ÔN TẬP MÔN CỔ SINH HỌC

ÔN TẬP MÔN CỔ SINH HỌC

ÔN TẬP MÔN CỔ SINH HỌC
... chứa khoáng sản) Vị trí mônhọc, mục đích môn học ngành học liên quan: • Khi phát hoá thạch, nhà cổ sinh học cố gắng làm sáng tỏ cácvấn đề sau: - Hoá thạch thuộc nhóm sinhvật nào? - Chúng xuất ... mục đích, nhiệm vụ cổ sinh Mục đích môn học: - Đó sinh vật thuộc nhóm loài nào, liên hệ với sinh vật ngày nay(sự phân loại) - Có từ lúc nào, thời gian sống(vị trí địa tầng) - Sinh hoạt nào(lối ... hệ: cá thể sinh sản vô tính sinh lại sinh sản theo hữu tính cá thể sinh sản hữu tính sinh lại sinh sản theo vô tính  Cá thể vô tính sinh cá thể dạng san hô-polip  Cá thể hữu tính sinh cá thể...
 • 28
 • 282
 • 1

tài liệu ôn tập môn quản trị học (có đáp án)

tài liệu ôn tập môn quản trị học (có đáp án)
... khoa học quản trị, thổi phồng mặt nghệ thuật quản trị Vi vay: Nắm khoa học quản trị, GĐ đỡ thất bại kinh doanh Nắm nghề quản trị, GĐ bớt lúng túng vận hành DN Nắm nghệ thuật quản trị, giúp GĐ ... hàng Nông nghiệp Hội đồng quản trị Ban kiểm soát TGĐ công ty Ban giám đốc Ban tham mưu Công ty Phó TGĐ Tài Giám đốc công ty liên doanh Phó TGĐ Sản xuất Giám đốc công ty sản xuất Giám đốc công ty ... thuyết quản trị hành chánh Trong trường phái quản trị khoa học trọng đến hợp lý hóa cơng việc nhiệm vụ mà cơng nhân phải làm trường phái quản trị tổng qt (hay hành chánh) lại phát triển ngun tắc quản...
 • 39
 • 11,204
 • 15

Ôn tập môn triết cao học đáp án

Ôn tập môn triết cao học có đáp án
... Triết học cổ điển Đức đỉnh cao triết học theo nghĩa cũ , nghĩa “khoa học khoa học Sau triết học Đức diễn wq trình phi cổ điển hố triết học chung phi cổ điển hố văn hố châu Âu Câu 4: Sự đời triết ... chất đối tượng triết học, quan hệ triết học khoa học cụ thể, chuyên biệt Sự đời triết học Mác góp phần làm thay đổi quan niệm tính chất đối tượng triết học, quan hệ triết học với khoa học cụ thể ... tảng triết học Mác Lòch sử phát triển triết học cho thấy phạm trù “thực tiễn” từ thời cổ đại, trở thành phạm trù nhắc đến nhiều học thuyết triết học Điều không khó giải thích, lẽ không nhà triết...
 • 29
 • 300
 • 0

Bộ đề ôn tập môn tóan 10 học kỳ 2 hướng dẫn giải

Bộ đề ôn tập môn tóan 10 học kỳ 2 có hướng dẫn giải
... 5m − 20 ) + ( m − ) ( 2m + ) ≤  Nếu bất phương trình cho vô nghiệm chi 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 m < m < 92  ... ( 5; 3) ∈ ( E ) ⇒ 12 + = ⇔ 12a + 5b = a 2b 2 a b Tiêu cự nên 2c = ⇒ c = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 12a + 5b = a b2 21 a 122 0 = 0b = a 2b  + a +   −  2 ⇔  2 2  a = 20 2 y b ⇔c = a b ⇔ a −4) : ... ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20 12- 2013 Môn thi: TOÁN – Lớp 10 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm trang) Đơn vị đề: THPT Châu Thành (Sở GDĐT Đồng Tháp)...
 • 76
 • 397
 • 0

Đề cương ôn tập môn an sinh xã hội đáp án ĐHKTQD

Đề cương ôn tập môn an sinh xã hội có đáp án ĐHKTQD
... mại góp phần đảm bảo an sinh hội? 29 Quản lý Nhà nước An sinh hội? hội ổn định phát triển hướng tới vấn đề: kinh tế hội tức phát triển kinh tế ổn định hội quan trọng đảm bảo chất ... Hiện vật 12 Vì cứu trợ hội trụ cột đảm bảo An sinh hội? Cứu trợ hội loại hình quan trọng lĩnh vực asxh Theo nghĩa thông thường, cứu trợ hội hiểu chế độ đảm bảo hội thành viên cộng ... CTXH phạm vi toàn hội, huy động nguồn vật lực từ cộng đồng nước quốc tế  hội hoá công tác cứu trợ hội Việt Nam tất yếu 16 Vì phải tiến hành hội hoá công tác cứu trợ hội? Thực tế:...
 • 10
 • 10,342
 • 188

Các dạng bài tập ôn tập môn toán cho học sinh lớp 1

Các dạng bài tập ôn tập môn toán cho học sinh lớp 1
... 32 + – 13 = .; 30cm + 4cm = ; 76 – + = 18 cm – 8cm = Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 10 11 12 10 10 9 11 12 7 11 12 10 9 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ ... 30cm + 4cm = 18 cm – 8cm = ; Trang 43 Bài : …… / điểm Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 10 11 12 10 10 9 11 12 7 11 12 10 9 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ ... Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27 37 47 57...
 • 74
 • 302
 • 0

bộ đề ôn tập môn toán cho học sinh lớp 3 lên lớp 4

bộ đề ôn tập môn toán cho học sinh lớp 3 lên lớp 4
... 544 2 x b . 43 Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài : Khoanh tròn vào chữ đặt trớc kết : A B C D 40 83 : = 102 (d ) 40 83 : = 120 (d ) 40 83 : = 1020 (d ) 40 83 : = 12 (d ) Đề ôn tập môn toán lớp Đề ... 145 + 205 ) x 32 0 b) ( 956 47 5 ) X 34 6 c) 1 046 + 42 5 X 168 Bài 3: ghi Đ sai ghi S vào ô trống 37 5 45 6 747 215 646 2 04 406 34 5 2220 18 24 448 2 1075 1500 912 2988 860 2150 930 24 34 362 645 232 220 ... 10 góc nhọn Đề luyện tập môn toán lớp Đề 30 :Chia cho số có chữ số ( đề số ) Bài 1: đặt tính tính a) 7692 : 32 b) 9891 : 48 c) 5270 : 36 d) 2566 : 53 e) 4 935 : 43 g) 9276 : 33 h) 8556...
 • 64
 • 564
 • 2

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Lịch sử học thuyết kinh tế đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Lịch sử học thuyết kinh tế có đáp án
... khoa K'l C'l- l'he gitri quan: dLry vAt tu ph6t chua ti€n toi phep dur vdt bi€n chung cho rirrg kinh nghi€m la co su'cua hiQu thuc cLra nh{n thirc 'l ur nhidn di co btroc ti6n so vcri CN treng ... doan th6 Ti6t ki€m cd nhdn nhin ro qLri dinh: than trgng, nhin xa tiuh toAn thatn vong, tu lip, kinh doanh, ki€u hdnh, hi ti6n Ti6t ki6m cira DN, t6 chfrc nhd nu6c, dodr] th6 nhring nhan to lien ... tlri rrrrorrg XH D6 tlrn tri carrir tranh co lricLr qrra crn lo1 lrolg qLr-vdn tLr chLi tLl clo kinh doarrlr Czic chilc ni.rg cria canh tranlr nen KT thi trrro-ng Xtl: Su dLrng cAc ngLrdn tdi...
 • 13
 • 314
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC ĐÁP ÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... khoa học quản trị đại Khoa học quản trị phận tri thức tích luỷ qua nhiều năm, thân khoa học tổng hợp thừa hưởng kết từ ngành khoa học khác toán học, điều khiển học, kinh tế học Khoa học quản trị ... 5.2 Quản trị nghệ thuật Người ta thường xem quản trị nghệ thuật người quản trị người quản trị người nghệ sĩ tài Quản trị khác với hoạt động sáng tạo khác chỗ nhà “nghệ sĩ quản trị phải sáng ... công ty trọng đến công tác xã hội từ thiện coi vừa trách nhiệm vừa nghĩa vụ người lao động • • Câu Quản trị học gì? Chọn công ty thành công nhờ công tác quản trị tốt phân tích công tác quản trị...
 • 33
 • 260
 • 1

Sử dụng một số biện pháp để ôn tập củng cố bài học trong dạy học phần sinh thái học sinh học 12 THPT

Sử dụng một số biện pháp để ôn tập củng cố bài học trong dạy học phần sinh thái học  sinh học 12 THPT
... ĐẠI HỌC VINH - PHẠM THỊ THANH NGA SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ ÔN TẬP, CỦNG CỐ BÀI HỌC TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌCSINH HỌC 12 THPT Chuyên ngành : Lý luận phương pháp dạy học môn Sinh học ... biện pháp ôn tập, củng cố học để củng cố dạy phần STH - SH lớp 12 THPT Một số phương pháp ôn tập, củng cố bài: 5.1 Củng cố giảng thiết kế sử dụng sơ đồ, đồ khái niệm Biện pháp giúp học sinh hiểu ... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÔN TẬP, CỦNG CỐ BÀI HỌC ĐỂ CỦNG CỐ BÀI DẠY PHẦN SINH THÁI HỌC – SINH HỌC 12 THPT 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương trình phần STH - SH lớp 12 2.1.1 Cấu...
 • 154
 • 153
 • 1

tài liệu ôn tập mônsinh trùng sốt rét đáp án

tài liệu ôn tập môn ký sinh trùng sốt rét có đáp án
... sinh trùng sốt rét giảm không biến hoàn toàn vòng ngày sinh trùng sốt rét phải giảm 25% so với mật độ sinh trùng sốt rét ngày đầu D Sạch thể vô tính vòng ngày sinh trùng sốt rét xuất ... 23 Tái phát sốt rét do: A Loài P.vivax P.ovale P.malariae B Tất loài sinh trùng sốt rét gây bệnh cho người C Do tồn lâu dài sinh trùng sốt rét máu sốt D Do sinh trùng sốt rét tồn gan ... thu không bền vững E Không đặc hiệu với loài sinh trùng sốt rét 67 Trong cấp tính bệnh sốt rét chẩn đoán bằng: A Tìm kháng thể huyết tương B Tìm kháng nguyên huyết C Tìm sinh trùng sốt rét...
 • 25
 • 477
 • 3

Đề cương ôn tập môn tâm lý học NGHỀ NGHIỆP đáp án

Đề cương ôn tập môn tâm lý học NGHỀ NGHIỆP có đáp án
... động tổ chức kỷ luật D, nghề vừa mang tính khoa học, mang tính nghệ thuật sang tạo cao + tính khoa học: giáo viên nắm vững môn khoa học phụ trách, nắm vững quy luật phát triển tâm học sinh ... Hóa khách quan Hóa kết tư -Tư ngôn ngữ quan hệ mật thiết với thống với không đồng với không tách rời được, tư không tồn bên ngôn ngữ ngược lại ngôn ngữ Nếu không dựa vào tư • Tư Quan hệ mật ... hợp, nói khác người học phải biết cách học - Hoạt đông học hoạt động chủ đạo lứa tuổi học sinh Chúng ta khẳng định hoạt động học lấy tri thức khoa học làm đối tượng, tức người học chịu tác động,...
 • 6
 • 412
 • 6

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực HỌC tập của học SINH QUA bài ôn tập CHƯƠNG i (SINH học 11 BẢN)

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực HỌC tập của học SINH QUA bài ôn tập CHƯƠNG i (SINH học 11 cơ BẢN)
... giơ i tính vào môn sinh học lớp 10” SKKN – Phan Thị Quỳnh Tâm Trang PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA B I ÔN TẬP CHƯƠNG I (SINH HỌC 11 BẢN) I LÝ DO CHỌN ĐỀ T I Ôn tập ... cũng chỉ tập trung ôn tập kiến thức trọng tâm chương, hay ôn l i kiến thức b i, đặt câu ho i vấn đáp để học sinh nhắc la i kiến thức đã học Chính học sinh biết học thuộc n i dung học ... ví dụ minh họa - Viết sơ đồ chuyển hoá vật chất lượng sinh gi i Chuẩn bị học sinh: ôn tập chương I và hoàn thành nô i dung công việc giáo viên giao theo nhóm Học sinh viết n i dung cần...
 • 22
 • 233
 • 0

Đề cương ôn tập môn sở ngành hệ đại học liên thông ngành điện tử viễn thông

Đề cương ôn tập môn cơ sở ngành hệ đại học liên thông ngành điện tử viễn thông
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH Hệ Đại học Liên thông, Ngành Điện tử Viễn thông I ... DUNG Tập trung vào chủ yếu môn Anten & truyền sóng môn Thông tin di động II ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Các vấn đề chung truyền sóng - Nhắc lại số tính chất sóng điện từ - Sự phân cực sóng vô tuyến điện ... thông tin di động - Những hệ thống tế bào - Các hệ thống thông tin di động hệ thứ 3- 3G - Các hệ thống thông tin di động hệ thứ 4- 4G Hệ thống thông tin di động GSM - Các kênh vật lý cuả GSM -...
 • 3
 • 594
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập môn cơ học đấton tap chuong 1 sinh hoc 11 co banôn tập chương 1 sinh học 11 cơ bảnđề cương ôn tập môn tam lí học đại cương cô lê tuyết ánhtài liệu ôn tập lý thuyết sinh họctài liệu ôn tập đa dạng sinh họcôn tập lý thuyết sinh họcôn tập môn kinh tế họcôn tập môn quản trị họcôn tập môn cơ sở viễn thôngđề cương ôn tập môn kinh tế họcôn tập môn cơ sở dữ liệuôn tập môn tâm lý họcôn tập môn tâm lý học đại cương13 câu hỏi ôn tập môn quản trị họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm