ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

8 641 4
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 10:56

Trang 1/8 - Mã đề thi 132 SỞ GD- ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN: SINH-HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng tất cả các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là A. sự tương đồng về quá trình phát triển phôi ở một số loài động vật có xương sống. B. tất cả các loài sinh vật hiện nay đều chung một bộ mã di truyền. C. sự giống nhau về một số đặc điểm hình thái giữa các loài phân bố ở các vùng địa lý khác nhau. D. sự giống nhau về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong phân tử ADN có chứa gốc đường ribôzơ và các bazơ nitơ A,T,G,X. B. Bộ ba 3’AUG5’ là tín hiệu mở đầu cho quá trình dịch mã. C. Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit sẽ được tổng hợp là foocmin metionin. D. Một mã di truyền có thể mã hóa cho một hoặc một số axit amin. Câu 3: Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon , phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó. B. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO. C. Toàn bộ lượng cacbon sau khi đi qua chu trình dinh dưỡng được trở lại môi trường không khí. D. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi vào các lớp trầm tích. Câu 4: Đặc trưng phân bố của quần xã không có đặc điểm : A. Phân tầng trong rừng nhiệt đới theo chiều thẳng đứng. B. Phân bố theo chiều ngang. C. Có ý nghĩa tăng cường sự cạnh tranh giữa các loài. D. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống. Câu 5: Một quần thể người , nhóm máu O (kiểu gen I O I O ) chiếm 25%, nhóm máuA (kiểu gen I A I A và I A I O ) chiếm 24%, nhóm máu B ( kiểu gen I B I B và I B I O ) chiếm 39%, nhóm máu AB ( kiểu gen I A I B ) chiếm 12%. Tần số các alen I A , I B , I O trong quần thể lần lượt là: A. 0,5 ;0,2 ; 0,3. B. 0,2 ; 0,5 ; 0,3. C. 0,3; 0,2; 0,5. D. 0,2; 0,3; 0,5. Câu 6: Một quần thể tự phối, ở thế hệ xuất phát có tần số alen A bằng 0,3. Sau 5 thế thệ, tỉ lệ thể dị hợp trong quần thể là 1,25%. Biết rằng gen A qui định thân xám trội hoàn toàn so với gen a thân đen. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể ngay sau khi trải qua 5 thế hệ tự phối là A. 59,875% thân xám : 40,125% thân đen. B. 30,625% thân xám : 69,375% thân đen. C. 40,125% thân xám : 59,875% thân đen. D. 69,375% thân xám : 30,625% thân đen. Câu 7: Trong quá trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò A. tạo ra các kiểu hình thích nghi. B. sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi. Trang 2/8 - Mã đề thi 132 C. tạo ra các kiểu gen thích nghi. D. ngăn cản sự giao phối tự do, thúc đẩy sự phân hóa vốn gen trong quần thể gốc. Câu 8: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen qui định và di truyền trội lặn hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 30%. Phép lai dEDE XX aB Ab x YX ab Ab dE cho số loại kiểu tổ hợp giao tử ở đời con là A. 16. B. 64. C. 8. D. 32. Câu 9: Một loài có bộ nhiễm thể 2n = 40. Một thể đột biến ba nhiễm kép xảy ra ở cặp NST số 1 và cặp NST số 5.Theo lí thuyết thì trong số các giao tử của cơ thể này, giao tử đột biến chiếm tỉ lệ A. 50%. B. 12,5%. C. 75%. D. 25%. Câu 10: Cho biết mỗi tính trạng do một gen qui định và trội hoàn toàn. Ở phép lai Cc ab AB x Cc ab AB , nếu hoán vị gen chỉ xảy ra ở một giới với tần số 20% thì kiểu hình A- B-C- ở đời con sẽ có tỉ lệ A. 70%. B. 35%. C. 52,5%. D. 17,5%. Câu 11: Ở ngô, tính trạng kích thước thân do hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau tương tác kiểu bổ sung quy định. Kiểu gen có mặt đồng thời 2 alen trội D và F thân cao, kiểu gen thiếu một hoặc hai alen trội này đều cho thân thấp. Cho giao phấn 2 thứ ngô thuần chủng thân cao và thân thấp giao phấn với nhau thu được F 1 đều có thân cao, tíêp tục chho F 1 giao phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F 2 là A. 13 thân cao: 3 thân thấp. B. 15 thân cao: 1 thân thấp. C. 3 thân cao: 1 thân thấp. D. 9 thân cao: 7 thân thấp. Câu 12: Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái: (1) cỏ, lúa. (2) cào cào, sâu, chuột. (3) chim , rắn. Sơ đồ thể hiện đúng thứ tự truyền của dòng năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là A. (2)→(3)→(1). B. (1)→(2)→(3). C. (1)→(3)→(2). D. (3)→(2)→(1). Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật ? A. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao. B. Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chỉ có loại chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng. C. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ có thể tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định. D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp. Câu 14: Ở ruồi giấm, gen qui định tính trạng màu sắc thân và gen qui định tính trạng độ dài cánh nằm trên cùng một nhiễm sắc thể thường (mỗi gen qui định một tính trạng). Lai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh cụt với dòng ruồi giấm thân đen, cánh dài được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Lai phân tích ruồi cái F1, trong trường hợp xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh cụt xuất hiện ở Fa tính theo lí thuyết là A. 10%. B. 30%. C. 20%. D. 40%. Câu 15: Nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là Trang 3/8 - Mã đề thi 132 A. giao phối không ngẫu nhiên. B. đột biến. C. các yếu tố ngẫu nhiên. D. di – nhập gen. Câu 16: Trình tự các kỉ từ sớm đến muộn trong đại Trung sinh là A. Tam điệp Jura  Phấn trắng. B. Jura  Tam điệp Phấn trắng C. Jura  Phấn trắng  Tam điệp. D. Tam điệpPhấn trắngJura. Câu 17: Trong di truyền tế bào chất, nếu chọn cây hoa loa kèn mầm vàng làm mẹ lai với cây hoa loa kèn mầm xanh làm bố, thì kiểu hình của con lai F l là A. 100% hoa loa kèn mầm vàng. B. tỉ lệ 3 mầm vàng : 1 mầm xanh. C. tỉ lệ 50% mầm vàng : 50% mầm xanh. D. 100% hoa loa kèn mầm xanh. Câu 18: Cho 3 cặp alen Bb, Dd, Ee phân li độc lập. Mỗi gen qui định một tính trạng. Trong đó tính trạng thứ nhất trội không hoàn toàn. Kiểu gen của bố mẹ như thế nào để F 1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1? A. BbDdEe x BbDdee hoặc BbDdEe x Bbddee. B. BbDdEe x BbDdee hoặc BbDdEe x BbddEe. C. BbDDEe x BbDDee hoặc BbDdEe x BbDdEe. D. BbDdEe x BbDDee hoặc BbDdEe x BbddEe. Câu 19: Trong trường hợp các tính trạng di truyền trội lặn, cả bố và mẹ đều có hoán vị gen với tần số 40% thì ở phép lai dE De x de DE kiểu hình mang hai tính trạng trội có tỉ lệ A. 56%. B. 24,94%. C. 30%. D. 56,25%. Câu 20: Cho phả hệ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nam bình thường Nữ bình thường Nam bệnh máu khó đông Người con gái số 9 lấy chồng không bị bệnh máu khó đông thì xác suất để con trai của họ bị bệnh máu khó đông là A. 50%. B. 75%. C. 25%. D. 12,5%. Câu 21: Gen E và gen F cùng nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường, trong đó gen E có 5 alen, gen F có 4 alen. Số kiểu gen dị hợp về cả hai gen này là A. 90. B. 210. C. 190. D. 150. Câu 22: Một gen ở sinh vật nhân thực có 120 chu kì xoắn và có số nuclêôtit adênin bằng 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có T= 15%, mạch 2 của gen có G= 40% số lượng nuclêôtit của mỗi mạch. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 2 của gen này là: A. A= 480; T= 240; G= 180; X= 300. B. A= 300; T= 180; G= 240 X= 480. C. A= 180; T= 300; G= 480; X= 240. D. A= 240; T= 480; G= 300; X= 180. Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tháp sinh thái ? A. Tháp sinh khối không phải lúc nào cũng có đáy lớn đỉnh nhỏ. B. Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ. C. Tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn. D. Tháp năng lượng bao giờ cũng có đáy lớn đỉnh nhỏ. Trang 4/8 - Mã đề thi 132 Câu 24: Cho các sự kiện xảy ra trong quá trình phiên mã: (1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã). (2) ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’→5’. (3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’→5’. (4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã. Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là A. (1)→(4)→(3)→(2). B. (2)→(1)→(3)→(4). C. (1)→(2)→(3)→(4). D. (2)→(3)→(1)→(4). Câu 25: Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là A. sự thay đổi mối quan hệ chủ yếu giữa mức sinh sản – tử vong. B. sự thay đổi mối quan hệ chủ yếu giữa mức sinh sản – thành phần tuổi. C. sự thay đổi mối quan hệ chủ yếu mật độ - không gian phân bố. D. sự thay đổi mối quan hệ chủ yếu giữa mức sinh sản – tỉ lệ đực cái. Câu 26: Ở ruồi giấm, mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST X, còn NST Y không mang gen tương ứng. Ruồi cái mắt đỏ giao phối với ruồi đực mắt trắng được ruồi F 1 100% mắt đỏ. Cho ruồi F 1 giao phối với nhau, kết quả thu được về kiểu hình ở ruồi F 2 như thế nào? A. 100% ruồi cái mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt trắng. B. 75% ruồi cái mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng. C. 50% ruồi cái mắt đỏ: 50% ruồi cái mắt trắng: 50% ruồi đực mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt trắng. D. 50% ruồi cái mắt đỏ: 50% ruồi đực mắt trắng. Câu 27: Tiến hoá nhỏ là: A. quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể và kết quả hình thành các đặc điểm thích nghi. B. quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể và kết quả hình thành loài mới. C. quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể và hình thành các nhóm phân loại trên loài. D. sự đa hình di truyền của quần thể chủ yếu là do đột biến và chúng được duy trì bằng các yếu tố ngẫu nhiên. Câu 28: Cho phép lai ♂ AAaa (4n) x ♀ AAaa (4n), trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F1sẽ là A. 1 AAAA : 8 AAAa : 18Aaaa : 8 AAaa : 1 aaaa. B. 1 aaaa : 18 Aaaa : 8 AAaa : 1 AAAa : 8 AAAA. C. 1 aaaa : 8 AAAa : 8 Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. D. 1 AAAA : 8 Aaaa : 18 AAAa : 8 AAaa : 1 aaaa. Câu 29: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Đa số đột biến gen là có hại, một số ít có lợi hoặc trung tính. B. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. C. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. D. Đột biến gen khi đã phát sinh sẽ được nhân lên và truyền lại thế hệ sau. Câu 30: Đặc điểm của cỏ lạc đà sống ở sa mạc là: A. Thân mọng nược , lá tiêu biến rễ lan rộng thuận lợi cho hút sương đêm. B. Thấp bé , thân và lá phủ lớp cutin dày , đầy gai nhọn , rễ ăn rất sâu. C. Lá to bản và dày , lớp cutin dày chống thoát nước , rễ ăn sâu tới 16m. D. Thân thấp và lá nhỏ mảnh , rễ ăn sâu tới 16m so với mặt đất. Câu 31: Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là Trang 5/8 - Mã đề thi 132 A. Mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên gen chỉ huy. B. Mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động. C. Nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã. D. Mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin. Câu 32: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? A. Những con cá sống trong Hồ Tây. B. Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên. C. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. D. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương. Câu 33: Thuyết tiến hoá hiện đại đã hoàn chỉnh quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên thể hiện: A. Làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền biến dị. B. Đề cao vai trò của chọn lọc tự nhiên trong quá trình hình thành loài mới. C. Phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền. D. Sự phân hoá khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể. Câu 34: Gen B dài 0,51 micrômet và có Timin = 1,5 Guanin. Gen B đột biến thành gen b , cả 2 gen này nhân đôi liên tiếp 3 lần đã cần môi trường cung cấp 12614 Timin và 8400 Guanin. Dạng đột biến của gen là A. Mất 2 cặp A-T. B. Mất 2 cặp G-X. C. Thêm 2 cặp G-X. D. Thêm 2 cặp A-T. Câu 35: Để tạo giống mới mang đặc điểm của cả hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được người ta dùng công nghệ tế bào nào? A. Nuôi cấy tế bào. B. Gây đột biến. C. Nuôi cấy hạt phấn. D. Dung hợp tế bào trần. Câu 36: Trình tự các bước tiến hành quy trình chuyển gen (1)Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận (2)Tạo ADN tái tổ hợp (3)Tách dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp Phương án đúng là A. 1,2,3. B. 3,1,2. C. 2,3,1. D. 2,1,3. Câu 37: Ở đậu Hà Lan, hạt trơn (gen A) trội hoàn toàn so với tính trạng hạt nhăn (gen a). Cho 5 cây tự thụ và sau khi thu hoạch chọn ngẫu nhiên mỗi cây một hạt đem gieo được các cây F 1 . Xác suất để ở F 1 cả 5 cây đều cho toàn hạt nhăn là A. 0,0098. B. 0,008. C. 0,00098. D. 0,00125. Câu 38: Trong quá trình phát sinh sự sống, enzim có chức năng là A. có khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới. B. thực hiện hoạt động trao đổi chất. C. xúc tác, làm cho các quá trình tổng hợp và phân hủy xảy ra nhanh hơn . D. trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản. Câu 39: Ở một loài hoa, xét cặp gen Dd nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1800 nuclêôtit. Alen D có Ađênin chiếm 402 nuclêôtit, alen d có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Dd giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại Timin của các loại alen nói trên bằng 1704. Kiểu gen của loại hợp tử này là A. DDDd. B. DDdd C. DDd. D. Ddd. Câu 40: Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau : (1) Làm phát sinh biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa. (2) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. Trang 6/8 - Mã đề thi 132 (3) Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể . (4) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó khỏi quần thể dù alen đó là có lợi. (5) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm. Các thông tin về vai trò của đột biến gen là A. (1) và (3) B. (1) và (4). C. (1) và (2). D. (1) và (5). II. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Ưu thế lai là A. hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng đạt yêu cầu. B. hiện tượng con lai có phẩm chất, sức chống chịu đạt yêu cầu. C. hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức sống chịu, khả năng sinh trưởng tốt hơn bố mẹ. D. hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất đạt yêu cầu. Câu 42: Lai giữa P thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, đời F 1 đồng loạt xuất hiện cây hạt vàng, F 2 phân li kiểu hình gồm 1050 cây hạt xanh, 1350 cây hạt vàng. Cách qui ước gen nào sau đây là đúng ? A. D- F-, D-ff, ddff : hạt vàng ; ddF- : hạt xanh. B. D-F- : hạt vàng ; D-ff, ddF- , ddff : hạt xanh. C. D- F-, D-ff, ddF- : hạt vàng ; ddff : hạt xanh. D. D- F-, ddF-, ddff : hạt vàng ; D-ff : hạt xanh. Câu 43: Để giảm bớt “gánh nặng di truyền” của loài người, không nên A. sử dụng liệu pháp gen. B. kết hôn gần. C. tư vấn di truyền. D. tạo môi trường sạch. Câu 44: Giải thích nào sau đây không hợp lí về sự thất thoát năng lượng rất lớn qua mỗi bậc dinh dưỡng? A. Phần lớn năng lượng được tích lũy vào sinh khối. B. Phần lớn năng lượng được tiêu hao qua hô hấp. C. Một phần năng lượng mất qua chất thải: phân, nước tiểu,… D. Một phần năng lượng mất qua các phần rơi rụng: lá rụng, lột xác,… Câu 45: Ở gà, gen A : lông vằn, a : lông đen liên kết trên NST giới tính X ; Gen B : chân cao, b : chân thấp nằm trên NST thường. F 1 xuất hiện tỉ lệ 1 gà trống lông vằn, chân cao :1 gà trống lông vằn, chân thấp :1 gà mái lông đen, chân cao :1 gà mái lông đen, chân thấp. Phép lai nào cho nhiều biến dị kiểu gen nhất ? A. X A X a Bbx X A YBb và X A X a Bb x X a YBb. B. X A X a Bbx X a Ybb và X A X a Bb x X A Ybb. C. X A X a Bbx X A YBB và X A X a Bb x X a YBb. D. X A X a BB x X A YBb và X A X a Bb x X a Ybb. Câu 46: Mạch gốc ở vùng mã hóa của gen có 150A, 350G, 300X. Gen này phiên mã 1 lần đã cần môi trường cung cấp 300A. Số liên kết hyđrô của đoạn gen này là A. 4400. B. 1100. C. 1950. D. 2850. Câu 47: Bằng chứng quan trọng có sức thuyết phục nhất cho thấy trong nhóm vượn người ngày nay, tinh tinh có quan hệ gần gũi nhất với người là A. thời gian mang thai 270-275 ngày, đẻ con và nuôi con bằng sữa. B. khả năng sử dụng các công cụ sẵn có trong tự nhiên. C. sự giống nhau về ADN của tinh tinh và ADN của người. D. khả năng biểu lộ tình cảm vui, buồn hay giận dữ. Trang 7/8 - Mã đề thi 132 Câu 48: Đối với quá trình tiến hoá nhỏ, nhân tố đột biến (quá trình đột biến) có vai trò cung cấp A. các biến dị tổ hợp, làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể. B. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên. C. các alen mới, làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp. D. các alen mới, làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định. Câu 49: Đặc điểm nào sau đây không phản ánh khái niệm kích thước quần thể? A. Sản lượng cá thể trong quần thể. B. Số lượng cá thể trong quần thể. C. Tổng năng lượng của các cá thể trong quần thể. D. Số lượng cá thể tính trên đơn vị diện tích hay thể tích. Câu 50: Một đoạn NST có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEGxHKM ( x là tâm động) đã bị đột biến. NST đột biến có trình tự ABCDCDEGxHKM. Dạng đột biến này: A. thường gây chết cho cơ thể mang NST đột biến. B. thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của lòai. C. thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng. D. thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể. B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước: (1) xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến (2) tạo dòng thuần chủng (3) tạo nguồn biến dị tổ hợp (4) chọn lọc cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn Phương án đúng A. 1,4,3. B. 1,2,3. C. 1,2,3,4. D. 1,4,2. Câu 52: Một phân tử ADN của tế bào vi khuẩn có 3000 chu kì xoắn. Phân tử ADN này nhân đôi 3 lần liên tiếp. Cho rằng mỗi đoạn Okazaki có độ dài 100 nuclêôtit. Số đoạn mồi được tổng hợp là A. 4186. B. 4214. C. 2114. D. 2086. Câu 53: Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β-Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là: A. Bằng chứng sinh học phân tử. B. Bằng chứng phôi sinh học. C. Bằng chứng địa lý-sinh học. D. Bằng chứng giải phẫu so sánh. Câu 54: Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, nhóm sinh vật có sinh khối lớn nhất là A. sinh vật sản xuất. B. sinh vật tiêu thụ cấp 1. C. sinh vật tiêu thụ cấp 2. D. sinh vật phân hủy. Câu 55: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24, số loại đột biến thể một kép tối đa được hình thành là A. 48. B. 12. C. 66. D. 24. Câu 56: F 1 là những cá thể dị hợp 2 cặp gen Aa, Bb có kiểu hình thân cao, quả đỏ ( tính trạng lặn tương phản là thân thấp, quả vàng). Tự thụ phấn F 1, thu được 17400 cây ở F 2 trong đó có 4176 cây cao, quả vàng. Kiểu gen của F 1 và tần số hoán vị gen nếu có sẽ bằng bao nhiêu? A. AaBb x AaBb; không xảy ra hoán vị gen. B. aB Ab x aB Ab , tần số hoán vị gen 20%. Trang 8/8 - Mã đề thi 132 C. aB Ab x aB Ab , tần số hoán vị gen 40%. D. ab AB x ab AB , tần số hoán vị gen 20%. Câu 57: Cho các dấu hiệu về chiều hướng tiến hóa của từng nhóm loài như sau: (1) Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao. (2) Khu phân bố ngày càng thu hẹp và trở nên gián đoạn. (3) Khu phân bố mở rộng và liên tục. (4) Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp. (5) Nội bộ ngày càng ít phân hóa, một số nhóm trong đó hiếm dần và cuối cùng là diệt vong. Các dấu hiệu phản ánh chiều hướng thoái bộ sinh học của từng nhóm là: A. (1), (2) và (4). B. (2), (4) và (5). C. (1), (3) và (5). D. (1), (3) và (4). Câu 58: Nội dung nào dưới đây trong thuyết tiến hoá của M. Kimura là không đúng: A. Sự tiến hoá diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không liên quan với tác dụng của CLTN. B. Đại đa số các đột biến ở cấp phân tử là trung tính, nghĩa là không có lợi cũng không có hại. C. Sự đa hình cân bằng trong quần thể chứng minh cho quá trình củng cố những đột biến ngẫu nhiên trung tính. D. Thuyết này không bổ sung mà phủ nhận thuyết tiến hoá bằng con đường CLTN, đào thải các biến dị có hại. Câu 59: Mối quan hệ nào sau đây đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia? A. Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng. B. Một số loài tảo nở hoa và các loài tôm, cá sống trong môi trường. C. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng. D. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn. Câu 60: Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F 1 đồng loạt thân xám cánh dài.Tiếp tục cho giao phối F 1 , kết quả F 2 thu được 1090 con thân xám, cánh dài: 364 con thân xám, cánh ngắn: 363 con thân đen, cánh dài: 121 con thân đen, cánh ngắn.Trong đó các con thân đen đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen qui định 1 tính trạng. Cả 2 tính trạng chịu sự chi phối của qui luật di truyền nào? A. 2 cặp gen qui định 2 tính trạng. Trong đó 1 cặp trên NST thường, 1 cặp liên kết giới tính X. B. 2 cặp gen qui định 2 tính trạng, cả 2 cặp gen đều liên kết giới tính và liên kết gen hoàn toàn. C. 2 cặp gen qui định 2 tính trạng thường, cả hai cặp gen đều phân li độc lập. D. 2 cặp gen qui định 2 tính trạng , cả hai cặp gen đều liên kết giới tính và liên kết gen không hoàn toàn. ---------------------------------------------------- HẾT ----------
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC , ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC , ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn