ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 hóa 10 năm 2016

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học 2 hóa 10 năm 2016

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 hóa 10 năm 2016
... Na, F2, S D Cl2, O3, S Cõu 44: Chn cu hỡnh electron nguyờn t ỳng ca lu hunh A 1s22s22p63s23p3 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p53s23p2 D 1s22s22p63s23p5 Cõu 45: Bc tip xỳc vi khụng khớ cú ln H2S li ... Ca(OH )2 C Pb(NO3 )2 D AgNO3 Cõu 51: Phn ng iu ch oxi phũng thớ nghim l A.2H2O 2H2 + O2 C.5nH2O + 6n CO2 (C6H10O5)n + 6nO2 B.2KMnO4 K2MnO4 +MnO2 + O2 D 2KI + O3 + H2O I2 + 2KOH + O2 Cõu 52 iu kin bt ... SO2 cú ln hi nc, ngi ta dựng: A KOH c B H2SO4 c C Na2O D CaO Cõu 47: Nguyờn t oxi cú cu hỡnh electron l 1s22s22p4 Sau phn ng húa hc ion oxit O2- cú cu hỡnh electron l? A 1s22s22p42p2 B 1s22s22p63s2...
 • 13
 • 356
 • 2

Đề cương ôn tập học 2 hóa 8 năm học 2013 2014

Đề cương ôn tập học kì 2 hóa 8 năm học 2013 2014
... gam B 53 ,84 lít 29 ,8 gam C 35 ,84 lít 92, 8 gam D 34 ,85 lít 98 ,2 gam Đáp án: C Đề cương ơn tập HKI mơn Hóa Học lớp trang 35 Tên HS: Lớp: , năm học 20 13 -20 14 Câu 25 : Muốn điều chế 22 ,4 lít H2 (đktc) ... NO2 80 / C2H2 + O2 CO2 ↑ + 20 0) 2  → → D 22 gam A 16 AgNO B 18 gam to 38/ AlCl3 +gam 81 / C .22 0gamO2 CO2 ↑ + H2O C H6 +  Al(NO3)3 + AgCl → ↓ → Đáp án: AlCl 39/ Mg + C 82 / C6H6 + H2 C6H 12 ...  Al2(SO4)3 + Cu → 20 / FeO + HCl  FeCl2 + H2O → 21 / Ca(OH )2 + FeCl2  CaCl2 + Fe(OH )2 → ↓ 22 / Al + NaOH +  H2O NaAlO2 + H2 → ↑ 23 / Zn + NaOH  Na2ZnO2 + H2 → ↑ 24 / Al + Ba(OH )2 +  H2O...
 • 54
 • 630
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 hóa lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 2 hóa lớp 8
... có công thức hóa học sau: K 2O; Mg(OH )2; H2SO4; AlCl3; Na2CO3; CO2; Fe(OH)3; HNO3; Ca(HCO3 )2; K3PO4; HCl; H2S; CuO; Ba(OH )2 Bài 2: Hãy viết công thức hóa học chất có tên gọi sau: Axit sunfuric; ... Photphat Hóa trị I I I II, IV I, II, IV, V II II, IV, VI V Hóa trị I I I II II II II III NTK 35,5 80 12 14 16 32 31 B BÀI TẬP ÁP DỤNG: Bài 1: Phân loại gọi tên hợp chất có công thức hóa học sau: K 2O; ... Axit Bromhiđric HNO3 Axit Nitric H2S Axit sunfuhiđric H2CO3 Axit Cacbonic H2SO3 Axit Sunfurơ H2SO4 Axit Sunfuric H3PO4 Axit Photphoric PTK 36,5 81 63 34 62 82 98 98 Gốc axit - Cl - Br - NO3 =S =...
 • 4
 • 3,361
 • 77

Đề cương ôn tập học 2-hóa học 11 pptx

Đề cương ôn tập học kì 2-hóa học 11 pptx
... Các phản ứng hoá học hợp chất hữu thường xảy chậm theo nhiều hướng khác tạo hỗn hợp sản phẩm B Bài tập 16 Hợp chất Z có công thức đơn giản CH2Cl có tỉ khối so với Heli 24,75 Công thức phân tử ... đẳng benzen có công thức thực nghiệm (C3H4)n X có công thức phân tử đây? A C12H16 B C9H12 C C15H20 D C12H16 C15H20 85 Stiren có công thức cấu tạo C6H5-CH=CH2 dãy đồng đẳng stiren có công thức phân ... pentan-4-ol D 4-metyl pentan-2-ol 110 Số chất đồng phân công thức phân tử C4H10O : A đồng phân B đồng phân C đồng phân 111 Tên gọi không với hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH? D đồng phân A 3-metylbutan...
 • 17
 • 324
 • 3

Đề cương ôn tập Học 2 Hóa học 8

Đề cương ôn tập Học kì 2 Hóa học 8
... 5.HgO 6.NO2 6.NaOH 8. Fe(OH )2 9.Ca(OH )2 10.Zn(OH )2 11.KOH 12. Cu(OH )2 13.HNO3 14 H2SO4 15.HCl 16.H2S 17.HBr 18 H2SiO3 19 Al2(SO4)3 20 .MgCO3 21 .BaBr2 22 Al2S3 23 CaS 24 Ba(NO3 )2 DNG : Tớnh theo phng ... Na2O, MgO B Cu2O, CaO, Na2O, Al2O3 C CuO, CaO, Na2O2, Al2O3 D CuO, CaO, Na2O, Al2O3 Cõu 24 : Cụng thc húa hc ca mui Canxi ihirụ phtphỏt l : A/ Ca(H2PO4 )2 B/ CaH2PO4 C/ Ca(HPO4 )2 D/ Ca2HPO4 Cõu 25 ... hc thc hin cỏc dóy chuyn húa sau: a) P b) H2 c) ZnO P O5 H 2O H2O H3PO4 H2SO4 O2 H2 CO2 d) KClO3 O2 CaO Ca(OH )2 CaCO3 MgO e) Na NaOH SO2 H2SO3 Na2O DNG : Nhn bit cht Bi 1: Cú l hoỏ cht khụng...
 • 4
 • 89
 • 0

đề cương ôn tập học 2 hóa học 9

đề cương ôn tập học kì 2 hóa học 9
... C2H2  C2H4  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5  CH3COONa   C2H4Br2 (CH3COO)2Mg b) C6H12O6  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5  CH3COOH Đề cương ôn tập HKII môn hóa học  C6H12O7 c) C  CH4  CO2 ... C2H2 + H2  14/ C2H2 + H2  → ↑; → ↑ oC ,l ln 15/ CaC2 + H2O  → ↑ + ; 16/ CH4 1500  → ↑ + ↑ H 2O HgCl 17/ C2H2 + Br2  18/ C2H2 + HCl  → ; → to , 600 oC 19/ C2H2 + O2 ... ứng 80% là: A 12, 76g B 9, 75g C 15,70g D 7,68g Câu 29 : Cho chất: CH4, C2H4, C2H2, C6H6 Chất làm màu dung dịch brom: A CH4, C2H4, C2H2 B C2H4, C2H2, C6H6 C C2H4, C2H2 D CH4, C2H2, C6H6 Câu 30:...
 • 12
 • 1,125
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 -Lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 2 -Lớp 10
... có tỉ khối so với khí H 25 ,25 Xác định kim loại M (ĐHYDợctpHCM -20 01 ) Cõu 22 : Lấy 14,4 gam gam hỗn hợp Y gồm bột Fe FexOy hoà tan hết dung dịch HCl 2M đợc 2, 24 lít khí 27 3OC, atm Cho dung dịch ... cng ễn Hc kỡ Lp 10 Nm hc 20 09 -20 1 02 Cõu 10: Cho mt lng bt st vo dung dch H2SO4 c núng, d sau phn ng thu c 1,344 lớt khớ cú mựi hc (ktc) a Tỡm ... gam khớ H2S vo 28 gam dd NaOH 10% Hóy vit PTHH xy v tỡm lng mui to thnh Cõu 18: X hỗn hợp Mg Zn, Y dung dịch H2SO4 cha rõ nồng độ - Thí nghiệm 1: Cho 24 ,3 gam X vào lít Y đợc 8,96 lít H2 (đktc)...
 • 3
 • 417
 • 2

đề cương ôn tập học 2 Van 10

đề cương ôn tập học kì 2 Van 10
... tưởng anh hùng Từ Hải + Không quyến luyện, bịn rịn, không tình yêu mà quên lí tưởng cao + Trách Kiều người tri kỉ mà không hiểu mình, khuyên Kiều vượt lên tình cảm thông thường để sánh với anh ... lại) Chú ý động thái từ: + Không quyến luyện, bịn rịn, không tình yêu mà quên lí tưởng cao + Trách Kiều người tri kỉ mà không hiểu mình, khuyên Kiều vượt lên tình cảm thông thường để sánh với anh ... nghệ sĩ, ông vạch kẻ chà đạp quyền sống người thực tế + Bài ca tình yêu tự ước mơ công lí - Nghệ thuật + Nghệ thuật xây dựng nhân vật; + Nghệ thuật kể chuyện; + Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ Trang...
 • 4
 • 422
 • 1

đề cương ôn tập học II-hóa 10

đề cương ôn tập học kì II-hóa 10
... thấy tượng A Cả dd có kết tủa B Có dd tạo kết tủa 1dd không tạo kết tủa C Có dd tạo kết tủa dd không tạo kết tủa D Có dd tạo kết tủa dd không tạo kết tủa Câu 24 Hoà tan hoàn toàn 1,45 gam hỗn hợp ... suất D Giảm nhiệt độ áp suất Câu 53 Trung hòa 100 ml dung dịch HCl 0,2 M cần vùa đủ V ml dung dịch NaOH 0,2 M Giá trị V : A ml B 10 ml C 500 ml D 100 ml Câu 54 Có hh khí gồm oxi ozon Hỗn hợp khí ... H2S, SO2 Bằng phương pháp hố học phân biệt dung dịch sau: NaCl, BaCl2, Na2CO3, Na2SO3 Bằng phương pháp hố học phân biệt dung dịch sau: Na2S, Na2SO3, Na2SO4, BaCl2 10 Chỉ dùng thêm thuốc thử (khơng...
 • 15
 • 323
 • 4

De cuong on tap hoc ky 2 - Hoa 10

De cuong on tap hoc ky 2 - Hoa 10
... 0,6 72 lít hỗn hợp SO 2, H2S có tỉ khối so với H2 27 Tìm kim loại R tính khối lượng muối tạo thành dung dịch sau phản ứng? Câu 13: Cho 4,5g kim loại R tan hoàn toàn H 2SO4 đặc nóng thu 2, 24 lít ... sinh ra? Câu 9: Cho 6, 72 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 800 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu gam chất rắn ? Câu 10: Hấp thụ hết 2, 24 lít SO2 (ở đktc) 25 0 ml dung dịch NaOH ... thu được 132g hỗn hợp muối khan Cũng lấy 24 ,8 g hỗn hợp X cho phản ứng với HCl dư thấy thoát 11 ,2 lít khí H2 ở đkc Tính % khối lượng mỗi kim loại hỗn hợp X Câu 2: Cho 16,6g...
 • 3
 • 75
 • 0

Tổng hợp đề cương ôn tập giữa 2 lớp 11 năm 2016 chi tiết các môn

Tổng hợp đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 11 năm 2016 chi tiết các môn
... C 0,02N D 1,2N … Xem đầy đủ 45 câu đây: (De cuong on tap mon Ly lop 11 giua hoc ki 2_ Dethikiemtra.com) Đề cương ôn tập thi học môn Hóa lớp 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII Môn Hóa học 11 Năm ... 2) Đề cương ôn tập thi học Môn Văn 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Môn: Ngữ văn lớp 11 Năm học: 20 15 – 20 16 I.ĐỌC-HIỂU (3.0điểm) Ôn lại kiến thức sau: – Các biện pháp tu từ thường ... học, tập trung vào văn sau: + “ Lưu biệt xuất dương ”-Phan Bội Châu + “ Vội vàng ” – Xuân Diệu + “ Tràng giang ” – Huy Cận —HẾT— Đề cương ôn tập thi học lớp 11 môn Tiếng Anh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA...
 • 7
 • 406
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn hóa 10 nâng cao

Đề cương ôn tập học kì 2 môn hóa 10 nâng cao
... chất khử ? A 2H2S + 4Ag + O2  B H2S+ Pb(NO3 )2  2HNO3 + PbS → 2Ag2S + 2H2O → C 2Na + 2H2S  2NaHS + H2 D 3H2S+2KMnO4 2MnO2 +2KOH + 3S +2H2O → Câu 97 Khi trén V ml dung dÞch HCl 2M víi 300 ... MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O B 2HCl + Mg(OH )2  MgCl2 + 2H2O → → Năm học: 20 12 - 20 13 Hóa học 10 Ban Khoa học tự nhiên t C 2HCl + CuO  CuCl2 + H2O D 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2 → → Câu 6: Phản ... He, Br2, H2SO4 lỗng Câu 109 Chọn phương trình phản ứng sai phản ứng sau: A H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O B 2H2S + O2 → 2S + 2H2O C H2S + Pb(NO3 )2 → PbS ↓ + 2HNO3 D H2S + 2NaCl → Na2S + 2HCl Câu 110...
 • 14
 • 1,805
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 môn hóa học lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 2 môn hóa học lớp 9
... dung dịch H 2SO 90 % thành dung dịch có nồng độ 20 %? Bài 5) Thể tích khí sinh đktc hòa tan 11,2g Fe dung dịch H 2SO đặc nóng? Bài 6) Thể tích khí sinh đktc hòa tan 19, 2g Cu dung dịch H 2SO đặc nóng? ... dịch H 2SO 5M thành dung dịch có nồng độ 2M? Bài 2) Cần ml nước để pha loãng 100 ml dung dịch H 2SO 10M thành dung dịch có nồng độ 2M? Bài 3) Cần gam nước để pha loãng 100 g dung dịch H 2SO 50% ... ứng Bài 21 ) Hòa tan 18,4g hỗn hợp Fe, Mg, Cu lượng dung dịch H 2SO 2M vừa đủ Sau phản ứng thấy 8g chất rắn không tan 6, 72 lít khí đktc a) Tìm % khối lượng kim loại c) Thể tích dung dịch H 2SO dùng...
 • 2
 • 85
 • 0

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 KHỐI 11 ĐẦY ĐỦ

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 KHỐI 11 ĐẦY ĐỦ
... − x + 7) →−∞ lim c) x→−1 2x +1 x − 3x + e) xlim 2 2x − x −1 x →−∞ x + x + b) lim x − 3x + 2 x − d) lim x →1 x+3 2 x −1 3 .2 Hình học Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (DBC) ... x2 d) y = x + x e) y = sin2x + cos3x f) y = sin(x2 + 5x -1) +tan2x g) y = x 2 − 2x + Giải phương trình f’(x) = 0, biết a) f(x) = x + 60 64 − +5 x x3 b) g(x)= x − 5x + x 2 7) Tìm vi phân hàm số ... cho học sinh học chương trình chuẩn 2. 1 Đại số a) xlim (− x + x − x − 1) →−∞ lim c) x→3 − x +1 x 2 x + 3x − x →+∞ − x − x + e) lim b) xlim (− x + x − x − 1) →+∞ d) lim x →4 − x +1 ( x − 4) 2 f)...
 • 4
 • 569
 • 5

Xem thêm