Tong on tap mon HOA thi tot nghiep(200cau trac nghiem co dap an)

Tong on tap mon HOA thi tot nghiep(200cau trac nghiem co dap an)

Tong on tap mon HOA thi tot nghiep(200cau trac nghiem co dap an)
... Ag  D Fe  Câu 7: Cho CH3COOCH3 phaản ứấng vợấi dung diợch NaOH (đun nóng), sinh saản phâảm  A CH3COONa CH3COOH  B CH3COONa CH3OH  C CH3OH CH3COOH  D CH3COOH CH3ONa  Câu 8: Hoà tan hoàn ... este?  A HCOOH  B CH3CHO  C CH3OH  D CH3COOC2H5  Câu 41: Châất béo trieste cuảa axit béo vợấi  A etylen glicol  B glixerol  C etanol  D phenol  Câu 42: Cho dãy châất: glucozợ, xenlulozợ, ...  D +2  Câu 13: Châất có chứấa nguyển tứả cacbon mộợt phân tứả  A glixerol  B glucozợ  C etanol  D saccarozợ  Câu 14: Cho 0,1 mol H2NCH2COOH phaản ứấng vứằa đuả vợấi V ml dung diợch NaOH...
 • 172
 • 219
 • 0

SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT CHUYÊN ĐỀ LỚP 12 ÔN TẬP KIỂM TRA 124 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN

SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT CHUYÊN ĐỀ LỚP 12 ÔN TẬP KIỂM TRA 124 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN
... 0,01 mol hợp chất sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát 0, 112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử nhất) Công thức hợp chất sắt A FeS B FeS2 C FeO D FeCO3 Câu 108: Cho m gam hỗn hợp bột ... Tến hành thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột sắt (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm 2: Cho m gam bột sắt (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M Sau thí nghiệm xảy hoàn ... Câu 62: Để m gam phôi bào sắt không khí, sau thời gian thu 12 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Hòa tan A hoàn toàn vào dung dịch HNO3 thấy giải phóng 2,24 lít khí không màu, hóa nâu không...
 • 4
 • 520
 • 24

Đề cương ôn tập môn hóa thi tốt nghiệp

Đề cương ôn tập môn hóa thi tốt nghiệp
... kim loại: 1./ Ăn mòn hóa học: trình oxi hóa - khử, electron kim loại chuyển trực tiếp đến chất môi trường 2./ Ăn mòn điện hóa học: a./ Khái niệm: ăn mòn điện hóa trình oxi hóa – khử, kim loại ... 2H2SO4 + O2  E BÀI TẬP ÁP DỤNG LÝ THUYẾT 1./ Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại ? A Vàng B bạc C đồng D nhôm 2./ Kim loại sau dẻo tất kim loại ? Giáo án ôn tập hóa 12 Người soạn: ... oxi hóa B bị khử C nhận proton D cho proton 22./ Cho phản ứng: aFe + bHNO3 -> cFe(NO3)3 + dNO + eH2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản Tổng (a + b) bằng: A B C D Giáo án ôn tập hóa...
 • 17
 • 226
 • 0

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Lịch sử học thuyết kinh tế đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Lịch sử học thuyết kinh tế có đáp án
... khoa K'l C'l- l'he gitri quan: dLry vAt tu ph6t chua ti€n toi phep dur vdt bi€n chung cho rirrg kinh nghi€m la co su'cua hiQu thuc cLra nh{n thirc 'l ur nhidn di co btroc ti6n so vcri CN treng ... doan th6 Ti6t ki€m cd nhdn nhin ro qLri dinh: than trgng, nhin xa tiuh toAn thatn vong, tu lip, kinh doanh, ki€u hdnh, hi ti6n Ti6t ki6m cira DN, t6 chfrc nhd nu6c, dodr] th6 nhring nhan to lien ... tlri rrrrorrg XH D6 tlrn tri carrir tranh co lricLr qrra crn lo1 lrolg qLr-vdn tLr chLi tLl clo kinh doarrlr Czic chilc ni.rg cria canh tranlr nen KT thi trrro-ng Xtl: Su dLrng cAc ngLrdn tdi...
 • 13
 • 278
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 9 học kì I (có đáp án kèm theo)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 9 học kì I (có đáp án kèm theo)
... Chứng minh rằng: 1 = + 2 ΑΒ AΕ ΑF -Hết PHÒNG GD – ĐT Qu¶ng Tr¹ch Trường THCS Qu¶ng TiÕn B i B i B i KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2013 – 2014 MÔN: TOÁN - LỚP: Th i gian : 90 phút (không ... NB MD a)Chứng minh COD = 90 0 ⇒ B i 19 Ta có: OC tia phân giác AOM ( CA,CM tiếp tuyến) OD tia phân giác MOB ( DM, DB tiếp tuyến) Mà AOM MOB hai góc kề bù nên COD = 90 0 b)Chứng minh CD = AC+ BD: ... G i A B giao i m đồ thị v i trục tọa độ.Tính diện tích tam giác OAB ( v i O gốc tọa độ đơn vị trục tọa độ centimet ) c) Tính góc tạo bơ i đường thẳng y = -2x + 3.v i trục Ox B i 10: Cho hai...
 • 9
 • 3,345
 • 101

Đề cương ôn tập môn kinh tế quốc tế (12 câu) đáp án

Đề cương ôn tập môn kinh tế quốc tế (12 câu) có đáp án
... 10 Cán cân toán quốc tế: khái niệm, ý nghĩa, phận cấu thành Mối quan hệ cán cân thường xuyên thu nhập quốc dân Hạch toán số giao dịch điển hình cán cân toán 11 Liên kết kinh tế quốc tế: khái ... toán số giao dịch điển hình cán cân toán • Khái niệm: Cán cân toán quốc tế ghi chép lại tất giao dịch quốc tế mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ; mua bán trao đổi tài sản… Các giao dịch xảy quốc ... mang tính chất quốc tế với tham gia chủ thể kinh tế quốc tế dựa hiệp định thỏa thuận ký kết để hình thành nên tổ chức kinh tế với cấp độ định Các bên tham gia liên kết kinh tế quốc tế QG tổ chức...
 • 33
 • 982
 • 9

đề cương ôn tập môn Kế toán hành chính sự ngiệp đáp án chi tiết

đề cương ôn tập môn Kế toán hành chính sự ngiệp có đáp án chi tiết
... dự án, đề tài • Bên Có: + Số chi sai bị xuất toán phải thu hồi + Số chi chương trình, dự án, đề tài toán với nguồn kinh phí dự án • Số dư bên Nợ: Số chi chương trình, dự án, đề tài chưa hoàn thành ... trích Thanh toán khoản tạm ứng tính vào chi hoạt động đơn vị Nợ 661- Chi 312- Tạm Ứng Rút dự toán chi hoạt động để chi trực tiếp: Nợ 661- Chi 461- Dự Toán chi HĐ *Đống thời ghị 008 ... duyệt phải thu hồi + Kết chuyển số chi hoạt động với nguồn kinh phí báo cáo toán duyệt • Số dư bên Nợ: Các khoản chi hđ chưa toán toán chưa duyệt  Phương pháp hạch toán kế toán số hoạt độnh kinh...
 • 21
 • 2,480
 • 8

đề cương ôn tập môn thanh toán quốc tế trọn bộ đáp án chi tiêt

đề cương ôn tập môn thanh toán quốc tế trọn bộ có đáp án chi tiêt
... bao gồm l tiền toán không , , phải thống tỷ giá toán ; + Phơng thức chuyển tiền để toán kỳ toán l ? + Các hình thức chế t i áp dụng toán chậm không toán ? + Trong toán , chênh lệch , giải ... quốc tế cha chức : + Tính toán thơng mại quốc tế , + Dự trữ quôc tế , + Thanh toán quốc tế + SDR l tiền tín dụng quốc tế IMF 1.3- Tiền quốc gia ( National Money) đợc sử dụng l m tiện tệ quốc ... tham gia toán quốc tế : Tiền mặt v tiền tín dụng Thanh toán quốc tế chủ yếu tiền tín dụng - Tỷ giá hối đoái tiền tệ quốc gia tham gia toán quốc tế đợc thả nối tự ; T i liệu quan trọng, đề nghị...
 • 80
 • 1,543
 • 1

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin đáp án

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin có đáp án
... phần kinh tế, " kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng củng cố, phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày cảng trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế ... kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân * Kinh tế tập thể: Là thành phần kinh tế bao gồm sở kinh tế người lao động tự nguyện góp vốn, kinh doanh, tự quản lý Kinh tế tập thể ... hướng điều tiết vĩ mô nên kinh tế - Kinh tế Nhà nước nắm giữ vị trí, lĩnh vực then chốt kinh tế, vì chi phối hoạt động thành phần kinh tế khác toàn kinh tế - Kinh tế Nhà nước nhiệm vụ quan trọng...
 • 33
 • 2,239
 • 28

Đề cương ôn tập môn Các mạng thông tin vô tuyến đáp án

Đề cương ôn tập môn Các mạng thông tin vô tuyến có đáp án
... kiểu điều chế khác + Các trạm thuê bao sử dụng(SS) chế dộ phát song công bán song công dạng tùy chọn + Trong chế dộ bán song công, điều khiển băng thông ko cấp phát băng thông đường lên cho SS ... Vì đơn bị tài nguyên (băng thông sóng mang tgian ký hiệu) không đổi nên lớp cao bị ảnh hưởng trình định cỡ băng thông + Bảng 5.2 (Các thông số S-OFDMA) cho thấy thông số cụ thể cho trường hợp ... động cung cấp cho BS thông tin phản hồi chất lượng kênh đường xuống - BS ước tính chất lượng kênh đường lên thông qua chất lượng tín hiệu thu đc - Bộ lập biểu sử dụng thông tin chất lượng kênh...
 • 27
 • 276
 • 0

Câu hỏi ôn tập bài tập tình huống đề cương ôn tập môn pháp luật đại cương đầy đủ đáp án

Câu hỏi ôn tập bài tập tình huống đề cương ôn tập môn pháp luật đại cương đầy đủ có đáp án
... tụng dân tòa án thẩm quyền xét lại vụ án án định hiệu lực pháp luật bị kháng nghị phát vi phạm pháp luật trình giải vụ án Các án định tòa án hiệu lực bị kháng nghị sau: + Việc ... chỉnh pháp luật quy phạm tập quán CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT BÀI 1: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT I CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU (Người học phải trả lời câu hỏi ... pháp luật tập hợp tính hệ thống văn quy phạm pháp luật Hệ thống pháp luật (về bản) hệ thống ngành luật văn quy phạm pháp luật quốc gia Quy phạm pháp luật thể bên điều luật, chế định pháp luật...
 • 107
 • 2,039
 • 1

câu hỏi ôn tập môn lịch sử hành chính việt nam đáp án

câu hỏi ôn tập môn lịch sử hành chính việt nam có đáp án
... dự hành - D-ới lạc công xã nông thôn, tên kẻ, chiềng, chạ Đứng đầu bố (có nghĩa già làng) Bên cạnh Bồ chính, nhóm ng-ời hình thành tổ chức chức nh- hội đồng công xã tham gia điều hành ... quốc đến buôn bán gọi Quảng Nam Quốc (Quảng Nam phố cổ Hội An) Xứ Đàng đ-ợc chia thành đơn vị hành dinh : Chính dinh nơi đóng sổ lị chúa,Quảng Binh Dinh,Bố Chính Dinh,Quảng Nam Dinh Chính dinh ... tuần phủ(chánh phẩm,chánh phẩm) +Giúp việc :án sát,bố chánh,lãnh binh tả thừa kỳ đ-ợc đổi thành án sát s- Hữu thừa ty đ-ợc đổi thành Bố quan bố đứng đầu.Trong ty chức Thông pán,kinh lịch, th-...
 • 112
 • 319
 • 0

On thi TN dac biÑt la on thi dai hoc trac nghiem co dap an phan vat ly hat nhan nguyen tu

On thi TN dac biÑt la on thi dai hoc trac nghiem co dap an phan vat ly hat nhan nguyen tu
... Hạt nhân 2 7Co6 0 có cấu tạo gồm: A 33 prôton 27 nơtron; B 27 prôton 60 nơtron C 27 prôton 3360 nơtron; D 33 prôton 27 nơtron 11 Hạt nhân 2 7Co có khối lượng 55,940u Biết khối lượng prôton 1,0073u ... t C Ht nhõn mang in dng D Ht nhõn trung ho v in 46.Tỡm phỏt biu NG v phúng x A Khi tng nhit , hin tng phúng x xy nhanh hn B Khi tng ỏp sut khụng khớ xung quanh mt cht phúng x, hin tng phúng x ... U235 khỏc gõy s2 ntron, ri s3, s4 ntron S phõn hch tng rt nhanh mt thi gian rt ngn dự s cú giỏ tr bt kỡ no, to nờn phn ng dõy chuyn B Khi s = 1, s phn ng dõy chuyn khụng tng nờn khụng dựng c...
 • 30
 • 645
 • 3

một số chủ đề ôn tập môn toán thi tốt nghiệp và thi đại học

một số chủ đề ôn tập môn toán thi tốt nghiệp và thi đại học
... Mỹ Phước chúc em học sinh khối 12 năm học 2011-2012 vượt qua khó khăn thử thách q trình ơn tập thi đậu tốt nghiệp THPT với kết thật cao ! ‘’Good luck to you ! ‘’ 24 CHỦ ĐỀ2: MŨ VÀ LƠGARIT Trường ... cực đại hàm số là: y + III/ ĐỀ THI TN.THPT CÁC NĂM TRƯỚC: 2x +1 x −2 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho 2) Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết hệ số góc tiếp tuyến – Bài 2: Đề Năm ... hàm số: y = (x - 2)2 - 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số 2) Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm phương trình: x - 4x = m Giải  Hàm số: y = (x - 2)2 - = x - 4x + - = x - 4x +  Tập...
 • 107
 • 204
 • 2

Xem thêm