TRẮC NGHIỆM ôn tập THI học kì 2 10a1

TRẮC NGHIỆM ôn tập THI học 2 10a1

TRẮC NGHIỆM ôn tập THI học kì 2 10a1
... 2KClO3  B 3Cl2 + 6KOH  → 2KCl + 3O2 → KClO3 + 5KCl + 3H2O C Cl2 + Ca(OH )2 → CaOCl2 + H2O D Cl2 + 2NaOH → NaClO + NaCl + H2O Câu 25 : Thực thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ... H2 O2 B Cl2 O2 C N2 O2 D Cl2 H2 Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg Al khí oxi (dư) thu 30 ,2 gam hỗn hợp oxit Thể tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng A 17, 92 lít B 8,96 lít C 11 ,20 ... hoá học sau: t0 → SO2 → SF60 (a) S + O2  (b) S + 3F2  t → H2SO4 + 6NO2 +2H2O (c) S + Hg  (d) S + 6HNO3(đặc)  → HgS Số phản ứng S thể tính khử A B C D to Câu 30: Cho phản ứng hóa học: Cl2...
 • 2
 • 310
 • 0

trắc nghiệm ôn kiểm tra học 2

trắc nghiệm ôn kiểm tra học kì 2
... ) ( 2x – ) = l : A B – C 15 D − GV: BÙI THỊ XNOANH- - 15 Câu hỏI trắc nghiệm ơn tập kiểm tra Học kỳ II 20 07 - 20 08 2x − 10x = x − , : Câu 25 : Số nghiệm phương trình x − 5x A B C D C âu 26 : ... D) 12cm Câu 51 : Giá trò m để phương trình ẩn x : x – = 2m + có nghiệm dương : A) m < B) m > -7 /2 C) m > D) m > 7 /2 GV: BÙI THỊ XNOANH- - Câu hỏI trắc nghiệm ơn tập kiểm tra Học kỳ II 20 07 - 20 08 ... theo tỉ đồng dạng diện tích ∆ ABC 180 cm2 diện tích ∆ A′B′C′ : A.80 cm B. 120 cm2 C 28 80 cm2 D 122 5 cm2 · Câu 29 : Cho ∆ ABC vng A, có AB = 21 cm, AC = 28 cm AD phân giác BAC độ dài DB = ……… DC...
 • 5
 • 4,335
 • 37

đề ôn tập thi học 2 môn hoá

đề ôn tập thi học kì 2 môn hoá
... cộng hóa trị là: A B C D 2 45) Cấu hình electron ion S là: A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p2 C 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p63s23p64s2 46) Hấp thụ hồn tồn 12, 8g SO2 vào 25 0ml dd NaOH 1M Khối lượng ... đây, H2S thể tính khử? A 2H2S + 4Ag + O2 → 2Ag2S + 2H2O B H2S + Pb(NO3 )2 → PbS↓ + 2HNO3 C 3H2S + 2KMnO4→ 2MnO2 + 3S + 2KOH + 2H2O D 2H2S + 2Na → 2NaHS + H2 43) Chọn câu trả lời đúng: A Độ âm điện ... CO2 + 2SO2 + 2H2O C 6H2SO4 đặc nóng + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D H2SO4 đặc + FeO → FeSO4 + H2O 85) Các khí sinh cho saccarozơ (C12H22O11) vào H2SO4 đặc, nóng dư gồm A H2S CO2 B H2S SO2 C...
 • 11
 • 363
 • 0

Tài liệu hướng dẫn ôn tập thi học 2 môn vật lí 9

Tài liệu hướng dẫn ôn tập thi học kì 2 môn vật lí 9
... 18 D 19 B 20 A 21 D 22 A 23 C 24 C 25 C 26 C 27 B 28 D 29 C 30B 31C 32A 33A 34B 35C 36D 37C 38B 39C 40B 41A 42C 43D 44B 45D 46D 47A 48B 49A 50B 51D 52B 53A 54B 55A 56A 57A 58A 59B 60A 61C 62A 63B ... 68C 69B 70B 71D 72B 73A 74A 75A 76B 77C 78A 79D 80B 81A 82D 83C 84D 85C 86A 87B 88D 89D 90 A 91 A 92 B 93 C 94 B 95 B 96 A 97 A 98 C 99 A 100D CÂU HỎI TỰ LUẬN: Dòng điện xoay chiều-Máy biến Trang 16/ 19 Câu ... cao ảnh là: A 20 cm 25 cm B 15cm 25 cm C 1,5cm 25 cm D 15cm - HẾT Trang 15/ 19 ĐÁP ÁN CỦA ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC VẬT LÝ 1C 2C 3D 4A 5B 6D 7D 8D 9D 10 B 11 C 12 A 13 A 14 C 15...
 • 19
 • 478
 • 6

