Xác định một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của lợn hung hà giang

xác định một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của lợn hung giang

xác định một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của lợn hung hà giang
... tiến hành đề tài Xác định số đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất lợn Hung - Giang cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao 1.2 Mục đích đề tài - Xác định số đặc điểm ngoại hình lợn Hung, ... nuôi lợn 53 3.2 Đặc điểm ngoại hình lợn Hung 55 3.3 Đặc điểm sinh lý sinh dục khả sinh sản lợn Hung 56 3.3.1 Đặc diểm sinh lý sinh dục 56 3.3.2 Kết sinh sản lợn nái Hung ... nuôi lợn Hung số lượng, cấu, phương thức chăn nuôi 11 xã thuộc huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Giang  Nghiên cứu số đặc điểm ngoại hình lợn Hung  Đánh giá khả sinh sản lợn Hung  Đánh giá khả sinh...
 • 93
 • 249
 • 0

Xác định một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn Mẹo nuôi tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Xác định một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn Mẹo nuôi tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
... tiễn cao Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài Xác định số đặc điểm sinh học, khả sản xuất lợn Mẹo nuôi huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Mục đích đề tài - Xác định số đặc điểm sinh học lợn Mẹo, từ ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM VĂN SƠN XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN MẸO NUÔI TẠI HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Chăn nuôi số: 60 62 01 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... chăn nuôi lợn Mẹo huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 29 2.3.2.2 Đánh giá số đặc điểm ngoại hình lợn Mẹo 30 2.3.2.3 Đánh giá khả sinh sản lợn Mẹo 30 2.3.2.4 Đánh giá khả sinh trưởng lợn Mẹo...
 • 87
 • 160
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn bản tại huyện yên châu tỉnh sơn la phục vụ công tác bảo tồn giống

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn bản tại huyện yên châu tỉnh sơn la phục vụ công tác bảo tồn giống
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHÙNG THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN BẢN TẠI HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO TỒN GIỐNG Chuyên ngành: ... trưởng, khả sản xuất lợn Bản Sơn La phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học - Tạo sở cho việc bảo tồn lợn Bản đa dạng sinh học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài - Kết nghiên cứu sinh trưởng sức sản xuất ... sinh học lợn 1.1.3 Ngoại hình thể chất lợn 1.1.4 Đặc điểm sinh trưởng lợn 10 1.1.5 Đặc điểm sinh sinh dục khả sản xuất lợn nái 14 1.1.3 Một số giống lợn nuôi tỉnh...
 • 85
 • 199
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn bản tại huyện yên châu tỉnh sơn la phục vụ công tác bảo tồn giống

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của lợn bản tại huyện yên châu tỉnh sơn la phục vụ công tác bảo tồn giống
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHÙNG THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN BẢN TẠI HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO TỒN GIỐNG Chuyên ngành: ... dục, khả sinh sản lợn Bản - Xác định suất phẩm chất thịt lợn Bản Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học: - Nghiên cứu bổ sung tài liệu đặc điểm sinh trưởng, khả sản xuất lợn Bản Sơn La phục vụ đào ... sinh học lợn 1.1.3 Ngoại hình thể chất lợn 1.1.4 Đặc điểm sinh trưởng lợn 10 1.1.5 Đặc điểm sinh sinh dục khả sản xuất lợn nái 14 1.1.3 Một số giống lợn nuôi tỉnh...
 • 84
 • 67
 • 0

Một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của chim Trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus) trong điều kiện nuôi nhốt

Một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của chim Trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus) trong điều kiện nuôi nhốt
... i m sinh h c c a chim tr khoang c 1.1.1 Gi i thi u gi ng chim Tr khoang c 1.1.2 T p tớnh c a chim Tr khoang c 1.1.3 Sinh lý, sinh húa mỏu 13 17 1.2 Kh nng sinh ... CHNG T NG QUAN TI LI U 1.1 M t s c i m sinh h c c a chim tr 1.1.1 Gi i thi u gi ng chim Tr 1.1.1.1 Nh n d ng chim Tr Chim Tr khoang c khoang c khoang c khoang c ( KC) cú tờn khoa h c l Phasianus ... s n xu t c a chim Tr khoang c (Phasianus colchicus) i u ki n nuụi nh t M c tiờu c a Xỏc ti nh c m t s c i m sinh h c, kh nng sinh s n, sinh tr ng, cho th t v ch t l ng th t c a chim Tr KC i...
 • 191
 • 535
 • 3

ĐĂC điểm NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG sản XUẤT của gà VP2 THẾ hệ II tại TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH

ĐĂC điểm NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG sản XUẤT của gà VP2 THẾ hệ II tại TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH
... Tuấn (2007), Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất VP2 hệ I trại thực nghiệm Liên Ninh, Báo cáo Khoa học năm 2007 15 VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 23-Tháng ... ĐẠT – Đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất VP2 Bảng cho thấy, khối lượng trứng thời điểm 20, 23, 28, 32 tuần tuổi tương ứng 33,18g, 39,45g, 45,91g 47,40g, tương đương với kết nghiên cứu hệ I Nguyễn ... 100,00 99,45 – 19 94,50 94,70 91,52 90,49 12 NGUYỄN HUY ĐẠT – Đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất VP2 Bảng cho thấy, tỷ lệ nuôi sống VP2 tương đối cao: từ 1đến tuần đạt 90,40-100%; giai đoạn nuôi...
 • 8
 • 609
 • 0

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà VP2 thế hệ III

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà VP2 thế hệ III
... Đặc điểm ngoại hình - Kiểu mào: VP2 ngày tuổi có tỷ lệ mào nụ 98,5%, tăng hệ II 3%( (thế hệ II 95,5%) - Màu lông VP2: Màu lông chủ yếu VP2 lúc ngày tuổi màu sọc dưa Đến tuần tuổi trống ... kiểu hình VP2 tiến hành đo 10 tuần tuổi Kết đạt cho thấy khối lượng VP2 lúc 10 tuần tuổi trống mái 1156,30±34,12g 936,70±19,80g Vòng ống VP2 đạt 4,53 cm trống 4,05 cm mái ... đoạn đạt 95,68%, giai đoạn hậu bị đạt 99,88% trống 98,83% mái Khả kháng bệnh VP2 cải thiện Các biểu u gan giai đoạn đẻ không - Khối lượng thể lúc lên đẻ đạt 2276,40g trống...
 • 11
 • 462
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC " ĐĂC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ VP2 THẾ HỆ II TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH " ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC
... Tuấn (2007), Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất VP2 hệ I trại thực nghiệm Liên Ninh, Báo cáo Khoa học năm 2007 15 VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 23-Tháng ... ĐẠT – Đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất VP2 Bảng cho thấy, khối lượng trứng thời điểm 20, 23, 28, 32 tuần tuổi tương ứng 33,18g, 39,45g, 45,91g 47,40g, tương đương với kết nghiên cứu hệ I Nguyễn ... 100,00 99,45 – 19 94,50 94,70 91,52 90,49 12 NGUYỄN HUY ĐẠT – Đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất VP2 Bảng cho thấy, tỷ lệ nuôi sống VP2 tương đối cao: từ 1đến tuần đạt 90,40-100%; giai đoạn nuôi...
 • 8
 • 239
 • 0

Khảo sát một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của ngựa bạch nuôi tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Khảo sát một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của ngựa bạch nuôi tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
... bạch nuôi huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu đề tài - Xác định số đặc điểm sinh học khả sản xuất ngựa bạch nuôi Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu chăn nuôi ngựa ... giống ngựa quý nước ta Do việc nghiên cứu số đặc điểm sinh học ngựa bạch quan trọng cần thiết Trước thực tiễn đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát số đặc điểm sinh học, khả sản xuất ngựa bạch ... Một số đặc điểm sinh học ngựa bạch 54 3.2.1 Đặc điểm mầu sắc ngựa bạch 54 3.2.2 Đặc điểm ngoại hình mầu sắc hệ sinh 55 3.3 Theo dõi tiêu sinh trưởng ngựa bạch 57 3.3.1 Sinh...
 • 110
 • 382
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của gà chọi nuôi tại huyện tân yên - tỉnh bắc giang

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của gà chọi nuôi tại huyện tân yên - tỉnh bắc giang
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM CÔNG HOẰNG “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ CHỌI NUÔI TẠI HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Chăn nuôi – Thú y Mã số: ... kinh tế, làm sở cho công trình nghiên cứu bảo tồn lai tạo, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, khả sản xuất Chọi nuôi huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang Nhằm phục vụ cho việc ... Tỷ lệ Chọi hộ x• huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang Số liệu điều tra x• huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang thể qua bảng 3.3 Bảng 3.3 Tình hình nuôi gàChọitheo xóm x• điều tra TT Tên thôn Số điều...
 • 73
 • 330
 • 2

Một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của vịt Đốm (Pất Lài) và con lai giữa vịt Đốm với vịt T14 (CV. Super M3)

Một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của vịt Đốm (Pất Lài) và con lai giữa vịt Đốm với vịt T14 (CV. Super M3)
... sau: 1/ Một số đặc điểm sinh học vịt Đốm lai vịt Đốm với vịt T14 39 2/ Khả sinh sản vịt Đốm vịt PT chọn lọc 3/ Khả cho thịt phẩm chất thịt vịt Đốm, lai F1 vịt Đốm với vịt T14 (PT TP) vịt T14 4/ ... tiêu sinh lý - sinh hóa máu, tham số hàm sinh trưởng vịt Đốm lai vịt Đốm với vịt T14; - Đánh giá khả sản xuất lai vịt Đốm với vịt T14; - Đánh giá chất lượng thịt vịt Đốm lai vịt Đốm với vịt T14 ... sản qua số hệ, nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, suất chất lượng thịt lai vịt Đốm với vịt T14 Với lý trên, tiến hành đề tài: Một số đặc điểm sinh học, khả sản xuất vịt Đốm (Pất Lài) lai vịt Đốm...
 • 161
 • 567
 • 3

Một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của vịt Đốm (Pất Lài) và con lai giữa vịt Đốm với vịt T14 (CV. Super M3) tt

Một số đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất của vịt Đốm (Pất Lài) và con lai giữa vịt Đốm với vịt T14 (CV. Super M3) tt
... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VỊT ĐỐM VÀ CON LAI GIỮA VỊT ĐỐM VỚI VỊT T14 3.1.1 Một số đặc trưng chủ yếu ngoại hình vịt Đốm lai vịt Đốm với vịt T14 Về màu lông:khi nở, vịt Đốm ... hóa máu, tham số hàm sinh trưởng vịt Đốm lai vịt Đốm với vịt T14; - Đánh giá khả sản xuất lai vịt Đốm với vịt T14; - Đánh giá chất lượng thịt vịt Đốm lai vịt Đốm với vịt T14 Cấu trúc luận án ... 16.21 16.00 6,07 3.3 NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA VỊT ĐỐM, CON LAI GIỮA VỊT ĐỐM VỚI VỊT T14 VÀ VỊT t14 3.3.1 Sinh trưởng nhóm vịt thịt Kết theo dõi khối lượng vịt Đốm, vịt PT vịt TP nêu bảng 3.5...
 • 24
 • 477
 • 2

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của con lai f1 (trống rừng x mái ai cập) và f1 (trống rừng x mái hmông) nuôi tại viện chăn nuôi

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của con lai f1 (trống rừng x mái ai cập) và f1 (trống rừng x mái hmông) nuôi tại viện chăn nuôi
... ngoại hình, khả sản xuất lai F1( trống Rừng x mái Ai Cập) F1 (trống Rừng x mái H’mong) nuôi Viện Chăn nuôi 1.2 Mục ñích ñề tài - ðánh giá ñặc ñiểm ngoại hình F1 (trống Rừng x mái Ai Cập) F1 (trống ... - Sơ ñồ tạo lai: F1( trống Rừng x mái Ai Cập) F1( trống Rừng x mái H’mong) sau: Bố mẹ: trống Rừng x mái Ai Cập trống Rừng x mái H’mong F1( trống Rừng x mái Ai Cập) - F1( trống Rừng x mái H’mong) ... Rừng x mái H’mong) - ðánh giá khả sản suất F1 (trống Rừng x mái Ai Cập) F1 (trống Rừng x mái H’mong) - So sánh ñặc ñiểm ngoại hình khả sản suất F1 (trống Rừng x mái Ai Cập) F1 (trống Rừng x mái...
 • 93
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định một số đặc điểm sinh học và các bệnh thường gặp của nhím bờm nuôi nhốt trong nông hộ tại tỉnh bắc kạndac diem ngoai hinh kha nang sinh san cua lợn dia bachdac diem ngoai hinh kha nang sinh san cua lợn dai bachnghiên cứu 1 số dặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằngphân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longnghiên cứu một số đặc điểm về hình thái thể lực sinh viên trường đại học đà nẵngphân lập xác định một số đặc tính sinh học của vi khuẩn pasterunelle muntocida streptococcusuismôt sô đăc điêm tinh hinh kinh tê xã hội học sinh và yêu cầu về nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội ở huyên chiêm hoamột số đặc điểm tình hình kinh tế xã hội và tổ chức bộ máy của tòa án nhân dân tỉnh đắk nôngluận văn tốt nghiệp ngành ngữ văn một số đặc điểm nghệ thuật kịch và tiểu thuyết của victor hugođặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt trời anas supercillosanghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trịtìm hiểu một số đặc điểm sinh thái sinh trưởng phát triển của cây lim xẹt peltophorum tonkinensis a chev tái sinh tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh thái tại vqg tam đảonghiên cứu về một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sang cua tràn dịch màng phổimột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty may chiến thắngC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)Gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t NamBài 30. ua, ưaQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t NamBài 28. Con muỗiHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tQuyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012