Giáo án 12 hk2 đầy đủ theo đúng PPCT vật lý 12 bùi thị ánh

giáo án lớp 5 đầy đủ theo chuẩn kiến thức

giáo án lớp 5 đầy đủ theo chuẩn kiến thức
... bảng phụ **a) kg 50 g = 2, 05 kg 45 kg 23 g = 45, 023 kg 10 kg g = 10,003 kg 50 0 g = 0 ,5 kg **b) tạ 50 kg = 2 ,5 tạ tạ kg = 3,03 tạ 34 kg = 0,34 tạ 450 kg = 4 ,5 tạ - HS gắn bài, lớp nhận xét nêu ... a) 0,1 654 ; b) 0 ,5 ha; c) 0,01 km2; d) 0, 15 km2 - HS gắn bài, lớp nhận xét, nêu cách làm ý a 1ha = 10000 m2 nên 1m2 = 1 654 m2 = 1 654 = 0,1 654 Vậy : 1 654 m2 = 0,1 654 10000 - GV nhận xét, đánh giá ... 19-8-19 45 19-8-19 45 23-8-19 45 25- 8-19 45 Giành quỳên Sài Gòn Giành quyền Huế Giành quyền Hà Nội - GV nhận xét học Dặn dò: - Học bài, chuẩn bị 10 Tr.21 Thứ năm ngày tháng 11 năm 2007 Tiết 1: Toán (...
 • 26
 • 351
 • 0

Giáo án Tin 11 đầy đủ theo tiết

Giáo án Tin 11 đầy đủ theo tiết
... 36, 37, 38, 39, 40 7, 24, 25, 11 8, 19, 23, 26, 8, 12 III NỘI DUNG IV KẾT QUẢ KIỂM TRA Lớp 11C1 11C3 11C4 11C5 Giỏi Khá Trung bình 40 yếu TUẦN: ……… TIẾT: …… TIN HỌC 11 NGÀY SOẠN: …………… CHƯƠNG IV: ... ' m/s’); END TUẦN: TIẾT: 11 TIN HỌC 11 NGÀY SOẠN: …………… CHƯƠNG III: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH LẶP § CẤU TRÚC RẼ NHÁNH  I MỤC ĐÍCH – U CẦU Kiến thức − Hiểu nhu cầu cấu trúc rẽ nhánh biểu diễn thuật ... lần chưa biết trước Dặn dò Về nhà học chương 1, 2, kiểm tra tiết 39 TIN HỌC 11 NGÀY SOẠN: …………… TUẦN: …… TIẾT: …… KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TIẾT I MỤC ĐÍCH Kiểm tra lại khã tiếp thu q trình học tập HS...
 • 81
 • 392
 • 0

Giáo án Đại 8 (đầy đủ)

Giáo án Đại 8 (đầy đủ)
... biĨu thøc HS 1: a) 85 12,7 + 15 12,7 HS 2: b) 52.143 - 52 29 - 8. 26 Ho¹t ®éng cđa HS HS 1: a) 85 12,7 + 15 12,7 = 12,7 (85 + 15) = 12.7 100 = 1270 HS 2: b) 52.143 - 52 29 - 8. 26 = 52( 143 - 39 ... y)2 = z2 Bµi t©p 35, 38 tr 17 SGK GV cho HS ho¹t ®éng theo nhãm Bµi tËp 35: TÝnh nhanh a) 342 + 662 + 68 66 - HS Lµm bµi theo tõng nhãm a) 342 + 662 + 68 66 2 b) 74 + 24 – 48 74 = 342 + 662 + ... + = (x + 3)2 HS2: b) 10x - 25 - x2 = - ( - x)2 HS3: c) 8x3 - 1 /8 = (2x - 1/2)(4x2 + x = 1/4) HS 4: d) 1/25x2 - 64y2 = (1/5x + 8y)(1/5x - 8y) HSD kh¸c nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n GV cho HS ho¹t ®éng...
 • 103
 • 277
 • 5

Giáo án Hình 8 (đầy đủ)

Giáo án Hình 8 (đầy đủ)
... gi¸c nªn lµ h×nh vu«ng * Ho¹t ®éng : HD häc ë nhµ - Häc thc lÝ thut - Bµi tËp vỊ nhµ : 82 , 83 , 84 , 85 trang 1 08, 109 Ngµy so¹n: TiÕt 23: Lun tËp A - Mơc tiªu : - HƯ thèng ho¸ kiÕn thøc lÝ thut vỊ ... nhÊt Bµi tËp 40 tr 88 SGK GV ®a h×nh vÏ lªn b¶ng phơ Yªu cÇu HS quan s¸t, m« t¶ tõng biĨn b¸o giao th«ng vµ quy ®Þnh cđa lt giao th«ng ? BiĨn nµo cã trơc ®èi xøng Bµi tËp 41 tr 88 SGK GV: ®a ®Ị ... lµ h×nh thoi th× tø gi¸c ®ã lµ h×nh vu«ng C¸c em thùc hiƯn ?2 SGK Cđng cè: Lµm bµi tËp 81 tr 1 08 81 / 1 08 Gi¶i Tø gi¸c AEDF lµ h×nh vu«ng V×: EAF = EAD + DAF = 450 + 450 = 900 Tø gi¸c AEDF cã...
 • 100
 • 583
 • 7

GIÁO ÁN ĐỊA 6 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN ĐỊA 6 ĐẦY ĐỦ
... - Khoáng sản ? gọi mỏ khoáng sản ? - Dựa vào bảng số liệu em kể tên số khoáng sản công dụng chúng ? - Em kể tên số khoáng sản đòa Ghi bảng Khoáng sản, mỏ khoáng sản * - Khoáng sản, mỏ khoáng sản ... suốt 24 h - Vó tuyến 66 033’B giới hạn cuối mà ánh snág mặt trời chiếu xuông mặt đất nửa cầu Bắc vào ngày 22-12 đường gọi vòng cực bắc - Vó tuyến 66 03’N giới hạn cuói mà ánh sáng mặt trời chiếu ... H25 cho biết: + vào ngày 22 -6 22-12 dộ dài ngày đêm điểm D D’ vó tuyến 66 033’bắc nam hai nửa cầu ? Vó tuyến 60 33’Bắc Nam đường ? (Vào ngày 22 -6 ngày 22-12 vó độ 66 033’ bắc nam có tượng ngày...
 • 84
 • 327
 • 0

GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ
... hình 5.1 HS : quan sát Hình 7. 1 ,7. 2 ,7. 3 , 7. 4  Chia nhóm N1: Quan sát hình 7. 1 , 7. 2 , nhận xét : - Hướng gió - Nguyên nhân GM mùa hạ , GM mùa đông khu vực 18 Giáo án Đòa ĐNá Ná N2 : Từ phân ... độ năm + Nhiệt độ tháng cao ( tháng < 10°C) + Nhiệt độ tháng thấp (tháng < 2°C) + Số tháng có nhiệt độ > °C (3 tháng từ 69) + Số tháng có nhiệt độ < °C (9 tháng từ 95 năm sau) + Biên độ nhiệt ... 40°C - Lượng mưa có đặc điểm ? + LM TB năm (133m m) + Tháng mưa nhiều tháng nào? Bao nhiêu? (T7,8 ...
 • 143
 • 287
 • 1

giáo án Word rất đầy đủ

giáo án Word rất đầy đủ
... làm báo cáo , - Ghi kết luận chung kết TN đánh giá kết Chẳng hạn ánh sáng màu cho lọc màu có ánh sáng đơn sắc hay không ? ánh sáng đèn LED có phải ánh sáng đơn sắc hay không ? Ngày soạn : 1/5/2007 ... đợc ánh sáng màu Vễ đờng tia sáng trắng chùm sáng màu - di chuyển dần ảnh xa lần lợt lấy trờng hợp sau : + chùm sáng màu tách biệt +1 chùm sáng màu trộn với chù sáng màu bên phải, phần chùm sáng ... nghĩa ánh sánh cụ thể màu sắc ánh sáng truyền màu từ vật đến mắt Nhờ có từ vật màu đến mắt ánh sáng truyền từ vật khác chiếu đến mắt mà ta nhận đợc vật màu *HĐ2:( 15) Tìm hiểu khả tán xạ đen ánh...
 • 197
 • 304
 • 0

giao an toan 7 day du nhat

giao an toan 7 day du nhat
... – 7, 15 + 3,2 Cách 1: 14,61 – 7, 15 + 3,2 ≈ 15 – + ≈ 11 Cách 2: 14,61 – 7, 15 + 3,2 = 7, 46 + 3,2 = 10,66 ≈ 11 b/ 7, 56 5, 173 Cách 1: 7, 56 5, 173 ≈ ≈ 40 Cách 2: 7. 56 5, 173 = 39,1 078 8 ≈ 39 c/ 73 ,95 ... 1: 73 ,95 : 14,2 ≈ 74 :14 ≈ Cách 2: Gi¸o ