Dap an tong hop vo co

Dap an tong hop vo co

Dap an tong hop vo co
... tinh thể Y đèn khí không màu, thấy lửa có màu vàng Hai muối X, Y là: A KMnO4, NaNO3 B Cu(NO3)2, NaNO3 C CaCO3, NaNO3 D NaNO3, KNO3 Câu 16 (A-07) 51: Có dd muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3 ... Y Cho từ từ dd NH3 đến dư vào dd Y, ban đầu xuất kết tủa xanh, sau kết tủa tan, thu dd màu xanh thẫm Chất X A FeO B Cu C CuO D Fe Câu 18 (CĐ-09) 45: Hoà tan hoàn toàn lượng bột Zn vào dung dịch ... sau: X Y Z CaO  CaCl2  Ca(NO3)2  CaCO3 Công thức X, Y, Z là: A HCl, HNO3, Na 2CO3 B Cl2, HNO3, CO2 C HCl, AgNO3, (NH4) 2CO3 D Cl2, AgNO3, MgCO3 Câu 23 (CĐ-10) 6: Cho dd loãng: (1) FeCl3,...
 • 6
 • 23
 • 0

Dap an TỔNG hợp hữu

Dap an TỔNG hợp hữu cơ
... D Anilin t/d với axit nitrơ đun nóng, thu muối điazoni Câu 97 (B-09) 22: Cho hợp chất hữu cơ: (1) ankan;(2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5) anken;(6) ... X + H2 xt,t   ancol Y2 o o Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2 Tên gọi X A an ehit acrylic B an ehit propionic C an ehit metacrylic D an ehit axetic Câu 80 (A-12) 31: Hợp chất X có công ... CH3CHO Câu 49 (CĐ-12) 21: Cho dãy chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic Chất có nhiệt độ sôi cao dãy A axit etanoic B etanol C etanal D etan Câu 50 (CĐ-09) 23: Cho chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH...
 • 8
 • 41
 • 0

Tổng hợp 12 (đáp án)

Tổng hợp Vô cơ 12 (đáp án)
... C 80% D 90% Câu 37: Cho 3,04g hỗn hợp NaOH KOH tác dụng với axit HCl thu 4,15g hỗn hợp muối clorua Khối lượng hiđroxit hỗn hợp A 1,17g 2,98g B 1,12g 1,6g C 1,12g 1,92g D 0,8g 2,24g Câu 38: Sục ... thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Câu 53: Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y có mức oxi hóa Công thức XY A AlN ... loại B oxi hoá kim loại C phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường D biến đơn chất kim loại thành hợp chất Câu 46: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trường hợp sau ? A Ngâm dung dịch HCl B Ngâm dung...
 • 23
 • 385
 • 4

3 đề thi tổng hợp môn hóa đáp án

3 đề thi tổng hợp vô cơ môn hóa có đáp án
... A K2HPO4 K3PO4 B K3PO4 KOH C KH2PO4 H3PO4 D K2HPO4 KH2PO4 Câu 30 Hỗn hợp X gồm H2 N2 MTB = 7,2, sau tiến hành phản ứng tổng hợp NH 3, hỗn hợp Y MTB = Hiệu suất phản ứng tổng hợp là? A ... 23, 4 35 ,9 B 15,6 27,7 C 23, 4 56 ,3 D 15,6 55,4 Câu 34 Cho 7,872 gam hỗn hợp X gồm K Na vào 200ml dung dịch Al(NO 3) 3 0,4M thu 4,992 gam kết tủa Phần trăm số mol K hỗn hợp X : A 46 ,37 25% B 48, 437 5% ... chất rắn E Giá trị m là: A 9,60.B 10,62 C 17,76 D 13, 92 ĐỀ ÔN TỔNG HỢP VÔ CƠ SỐ Câu Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M AgNO3 0,3M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m2 gam chất rắn...
 • 9
 • 380
 • 0

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Tổng hợp hóa hữu ppt

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Tổng hợp hóa hữu cơ ppt
... Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Hocmai.vn Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc ĐÁP ÁN TỔNG HỢP HOÁ HỌC HỮU CƠ TỔNG HỢP HOÁ HỌC HỮU CƠ ... thành a mol chất T (biết Y, Z, T hợp chất hữu cơ) Phân tử khối T A 44 B 58 C 82 D 118 Câu 36: Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na có phản ứng tráng bạc Biết phần trăm khối lượng ... CH3-C6H3(OH)2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc C HO-CH2-C6H4-OH D HO-C6H4-COOH Câu 35: Chất hữu X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch...
 • 8
 • 615
 • 10

Bai 28 dap an tong hop hoa huu co phan 2

Bai 28 dap an tong hop hoa huu co phan 2
... 1,7 92 1, 62 Ta có n CO2 = = 0,08 (mol) ; n H2O = = 0,09 (mol) 22 ,4 18  n H O > n CO  H n h p có m t hiđrocacbon ankan: C x H 2x  2 O  x CO + (x + 1) H O (1) C x H 2x   2 1 x x+1 z  O2 ... (x  2) O O  n CO  x CO Cn H 2n   (2) (1) ; C x H 2x  0,05n 0, 025  0, 025 x 0,05  2, 8 Theo (1, 2) : n CO2 = 0,05n + 0, 025 x = = 0, 125 (mol)  2n + x = 22 , Ch có c p nghi m nh t phù h p ... 1, 12 = 0,05 (mol)  n Cx Hy = 0,075 – 0,05 = 0, 025 (mol) 22 ,4  n C H : n Br = 0, 025 : 0, 025 = : x y nCnH2n 2 = Do hiđrocacbon không no có liên ki t  : C x H 2x (x  2) O O  n CO  x CO...
 • 3
 • 27
 • 0

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐIỆN

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐIỆN CƠ
... giao đồ án môn học tổng hợp hệ điện với yêu cầu Thiết kế hệ thống truyền động với yêu cầu máy sản xuất Với nỗ lực thân giúp đỡ tận tình thầy giáo hớng dẫn Nguyễn Ngọc Kiên thầy giáo môn, đến đồ ... A0 Sơ đồ nguyên lý hệ thống Giản đồ dòng, điện áp mạch động lực mạch điều khiển Đặc tính tĩnh hệ thống Do kiến thức chuyên môn hạn chế, tài liệu tham khảo có hạn, nên đồ án em không tránh khỏi ... Uđ0.Cos Nh thấy thành phần chiều điện áp đầu hai sơ đồ chỉnh lu cân nên chúng không gây thành phần dòng điện khép vòng qua van hai sơ đồ chỉnh lu Tuy hai sơ đồ chỉnh lu làm việc (tuy góc điều...
 • 47
 • 752
 • 8

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU 2009

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ 2009
... Hỗn hợp X gồm Fe kim loại R (hóa trị II, R không tan nớc) Tỷ lệ mol Fe R hỗn hợp X : Cho a gam hỗn hợp X tan hoàn toàn dung dịch HCl thu đợc 2,24 lít H2 (đktc) Hãy cho biết cho a gam hỗn hợp X vào ... 27 gam D 3,4 gam Câu 24: Nung 99,9 gam hỗn hợp gồm Na 2CO3 NaHCO3 khối lợng hỗn hợp không đổi đợc 68,9 gam chất rắn Hãy cho biết cho 900 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl d thu đợc tối đa lít CO2 ... rợu Trong Y, số mol rợu bậc I = số mol rợu bậc II Oxi hỗn hợp Y CuO thu đợc hợp chất chứa nhóm cacbonyI (hỗn hợp Z) Vậy cho toàn hỗn hợp Z tác dụng với Ag 2O NH3 thu đợc gam Ag (hs phản ứng đạt...
 • 5
 • 331
 • 3

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 6

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 6
... C Pirit D Xiđerit Bài 36 : M có đồng vị sau: số nơtron : số nơtron = 13 : 15 là: A B thành phần hoá học? ; ; ; Đồng vị phù hợp với tỉ lệ C D Bài 37 : Nguyên tử có tổng số proton, electron nơtron ... loại Bài 26 : Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm vào nước dung dịch Sục khí dư vào dung dịch A Kết thúc thí nghiệm, coâ cạn dung dịch thu 58,5g muối khan Khối lượng coù hỗn hợp X : A ... điện li số điện li thay đổi B độ điện li không đổi số điện li thay đổi C độ điện li số điện li không thay đổi D độ điện li thay đổi số điện li không thay đổi Bài 50 : Hoà tan 7,2 gam hỗn hợp gồm...
 • 7
 • 209
 • 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... thu 5, 913 6 lít , atm Hai kim loại A B C D Bài 19 : Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm 68,64% CO thể tích qua 10 0 gam dung dịch A gam B 10 gam C 12 gam D gam thấy tách m gam kết tủa Trị số m Bài ... (Z=8), Y(Z =16 ), T(Z =19 ), H(Z=20) tạo tối đa hợp chất ion hợp chất cộng hoá trị gồm nguyên tố? (chỉ xét hợp chất học chương trình phổ thông) A Ba hợp chất ion ba hợp chất cộng hoá trị B Hai hợp chất ... Bài 36 : Nguyên tử nguyên tố X có 19 electron Ở trạng thái X có số obitan chứa electron bao nhiêu? A B C 11 D 10 Bài 37 : Nguyên tử nguyên tố X có Z =17 X có số lớp electron A B C D Bài 38 : Phát...
 • 8
 • 350
 • 5

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 2
... Bài 20 : Hoà tan 8 ,2 gam hỗn hợp bột [/ct]CaCO_3,MgCO_3[/ct] nước cần 2, 016 lít khí (đktc) Số gam muối ban đầu A 6,1 gam 2, 1 gam B 1,48 gam 6, 72 gam C 4,0 gam 4 ,2 gam D 2, 0 gam 6 ,2 gam Bài 21 ... Pauli? A B C D Bài 38 : Dãy nguyên tố có số hiệu nguyên tử có tính chất hoá học tương tự kim loại natri? A 12, 14, 22 , 42 B 3, 19, 37, 55 C 4, 20 , 38, 56 D 5, 21 , 39, 57 Bài 39 : Anion có cấu hình ... nặng 50 gam vào 400 ml dung dịch 0,5M Sau thời gian, lấy nhôm ra, cân 51,38 gam Khối lượng Cu tạo thành A 0,64 gam B 1,38 gam C 1, 92 gam D 2, 56 gam Bài 22 : Trộn 0,54 gam bột với hỗn hợp bột tiến...
 • 6
 • 256
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 3

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 3
... (đktc) hỗn hợp B gồm có khối lượng 12,2 gam Khối lượng muối nitrat sinh A 43, 0 gam B 34 ,0 gam C 3, 4 gam D 4 ,3 gam Bài 23 : Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm [/ct]Fe, FeO, Fe_2O _3 [/ct] cần ... hỗn hợp qua dung dịch nước vôi B cho hỗn hợp qua nung nóng C cho hỗn hợp qua dung dịch đặc D nén làm lạnh hỗn hợp hoá lỏng Bài 33 : Nhiệt phân hoàn toàn không khí thu sản phẩm gồm A B C D Bài 34 ... tăng 6,16 gam Số mol ankan có hỗn hợp A 0, 03 mol B 0,06 mol C 0,045 mol D 0,09 mol Bài 18 : Cho 0 ,3 mol hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít (đktc), lượng muối khan thu A 20,8 gam B 23, 0 gam C 31 ,2 gam D...
 • 7
 • 291
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 4

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 4
... tử oxi có số khối 16 D Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có số proton số nơtron Bài 39 : Biết số Avôgađro Số nguyên tử H có 1,8gam là: A nguyên tử B nguyên tử C nguyên tử D nguyên tử Bài 40 : Câu ... lượng nhỏ khí metan theo cách đây? A Nung natri axetat khan với hỗn hợp vôi xút (NaOH + CaO) B Phân huỷ yếm khí hợp chất hữu C Tổng hợp từ C D Crackinh butan Bài 15 : Có đồng phân cấu tạo, mạch hở ... Chu kì 3, nhóm IIB Bài 47 : Cho mẩu đá vôi nặng 10 gam vào 200 ml dung dịch HCl 2M Tốc độ phản ứng ban đầu giảm A nghiền nhỏ đá vôi trước cho vào B Thêm 100 ml dung dịch HCl 4M C tăng nhiệt độ phản...
 • 8
 • 422
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 5

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 5
... Bài 39 : Trong nguyên tử A điện tích hạt nhân số nơtron B số electron số nơtron C tổng số electron số nơtron số khối D số hiệu nguyên tử trùng với số đơn vị điện tích hạt nhân Bài 40 : Cation ... Để trung hoà 50 0 ml dung dịch X chứa hỗn hợp 0,1M 0,3M cần ml dung dịch hỗn hợp gồm [/ct]NaOH[/ct] 0,3M 0,2M? A 250 ml B 50 0ml C 125ml D 750 ml Bài 31 : Đổ dung dịch có chứa 11,76 gam vào dung dịch ... pirit Bài 24 : Ngâm vào 100ml dung dịch 0,1M đến tác dụng hết, khối lượng thành sau phản ứng so với ban đầu A giảm 0, 755 gam B tăng 1,08 gam C tăng 0, 755 gam D tăng 7 ,55 gam Bài 25 : Ngâm kẽm dung...
 • 8
 • 239
 • 1

Xem thêm