Đề cương ôn thi chuyên đề lần 4 môn sinh 11 sinh học 11 nguyễn thị bích ngọc

Tài liệu ĐỀ ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ SỐ 4 - Môn Sinh HọC potx

Tài liệu ĐỀ ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ SỐ 4 - Môn Sinh HọC potx
... 44 ,45 : Một quần thể người trạng thái cân di truyền có tỉ lệ nhóm máu sau: Nhóm máu A=0 ,4; nhóm máu B=0,27; nhóm máu AB=0, 24; nhóm O=0,09 Câu 44 : Tần số alen IA,IB,IO là: A 0 ,4; 0,3; 0,3 B 0 ,4; ... 0,3; 0 ,4 D 0 ,4; 0,2; 0,3 Câu 45 : Xác suất để sinh đứa trẻ có nhóm máu B từ bố mang nhóm máu AB mẹ mang nhóm máu B đồng hợp tử bao nhiêu? A 0,03 B 0,0108 C 0,18 D 0, 24 Câu 46 : Những gỗ cao, sống ... không khí tăng lên C lượng khí O2 thải vào không khí giảm D lượng khí CO2 thải vào không khí tăng lên Câu 21: Một hợp tử trải qua số đợt nguyên phân, tế bào sinh tiếp tục nguyên phân lần, số...
 • 5
 • 313
 • 3

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 4 MÔN SINH HỌC SỞ GD & ĐT NINH BÌNH Trường THPT Nho Quan C pdf

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 4 MÔN SINH HỌC SỞ GD & ĐT NINH BÌNH Trường THPT Nho Quan C pdf
... phiên mã C giải mã D tự C u 6: C chế hoạt động Opêron Lac E.Coli chất c m ứng lactôzơ là: A chất c m ứng lactôzơ tương t c với chất c chế gây biến đổi c u hình chất c chế B chất c chế kiểm ... tiểu C u 25: C quan tương đồng quan A bắt nguồn từ quan tổ tiên quan không ch c ch c bị tiêu giảm B bắt nguồn từ quan tổ tiên quan th c ch c kh c C bắt nguồn từ quan tổ tiên, đảm nhiệm ch c phận ... B c nh tranh C sinh D hội sinh C u 39: C c trình chủ yếu chu trình cacbon là: đồng hoá CO2 khí quang hợp 2 trả CO2 cho khí hô hấp động vật th c vật trả CO2 cho khí hoạt động hô hấp vi sinh...
 • 13
 • 191
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA SÁT HẠCH CHUYÊN ĐỀ LẦN I MÔN SINH HỌC 10 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ KIỂM TRA SÁT HẠCH CHUYÊN ĐỀ LẦN I MÔN SINH HỌC 10 TRƯỜNG THPT LÊ XOAY NĂM HỌC 2010-2011
... khoáng B Axit amin, rượu etylic, triglixerit, tinh bột C Glixerin, axit béo, vitamin A,D,E,K D Lipit, ion khoáng Na+, K+, glucozơ Câu 44: Sinh vật sau sống dị dưỡng? A Tầm g i, giun tròn, vi khuẩn ... A Ribôxôm prôtêin B Phôtpholipit prôtêin C Glicôprôtêin axit nuclêic D Axit nuclêic prôtêin Câu 46: Có giả thuyết cho ti thể lục lạp có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ Cơ sở giả thuyết là: (1) Đều ... khuẩn là: A Glicôprôtêin B Kitin lignhin C Xenlulozơ D Peptiđôglican Câu 42: Khi thực vật đặt i u kiện nhiệt độ thấp (dư i C) thường bị chết? Gi i thích là: A Các phân tử prôtêin bị biến tính B...
 • 4
 • 333
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 4 MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGÀNH: ĐIỆN TÀU THỦY

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 4 MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGÀNH: ĐIỆN TÀU THỦY
... tõm lp dt trung vi s liu sau: Z = 24; 2p = 4; m = 3; a = TR LI Tớnh toỏn ỳng cỏc thụng s k thut - Tớnh s bi mt t bi: q Z 24 (rónh) pm 12 - Tớnh bc cc : Z 24 (K/rónh) 2p - Tớnh lch pha gia ... T CB F1 F2 OL K1 K2 STOP K1.1 REV FWD K1.3 K2.1 K2.3 OL K1.2 K2.2 TM TM K4.1 K4 K1 K3.1 K2 K3 K3 * Nguyờn hot ng TM K4 - Khi ng : úng cu dao mch ng lc cp ngun cho mch ch hot ng Khi ng theo ... ú tin hnh K li mt s ln 34 ln Nu ln cui K khụng thnh cụng cú bỏo ng bng ốn hoc cũn cú khong cỏch thi gian khng ch cỏc ln K np giú 8) V s nguyờn lý, phõn tớch nguyờn hot ng mch in ng giỏn...
 • 35
 • 67
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 4 MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGÀNH: ĐIỆN TÀU THỦY

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 4 MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGÀNH: ĐIỆN TÀU THỦY
... tõm lp dt trung vi s liu sau: Z = 24; 2p = 4; m = 3; a = TR LI Tớnh toỏn ỳng cỏc thụng s k thut - Tớnh s bi mt t bi: q Z 24 (rónh) pm 12 - Tớnh bc cc : Z 24 (K/rónh) 2p - Tớnh lch pha gia ... T CB F1 F2 OL K1 K2 STOP K1.1 REV FWD K1.3 K2.1 K2.3 OL K1.2 K2.2 TM TM K4.1 K4 K1 K3.1 K2 K3 K3 * Nguyờn hot ng TM K4 - Khi ng : úng cu dao mch ng lc cp ngun cho mch ch hot ng Khi ng theo ... ú tin hnh K li mt s ln 34 ln Nu ln cui K khụng thnh cụng cú bỏo ng bng ốn hoc cũn cú khong cỏch thi gian khng ch cỏc ln K np giú 8) V s nguyờn lý, phõn tớch nguyờn hot ng mch in ng giỏn...
 • 35
 • 202
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌClần 1 Môn Sinh học TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – lần 1 Môn Sinh học TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN
... hoá học; Ở cà chua, A- hoa đỏ, a hoa trắng Cho PTC hoa đỏ lai với hoa trắng F1 10 0% hoa đỏ Xử lý cônxisin F1 Sau cho F1 giao phấn với thu F2 Câu 29 :có tỉ lệ: 11 hoa đỏ :1 hoa trắng Kiểu gen F1 ... C.2n +1, 2n -1- 1 -1, 2n; D.2n, 2n -1, 2n +1, 2n-2, 2n+2; Câu 35 :Đột biến cấu trúc NST dễ nhận biết vào kì giảm phân? A.Kì đầu lần phân bào I; B.Kì lần phân bào II; C.Kì lần phân bào I; D.Kì đầu lần ... lệ 1% quần thể trạng thái cân Tính trạng màu sắc mắt gồm hai alen quy định mắt trắng Câu 11 :là tính trạng lặn Tỷ lệ % số cá thể thể dị hợp quần thể là: A.54%; B .18 %; C.72%; D. 81% ; Câu 12 :Nguyên...
 • 6
 • 997
 • 23

đề thi thử đại học lần 4 môn sinhđề 136

đề thi thử đại học lần 4 môn sinh mã đề 136
... quan hệ A hãm sinh B hội sinh C cạnh tranh D hợp tác Câu 24: Hình sau mơ tả tháp sinh thái sinh khối hệ sinh thái d ưới nước hệ sinh thái cạn: Trong số tháp sinh thái trên, tháp sinh thái thể ... tháp sinh thái đ ược xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự sau : Hệ sinh thái 1: A B C E ; Hệ sinh thái 2:A B D E ; Hệ sinh thái 3:C A B E ;Hệ sinh thái 4: E D B C ; Hệ sinh thái 5:C A D E Trong hệ sinh ... DBA Câu 47 : Một gen có số liên kết hyđro 40 50, có tỷ lệ A/G = 3/7 Số nucleotit gen n ày là: A A = T = 45 0; G = X = 1050 B A=T =42 0; G=X=980; C A=T =48 0; G=X=1120 D A=T=1050; G=X =45 0 Câu 48 : Trong...
 • 5
 • 452
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC
... trò đột biến gen A (1) (3) B (1) (4) C (1) (2) D (1) (5) II PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Ưu lai A tượng ... 56,25% 10 Nam bình thường Nữ bình thường Nam bệnh máu khó đông 11 12 Người gái số lấy chồng không bị bệnh máu khó đông xác suất để trai họ bị bệnh máu khó đông A 50% B 75% C 25% D 12 ,5% Câu 21: Gen ... rễ ăn sâu tới 16 m D Thân thấp nhỏ mảnh , rễ ăn sâu tới 16 m so với mặt đất Câu 31: Trong chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hoà Trang 4/8 - Mã đề thi 13 2 A Mang thông...
 • 8
 • 450
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: SINH HỌC TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: SINH HỌC TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG
... ♀ XaY Câu 47: Trong trình phát sinh sống, hình thành sinh vật cổ sơ khai kết trình tiến hoá A hoá học sinh học B sinh học C tiền sinh học sinh học D tiền sinh học Câu 48: Ở người, xét gen: gen ... chồng lo sợ sinh bị bệnh Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng sinh đứa đầu lòng bị bệnh? Biết người em chồng anh vợ bị bệnh ra, bên vợ bên chồng không khác bị bệnh A 1/ 9 B 1/ 16 C 4/9 D 1/ 4 Câu 33: ... 54/256 Câu 37: Nhận xét sau đa dạng sinh vật đảo không đúng? A Đảo đại dương hình thành loài đặc hữu B Đảo lục địa có hệ sinh vật đa dạng đảo đại dương C Đảo đại dương có nhiều loài ếch nhái, bò...
 • 5
 • 1,003
 • 24

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO NGÂN HÀNG ĐỀ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO NGÂN HÀNG ĐỀ
... Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế tưởng Hồ Chí Minh dân chủ xây dựng Nhà nước dân, dân, dân tưởng Hồ Chí Minh văn ... nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh Nguồn gốc quan trọng định chất tưởng Hồ Chí Minh a) Những tiền đề tưởng, lý luận a.1 Giá trị truyền thống dân tộc tưởng Hồ Chí Minh, trước hết bắt ... hình thành tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp, định chất tưởng Hồ Chí Minh, sở giới quan phương pháp luận của tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tưởng Người...
 • 35
 • 412
 • 0

Đề thi thử đại học cao đẳng lần 2 môn Sinh học THPT Chuyên Trần Phú ppt

Đề thi thử đại học cao đẳng lần 2 môn Sinh học THPT Chuyên Trần Phú ppt
... trung bình thấp D tuổi sinh lí thấp Tháng 3 /20 12 Trang 3/6 - Mã đề thi 20 9 Câu 25 : Ở phép lai ♂ AaBb x ♀AaBb, đời phát sinh tứ bội có kiểu gen AaaaBBBb Đột biến phát sinh lần A nguyên phân hợp ... hợp tác Tháng 3 /20 12 Trang 5/6 - Mã đề thi 20 9 Câu 43: Phát biểu sau hệ sinh thái đúng? A Sự thất thoát lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái lớn B Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng ... Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng bậc III hình tháp sinh thái Sinh vật tiêu thụ bậc III: 1,45.1 02 kcal Sinh vật tiêu thụ bậc II: 1,8.103 kcal Sinh vật tiêu thụ bậc I: 2, 5.104 kcal/m2/năm Sinh vật...
 • 6
 • 298
 • 0

4ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I Môn: SINH HỌC, khối B và đáp án

4 MÃ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I Môn: SINH HỌC, khối B và đáp án
... TRINH THI < /b> THỬ Đ I < /b> HỌC, CAO < /b> ĐẲNG LẦN I < /b> Môn: < /b> SINH < /b> HỌC, kh i < /b> B Th i < /b> gian làm b i:< /b> 90 phút _ ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI:< /b> 001 Câu B B C Câu 16 17 18 B C D Câu 31 32 33 B C A Câu 46< /b> 47< /b> 48< /b> ... CHÂU TRINH _ ĐỀ THI < /b> THỬ Đ I < /b> HỌC, CAO < /b> ĐẲNG LẦN I < /b> Môn: < /b> SINH < /b> HỌC, kh i < /b> B Th i < /b> gian làm b i:< /b> 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 07 trang) Mã < /b> đề < /b> thi < /b> 369 Họ, tên thí sinh:< /b> Số b o ... A sinh < /b> đứa máu B, ngư i < /b> em cư i < /b> vợ máu B sinh < /b> đứa máu A Kiểu gen, kiểu hình anh em sinh < /b> đ i < /b> n i < /b> A IAIB (máu AB) A IAIA hoặcIAIO (máu A) C IBIB IBIO(máu B) D IOIO (máu O) Câu 36: Ở ngư i,< /b> nhiễm...
 • 30
 • 251
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2. MÔN SINH HỌC SỞ GD-ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4 ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2. MÔN SINH HỌC SỞ GD-ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4 ppsx
... Xác định tỉ lệ sinh đứa khoẻ mạnh gia đình: A 0% B 50% C 25% D 100% 24 Thực vật có hoa xuất vào đại sau đây: A Đại nguyên sinh đại thái cổ cổ sinh B Đại tân sinh C Đại D Đại trung sinh 25 Các nhân ... thể : A Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh B Do thay đổi cấu tạo thể sinh vật C Do thay đổi nhân tố sinh thái hửu sinh D Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh hửu sinh 20 Một thể có kiểu gen ... a: thân thấp Trường hợp sau tạo 100% chuối 3n thân cao? A P AAA (3n) x AAA (3n) aa (2n) B P AAAA (4n) x C P Aaaa (4n) x aa (2n) D P AAAA (4n) x aaaa (4n) II PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chọn làm phần...
 • 19
 • 287
 • 0

Đề thi thử đại học lần I MÔN: SINH HỌC SỞ GD-ĐT THANH HÓA TRƯỜNG PTTH TRIỆU SƠN 4 pdf

Đề thi thử đại học lần I MÔN: SINH HỌC SỞ GD-ĐT THANH HÓA TRƯỜNG PTTH TRIỆU SƠN 4 pdf
... thể lưỡng b i , gi i tính thể đa b i hoá giống hay khác nhau? A Khác lo i gi i dị giao tử , giống thể lo i gi i đồng giao tử B Giống thể lo i gi i dị giao tử, khác thể lo i gi i đồng giao tử C Luôn ... 039: Vì n i mã di truyền mang tính tho i hóa A Một ba mã hóa nhiều axit amin B Một axit amin mã hóa nhiều ba C Một ba mã hóa axit amin D Có nhiều ba không mã hóa axit amin 040 : Sự r i loạn phân ... thể ngư i, nhóm máu O (kiểu genIOIO) chiếm tỉ lệ 0,33, nhóm máu B (kiểu gen IBIO, IBIB) chiếm tỉ lệ 0,23, nhóm máu A (kiểu gen IAIO, IAIA) chiếm tỉ lệ 0,36, nhóm máu AB (kiểu gen IAIB) chiếm 0,08...
 • 27
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: PHÁT TRIỂN NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CẢI CÁCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH: KINH NGHIỆM CHLB ĐỨC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊXÁC ĐỊNH HÀNH VI TIÊU DÙNG GẠO GAP CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠTRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAMXÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NHÚNG TUYẾN TÍNH HOÁ VÀO RA CHO HỆ XE CON LẮC NGƯỢCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030Hóa phân tích (lý thuyết và thực hành) sách đào tạo trung học dượcKhoa học hành vi và giáo dục sức khỏe sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộngBệnh học nội khoa tập 2Chương trình y tế quốc giaProgramming the network with perlNghiên cứu, trồng rau thủy canh công nghệ cao trong điều kiện nhà có mái che sản xuất trong nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía bắc việt namĐiều cốt lõi trong kinh doanhXÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DIỆN bài hát DẠNG MP3 QUA đoạn GHI âm (tt)PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT MÔN TINBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản hoạt động bảo lãnh vay thế chấp bất động sảnVăn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Kho tài liệu môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Loi noi dau TNKỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Kỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)