GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH
... Trong trình hướng dẫn thuyết minh người hướng dẫn du lịch có sứ mệnh nhà ngoại giao văn hoá khách kính trọng hay xem thường lịch sử văn minh, văn hoá nước vào lúc Vì vậy, hướng dẫn viên phải ... nhà nước Để giải vấn đề không khác hướng dẫn viên du lịch Người hướng dẫn thông qua hoạt động nghiệp vụ giới thiệu cho khách du lịch tiêu dùng sản phẩm du lịch: khách sạn, hàng ăn, hàng tiêu ... kinh tế nước nhà 2.5.2 Đối với doanh nghiệp du lịch Một hướng dẫn viên du lịch giỏi tài sản quan trọng doanh nghiệp du lịch Nếu đem so sánh hướng dẫn viên với nhà chắn phận khác doanh nghiệp...
 • 14
 • 313
 • 0

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG INTERNET_PHẦN 1 pps

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG INTERNET_PHẦN 1 pps
... i 4,5 tri u website bao hàm t Web Browser - trình t Web Các trình t web bao g m có Internet Explorer Netscape Navigator/ Communicator C hai lo i trình t u có phiên b n khác nhau, phiên b n m ... website t c ng c a h t i máy ch web server Có nhi u ch ng trình FTP thông d ng, ví d nh Cute FTP, b n có th t i t i www.cuteftp.com 1. 3 Các khái ni m khác WebSite M t website n gi n d li u c ... trang web trình t s th c hi n thao tác truy n FTP cho b n i u b n c n quan tâm c n ph i download file l u tr âu Trong nhi u tr ng h p, nh ng ng i vi t b o trì trang web s s d ng ch ng trình FTP...
 • 4
 • 51
 • 0

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG INTERNET_PHẦN 2 docx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG INTERNET_PHẦN 2 docx
... Tìm ki m thông tin INTERNET 2. 1 Tìm ki m theo trang liên k t Nh n ch n m c Weblinks trang Web có a ch liên k t: Trên trang Web, a ch l a a ch Sau ch n trang Web 2. 2 a ch www.vnn.vn làm xu t hi ... m c 19 i 2. 4 a ch WWW.GOOGLE.COM v i ch c n ng tìm ki m thông tin Gõ a ch HTTP:// WWW.GOOGLE.COM vào ô giao di n trang ch nh hình d i a ch c a trình t Web xu t hi n (7) (6) (5) (1) (2) (3) (4) ... sau: B c 1: M trang WEB có n i dung yêu thích B c 2: Bôi en v n b n mà b n mu n chép Thao tác nh b n làm ch so n th o v n b n thông th ng ng trình 13 B c 3: Ch n m c EDIT > COPY hay dùng t h...
 • 18
 • 54
 • 0

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG INTERNET_PHẦN 3 pps

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG INTERNET_PHẦN 3 pps
... t b t c n i toàn th gi i mi n b n có k t n i Internet c nh ng ngày ngh b n v n có th g i th 2 .3 M t s nghi th c vi t th i nt S d ng tiêu ng n g n, xác: Trong tình hu ng m t công ty b n r n,...
 • 2
 • 58
 • 0

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG INTERNET_PHẦN 4 ppt

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG INTERNET_PHẦN 4 ppt
... ng, ví d banbe@vnu.edu.vn - v i banbe a ch nhóm th B c 4: Th c hi n g i th theo a ch nhóm ã t o 43 S d ng d ch v th i n t YAHOO MAIL M trình t WEB nh p a ch MAIL.YAHOO.COM vào ô có d ch v th ... có 44 m t tài kho n s d ng g m tên nh danh m t kh u nh n chu t vào nút Sign Up Now th c hi n ng ký Trên hình s xu t hi n trang khai báo nh n chu t vào nút Sign Up For Yahoo! Mail ph n Free 45 ... t Khi trình ki m tra t hoàn t t, h p tho i d ho c nh n Enter thoát i n i ây s hi n Kích vào nút OK 1.20 Tìm ki m th M th m c Inbox Nh n ch n th c n Edit->Find ho c nh n nút Find công c 40 Nh...
 • 34
 • 59
 • 0

Giáo trình: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch pot

Giáo trình: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch pot
... xem hướng dẫn viên du lịch Việt Nam -Nghề hướng dẫn viên du lịch có Việt Nam khoảng sau năm 1975 1.1.3 Một số quan niệm nghề hướng dẫn du lịch hướng dẫn viên du lịch -Nghề hướng dẫn viên du lịch ... Vai trò nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch gì? Vì cho hướng dẫn viên du lịch sứ giả văn hóa? Cho ví dụ Tại cho hướng dẫn viên du lịch người thầy? Cho ví dụ 14 Vì cho hướng dẫn viên du lịch chuyên ... Du lịch nước: chuyến cư dân phạm vi lãnh thổ quốc gia Du lịch nội địa: bao gồm du lịch nước du lịch nước Du lịch quốc gia: bao gồm du lịch nội địa du lịch nước 1.4.3 Theo tương tác khách du lịch...
 • 72
 • 764
 • 12

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 5 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 5 potx
... phỏt trin kinh doanh du lch núi chung v vic phỏt trin kinh doanh l hnh ni a núi riờng i vi s tng trng kinh t ca t nc Nhn bit c thc t ú cỏn b cụng nhõn viờn ca Xớ nghip u t v phỏt trin du lch Sụng ... mại 76 Luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thảo -Tng cng t chc cỏc khoỏ hc bi dng nghip v qun lý, nghip v kinh doanh cho cỏc nh qun tr v nhõn viờn ca cỏc doanh nghip du lch -Tng cc Du lch cn cú s ch o ... b phn l hnh ni a l b phn kinh doanh khụng th thiu ca Xớ nghip, l b phn kinh doanh em li ngun thu ln cho Xớ nghip tỡnh hỡnh hin mc dự trang thit b phc v cho hot ng kinh doanh l hnh ni a tng i y...
 • 13
 • 168
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 4 doc
... Bng 4: K hoch kinh doanh ca Xớ nghip nm 2006 ST T n v tớnh So sỏnh 2006/2005 +/% 2005 2006 1389,708 1830,800 44 1,092 1031,36 145 0,500 41 9, 140 140 ,639 Lt 10,800 11,900 1,1 110,185 Li nhun kinh doanh ... doanh thu tng so vi nm 2005 l 44 1,092( triu ng) ú doanh thu t nghip v kinh doanh l hnh ni a tng so vi nm 2005 l 41 9. 140 ( triu ng) tng ng tng 40 .639% Li nhun t kinh doanh l hnh ni a tng 32,303( ... 53 Luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thảo Trc nhng c hi th thỏch ca mụi trng kinh doanh l hnh Vit Nam hin cựng vi nhng u nhc im ca Xớ nghip hot ng kinh doanh ny cú th hot ng kinh doanh cú hiu qu Xớ...
 • 17
 • 154
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 3 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 3 pdf
... Thương mại 36 Luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thảo Bng 2: C cu lao ng ca Xớ nghip ST T 2.1 2.2 2 .3 3.1 3. 2 3. 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5 .3 So sỏnh 2005/2004 +/% 0 110 (0.657 ) 0 0 133 ,33 -1 96,97 (2 ,32 ) 109,09 ... 2004 l ngi tng ng vi 33 ,33 % Trường Đại học Thương mại 37 Luận văn tốt nghiệp Vũ Thị Thảo - Lao ng trc tip nm 2005 gim so vi nm 2004 l ngi tng ng vi gim 3, 03% Trong ú: B phn kinh doanh nm 2005 tng ... S on khỏch on 37 0 512 142 138 .78 Tng doanh thu KD l Triu 833 ,865 1 031 ,36 197,49 1 23, 684 hnh ni a ng -T trng 81,874 % 74,124 (-7,66) 7.Chi phớ KD l hnh ni Triu 735 ,952 875,868 139 ,91 119,011 a...
 • 17
 • 208
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 2 pptx
... 180 27 ,27 3 26 ,678 12, 9 52 77,43 5.5 72 371 ,24 0 136,450 197,495 123 ,684 (-7.66) 27 ,585 147,773 (0.47) 1,458 110.316 (-0 .26 6) 95.45 21 0.637 (4,561) 50,157 28 3,907 ( -21 .106) - 897. 02 1179,8 28 2.78 ... Thảo Triu ng 1.1 1 .2 1.3 1.4 1.5 - Doanh thu kinh Triu doanh l hnh ni a ng T trng -Doanh thu kinh doanh n % ung Triu T trng ng -Doanh thu hng hoỏ T trng % -Doanh thu kinh doanh Triu dch v cho ... sau: Bng 1: Kt qu hot ng kinh doanh ca Xớ nghip hai nm 20 04 -20 05 TT Cỏc ch tiờu Trường Đại học Thương mại n v tớnh 20 04 20 05 So sỏnh 20 05 /20 04 +/% 29 Luận văn tốt nghiệp Tng doanh thu (D) ú: Vũ Thị...
 • 17
 • 179
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch của Xí nghiệp Đầu tư phần 1 potx
... lnh ngh 1. 3.2 Ni dung ca hot ng kinh doanh l hnh Ni dung c trng v c bn nht ca hot ng kinh doanh l hnh ú chớnh l kinh doanh cỏc chng trỡnh du lch trn gúi Hot ng kinh doanh l hnh bao gm ni dung nh ... cú c hi kinh doanh v quan trng hn l gii quyt cụng n vic lm cho ngi dõn õy 1. 3 c im v ni dung ca hot ng kinh doanh l hnh 1. 3 .1 Khỏi nim v c im v kinh doanh l hnh Trc ht cn phi hiu: Kinh doanh ... Lí LUN V PHT TRIN HOT NG KINH DOANH L HNH CA DOANH NGHIP L HNH 1. 1 L hnh v s hỡnh thnh hot ng kinh doanh l hnh 1. 1 .1 L hnh Hin cú nhiu quan nim khỏc v l hnh Trong ni dung nghiờn cu ca ti ny...
 • 17
 • 190
 • 0

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn - CHƯƠNG IV TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN DU LỊCH potx

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn - CHƯƠNG IV TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN DU LỊCH potx
... phận chức tổ chức du lịch thực song có tham gia hướng dẫn viên tốt Ngoài ra, hướng dẫn viên phải có sổ nhật ký chuyến du lịch để ghi chép hoạt động, thông tin, lịch trình hoạt động hướng dẫn du lịch ... phân cộng tổ chức tham quan du lịch phải biết rõ đặc điểm họ để việc tổ chức tham quan du lịch tốt hơn: - Khách du lịch lẻ mua tour tổ chức du lịch thông qua tổ chức du lịch hướng dẫn viên ... dịch vụ du lịch họ không nhạn Song có ngoại lệ định Hầu hết chương trình tham quan du lịch định trứơc khách mua trọn gói, hướng dẫn viên du lịch tổ chức du lịch tổ chức du lịch cử phục vụ đoàn...
 • 30
 • 300
 • 1

giáo trình hướng dẫn viên du lịch

giáo trình hướng dẫn viên du lịch
... việc hướng dẫn viên du lịch cung cấp thông tin chia sẻ kiến thức cho khách du lịch Một hướng dẫn viên du lịch lành nghề làm cho du khách thoả mãn hài lòng với chương trình du lịch mà mua Mỗi du ... yêu cầu dịch vụ du lịch kỹ tri thức, bao gồm: hướng dẫn viên du lịch phải hợp tác làm việc với điều hành viên, hướng dẫn viên điểm, hướng dẫn viên địa phương, trở thành bạn bè du khách; vào kế ... hướng dẫn viên phải cập nhật thông tin) Nhìn chung, hướng dẫn viên du lịch phải nắm kiến thức chủ yếu sau: - Kiến thức ngôn ngữ Ngôn ngữ công cụ quan trọng người hướng dẫn du lịch Hướng dẫn viên...
 • 16
 • 294
 • 0

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 2

Giáo Trình Hướng Dẫn Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu Phần 2
... liệu, thực Click phải tên bảng > Edit top 20 0 Rows, sau click chọn dòng cần xoá > click chuột phải chọn Delete (hoặc nhấn nút delete từ bàn phím): Tương tự, muốn sửa liệu, thực bước để thêm liệu, ... NHẬ P MÔN CƠ S Ở DƢ̃ LIỆ U Khai thác bản HQT CSDL SQL Server 20 05 Giảng viên Lương Vi ̃ Minh Hồ Thi ̣Hoàng Vy Tiết Gia Hồng 20 11 - Trường đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c tự nhiên 22 7 Nguyễn ... HANH NỘI BỘ ̀ ̀ – HÔ THI ̣ HOANG VY ̀ Quá trình nhập thông tin từ bên vào (import) SQL Server ngược lại với trình xuất Sinh viên tự tìm hiểu thực hành phần nhập thông tin Tiếp sau bước xuất cấu...
 • 22
 • 883
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: quy trình hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viêngiáo trình môn nghiệp vụ hướng dẫn du lịchgiáo trình hướng dẫn viên du lịchgiáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịchgiáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch phần 1quy trinh phuong phap huong dan du lichgiáo trình hướng dẫn truyền dữ liệugiáo án môn nghiệp vụ hướng dẫn du lịchgiáo trình hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trìnhquy trình công tác hướng dẫn du lịchquy trinh va phuong phap huong dan du lichquy trình và phương pháp hướng dẫn du lịchquy trình tổ chức hướng dẫn du lịchquy trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịchnghiên cứu lập trình cho các thiết bị di động áp dụng cho bài toán hướng dẫn du lịchchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học