG HỆ CON NÊM NGƯỢC DÙNG FUZZY LOGIC NGÀNH: KỸ...
 • 22
 • 267
 • 1

Giải bài toán động học ngược cơ cấu Hexapod

Giải bài toán động học ngược cơ cấu Hexapod
... tự cấu Giải động học ngợc cấu Bài toán cần giải động học ngợc cấu là: biết vị trí giá động B so với giá cố định A cần xác định chiều dài trụ di cho i=1,2,3 Vị trí giá động so với giá cố định đợc ... giá động có bậc tự Với số bậc tự nh cấu đợc nghiên cứu ứng dụng cho máy phay Chú ý khớp cầu C cấu trúc CTC thay khớp Các đăng S thành cấu trúc STC mà không thay đổi bậc tự cấu Giải động học ngợc ... vị trí cấu ngôn ngữ lập trình Visual Basic, sử dụng môi trờng AutoCAD phục vụ đồ hoạ Thuật toán để giải động học ngợc diễn giải nh sau: Điểm P điểm đặt trục đầu dụng cụ cắt, đợc chuyển động theo...
 • 6
 • 869
 • 9

Ham logic.doc

Ham logic.doc
...
 • 6
 • 449
 • 0

Chuong 4-Dai so LOGIC.pdf

Chuong 4-Dai so LOGIC.pdf
... Mã Gray Tạo số 0, theo cột Tạo gơng ảo dới số Tiến hành soi gơng Phần gơng thêm số Phần dới gơng thêm số Tạo gơng ảo phía dới Tiến hành soi gơng Phần gơng thêm số Phần dới gơng thêm số GV: Nguyn ... hút trung gian GV: Nguyn V Thanh 22 T ng hoỏ thit b in Hm OR Hai tiếp điểm thờng hở (NO) mắc song song tơng đơng nh hai đầu vào hàm OR Hm AND Hai tiếp điểm thờng hở (NO) mắc nối tiếp tơng đơng ... điểm thờng kín (NC) mắc mạch tơng đơng đầu vào hàm NOT Hm NAND Hai tiếp điểm thờng kín (NC) mắc song song tơng đơng với đầu vào hàm NAND GV: Nguyn V Thanh 24 T ng hoỏ thit b in Hm NOR Hai tiếp điểm...
 • 26
 • 1,733
 • 0

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LOGIC.doc

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LOGIC.doc
... dụng công tắc hành trình 1M để điều khiển Rơle 1RM -Tín hiệu b:Sử dụng công tắc hành trình 2M để điều khiển Rơle 2RM -Tín hiệu c:Sử dụng công tắc hành trình 3M để điều khiển Rơle 3RM -Tín hiệu d:Sử ... dụng công tắc hành trình 4M để điều khiển Rơle 4RM -Tín hiệu e:Sử dụng công tắc hành trình 5M để điều khiển Rơle 5RM -Tín hiệu f:Sử dụng công tắc hành trình 6M để điều khiển Rơle 6RM 2.Các tín hiệu ... V3:Sử dụng công tắc tơ 3G 3.Một số phần tử cần thêm vào mạch điều khiển Để liên hệ hai toán ta sử dụng công tắc hành trình H Với sơ đồ cấu trúc đơn giản nh mạch đủ đảm bảo cho việc hệ thống có...
 • 9
 • 1,334
 • 12

Mo phong mach logic so.doc

Mo phong mach logic so.doc
... #define LEFT_MOUSE_PRESS 0xff01 #define RIGHT_MOUSE_PRESS 0xff02 #define LEFT_MOUSE_REL 0xff11 #define RIGHT_MOUSE_REL 0xff12 #define MOUSE_MOVE 0xff00 #define MS_GET_STATUS #define MS_GET_MOVE 11 ... 4.2.Các hàm Mouse: extern bool Msmoved(); Kiểm tra xem chuột có di chuyển không extern void Msmove(word x, word y); Di chuyển chuột đến vị trí(x,y) extern void Ms_shape(word x); extern void mouse(word ... Hiếu Nhơn II.Cơ sở lý thuyết: Các phần tử logic AND,OR,NOT,XOR,NAND,NOR.Các cổng logic hoạt động theo bảng gọi bảng chân lí(True Table).Tong ứng với cổng logic ta có bảng chân lí sau: 1.Cổng AND:...
 • 21
 • 1,268
 • 6

Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lại (Lượng - Chất)

Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lại (Lượng - Chất)
... chưa có thay đổi Chất (Sự vật nó, chưa khác ) - Sự vật biến đổi Chất biến đổi, Chất mặt tương đối ổn định, Lượng mặt biến động Lượng biến đổi giới hạn "Độ" vật chưa biến đổi - Khi biến đổi Lượng ... tự, lẫn nhảy vọt - Cần phân biệt rõ : Bước nhảy khác với tích lũy ( thay đổi) lượng vật đến độ - vượt độ thay đổi chất Còn bước nhảy chuyển hóa từ chất sang chất khác - Căn vào quy mô thực bước ... bao cấp cũ - Tóm lại qui luật "Lượng - Chất " qui luật thể mối quan hệ biện chứng hai mặt Chất Lượng vật, tượng Chất mặt tương đối ổn định, Lượng mặt thay đổi thường xuyên Lượng biến đổi >< với...
 • 4
 • 13,815
 • 152

PhanI GIỚI THIỆU CÁC CỔNG LOGIC CƠ BẢN.doc

PhanI GIỚI THIỆU CÁC CỔNG LOGIC CƠ BẢN.doc
... 1 B 1 Y 0 A Y B Ký kiệu cổng NOR III Hàm logic khác dấu (XOR) hàm logic đồng dấu (XNOR) Cổng logic XOR Y= A B Bảng chân lý: A 0 1 B 1 Y 1 A Y B Ký hiệu cổng XOR Cổng logic XNOR Y= A B Bảng chân ... từ cổng logic II Phơng pháp biểu diễn phân tích chức logic Phơng pháp biểu diễn chức logic Các phơng pháp thờng dùng để biểu diễn chức logic mạch tổ hợp hàm số logic, bảng chân lý, sơ đồ logic, ... động phủ định II Cổng logic Không- Và (NAND), không- Hoặc (NOR) Cổng logic NAND Xét trờng hợp có hai biến số A, B đầu cổng Và Y= A.B nên đầu cổng Không đảo Y: Y= A.B Về hoạt động cổng NAND từ tổ...
 • 23
 • 11,410
 • 24

Hàm Logic

Hàm Logic
... item tồn đóa (chỉ kiểm tra thư mục hành) item MEX-file item file dòch từ phần mềm Simulink item hàm Matlab d) Ví dụ: e = exist(‘dir’) Trang Vietebooks Nguyễn Hồng Cương e=5 Lệnh FIND a) Công dụng:...
 • 6
 • 248
 • 0

Xem thêm