on tap thi học 2 hóa 9

on tap thi học kì 2 hóa 9
... PTHH CO2 + Ca(OH )2 → CaCO3 + H2O Cl2 + H2O → HCl+ HClO C2H4 + Br2 → C2H4Br2 o CH4 +2O2 t → CO2 +2H2O o C2H4 +3O2 t → 2CO2 +2H2O CO2 + Ca(OH )2 → CaCO3 + H2O 2C2H5OH +2Na → 2C2H5Ona +H2 2CH3COOH ... +Zn → 2( CH3COO)2Zn + H2 2C2H5OH +2Na → 2C2H5ONa +H2 t C6H12O6 + Ag2O  NH 3 → C6H12O7 + 2Ag , o Thủy phân C12H22O11 +H2O axit→ C6H12O6 + C6H12O6 ,t C12H22O11 lấy sản phâm t C6H12O6 + Ag2O  ... dd Ca(OH )2 Khí CO2 * Quì tím ẩm Khí Cl2 Quì tím ẩm Khí C2H4, (C2H2) Dd Br2 Đốt , cho sản phẩm qua dd Khí CH4, (H2) Ca(OH )2 C2H5OH (lỏng) C6H6, este,dầu ăn CH3COOH C2H5OH (lỏng) C6H12O6 Natri...
 • 4
 • 163
 • 0

Ôn tập thi học 2 môn tiếng anh 10

Ôn tập thi học kì 2 môn tiếng anh 10
... countryside………………………………………………………… 32 That flower garden is more beautiful than this one This garden isn’t……………………………………………………… 33 A new house is more expensive than an old house 22 Ôn tập thi học môn Tiếng Anh 10 An old ... d 19 I’m not very interesting in science fiction and rarely read this kind of book a b c d Ôn tập thi học môn Tiếng Anh 10 20 The sky is getting really and it’ll storm a b c d III Reading ... 22 What…pity! A a B the C an D ∅ 15 Ôn tập thi học môn Tiếng Anh 10 23 .Could you get me half …… dozen of eggs when you go to the shop A a B the C an D ∅ 24 ………………… Queen opened a new bridge...
 • 26
 • 535
 • 0

ON TAP THI HOC KI 2 - VAT LI 8.

ON TAP THI HOC KI 2 - VAT LI 8.
... m1.30400 Nhiệt lượng nước thu vào: Q2= m2 c2 ∆ t2= 0,5. 420 0.(4 0-3 0) = 21 000J Nhiệt lượng cầu tỏa nhiệt lượng nước thu vào nên: Q1 = Q2 m1.30400 = 21 000 => m1 = 21 000 30400 = 0,69kg ( tiếp …) http://www.violet.vn/tlvanthanh ... 380.10 6J/kg.K, 420 0J/kg.K Tóm tắt: m1 = ?kg c1= 380J/kg.K đồng t1 = 120 0C t = 400C t2 = 300C m2= 0,5kg nước c2= 420 0J/kg.K Nhiệt lượng đồng tỏa ra: Q1= m1 c1 ∆ t1= m1 380.( 120 -4 0)= m1.30400 Nhiệt ... vật B Q = mc(t2 - t1), với t1 nhiệt độ ban đầu, t2 nhiệt độ cuối vật C Q = mc(t1 + t2), với t1 nhiệt độ ban đầu, t2 nhiệt độ cuối vật D Q = mc(t1 - t2), với t1 nhiệt độ ban đầu, t2 nhiệt độ cuối...
 • 4
 • 99
 • 0

ÔN TẬP THI HỌC 2 KHỐI 11

ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2 KHỐI 11
... giới hạn sau  5.1/ x 2 2 x−6 lim x →6  lim 5 .2/   5.3/ lim x → ±∞ ( x →0 x + 3x + − x 5.4/ ) lim x →0 x +1 −1 x+4 2 x cos x + x x sin x cos 2 Lời giải:  5.1/ Ta có: x 2 2 x−6 lim = lim x ... x 2 2 x−6 lim = lim x →6 x →6 ( x − ) x−6 x 2 +2 1 = lim = x →6 x 2 +2 5 .2/ Ta có: ( ) x + −1 x + −1 x lim = lim x →0 x + − x →0 x + − x x + −1 x+4 2 vµ lim Tính giới hạn lim x →0 x →0 x x lim ... R  2x + −  neu x > f ( x) =  x − ax + neu x ≤  Hướng dẫn giải: * Khẳng định hàm số liên tục R\ {2} * Xét liên tục bên Bài 5.9: Chứng minh phương trình sau có nghiệm với số a: x3 – 3x2 +...
 • 8
 • 104
 • 0

đề cương ôn tập thi học 2 môn công nghệ 7

đề cương ôn tập thi học kì 2 môn công nghệ 7
... giống ni - Cung cấp thực phẩm tươi, - Ứng dụng tiến khoa học cơng nghệ vào ni thuỷ sản * Ví dụ: mở rộng diện tích ni tơm, cá; ứng dụng khoa học vào sản xuất thức ăn cho tơm, cá… Câu 8: Để cơng nhận ... bệnh xâm nhập lại, thể vật nuôi có khả tiêu diệt mầm bệnh, vật nuôi không bò mắc bệnh gọi vật nuôi có khả miễm dòch Câu 7: Ni thủy sản có vai trò kinh tế đời sống xã hội? Nhiệm vụ ni thuỷ sản ... chống bệnh Câu 6: Em cho biết vắc xin gì? tác dụng vắc xin thể vật nuôi? * Vắc xin chế phẩm xinh học, chế từ mầm bệnh gây mà ta muốn phòng * Khi đưa vắc xin vào thể vật nuôi khoẻ mạnh thể phản...
 • 4
 • 2,748
 • 2

câu hỏi ôn tập thi học 2 sử 11

câu hỏi ôn tập thi học kì 2 sử 11
... Câu Câu 11: Lập bảng thống kê khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược theo nội dung mẫu sau: Câu 12: Trình bày diễn biến khởi nghĩa Bãi Sậy? *Lãnh đạo: Nguyễn Thi n ... Bài 23 : PHONG TRÀO U NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ớ VIỆT NAM TỪ ĐẦU TK XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Câu hỏi Câu 1: Nêu hoạt động cứu nước Phan Bội Châu vào cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX ? - 19 02 ... hội bị tiêu hao lớn ngừng hoạt động - 24 - 12- 1913, Phan Bội Châubị bắt, phong trào cách mạng gặpnhiều khó khăn Câu 2: Nêu hai xu hướng cách mạng đầu kỉ XX? Câu 3: Lập bảng so sánh phong trào Cần...
 • 8
 • 276
 • 0

Đề cương ôn tập thi học 2 môn hóa học lớp 10

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn hóa học lớp 10
... phản ứng xuống nhiệt độ không đổi a/ CH4 (k) + H2O (k) c /2 SO2(k) + O2(k) e/ N2O4 (k) CO (k) + 3H2 (k) b/ CO2 (k) + H2(k) SO3(k) d/ 2HI(k) CO(k) + H2O(k) H2(k) + I2 (k) NO2(k) Trả lời: Phản ứng ... ………………………………………………………………………………………………………… Chuỗi 3: Na → Na2S→ H2S → S → SO2 → SO3→ H2SO4→ HCl→ CuCl2→ HCl → H2S→ SO2 → Na2SO3→ SO2 → Na2SO3→ Na2SO4 → BaSO4 ………………………………………………………………………………………………………… ... đặc………………………………………………………………………… 12/ Fe(OH )2 + H2SO4 đặc…………………………+ SO2 13/ C + H2SO4 đặc……………………………… + SO2 14/ P + H2SO4 đặc……………………………… + SO2 +………………………………… +…………………………………… + ………………………………… 15/ C + H2SO4 đặc………………………………...
 • 14
 • 416
 • 0

12A3 ôn tập THI học 2 PHỤ đạo

12A3 ôn tập THI học kì 2 PHỤ đạo
... HCl dư thấy thoát 3, 024 lít khí (đkc) 1,86 gam chất rắn không tan Thành phần phần % hợp kim A 40% Fe, 28 % Al 32% Cu B 41% Fe, 29 % Al, 30% Cu C 42% Fe, 27 % Al, 31% Cu D 43% Fe, 26 % Al, 31% Cu ... HNO3 thu V lít N2O (đkc) Giá trị V A 2, 52 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 1 ,26 lít Câu 46: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng thu 2, 24 lít khí hiđro ... tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu là: A 2, 6% B 6 ,2% C 2, 8% D 8 ,2% Câu 31: Để chứng tỏ sắt có tính khử yếu nhôm, người ta cho sắt nhôm tác dụng với: A H2O B HNO3...
 • 3
 • 159
 • 0

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP SINH HỌC HỌC 2 CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP SINH HỌC HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN
... hóa học- tiến hóa sinh học- tiến hóa tiền sinh học Tiến hóa tiền sinh học- tiến hóa sinh học- tiến hóa tiền hóa học Tiến hóa hóa học- tiến hóa tiền sinh học- tiến hóa sinh học Tiến hóa sinh học- ... chứng tỏ sinh vật tiến hóa là, chọn phương án đúng: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Bằng chứng địa lý sinh vật học Bằng chứng giải phẫu học so sánh Bằng chứng phôi sinh học Bằng chứng tế bào học sinh học phân ... B C D Phân loại học, cổ sinh vật học Di truyền học quần thể Sinh thái học, Học thuyết sinh Cả A, B, C Câu 72: Phát biểu sau không thuyết tiến hóa đại? A B C D Thành tựu sinh học phân tử tạo...
 • 31
 • 374
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập thi học kì 2 lớp 5on tap thi hoc ki 2 mon sinh lop 11ôn tập thi học kì 2 toán 9ôn tập thi học kì 2 lớp 1ôn tập thi học kì 2 lớp 4ôn tập thi học kì 2 lớp 6ôn tập thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 lý thuyếtôn tâp thi học kì 2 vật lí 8đề cương ôn tập thi học ki 2 môn gdcd 7de cuong on tap thi hoc ki 2 lich su 7đề cương ôn tập thi học kì 2 mon địa lý lớp 8on tap thi hoc ki 2 mon hoa lop 10de cuong on tap thi hoc ki 2 lop 10đề thi trắc nghiệm vật lý 10 học kì 2đề thi trắc nghiệm công nghệ 10 học kì 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học