kt tn 15 chuong 1

KT vi mô Chương 1.ppt

KT vi mô Chương 1.ppt
... Chương I: Kinh tế học Vi vấn đề kinh tế doanh nghiệp I.Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học vi Kinh tế học Vi 1.1 Kinh tế học 1.2 Kinh tế học Vi mô: Người ... nghiên cứu môn kinh tế học vi 2.1 Đối tượng 2.2 Nội dung nghiên cứu Q Nghiên cứu cung cầu Q Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Q Nghiên cứu hành vi người sản xuất Q Nghiên cứu hành vi người ... nhiên 3.1 Tài nguyên Sức lao động Tư 3.2.Hàng hoá (Goods) * Hàng hoá hữu hình (visible goods) * Hàng hoá vô hình (invisible goods) 3.3 Sự khan (Scarity) Chỉ mối quan hệ nhu cầu khả đáp ứng, nhu...
 • 10
 • 1,014
 • 0

KT 8 (15) LẦN 1

KT 8 (15) LẦN 1
... câu} 01) . ; ­ ­ ­ 06). ­ ­ , ­ 11 ). ­ ­ ­ \ 16 ). ­ ­ ­ \ 02). ­ ­ ­ \ 07). ; ­ ­ ­ 12 ). ­ / ­ ­ 17 ). ­ / ­ ­ 03). ­ ­ , ­ 08) . ­ / ­ ­ 13 ). ­ / ­ ­ 18 ) . ­ ­ , ­ 04). ­ / ­ ­ 09). ­ ­ ­ \ 14 ). ; ­ ­ ­ ... câu} 01) . ; ­ ­ ­ 06). ­ ­ , ­ 11 ). ; ­ ­ ­ 16 ). ­ ­ ­ \ 02). ; ­ ­ ­ 07). ­ ­ ­ \ 12 ). ­ ­ ­ \ 17 ). ­ ­ , ­ 03). ­ / ­ ­ 08) . ­ ­ ­ \ 13 ). ­ / ­ ­ 18 ) . ; ­ ­ ­ 04). ­ / ­ ­ 09). ­ / ­ ­ 14 ). ­ ­ , ­ ... câu} 01) . ­ ­ ­ \ 06). ­ / ­ ­ 11 ). ­ ­ ­ \ 16 ). ­ / ­ ­ 02). ­ ­ , ­ 07). ­ / ­ ­ 12 ). ; ­ ­ ­ 17 ). ; ­ ­ ­ 03). ­ ­ ­ \ 08) . ­ ­ ­ \ 13 ). ­ ­ ­ \ 18 ) . ­ / ­ ­ 04). ­ ­ ­ \ 09). ­ / ­ ­ 14 ). ­ ­ ­ \...
 • 6
 • 206
 • 0

KT trắc nghiệm chương 1&2 Hóa 8

KT trắc nghiệm chương 1&2 Hóa 8
... 4/ Trong đá vôi CaCO3, ôxi chiếm 48% khối lượng Đ S Câu : Hãy khoanh tròn chữ đứng đầu câu trả lời mà em cho 1/ Cho biết nhôm có hóa trò III , ôxi có hóa trò II Công thức nhômôxit là: A Al3O2 ... AlO3 C Al2O3 D Al3O 2/ Phân tử khối axit sunfuric H2SO4 là: A 96đvC B 98 vC C 94đvC D 92đvC 3/ Công thức hóa học phù hợp với hóa trò III sắt: A FeNO3 B Fe(NO3)2 C Fe3NO3 D Fe(NO3)3 4/ Cho hợp chất: ... ghép nội dung cột I cột II cho thích hợp Cột I Cột II Hiện tượng chất biến đổi mà giữ Hiện tượng hóa học A nguyên chất ban đầu , gọi Hiện tượng chất bò biến đổi có tạo chất Hiện tượng vật lí B...
 • 3
 • 191
 • 1

8 đề KT hóa 11 chương 1

8 đề KT hóa 11 chương 1
... pH ca dung dch thu c: A 13 B 10 C 12 D 11 Cõu 5:Trn V1 lớt dung dch HCl (pH = 5) vi V2 lớt dung dch NaOH (pH = 9)thu c dd cú pH =8 T l V1/ V2 l: A 9 /11 B 11 / 9 C 1/ 3 D 3 /1 Cõu 6:Chn cõu nhn nh ... pH =8 nồng độ mol/l OH- dung dịch : A 10 8M B 10 -8M C 10 -6M D 10 6M Cõu 10 : Cho 40 ml dung dch HCl 0,75M vo 16 0 ml dd cha ng thi Ba(OH) 0,08M v KOH 0,04M pH ca dung dch thu c: A 11 B 12 C 10 D 13 ... Zn(OH)2 D Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3 Cõu 18 : Trn V1 lớt dung dch HCl (pH = 5) vi V2 lớt dung dch NaOH (pH = 9)thu c dd cú pH =8 T l V1/ V2 l: A 3 /1 B 1/ 3 C 11 / 9 D 9 /11 Cõu 19 :Các chất ion chất lỡng tính?...
 • 16
 • 201
 • 2

Đề KT TN-TL Chương IV Toán 7 (Uni)

Đề KT TN-TL Chương IV Toán 7 (Uni)
... 11 C 10 D 13 Câu Đề kiểm tra môn toán tổ I học sinh lớp 7A ghi lai sau: 8 7 5 Tính số trung bình cộng ( làm tròn đến hàng thập phân thứ nhất) ta được: A 6,6 B 6,5 C 6,8 D 6 ,7 Câu Trong biểu thức ... Đôn Lớp : 7A4 Họ, tên HS : đề) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG II Môn : Hình học ( Ngày 00/00/ 2009) Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát A Trả lời trắc nghiệm: (6 điểm) 72 7 (Đối với ... tam giác? A 6cm; 8cm; 10cm B 5cm; 5cm; 8cm C 5cm; 7cm; 13cm D 2,5cm; 3,5cm; 4,5cm Câu Đề kiểm tra môn toán tổ I học sinh lớp 7A ghi lai sau: 8 7 5 Tính số trung bình cộng ( làm tròn đến hàng thập...
 • 6
 • 179
 • 0

Tiết 15. Chương 1. Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

Tiết 15. Chương 1. Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
... + 6.101 + 4.100  2) Tính: 13 + 23 = + = Tiết 15: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH + 3; : 2; 13 + 23 ; 2.3 – Là biểu thức 1 Nhắc lại biểu thức:  * Các số nối với dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, ... làm thành biểu thức Ví dụ:  + – ; 12: ; 52 ; (2 + 4): 5; biểu thức *Chú ý:   a) Mỗi số coi biểu thức b) Trong biểu thức có dấu ngoặc để thứ tự thực phép tính Thứ tự thực phép tính:   a) ... = 62 = 124 *Tổng quát:  Thứ tự thực phép tính biểu thức dấu ngoặc: Lũy thừa Nhân chia Cộng trừ  Thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc: ( ) [ ] { } ?2 Tìm số tự nhiên x, biết:  a) (6x...
 • 15
 • 1,306
 • 5

Tập đề KT đại số chương 1 toán 7

Tập đề KT đại số chương 1 toán 7
... loại Đề kiểm tra đại số 7: 12 I phần trắc nghiệm (5 điểm) Kết sau A C 14 = 15 35 = 27 Kết sau 12 27 = 14 13 26 D = 14 B 12 16 : = : = 15 11 11 : = 18 ... mấy? A Bớc (1) B Bớc (2) C Bớc (3) D Các bớc Phân số sau đợc viết dới dạng số thập phân hữu hạn: A 11 30 B 12 Cách viết dới đúng? A 0 ,15 = 0, (15 1) 19 = 1, ( 72 ) C C 25 D 25 B 1, 46 = 1, (46) D Không ... Số học sinh khối 7, 8, trờng Trung học sở tỉ lệ với 5, 6, Tính số học sinh khối biết số học sinh khối số học sinh khối 50 học sinh Bài 4: So sánh số thực: a) 0,8 37 b) Đề kiểm tra đại số 7: 11 ...
 • 8
 • 853
 • 80

Đề KT hình học chương 1 Toán 7

Đề KT hình học chương 1 Toán 7
... vµ C cho ∠ ADC = 12 0 0,5 ®iĨm a ⊥ c;b ⊥ c ⇒ a / /b (đònh lí) (0,5 điểm) · · b) a / /b nên ADC + DCB = 18 0 (Hai góc phía) (0,5 điểm) hay 12 00 + x = 18 0 ⇒ x = 18 0 − 12 0 = 60 (1 điểm) C©u 3: (5 ... =OBb = 520 (1 điểm) a / /b; xy / /b ⇒ a / /xy (đònh lí) · · Suy aAO = AOx (vì hai góc so le trong) (1, 5 điểm) · · · AOx = AOB - xOB (vì tia Ox nằm hai tia OA OB) · AOx = 86 - 520 = 34 (1, 5 điểm) ... tËp to¸n 2 010 N¨m häc 2009 - §Ị C©u 1: (2 ®iĨm) a) NÕu mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng ph©n biƯt vµ c¸c gãc t¹o thµnh cã hai gãc so le b»ng th× hai ®êng th¼ng ®ã song song víi => ®ỵc 1, 0 ®iĨm...
 • 3
 • 331
 • 5

Đề-Đáp án: KT hình 7 chương 1 (D1)

Đề-Đáp án: KT hình 7 chương 1 (D1)
... vuông (1, 5đ) b) Định lý đợc diễn tả hình dới: Nếu đờng thẳng c cắt hai đờng thẳng a, b góc tạo thành có cặp so le (hoặc cặp đồng vị nhau) a b song song với (1, 5đ) c a b Câu (4 điểm): Vẽ đợc hình ... (cặp góc so le trong) (2) m AOx = 40 B (1 ) (0,5đ) (0,5đ) Từ (1) (2) suy OBp = 50 (0,5đ) p A n x q O B .Hết đáp án Không phải đáp án: Tác giả soạn để dạy đa lên th viện chia ... (0,5đ) d1 A C 600 O d2 Câu (3 điểm): Từ O (hoặc qua O) ta vẽ Ox//mn Ox//pq nên ta có : OAm = AOx (cặp góc so le trong) mà OAm = 40 nên AOB = 90 nên BOx = 90 AOx = 90 40 = 50 (1) (0,5đ)...
 • 3
 • 190
 • 0

Xem thêm