DAI CUONG VE CAC LOAI VI SINH VAT

Tài liệu Đại cương về di truyền vi sinh vật docx

Tài liệu Đại cương về di truyền vi sinh vật docx
... LƯC DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ Vật chất di truyền vi sinh vật 1.1 Vật chất di truyền virut Vivus RNA TMV b Vật chất di truyền prokaryote Một vòng Nhiều vòng Búi Đoạn ADN Nhiễm sắc thể prokaryote c Vật ... toàn NST VK đực Vi khuẩn Hfr F+ Sơ đồ trình tiếp hợp Sơ đồ trình tiếp hợp, biến nạp, tải nạp III ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC VSV - Là sở khoa học chọn giống vi sinh vật - Thông qua di truyền học tạo ... khuẩn A xâm nhập vào vi khuẩn B Vi khuẩn B (thể nhận) Đoạn ADN bò thay ADN vi khuẩn A hợp vào nhiễm sắc thể vi khuẩn B Vi khuẩn tiếp tục nhân lên Tải nạp không đặc hiệu Là tải nạp truyền tính trạng...
 • 47
 • 345
 • 1

đại cương về các loại phân bón vô cơ, phân tích độ ẩm, tạp chất không tan và sio2 trong phân bón vô cơ

đại cương về các loại phân bón vô cơ, phân tích độ ẩm, tạp chất không tan và sio2 trong phân bón vô cơ
... Nội dung Đại cương phân bón Xác định độ ẩm Tạp chất không tan Silic phân bón     Đại cương loại phân bón Phân đạm Phân lân Phân kali Phân tổng hợp phân hỗn hợp Phân đạm  Đạm chất dinh ... khối lượng phân Phân tổng hợp phân hỗn hợp  Phân tổng hợp loại phân sản xuất thông qua phản ứng hóa học để tạo thành thể phân bón gồm nhiều nguyên tố dinh dưỡng  Phân hỗn hợp loại phân tạo trình ... hạn, chân đất nhiễm mặn không nên bón phân đạm clorua, nơi đất tích luỹ nhiều clo, dễ làm cho bị ngộ độc Phân phôtphat đạm • Là loại phân vừa có đạm, vừa có lân Trong phân có tỷ lệ đạm 10-18%,...
 • 37
 • 897
 • 1

nghiên cứu sự biến động về vi sinh vật trên đối tượng chim yến nuôi tại các vùng nam trung bộ và tây nguyên. khảo sát sự nhạy cảm kháng sinh trên loài vi sinh vật đã phân lập được

nghiên cứu sự biến động về vi sinh vật trên đối tượng chim yến nuôi tại các vùng nam trung bộ và tây nguyên. khảo sát sự nhạy cảm kháng sinh trên loài vi sinh vật đã phân lập được
... tài: Nghiên cứu biến động vi sinh vật đối tượng chim yến nuôi vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên Khảo sát nhạy cảm kháng sinh loài vi sinh vật phân lập được Đề tài thực với mục tiêu sau:  Phân lập ... hiểu vi sinh vật đối tượng chim yến nuôi để có nhìn tổng quan ảnh hưởng đến đối tượng 1.2.1 Sự sinh trưởng vi sinh vật yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sống vi sinh vật Sự sinh trưởng quần thể vi sinh ... danh loại vi khuẩn diện đối tượng chim yến nuôi thử nghiệm sinh hóa  Khảo sát tính nhạy cảm kháng sinh loài vi sinh vật phân lập LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Vi n Công...
 • 83
 • 406
 • 0

Khái quát về các phương pháp phân loại vi sinh vật truyền thống

Khái quát về các phương pháp phân loại vi sinh vật truyền thống
... nhiều loại vi khuẩn phân loại dựa vào kiểu bacteriocin Kết luận: Có nhiều phương pháp truyền thống sử dụng nhiều nghiên cứu phân loại phương pháp tỏ vạn thích hợp cho đối tượng vi sinh vật, tính ... Khái quát phương pháp phân loại vi sinh vật truyền thống Phân biệt thực khuẩn thể: Các vi khuẩn có độ mẫn cảm với thực khuẩn thể khác Có thực ... định lần lặp lại Phân biệt loại hoạt chất kháng khuẩn (Bacteriocin): Bacteriocin chất peptid kháng khuẩn sinh vi khuẩn để chống lại vi khuẩn khác Như vậy, loại vi khuẩn tạo loại bacteriocin có...
 • 2
 • 144
 • 1

Thiết kế e-book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương `Đại cương về Kim loại` chương trình cơ bản

Thiết kế e-book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương `Đại cương về Kim loại` chương trình cơ bản
... THIẾT KẾ E- BOOK HỖ TRỢ KHẢ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 12 CHƯƠNG “ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI” CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Mục đích nghiên cứu Thiết kế E- book để hỗ trợ hoạt động tự học mơn Hóa lớp 12 học ... thuyết phần mềm thiết kế E-book ;  sở lí thuyết chương “Đại cương kim loại lớp 12 - Chương trình Bản - Thiết kế E- book chương “Đại cương kim loại” Lớp 12 chương trình bản, gồm trang: ... học sinh [14] Chu trình tự học học sinh chu trình thời: - Tự nghiên cứu - Tự thể - Tự kiểm tra, tự điều chỉnh (1) Tự nghiên cứu (3) Tự kiểm tra, Tự điểu chỉnh Tự học (2) Tự thể Chu trình tự học...
 • 112
 • 623
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 4 docx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 4 docx
... giåì Nãúu vi khøn khäng sinh trỉåíng v phạt triãøn, chụng s bë rụt bçnh ni cáúy våïi täúc âä : V − =− dx = DX dt âọ : X - l sinh khäúi tãú bo, g/l Täúc âäü sinh trỉåíng ca qưn thãø vi khøn bçnh ... Âiãưu ny, mäüt màût tảo âiãưu kiãûn cho vi ûc nghiãn cỉïu sinh trỉåíng v sinh l ca tãú bo vi khøn, màûc khạc ci thiãûn quạ trçnh sn xút sinh khäúi vi sinh váût åí quy mä cäng nghiãûp Ni cáúy ... Ngoi âàûc ca bn thán chng vi sinh váût, cháút ca cạc sn pháøm trao âäøi cháút têch lu lải cng nh hỉåíng âãún tiãún trçnh ca pha tỉí vong 1.5.2 Sinh trỉåíng v phạt triãøn ca vi khøn quạ trçnh ni cáúy...
 • 5
 • 174
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 3 pot

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 3 pot
... bo vi khøn cạc håüp cháút âải phán tỉí chè chiãúm 3, 5% , cn cạc ion vä cå chè cọ 1% Vitamin cng cọ sỉû khạc ráút låïn vãư nhu cáưu ca vi sinh váût Cọ nhỉỵng vi sinh váût tỉû dỉåỵng cháút sinh ... vitamin cáưn thiãút Nhỉng cng cọ nhiãưu vi sinh váût dë dỉåỵng cháút sinh trỉåíng, chụng âi hi phi cung cáúp nhiãưu loải vitamin khạc våïi liãưu lỉåüng khạc 1.4.2 Ngưn thỉïc àn cacbon ca vi sinh ... úu tä : mäüt l thnh pháưn hoạ hc v cháút sinh l ca ngưn thỉïc àn ny, hai l âàûc âiãøm sinh l ca tỉìng loải vi sinh váût Thỉåìng sỉí dủng âỉåìng lm ngưn cacbon ni cáúy pháưn låïn cạc vi sinh váût...
 • 6
 • 201
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 2 pps

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỸ THUẬT VI SINH VẬT part 2 pps
... (nhạnh måïi náøy sinh) ; 19- Phán nhạnh åí såüi cọ bao (nhạnh â phạt triãøn); 20 - Phán nhạnh bãn; 21 - Phán nhạnh âäi; 22 - Phán nhạnh dảng chỉỵ V ngỉåüc; 23 - Vi tiãøu bo nang (nannocyst); 24 - Sỉû hçnh ... 25 - Sỉû hçnh thnh näüi bo tỉí; 26 , 27 - Hormocyst; 28 - Pscudohormogenia; 29 To âoản (hormogonia); 30- Bo tỉí nghè (akinete) åí hai phêa ca tãú bo dë hçnh; 31Bo tỉí nghè åí xa tãú bo dë hçnh; 32- ... tãú bo khạc 1.3 .2 Hçnh thại v cáúu tảo tãú bo cạc vi sinh váût nhán tháût (eukaryote) Loải ny bao gäưm cạc vi náúm (microfungi), mäüt säú âäüng váût ngun sinh, mäüt säú to âån bo Vi náúm lải âỉåüc...
 • 6
 • 160
 • 0

đại cương về phân loại thực vật

đại cương về phân loại thực vật
... – Loài sinh vật nhóm sinh vật (taxon) sinh cháu gì? • Các hệ thống phân loại sinh vật nói chung thực vật nói riêng đời Đại cương • Các thuật ngữ thường dùng phân loại: – Phép phân loại (Classificatio) ... (Classificatio) – Phân loại học (Taxonomia) – Hệ thống học (Systematica) Phép phân loại • Dựa vào đặc điểm giống để phân chia nhóm thành số nhóm nhỏ – Kết lập khoá định loại giúp cho việc định loại Phân loại ... loài Phân loại Dermocarpales • Đặc điểm: – Tản đơn bào – Sinh sản ngoại bào tử hay nội bào tử – Sống phụ sinh loại rong biển • Phân loại: – Gồm họ, đại diện chi Dermocarpa có 25 loài Phân loại...
 • 133
 • 652
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN -VI SINH -Giới thiệu các nhóm, loại vi sinh vật tiêu biểu trong sữa

BÀI TIỂU LUẬN -VI SINH -Giới thiệu các nhóm, loại vi sinh vật tiêu biểu trong sữa
... gây tiêu chảy Mycobacterium tuberculosis( gây bệnh lao) Listeria monocytogenes kính hiển vi I Giới thiệu nhóm, loại vi sinh vật tiêu biểu sữa Hệ vi sinh vật bình thường sữa - Hệ vi sinh vật sữa ... bình thường vú động vật tác động Streptiococcus mastitolis làm cho sữa bị đắng 17 II Ý nghĩa nhóm vi sinh vật sữa Vi sinh vật có lợi cho sản phẩm từ sữa - Probiotics vi sinh vật có ích giúp cho ... 100.000 khuẩn lạc - Các vi khuẩn thường gặp sữa vi khuẩn lactic, Coliform, vi khuẩn sinh acid butyric, vi khuẩn sinh acid propionic vi khuẩn gây thối 1.1.1 Vi khuẩn lactic - Là vi khuẩn phổ biến...
 • 32
 • 302
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT KẾ ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (LỚP 12) GÓP PHẦN PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT KẾ ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (LỚP 12) GÓP PHẦN PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH
... học sinh nội dung cần phải tìm hiểu trước SGK - Xây dựng hệ thống tập bổ trợ phù hợp với chủ đề lý thuyết Từ lý chọn đề tài: Thiết kế đề cương học theo chủ đề chương Đại cương kim loại góp phần ... CÁC CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI LỚP 12 THPT 2.1 CÁC CHỦ ĐỀ TRONG CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI .9 2.2 CƠ SỞ XÂY DỰNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỀ CƯƠNG ... dựng phát huy lực tự học học sinh SKKN gồm có hai phần: - Thiết kế chủ đề học tập vận dụng chương Đại cương kim loại -Tuyển chọn, giới thiệu phương pháp giải toán hóa học nhanh gọn tiếp cận đề...
 • 75
 • 560
 • 3

Hướng dẫn chung cho các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm Tiêu chuẩn EU về Chỉ tiêu Vi sinh vật trong Thực phẩm

Hướng dẫn chung cho các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm Tiêu chuẩn EU về Chỉ tiêu Vi sinh vật trong Thực phẩm
... 28 Ý nghĩa/ Hướng dẫn • • • Thông tin sở Các mục tiêu an toàn vi sinh vật thực phẩm Trách nhiệm chung nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm lí đưa tiêu vi sinh vật • Áp dụng tiêu vi sinh vật • Nhấn ... I: Tiêu chuẩn vi sinh vật thực phẩm: Những yêu cầu chung Các nhà hoạt động kinh doanh thực phẩm (trừ trường hợp ngoại lệ đặc biệt) phải định mức độ xét nghiệm vi sinh vật phù hợp cho sản phẩm ... GIỚI THIỆU CHUNG Mục tiêu hướng dẫn nhằm giúp nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm Anh nắm yêu cầu luật Châu Âu tiêu vi sinh vật thực phẩm Hướng dẫn cần đọc với Qui định Uỷ ban...
 • 21
 • 165
 • 3

Sinh học thực phẩm phần 1 đại cương về các sản phẩm thực phẩm sinh học chương 1

Sinh học thực phẩm  phần 1 đại cương về các sản phẩm thực phẩm sinh học  chương 1
... liên kết, thành phần loại thành phần hóa học giống Các thành phần hóa học thực phẩm chia làm hai nhóm: vô hữu Vô gồm nước muối khoáng, hữu chất lại Các thành phần chủ yếu thực phẩm protein, lipit, ... bảo quản thực phẩm Ví dụ biến ñổi bia tác dụng ánh sáng mặt trời biến ñổi chất có lúa xông diệt trùng 2.3 Các thành phần dinh dưỡng thực phẩm: Các loại thực phẩm khác khác thành phần hóa học Nhưng ... sinh lượng (Q) sữa bò: Q = (9,3 x 4) + (5 x 4 ,1) + (4 x 4 ,1) = 74,1kcal /10 0g Thực tế ñộ tiêu hóa thành phần sữa bò khoảng 95%, ñộ sinh lượng thực tế Q' là: Q' = 95%Q = 95%x74 ,1 = 70,395kcal /10 0g...
 • 5
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đại cương về một số vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm1 đại cương về công nghệ vi sinh vậtcác loại vi sinh vật hiếu khícác loại vi sinh vật trong thực phẩmcác loại vi sinh vật nhân thựccác loại vi sinh vật trong đấtcác loại vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩmcác loại vi sinh vậtcác loại vi sinh vật gây bệnhcác loại vi sinh vật có lợitên các loại vi sinh vậtcác loại vi sinh vật trong nướcđại cương về phân loại học thực vậthình ảnh các loại vi sinh vậtcác loại vi sinh vật nhân sơĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây