Công tác Lưu trữ và Quản trị văn phòng tại UBND xã Bình Hòa

Nghiên cứu, khảo sát trực tiếp thực hành qua các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, công tác lưu trữ quản trị văn phòng của Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà

Nghiên cứu, khảo sát và trực tiếp thực hành qua các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, công tác lưu trữ và quản trị văn phòng của Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà
... có Tr ng phòng ph c Giám đ c cơng ty v tồn b cơng tác c a phòng; m t phó phòng tr c ti p qu n lý u hành b ph n T ch c lao đ ng; m t phó phòng tr c ti p u hành b ph n Hành chính; b ph n phòng ho ... nhân l c Phòng đ phát huy t t n ng l c c a cán b cơng nhân viên đ t hi u qu cao cơng vi c Cơng tác qu n tr hành v n phòng 2.1 Cách b trí n i làm vi c Phòng T ch c Hành c a cơng ty đ c tách làm ... n hành ch nh lý tài li u c a phòng T ch c - Hành chính, Phòng Qu n lý kinh t , Phòng Kinh t - K ho ch, Phòng D án, Xí nghi p c n - Xây d ng ph xây d ng ph ng án phân lo i: D a k t qu kh o sát...
 • 44
 • 80
 • 0

luận văn lưu trữ học đề tài Quá trình khảo sát, thực hiện công tác, văn thư, lưu trữ quản trị văn phòng tại uỷ ban nhân dân Xuân Đỉnh.

luận văn lưu trữ học đề tài Quá trình khảo sát, thực hiện công tác, văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng tại uỷ ban nhân dân Xuân Đỉnh.
... h cht ch gia ban ch tch, U ban vi cỏc ban trc thuc U ban nhõn dõn, cỏc ban ny cú chc nng tham mu, giỳp vic co ban ch tch U ban nhõn dõn v mi mt C Chc nng ca tng ban * Ban phũng: l ban tham mu ... 2005-2006 a im: Ti Hi trng u ban nhõn dõn xó Xuõn nh : Tại Hội trờng uỷ ban nhân dân Xuân Đỉnh Kớnh mong i biu n ỳng TM UBND Xó Xuõn nh Ch tch Nguyn Hu Khiờm U BAN NHN DN CNG HO X HI CH NGHA ... ca U ban nhõn dõn * Ban ch huy quõn s: l ban cú chc nng nhn cụng vn, bỏo cỏo ca ng u, Huyn u v cụng tỏc quõn s * Ban cụng an: l ban cú chc nng m bo trt t an ninh thụn xúm, phng, th xó * Ban thu...
 • 44
 • 396
 • 0

Quá trình khảo sát, thực hiện công tác, văn thư, lưu trữ quản trị văn phòng tại uỷ ban nhân dân bình hoà (2)

Quá trình khảo sát, thực hiện công tác, văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng tại uỷ ban nhân dân xã bình hoà (2)
... II: Quá trình khảo sát, thực công tác văn th lu trữ quản trị văn phòng uỷ ban nhân dân Bình Hoà I Công tác văn th Quản lý, đạo công tác văn th uỷ ban nhân dân Bình Hoà Công ... II: Quá trình khảo sát, thực công tác văn th lu trữ quản trị văn phòng uỷ ban nhân dân Bình Hoà I Công tác văn th Quản lý, đạo công tác văn th uỷ ban nhân dân Bình Hoà Công ... văn phòng uỷ ban nhân dân Bình Hoà Chơng II: Quá trình khảo sát, thực công tác, văn th, lu trữ quản trị văn phòng uỷ ban nhân dân Bình Hoà Chơng III: Thu hoạch thân Do thời gian thực tập có...
 • 36
 • 204
 • 0

Quá trình khảo sát, thực hiện công tác, văn thư, lưu trữ quản trị văn phòng tại uỷ ban nhân dân tàm

Quá trình khảo sát, thực hiện công tác, văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng tại uỷ ban nhân dân xã tàm xá
... cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân Tàm văn phòng uỷ ban nhân dân Tàm Chương II: Quá trình khảo sát, thực công tác, văn thư, lưu trữ quản trị văn phòng uỷ ban nhân dân Tàm Chương III: ... triển hội CHƯƠNG II QUÁ TÌNH KHẢO SÁT, THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÀM XÁ I CÔNG TÁC VĂN THƯ Quản lý, đạo công tác văn thư Uỷ ban nhân dân ... II: QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT, THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÀM XÁ 10 I Công tác văn thư .10 Quản lý, đạo công tác văn...
 • 43
 • 191
 • 0

Quá trình khảo sát, thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ quản trị văn phòng của Văn phòng UBND Huyện Vĩnh Tường

Quá trình khảo sát, thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ và quản trị văn phòng của Văn phòng UBND Huyện Vĩnh Tường
... có trình độ chuyên môn cao phẩm chất trị tốt Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRŨ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG I CÔNG TÁC VĂN THƯ Công tác văn thư ... điểm công tác Văn thư Lưu trữ quản trị Văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường : Trong công tác văn thư , số hạn chế phổ biến tất quan nói chung UBND huyện Vĩnh Tường nói riêng toàn văn Tài liệu trình ... khảo sát thực tế thấy để làm tốt công tác Văn thư Lưu trữ, Quản trị văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường cần làm tốt số công việc sau: Lãnh đạo UBND huyện cần quan tâm sát đến công tác văn thư –lưu...
 • 50
 • 3,195
 • 18

báo cáp thực tập tốt nghiệp công tác văn thư – lưu trữ quản trị văn phòng của văn phòng ubnd huyện vĩnh tường

báo cáp thực tập tốt nghiệp công tác văn thư – lưu trữ và quản trị văn phòng của văn phòng ubnd huyện vĩnh tường
... phẩm chất trị tốt 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRŨ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG I CÔNG TÁC VĂN THƯ Công tác văn thư toàn trình xác định Văn tổ ... sát thực tế thấy để làm tốt công tác Văn thư Lưu trữ, Quản trị văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường cần làm tốt số công việc sau: Lãnh đạo UBND huyện cần quan tâm sát đến công tác văn thư lưu trữ ... quản lý, sử dụng loại Văn hệ thống quan Nha f nước kết tác Văn thư khởi đầu công tác Lưu trữ, công tác Văn thư tiền đề công tác Lưu trữ Công tác Văn thư thể tốt tác dụng toàn xã hội Công tác...
 • 53
 • 2,929
 • 11

Về việc giảng dạy môn công tác văn thư lưu trữ trong các doanh nghiệp tại khoa lưu trữ quản trị văn phòng

Về việc giảng dạy môn công tác văn thư lưu trữ trong các doanh nghiệp tại khoa lưu trữ và quản trị văn phòng
... phàm tao cùa Khoa, Khoa Luu trù hoc va Quàn trj vàn phòng dà dua vào chuong trình giàng day hpe Cóng tàc vàn thu luu trù càc doanb nghiép Nói dung mòn hoc di sàu vào nghién cihi càc vàn de sau: ... Còng tàc vàn thir, luu trù càc doanh nghiép cùa sinh vién va giàng vién Khoa Luu trù hpe va Quàn tri vàn phòng - Trong khung chuong trình tao cu nhàn ngànb Luu trù hpe va Quàn tri vàn phòng, hpe ... còng tàc tao cùa Khoa Luu trù hpe va Quàn tri vàn phòng nói riéng va cùa Truòng Dai hpe Khoa hoc Xà bòi va Nhàn vàn nói chung 2.3 Két qua dqt dugc Trong gàn 10 nàm qua, viéc bó sung vào khung chuong...
 • 12
 • 229
 • 0

Suy nghĩ về bốn mươi năm đào tạo đại học ngành Lưu trữ quản trị văn phòng

Suy nghĩ về bốn mươi năm đào tạo đại học ngành Lưu trữ và quản trị văn phòng
... ehuyén cao ngành, gdp phàn tao cho cà nude bang ngàn cir nhàn bang chuc thae sT ehuyén ngành; day thành luu to Idn, dàng vui mùng va khich le cho su nghiép tao cùa ngành Còng tàc tao ngành luu ... Chù lich Ho Chi Minh gùi càc Ong Bò trudng vàn bàn dat co sd cho còng tàc Luu trù Viét Nam Vàn bàn dà phé phan viéc tu tién huy bd bay bàn càc còng vàn he so hành dóng co tinh càch phà boai, ... còng vàn càn dùng phài gùi ve nhirng Sd Luu trù còng vàn thuóc Bó Quò'c già Giào due de tàng trù - Nghi dinh 142-CP ngày 28.9.1963 cùa Hói dóng Chinh phù ban hành Diéu le ve còng tàc còng vàn...
 • 5
 • 88
 • 0

Công tác xây dựng soạn thảo văn bản tại UBND

Công tác xây dựng và soạn thảo văn bản tại UBND xã
... công tác xây dựng soạn thảo văn nói nên chọn chuyên đề: Công tác xây dựng soạn thảo văn UBND Tỏa Tình” làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu công tác xây dựng soạn thảo văn ... Tình hình soạn thảo văn UBND Tỏa Tình Trong năm qua, công tác xây dựng soạn thảo văn UBND Tỏa Tình diễn nhiều hoạt động đảm bảo giải nhiệm vụ giao Trình tự, thủ tục soạn thảo văn thực theo ... thư, lưu trữ, xây dựng soạn thảo văn giấy tờ thông thường công việc như: Bố trí, chuẩn bị, xếp phòng họp cho UBND Qua trình thực tập em cảm thấy công tác xây dựng soạn thảo văn UBND Tỏa Tình...
 • 31
 • 439
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại UBND NGHĨA HƯƠNG

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại UBND xã NGHĨA HƯƠNG
... CĐ Quản trị Văn phòng K7C Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội PHẦN I : KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA UBND XÃ NGHĨA HƯƠNG I - KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH CỦA UBND XÃ NGHĨA HƯƠNG ... Oanh 36 Lớp: CĐ Quản trị Văn phòng K7C Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Oanh 37 Lớp: CĐ Quản trị Văn phòng K7C Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ... Văn phòng K7C Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Mô hình văn phòng đại 12 10 12 11 Sinh viên: Nguyễn Thị Kim Oanh 39 Lớp: CĐ Quản trị Văn phòng K7C Báo cáo thực tập tốt nghiệp...
 • 56
 • 104
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại UBND quân bình

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại UBND xã quân bình
... bàn II Chức nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Văn phòng UBND Quân Bình Chức nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng UBND Quân Bình 1.1.Chức năng: Văn phòng UBND phận giúp việc cho chủ tịch UBND ... hoạt động UBND Quân Bình * Sơ đồ tổ chức máy ủy ban nhân dân Quân Bình( phụ lục 1) * Cơ cấu tổ chức UBND Quân Bình Ban lãnh đạo xã: - 01 Chủ tịch UBND - 01 Phó chủ tịch Các phòng, ... hậu cần thực tương đối tốt, Văn phòng thực tốt nhiệm vụ giao Hằng năm Văn phòng tham mưu hàng trăm kế hoạch, báo cáo văn đạo, nhằm ghóp phần tìm kiếm định tối ưu cho trình quản UBND Văn phòng...
 • 72
 • 145
 • 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại UBND yên HƯNG

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại UBND xã yên HƯNG
... Văn phòng UBND Yên Hưng : Văn Phòng HĐND UBND quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo HĐND UBND Yên Hưng : Sinh viên: Đàm Thị Huyền Lớp: CĐ Quản trị Văn phòng K7B Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... nhược điểm sau: công tác văn thư UBND Yên Hưng cán văn phòng quản lý với mô hình tổ chức văn Sinh viên: Đàm Thị Huyền 21 Lớp: CĐ Quản trị Văn phòng K7B Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học ... 12 Lớp: CĐ Quản trị Văn phòng K7B Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 1.1.2 Chức Hậu cần - Hậu cần hai chức chủ yếu Văn phòng nói chung Văn phòng UBND Yên Hưng nói riêng,...
 • 118
 • 97
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khoa lưu trữ và quản trị văn phònglưu trữ và quản trị văn phòngbáo cáo thực tập ngành quản trị văn phòng tại ubnd xãcác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sọan thảo và quản lý văn bản tại ubnd xã hải hòađề tài nghiên cứu cong tac van thu luu tru nganh quan tri van phongcông tác soạn thảo và quản lý văn bản tại văn phòng ủy ban nhân dân thành phố pleiku tỉnh gia laitiểu luận công tác quản trị văn phòng của ubnd xã vĩnh tườngnếu thủ trưởng cơ quan đi công tác dài ngày nhà quản trị văn phòng cần chủ động tổ chức tốt các công việc dưới đâylưu trữ học và quản trị văn phòngchuyên ngành lưu trữ học và quản trị văn phòngcông tác văn thư và quản trị văn phòngcông tác ban hành và quản lý văn bản hành chính nhà nướctiểu luận công tác quản trị văn phòng của ubnd huyện lục namđánh giá công tác tổ chức và quản trị nhân sự trong khâu mua hàngđánh giá công tác điều hành và quản tri rủi roBC thay doi so huu cp TMT cua o Nguyen Viet Anh Co dong lon ngay 07 10 11BC tro thanh co dong lon cp TMT cua ong Bui Quoc Cong ngay 07 10 11TB giao dich cp TMT cua ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Pham Van Hong Uy vien HDQTBao cao KQ giao dich cp TMT cua ba Huong Vo ong Tuan UVHDQTNghi quyet cua HDQT so 198 NQ-TMT-HDQTCV 1268 thay doi thoi gian thuc hien DHDCD thuong nien nam 2012TB giao dich ban cp TMT cua o Do Manh Tuan Uy vien HDQTQD so 55 vv trieu tap hop DHDCD thuuong nien 2012CBTT so 600 vv cham dut HDLD doi voi giam doc tai chinh kem theo QD so 593Thong bao giao dich co TMT cua ong Pham Van Hong Uy vien HDQTTB giao dich CP cua co dong noi bo Ong Tran Van Ha 20112012Dieu le CTCPOTO TMT (sua doi lan 8) 2012Giay CNDKKD thay doi lan 9 ngay 30 7 2014BC KQKD thang 7 2014Giai trinh KQSXKD Quy 3 2014 tren BCTCVan ban so 1043 TMT-TCKT ngày 29 10 2014Biên ban hop Hoi dong quan tri so 1110 BB-TMT-HDQT ngày 13 11 2014bao cao quan tri cong ty 2014Nghị quyết HĐQT số 555 kỳ họp 20