Nghiên cứu dự án khả thi phát triển hạ tầng du lịch thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

Luận văn phát triển du lịch biển theo hướng bền vững tại thị cửa lò, tỉnh nghệ an

Luận văn phát triển du lịch biển theo hướng bền vững tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... thúc ñ y du l ch phát tri n ðư ng l i phát tri n du l ch n m ñư ng l i phát tri n chung, ñư ng l i phát tri n kinh t - h i v y phát tri n du l ch ñang th c hi n s phát tri n chung c a h i ... theo s phát tri n c a ngành du l ch V i l i th v s n ñ nh tr , an ninh, an toàn h i ñư c gi v ng, du l ch Vi t Nam có nhi u h i thu hút khách Ngành du l ch Vi t Nam ñang chuy n m nh sang phát ... l c dân theo phương châm h i hoá phát tri n du l ch Ưu tiên ñ u tư phát tri n khu du l ch t ng h p qu c gia khu du l ch chuyên ñ K t h p ñ u tư nâng c p, phát tri n ñi m tham quan du l ch,...
 • 162
 • 2,156
 • 26

Đề tài luận văn phát triển du lịch biển theo hướng bền vững tại thị cửa lò, tỉnh nghệ an

Đề tài luận văn phát triển du lịch biển theo hướng bền vững tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... h c hoá nghi p v TÀI ng nghi p v làm th t c H i quan hàng nh p kh u theo hình th NG NGHIÊN C U TI P THEO - 1-2012, tác gi s m r K T C tài TÀI Ngoài ph n T - Ph - Ph n th c tài g m ph n: khoa ... i quan ki m tra hàng hoá nh c k t qu nh (n u có), H i quan s ti n hành ki m tra vi c áp thu su t c a doanh nghi p có h p lý không N u không H i quan s t doanh nghi u ch nh cho h i quan s phát ... t khai H i quan Sinh viên b Khi u m t khai H i quan b ng cách b m vào nút nh doanh nghi p c a sinh vi ph m Lu t H c m t khai H i quan @ Ki m hoá hàng nh p kh u c thông quan h i quan, hàng hoá...
 • 19
 • 414
 • 0

Nghiên cứu tính thời vụ trong du lịchthị cửa lò, tỉnh nghệ an và giải pháp hạn chế mới nhất năm 2015

Nghiên cứu tính thời vụ trong du lịch ở thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an và giải pháp hạn chế mới nhất năm 2015
... Cơ sở lí luận thực tiễn tính thời vụ du lịch Chương 2: Tính thời vụ du lịch Thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Chương 3: Giải pháp hạn chế tính thời vụ du lịch Thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An PHẦN NỘI DUNG ... Cửa Lò, nhân tố ảnh hưởng tới thời vụ du lịch, đưa giải pháp nhằm hạn chế tính thời vụ du lịch Thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 5.2 Không gian Phạm vi nghiên cứu Thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 5.3 Thời ... nghề 2.2 TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN 2.2.1 Biểu tính thời vụ du lịch Thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An a Lượng khách du lịch - Lượng khách du lịch đến Cửa Lò qua năm 29 Nghìn...
 • 58
 • 631
 • 0

định hướng phát triển du lịch thị cửa lò, tỉnh nghệ an đến năm 2020

định hướng phát triển du lịch thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an đến năm 2020
... thị Cửa tỉnh Nghệ An thời gian qua Chương 3: Định hướng phát triển du lịch thị Cửa tỉnh Nghệ An đến năm 2020 chiến lược để thực định hướng 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT ... tiêu phát triển du lịch Cửa đến năm 2020 53 3.1.1 Quan điểm du lịch Cửa Lò 53 3.1.2 Định hướng phát triển mục tiêu du lịch Cửa đến năm 2020 53 3.2 Xây dựng lựa chọn chiến lược phát ... việc phát triển kinh tế hội thị Cửa tỉnh Nghệ An 51 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỬA LÒ ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG 53 3.1 Quan điểm...
 • 93
 • 438
 • 1

chiến lược phát triển du lịch thị cửa lò – tỉnh nghệ an đến năm 2020

chiến lược phát triển du lịch thị xã cửa lò – tỉnh nghệ an đến năm 2020
... ngành du lịch Thị Cửa Chương 3: Chiến lược phát triển du lịch Thị Cửa đến năm 2020 Xác định mục tiêu, định hướng phát triển du lịch Thị Cửa đến năm 2020, xây dựng chiến lược phát ... trạng phát triển Du lịch Thị Cửa chương 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỊ XÃ CỬA LÒ 2.1 Tổng quan Thị Cửa [17] 2.1.1 Vị trí địa lý, hành Thị Cửa Thị Cửa 21 ... Cửa 86 3.1.4 Định hướng phát triển du lịch thị Cửa đến 2020 89 3.2 Xây dựng chiến lược phát triển du lịch Thị Cửa 89 3.3 Lựa chọn chiến lược phát triển du lịch Thị...
 • 150
 • 485
 • 3

nghiên cứu sự hài lõng của du khách đối với dịch vụ du lịch tại thị cửa lõ, tỉnh nghệ an

nghiên cứu sự hài lõng của du khách đối với dịch vụ du lịch tại thị xã cửa lõ, tỉnh nghệ an
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ******&&****** MAI ANH TÀI “NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI THỊ XÃ CỬA LÕ, TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 ... cấp dịch vụ phục vụ cung cấp dịch vụ cho du khách Kinh doanh du lịch hình thức kinh doanh dịch vụ Khách du lịch đến với điểm du lịch thƣờng hay sử dụng dịch vụ điểm du lịch đó, bao gồm dịch vụ ... (với sản phẩm du lịch địa phƣơng có mùa du lịch) 11  Đối với dịch vụ du lịch Dịch vụ du lịch có đặc điểm nhƣ:  Tính trùng khớp thời gian sản xuất tiêu dùng dịch vụ du lịch Đối với dịch vụ...
 • 173
 • 117
 • 0

phát triển du lịchthị cửa lò, tỉnh nghệ an

phát triển du lịch ở thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020 Quan điểm phát triển du lịch giai đoạn Quan điểm Đảng Nhà nƣớc phát triển du lịch Quan điểm tỉnh Nghệ An phát triển du lịch thị ... Cửa Lò Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển du lịch thị Cửa Lò Mục tiêu phát triển du lịch thị Cửa Lò Phƣơng hƣớng phát triển du lịch thị Cửa Lò Một số giải pháp phát triển du lịch Thị ... nghiệm cho thị Cửa Lò Tiểu kết chƣơng I CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN Khái quát chung thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Sơ lược lịch sử đời thị Cửa Lò 8...
 • 104
 • 166
 • 1

nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị cửa lò, tỉnh nghệ an

nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI ĐẶNG THỊ HẬU NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN ... ĐẶNG THỊ HẬU LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN * LUẬN VĂN THẠC SĨ (8 QUYỂN - V74 - 160 TRANG ... ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước thời hạn nhiệm vụ với đề tài: Nghiên cứu sở khoa học đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Trong trình làm luận...
 • 148
 • 386
 • 2

nghiên cứu giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa tại thị cửa lò, tỉnh nghệ an

nghiên cứu giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... I H C NHA TRANG ************ VÕ VĂN HÙNG NGHIÊN C U GI I QUY T VI C LÀM CHO NGƯ I B THU H I ð T TRONG QUÁ TRÌNH ðÔ TH HOÁ TH XÃ C A LÒ, T NH NGH AN Chuyên ngành : QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 ... TH GI I TRONG V N ð GI I QUY T VI C LÀM T QUÁ TRÌNH THU H I ð T PH C V ðÔ TH HÓA .33 1.6 T NG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U LIÊN QUAN 39 1.6.1 T ng quan v tình hình nghiên c ... ch n ñ tài: "Nghiên c u gi i quy t vi c làm cho ngư i b thu h i ñ t trình ñô th hoá t i th C a Lò, t nh Ngh An" ñ làm lu n văn th c s M c tiêu nghiên c u 2.1 M c tiêu chung Nghiên c u gi...
 • 106
 • 210
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý Asen trong nước dưới đất cung cấp nước sạch cho sinh hoạt tại thị Cửatỉnh Nghệ An

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý Asen trong nước dưới đất cung cấp nước sạch cho sinh hoạt tại thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An
... chứa nước khác trước dùng cho sinh hoạt ăn uống Tiến hành “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO SINH HOẠT TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ TỈNH NGHỆ AN ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN PHƯỚC HÒA NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO SINH HOẠT TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ TỈNH NGHỆ AN LUẬN ... nghệ xử Asen áp dụng Nghiên cứu công nghệ tiên tiến xử nước ngầm ô nhiễm Asen cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực Thị Cửa Đề xuất công nghệ cho việc khử Asen nước đất III- Ngày giao...
 • 118
 • 190
 • 0

Phân tích lợi ích và chi phí của Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Thị Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Phân tích lợi ích và chi phí của Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
... KHUNG PHÂN TÍCH L I ÍCH CHI PHÍ m phân tích d án 2.1.1 Phân tích tài 2.1.2 Phân tích kinh t 2.1.3 Phân tích phân ph i tích d án ... kinh t phân tích phân ph i xu t k t lu n g i ý sách cho d án Qua k t qu phân tích hi u qu tài chính, phân tích hi u qu kinh t phân tích r i ro, phân tích mô ph ng phân tích phân ph sách cho d án ... Chi phí tà -C chi phí - Chi phí , chi phí hoá -L (Phèn, Clo ) h công nhân bán hàng -C -C -T 2.3 - , thông nên thu hút phân tích 9 2.3.2 Lu 2.3.2.1 Chi phí d Chi phí d án (kinh t ) = Chi phí...
 • 96
 • 695
 • 2

Luận văn thạc sĩ Phân tích lợi ích và chi phí dự án nâng cấp, mở rộng, hệ thống cấp nước thị cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Luận văn thạc sĩ Phân tích lợi ích và chi phí dự án nâng cấp, mở rộng, hệ thống cấp nước thị xã cửa Lò, tỉnh Nghệ An
... kinh t phân tích phân ph i xu t k t lu n g i ý sách cho d án Qua k t qu phân tích hi u qu tài chính, phân tích hi u qu kinh t phân tích r i ro, phân tích mô ph ng phân tích phân ph sách cho d án ... KHUNG PHÂN TÍCH L I ÍCH CHI PHÍ m phân tích d án 2.1.1 Phân tích tài 2.1.2 Phân tích kinh t 2.1.3 Phân tích phân ph i án ... mô D án nâng c p, m r ng h th ng c c th C a Lò, t nh Ngh An 1.3 M c tiêu nghiên c u c a tài d a vào khung phân tích l i ích chi phí phân tích tính kh thi c a d án v m t tài chính, kinh t xã...
 • 94
 • 131
 • 0

Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịchthị cửa lò, tỉnh nghệ an luận văn ths

Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch ở thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an luận văn ths
... Cơ sở luận du lịch quản nhà nƣớc du lịch Chƣơng 2: Thực trạng quản nhà nƣớc du lịch Thị Cửa Lò - Nghệ An Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hoàn thiện quản nhà nƣớc du lịch Thị ... TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN 31 2.1 Tổng quan du lịch Thị Cửa Lò 31 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Thị Cửa lò 31 2.1.2 Hoạt động du lịch ... Thị Cửa Lò - Nghệ An CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH 1.1 Những vấn đề du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.1.1 Du lịch Từ xa xƣa lịch sử nhân loại, du lịch...
 • 104
 • 189
 • 1

Ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án tại thị cửa lò, tỉnh nghệ an

Ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... n sách b i thư ng, GPMB ñ n ñ i s ng c a h dân có ñ t b thu h i ñ a bàn th C a Lò, t nh Ngh An T p trung nghiên c u d án, bao g m: - D án I: D án Nhà máy bánh k o Tràng An; - D án II: D án ... a quan l p pháp quan Nhà nư c có th m quy n, sách b i thư ng, h tr TðC Nhà nư c thu h i ñ t nh ng năm g n ñây ñã có nhi u ñi m ñ i m i th hi n sách ưu vi t c a m t Nhà nư c c a dân, dân dân 1.4 ... c a h b thu h i ñ t d án .66 B ng 3.9 Thay ñ i c u thu nh p c a ngư i dân 02 d án trư c sau thu h i ñ t 67 B ng 3.10 Thu nh p bình quân c a ngư i dân d án trư c sau thu h i...
 • 117
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của môi trường lên các chỉ tiêu sinh lí và sức khỏe của dân cư làng nghề chế biến hải sản phường nghi thủy thị xã cửa lò tỉnh nghệ anđánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ antrên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ anđặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng đến cơ chế quản lý ngân sách nhà nước ở thị xã cửa lò tỉnh nghệ antình hình nghiên cứu vật liệu zno hiện nay và những hướng nghiên cứu còn có khả năng phát triểnnhững hướng nghiên cứu còn có khả năng phát triểnviện nghiên cứu đô thị phát triển hạ tầngnghiên cứu các giới hạn để phát triển bền vững tạo các điểm tham quan du lịch thuộc quần thể di tích huếluận văn tốt nghiệp nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch xe đạp tại thành phố cần thơphân định nội dung nghiên cứu giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của ctkd dịch vụ khách sạnphân định nội dung nghiên cứu về giải pháp marketing phát triển thị trường của công ty kinh doanhcơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu cảnh quan phục vụ phát triển nông lâm nghiệp và du lịch bền vững huyện sóc sơn thành phố hà nộinhững người mong muốn được học tập và nghiên cứu để tiếp tục sự phát triển nền công nghiệp việt namnghien cuu lua chon bai tap phat trien the luc chuyen mon cho van dong vien wushu taolunghiên cứu một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường đại học giao thông vận tải đến năm 2020Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm