GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH THUỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN CƠ QUAN CƠ THỂ VẬT NUÔI phần 2

giáo trình đun xác định thuốc kháng sinh thông thường

giáo trình mô đun xác định thuốc kháng sinh thông thường
... CHƢƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 67 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 67 MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH THUỐC KHÁNG SINH THÔNG THƯỜNG Mã đun: MĐ05 Giới thiệu đun ... MĐ05 Giới thiệu đun đun xác định thuốc kháng sinh thông thƣờng đun chuyên ngành chƣơng trình đào tạo sơ cấp nghề, nghề sử dụng thuốc thú y chăn nuôi Học xong đun ngƣời học có khả nhận ... quen thuốc, choáng , sốc làm giảm hiệu điều trị thuốc Vì giới thiệu học sử dụng Kanamycin cần thiết đun xác định thuốc kháng sinh thông thƣờng Mục tiêu: Học xong học ngƣời học có khả năng: - Trình...
 • 68
 • 364
 • 8

giáo trình đun xác định thuốc trị ký sinh trùng

giáo trình mô đun xác định thuốc trị ký sinh trùng
... TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 64 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 64 MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG Mã đun: MĐ06 Giới thiệu đun đun xác ... Giới thiệu đun đun xác định thuốc trị sinh trùng đun chuyên ngành chƣơng trình đào tạo sơ cấp nghề, nghề sử dụng thuốc thú y dùng chăn nuôi Học xong đun ngƣời học có khả nhận dạng, ... mèo Ghẻ sinh lợn Thuốc có nguồn gốc thực vật, độc gia súc, đặc biệt chó, mèo, dễ sử dụng, hiệu điều trị cao Vì giới thiệu học sử dụng Hantox cần thiết đun sử dụng thuốc trị sinh trùng...
 • 64
 • 498
 • 4

GT mo dun 07 - xác định thuốc tác động đến quan thể vật nuôi

GT mo dun 07 - xác định thuốc tác động đến cơ quan cơ thể vật nuôi
... quản loại thuốc tác động đến quan thể vật nuôi Học xong mô đun ngƣời học sử dụng đƣợc thuốc tác động đến quan thể vật nuôi kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho vật nuôi, không làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng, ... Nội dung mô đun 58 V Yêu cầu đánh giá kết học tập 60 VI Tài liệu tham khảo 61 MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH THUỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN CƠ QUAN CƠ THỂ VẬT NUÔI Mã số MĐ 07 ... đƣơng 1-2 -6 ml/con - Lợn nái dƣới 200kg: 5-2 0 UI hay 0, 5-2 ml/con - Lợn nái 200kg: 2 0-5 0 UI hay 2-5 ml/con - Dê cái, cừu cái: 3-2 0 UI hay 0, 3-2 ml/con - Chó cái, mèo cái: 2-1 0 UI hay 0, 2-1 ml/con...
 • 65
 • 131
 • 1

giáo trình mo đun xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

giáo trình mo đun xác định nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
... để xác định số lượng nguyên liệu cần chuẩn bị - Căn vào loại thức ăn cần sản xuất cho đối tượng vật nuôi khác để xác định số lượng nguyên liệu cần sản xuất - Căn vào loại thức ăn hỗn hợp cần sản ... vật nuôi cần sản xuất thức ăn hỗn hợp để bổ sung loại nguyên liệu cần chuẩn bị 1.2 Xác định số lƣợng loại nguyên liệu - Căn vào quy mô sản xuất doanh nghệp sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi ... đăng ký: Ngày sản xuất: Điều kiện bảo quản: Thời hạn sử dụng: * Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập Số lô sản xuất - Hàng hoá thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu làm thức ăn chăn chăn nuôi xuất khẩu: Ngôn...
 • 86
 • 302
 • 2

giáo trình đun xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi

giáo trình mô đun xác định nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi
... 20 UI Đơn vị quốc tế MÔ ĐUN 01: XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƢỠNG VẬT NUÔI Mã đun: MĐ 01 Giới thiệu đun: Nguời học sau học xong đun có khả xác định tính toán nhu cầu dinh dưỡng (đạm, lượng, ... triển thể e Xác định nhu cầu khoáng cho bê bò nuôi thịt : Nhu cầu khoáng cho bò nuôi thịt = nhu cầu cho trì + nhu cầu cho tích luỹ 2.2 Xác định nhu cầu khoáng cho lợn a Xác định nhu cầu khoáng ... cầu khoáng cho bò chửa nuôi = nhu cầu cho trì + nhu cầu cho mang thai + nhu cầu cho nuôi Nhu cầu khoáng cho bò sữa = Nhu cầu trì + Nhu cầu tiết sữa + Nhu cầu nuôi thai + Nhu cầu để phục hồi sức...
 • 101
 • 346
 • 6

giáo trình đun xác định nhu cầu và lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm

giáo trình mô đun xác định nhu cầu và lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm
... CHƢƠNG TRÌNH MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG LÂM Mã đun: MĐ 02 Giới thiệu đun: Chƣơng trình đun nhằm trang bị cho ngƣời học kiến thức phƣơng pháp đánh giá nông ... Các phƣơng pháp xác định mục tiêu 47 Xác định mục tiêu lập kế hoạch 48 Lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm 48 3.1 Tầm quan trọng lập kế hoạch khuyến nông lâm 48 3.2.Tại ... tích nhu cầu, kết PRA để xác định mục tiêu lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm cho thôn/bản - Sản phẩm: Mỗi nhóm xác định đƣợc mục tiêu để lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm theo thời...
 • 70
 • 377
 • 5

GIÁO TRÌNH ĐUN XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG VẬT NUÔI

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG VẬT NUÔI
... 20 UI Đơn vị quốc tế MÔ ĐUN 01: XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG VẬT NUÔI Mã đun: MĐ 01 Giới thiệu đun: Nguời học sau học xong đun có khả xác định tính toán nhu cầu dinh dưỡng (đạm, lượng, ... triển thể e Xác định nhu cầu khoáng cho bê bò nuôi thịt : Nhu cầu khoáng cho bò nuôi thịt = nhu cầu cho trì + nhu cầu cho tích luỹ 2.2 Xác định nhu cầu khoáng cho lợn a Xác định nhu cầu khoáng ... cầu khoáng cho bò chửa nuôi = nhu cầu cho trì + nhu cầu cho mang thai + nhu cầu cho nuôi Nhu cầu khoáng cho bò sữa = Nhu cầu trì + Nhu cầu tiết sữa + Nhu cầu nuôi thai + Nhu cầu để phục hồi sức...
 • 101
 • 317
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 10 ppsx

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 10 ppsx
... thường nhạy cảm với bước sóng λ = 5 .10- 4mm Từ suất phân giải với kính thiên văn quang học là: 2,5 .10 5.5 .10 − 120 ≈ e" = D D e" = 2,5 .10 hay : e= 120" D(m.m ) - Liên hệ suất phân giải độ phóng đại: ... giải hai điểm cách 2’ Nếu nhìn qua kính có độ phóng đại K suất phân giải e góc nhìn trực tiếp e phóng đại lên thành Ke Vậy độ phóng đại K cần thiết kính để giúp mắt phân biệt điểm cách w d o m ... công thức để xác định khả nhìn thấy đến cấp kính, biết đường kính vật kính kính (tính mm - milimet) w d o m Kính thiên văn ngày hoàn thiện nhiều, có thêm CCD để xử lý số liệu v.v Các đặc trưng...
 • 5
 • 305
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 9 pdf

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 9 pdf
... Magnitude) Về mặt vật lý, coi vật phát xạ nguồn sáng độ rọi Bσ E= R B : độ chói R : Khoảng cách nguồn sáng bề mặt vật chiếu sáng σ : Mặt phẳng vuông góc tia nhìn Vậy E tỷ lệ nghịch với khoảng cách: E ... khí quyển) Khoảng cách qui ước 10 pasec (1 pasec ứng với góc thị sai hàng năm giây) Ta xác định cấp tuyệt đối M qua cấp nhìn thấy m thị sai hàng năm π : - Gọi m cấp nhìn thấy với khoảng cách thực ... mà phụ thuộc khoảng cách từ thiên thể đến trái đất Cấp nhìn thấy điều Vậy nên thiên văn người ta qui định thêm cấp tuyệt đối (M) Cấp tuyệt đối (M) qui ước cấp nhìn thấy chúng khoảng cách từ chúng...
 • 5
 • 365
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 8 potx

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 8 potx
... lượng xác định khác Khi thay đổi trạng thái ngun tử xạ hấp thụ sóng điện từ có bước sóng xác định Đó quang phổ vạch ngun tử Vì ngun tử ngun tố có cấu trúc lượng khác phát xạ (hoặc hấp thụ) cách ... HIỆU ỨNG VẬT LÝ TRONG THIÊN VĂN Hiệu ứng Zeeman Là tượng vạch quang phổ xạ ngun tử từ trường bị tách thành thành phần phụ Đó mức ngun tử từ trường thu thêm lượng phụ từ trường tách thành mức phụ ... thiên thể khuyếch đại hiệu ứng MASER truyền qua đám khí vũ trụ - Các ngun tử kết hợp thành phân tử phát xạ với vạch sóng xác định theo học lượng tử Việc phân tích phổ cho ta biết tên phân tử...
 • 5
 • 331
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 7 ppt

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 7 ppt
... độ xác chúng Những thơng tin Mặt trời cho phép ta kiểm chứng mơ hình Mặt trời Trong cấu tạo Mặt trời có nhật hoa, thành phần quan trọng Mặt trời, ta thấy rõ mắt thường nhật thực tồn phần, Mặt trời ... trời Mặt trăng che khuất phần quang cầu Các thơng tin từ vành nhật hoa cho ta biết phương thức truyền nhiệt Mặt trời, từ kiểm chứng mơ hình cấu trúc Mặt trời; cho phép đánh giá vết đen Mặt trời ... tồn phần với pha tồn phần dù kéo dài vài phút cho ta thơng tin q giá Mặt trời, ngơi gần có ảnh hưởng nhiều đến sống Các ngơi Mặt trời xa, khơng thể tiếp cận mà mơ tả chúng mơ hình vật lý Các...
 • 5
 • 331
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 6 pps

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 6 pps
... báo cách xác Sở dĩ Mặt trăng nhỏ Mặt trời che khuất Mặt trời đồng dạng phối cảnh chúng: tỷ lệ bán kính Mặt trăng Mặt trời tỷ lệ khoảng cách chúng Trái đất (Hình 77) r a 1740 384400 = → ≈ 69 6000 ... Mặt trăng cận điểm ρ = 16 8 (cách Trái đất : 363 .300km) Trái đất viễn điểm ρ = 15’8 (cách Mặt trời 152.106km) Khi trăng che khuất tồn Mặt trời (ρ > ρ ) Ta có Nhật thực tồn phần thường vào tháng ... trí Mặt trăng, Mặt trời quĩ đạo tùy thời điểm q trình nhật thực ta quan sát nhật thực cách khác + Nhật thực tồn phần nhật thực hình khun Do quĩ đạo chuyển động Mặt trời, Mặt trăng elip nên khoảng...
 • 5
 • 239
 • 0

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn xác định khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời phần 5 pot
... ngày rằm) Mặt trăng tròn đầy xuất chân trời lúc Mặt trời lặn, lên đỉnh đầu lúc nửa đêm lặn xống đường chân trời lúc rạng sáng Như Mặt trăng mọc chậm Mặt trời nửa ngày (Mặt trăng 6h, Mặt trời 18h) ... với Mặt trời nên ta nhìn thấy Mặt trăng Nó có hình lưỡi liềm, hướng đầu nhọn lên (sinh viên tự giải thích) - Đến ngày thượng huyền Mặt trăng ¼ quĩ đạo mọc chậm Mặt trời khoảng 6giờ Tức Mặt trời ... sóc ( Giao hội) Mặt trăng mọc với Mặt trời Do ban ngày ta khơng thấy Mặt trăng trời q sáng Ban đêm Mặt trăng lặn khuất xuống đường chân trời với Mặt trời nên khơng có trăng - Do Mặt trăng quay...
 • 5
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình mô đun điện tử cơ bảngiáo trình kế toán xác định kết quả kinh doanhgiáo trình mô đun nhân giống nấmgiáo trình mô đun bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khígiáo trình mô đun nông lâm kết hợp phần i bộ nngiáo trình mô đun trồng nấm mộc nhĩgiáo trình mô đun trồng nấm rơmgiáo trình mô đun trồng nấm sòthêm phần xử lý khắc phục sự cố hệ thống nhiên liệu trong giáo trình mô đun xử lý khắc phục sự cố máy chính để biết thêm các biểu hiện của máy khi hệ thống nhiên liệu bị lẫn nướcchiến lược tổ chức quá trình tổ chức các nhân tố tác động đến lựa chọn phương thức ra quyết địnhmô hình xác định chi phí vốn vay có rủi ro theo mô hình định giá quyền chọn black scholes opmtiến trình dạy bài xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì khối 11xác định các tác động môi trường bất lợiở thể rắn lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân băng xác định làm cho chúng chỉ có thể daodanh gia qua trinh do thi hoa tac dong den viec quan ly va su dung datchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại