Đề cương ôn tập hk ii hóa học 9 trường thcs tây an

Đề cương ôn tập HK II ( hóa 12CB- TN)

Đề cương ôn tập HK II ( hóa 12CB- TN)
... Cl2 + (A) → (B) (B) + Fe → (C) + H2 ↑ (C) + (E) → (G↓) + NaCl (G) + (B) → (C) + H2O Các chất (A), (B), (C), (E), (G) là: A Fe, FeCl2, FeCl3, NaOH, Fe(OH)3 B Fe, FeCl3, FeCl2, NaOH , Fe(OH)2 C ... dư (5 ): Cho sắt tác dụng dung dịch AgNO3 dư (6 ): Cho sắt tác dụng dung dịch CuSO4 dư Phản ứng tạo thành hợp chất sắt hố trị (III) là: A .(1 ), (2 ), (4 ) B (2 ), (4 ), (5 ) C (1 ), (2 ), (5 ) D (1 ), (4 ), ... sắt (III): (1 ) HCl , (2 ) Cl2 , (3 ) dd HNO3 , (4 ) dd Cu(NO3)2 A 1,2 B 2,3 C 3,4 D 2,4 Câu 30: Một vật thép ( hợp kim Fe – C ) để trời xảy tượng: A n mòn kim loại C Không bò ăn mòn B n mòn điện hóa...
 • 26
 • 306
 • 0

De cuong on tap ki II Hoa hoc 8

De cuong on tap ki II Hoa hoc 8
... axit c) Tất oxit bazơ d) Oxit axit thờng oxit phi kim tơng ứng với axit e) Oxit axit oxit phi kim f) Oxit bazơ oxit kim loại tơng ứng với bazơ IiI - tập tự luận Dạng : Cân phơng ttrình hoá học ... 19,2 g sắt III oxit thu đợc g sắt Bài : Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại Zn Fe tác dụng với dung dịch axit clohđric Thành phần phần trăm sắt hỗn hợp 46, 289 % Tính : a) Khối lợng kim loại hỗn ... 2,24 lit khí hiđro tác dung với 1, 68 lit khí oxi Tính khối nớc thu đợc ( Thể tích khí đo đktc) Bài : Khử 48 gam đồng II oxit khí H2 Hãy : a) Tính số gam đồng kim loại thu đợc b) Tính thể tích...
 • 7
 • 295
 • 4

de cuong on tap HK I hoa hoc

de cuong on tap HK I hoa hoc
... nhm III Hỵp chÊt h÷u c¬ cã oxi Rỵu a) Kh i niƯm Rỵu lµ hỵp chÊt h÷u c¬ ph©n tư cã nhãm –OH liªn kÕt v i gèc hi®rocacbon (gèc hi®rocacbon lµ phÇn cßn l i cđa ph©n tư hi®rocacbon sau bít i hay ... C6H12O6 H·y cho biÕt c«ng thøc nµo biĨu diƠn : a) §¬n chÊt b) ChÊt h÷u c¬ c) Hi®rocacbon d) DÉn xt hi®rocacbon e) Axit f) Kim lo i g) Phi kim Câu 53 §èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon nhĐ h¬n kh«ng ... metan (ë i u kiƯn tiªu chn), biÕt r»ng oxi chiÕm 20% thĨ tÝch kh«ng khÝ 2) TÝnh sè gam khÝ cacbonic vµ níc t¹o thµnh sau ph¶n øng Câu 39 Cho 2,8 lÝt hçn hỵp metan vµ etilen (®o ë i u kiƯn tiªu chn)...
 • 8
 • 106
 • 0

Đề cương ÔN TẬP HK II - HÓA 8

Đề cương ÔN TẬP HK II - HÓA 8
... Silic điôxit B Silic(IV) ôxit CD- Silic ôxit Đi silic ôxit Câu 50 Khi tăng nhiệt độ độ tan chất rắn nước ; A Đều tăng CPhần lớn tăng B Đều giảm DKhông tăng không giảm Câu 51 Phản ứng hoá học ... nhiệt độ tăng áp suất độ tan chất khí tronng nước : a) Đều tăng b) Đều giảm c) Có thể tăng giảm d) Không tăng không giảm ml Câu 55: Nồng độ mol 85 0 dd có hoà tan 20 gam KNO3 : a) 0,233M b) 23,3M ... 37: Đốt cháy hết 1,2 g Cacbon không khí vừa đủ ,thu CO2.Thể tích không khí dùng : A 1,12 lit ; B 11,2 lit ; C 0,56 lit ; D 2,24 lit ( Biết V không khí = 5VO2 ) Câu 38: Muốn phân biệt dung dịch Axit,...
 • 8
 • 119
 • 0

Đề cương ÔN TẬP HK II - HÓA 9 ( chi tiết )

Đề cương ÔN TẬP HK II - HÓA 9 ( chi tiết )
... nhiên chứa 96 % CH4 , 2% N2 2% CO2 thể tích.Toàn sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo 4 ,9 g kết tủa a) Viết phương trình hóa học (biết N2 , CO2 không cháy) b)Tính V ( ktc) ? Bài 33: ... bình không dán nhãn:C 2H2,HCl,Cl2 Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt khí trên:(dụng cụ ,hóa chất coi vừa đ ). Viết PTHH có Bài 24 : Hãy cho biết chất sau:CH3-COOH , CH3-CH2-OH,C6H6, CH3-O-CH3chất ... etilic a- Na b- Zn c- ZnO d- Cu Câu 22: 10 ml rượu etilic 200 tích rượu etilic nguyên chất a- 1ml b- 3ml c- 5ml d- 2ml Câu 23: Dãy chất sau có liên kết đơn phân tử a- CH3COOH , C2H2 c- C2H5OOH...
 • 10
 • 303
 • 0

DE CUONG ON TAP HK II- HOA 11-2011

DE CUONG ON TAP HK II- HOA 11-2011
... cacbon ngun tử hidro B Cacboxyl; ngun tử cacbon C Andehit ; ngun tử cacbon ngun tử hidro D Hidroxyl; ngun tử cacbon ngun tử hidro 23 Đốt cháy hidrocacbon sinh H2O CO2 có số mol Hidrocacbon A ... ứng 11 Xeton hợp chất hữu mà phân tử có nhóm Liên kết trực tiếp với A - CHO; hai ngun tử cacbon B - COOH; ngun tử cacbon ngun tử hidro C - CO; hai ngun tử cacbon D - CO; ngun tử cacbon ngun tử ... hidrocacbon no dùng làm nhiên liệu ngun nhân sau đây" A Hidrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt có nhiều tự nhiên B Hidrocacbon no chất có nhiều nước C Hidrocacbon no có nhiều tự nhiên D Hidrocacbon no...
 • 11
 • 107
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 LAI

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 LAI
... lên mà không làm tan tế bào gọi virut ôn hòa Câu 10: Nêu hình thức sinh sản vi sinh vật Trả lời Đối tượng Đặc điểm hình thức sinh sản ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 Vi sinh vật ... Không rút bỏ chất thải Thường xuyên rút bỏ sinh khối tế bào ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 dư thừa GV TÔ PHÚC LAI chất thải sinh khối Đặc điểm sinh trưởng Quần thể vi sinh ... – 1) 14 = 210 (NST) Trường hợp tế bào A nhiều hơn: 248 – 210 = 38(NST) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 GV TÔ PHÚC LAI Gò Dầu, ngày tháng năm 2014 GVBM Tô Phúc Lai ...
 • 9
 • 263
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 THONG NHAT

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HK II SINH học 10 năm học 2013 2014 THONG NHAT
... mà không làm tan tế bào gọi virut ôn hòa ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 Câu 10: Nêu hình thức sinh sản vi sinh vật Trả lời Đối tượng Đặc điểm hình thức sinh sản Vi khuẩn sinh ... dinh dưỡng Thường xuyên rút bỏ chất thải sinh khối ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 Đặc điểm sinh trưởng vi sinh vật Quần thể vi sinh vật sinh trưởng theo pha: tiềm phát, lũy ... thể ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2013- 2014 0 1 30 2 60 4 90 8 a Hãy cho biết thời gian hệ (g) tốc độ sinh trưởng riêng loài sinh vật trên? b Giả sử, cấy lượng khoảng 200 tế bào vi sinh...
 • 6
 • 273
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I HÌNH HỌC 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I HÌNH HỌC 9
... chất hai tiếp tuyến cắt Nếu hai tiếp tuyến đường tròn cắt i m : + i m cách hai tiếp i m +Tia kẻ từ i m qua tâm tia phân giác góc tạo hai tiếp tuyến +Tia kẻ từ tâm qua i m tia phân giác góc ... tròn n i tiếp tam giác ? Tâm đường tròn n i tiếp xác định ? +Đường tròn n i tiếp tam giác đường tròn tiếp xúc v i ba cạnh tam giác +Tâm đường tròn ngo i tiếp tam giác giao i m ba đường phân giác ... 1800 II/HÌNH HỌC : 1)Phát biểu định lý liện hệ cạnh góc vuông hình chiếu cạnh huyền A c b h c’ b’ B H C a *Trong tam giác vuông bình phương cạnh góc vuông tích cạnh huyền hình chiếu cạnh góc vuông...
 • 18
 • 1,296
 • 41

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II - VẬT LI 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II - VẬT LI 9
... lớn vật - Ảnh thật nằm xa thấu kính - Ảnh ảo, chiều nằm trung điểm tiêu cự, có độ lớn nửa độ lớn vật Vật tiêu điểm: (Sửa lại hình vẽ cho ) - Ảnh ảo, chiều lớn vật - Ảnh ảo, chiều nhỏ vật Vật ... (nằm tiêu điểm F’) - d > 2f: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ vật - Ảnh ảo, chiều, nhỏ vật - d = 2f: ảnh thật, ngược chiều, độ lớn vật (d’ = d = 2f; h’ = h) Vật khoảng tiêu cự (d>f) - 2f > d > f: ảnh ... hứng ảnh ) - Ảnh phim máy ảnh ảnh thật ngược chiều nhỏ vật - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật nhỏ - Kính lúp có số bội giác lớn quan sát vật thấy ảnh lớn 25 - Quan hệ...
 • 6
 • 144
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013
... nhật không đổi Tính diện tích hình chữ nhật Bài : Hai máy cày cày ruộng sau xong Nếu cày riêng máy thứ hoàn thành sớm máy thứ hai Hỏi máy cày riêng thì sau xong ruộng Bài 6: Một lớp học có 40 học ... Nếu ta bớt ghế băng ghế lại phải xếp thêm học sinh Tính số ghế băng lúc đầu B/ HÌNH HỌC Bài 1: Cho đường tròn tâm (O,R) vẽ hai đường kính AB CD cố định vuông góc với Một dây vẽ từ A cắt đoạn thẳng ... ADBC hình vuông tứ giác BOEF nội tiếp đường tròn Xác định tâm I đường tròn b) Chứng minh AE AF = 2R2 c) Tính diện tích phần hình tròn (O,R) nằm hình vuông ADBC Bài 2: Cho tam giác ABC vuông A có...
 • 4
 • 193
 • 1

đề cương ôn tâp HK! - q2 - tiểu học

đề cương ôn tâp HK! - q2 - tiểu học
... -  Luyện gõ với Mario: - Khởi động Mario: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario - Thoát Mario: nháy chuột vào File  Quit (hoặc gõ chữ Q) - Để chọn luyện gõ em sẽ: : Nháy chọn Lessons (lét- ... phím trên, hàng phím cở sở hàng phím  Add Numbers: để luyện gõ thêm hàng phím số (gõ hàng phím học) - Kết quả: errors: 10  em gõ sai 10 lỗi ; wpm: 10 : tốc độ gõ em 10 (tốt) 3.Em tập soạn thảo: ... hoa kí hiệu phím hàng phím số (như !, @, )  Caps Lock ( cáp – lóc): dùng gõ chữ hoa  Delete (đì - lét): xóa chữ bên trái trỏ soạn thảo  Backspace (bách – bây): xóa chữ bên phải trỏ soạn thảo...
 • 2
 • 398
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II
... tích khí hỗn hợp ? c/ Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí không khí dùng thể tích không khí, biết thể tích Ôxy chiếm 20% thể tích không khí? ( Thể tích khí đo ĐKTC ) 11/ X hỗn hợp gồm mêtan etylen ... tác dụng với NaOH không tác dụng với Na C : Những chất có nhóm - COOH vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với Na D : Những chất có nhóm - OH tác dụng với NaOH 55/ Chất sau không tác dụng với Na ... đơn 37/ Chất không làm màu dung dịch nước brôm: A CH2 = CH2 B CH2=CH-CH=CH2 C.CH3-C≡CH D.CH3-CH3 38/ Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu A chứa nguyên tố thu 11g CO2và 6,75g H20 công thức phân tử...
 • 6
 • 371
 • 0

Đề cương ôn tập HK II lớp 10 cơ bản

Đề cương ôn tập HK II lớp 10 cơ bản
... tính chất hóa học SO2? A Tính oxi hóa B Tính khử C Không có tính oxi hóa, tính khử D Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử 51 Một loại Oleum có công thức hóa học là: H2SO7(H2SO4.SO3), số oxi hóa hợp ... không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng : A Nhiệt độ B Nồng độ C D (của sản phẩm ) C Chất xúc tác D Nồng độ A B (của chất tham gia) 63 Cho cân hóa học sau : H2 (k) + I2 (r)  HI (k) Yếu tố sau không ... nghiệm người ta dùng: A dd HCl B dd NaCl C.dd NaOH D Nước cất 39.Trong số tính chất sau, tính chất không tính chất axit H2SO4 đặc nguội? A Háo nước B Hòa tan Al, Fe C Tan nứoc tỏa nhiệt D Làm hóa than,...
 • 5
 • 981
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập chương ii hình học 9đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12đề cương ôn tập hk1 môn hóa học lớp 9đề cương ôn tập chương ii hình học 7de cuong on tap hki mon hoa hoc lop 8đề cương ôn tập chuong ii s0 hoc 6đề cương ôn tập hk2 môn hóa học lớp 9đề cương ôn tập hk 2 hóa 9đề cương ôn tập chương i hình học 9đề cương ôn tập chương 2 hình học 9đề cương ôn tập chương ii đại số 9đề cương ôn tập chương iii hình học 9đề cương ôn tập chương 3 hình học 9đề cương ôn tập chương 1 hình học 9đề cương ôn tập vật lý 6 học kì 2 có đáp ánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả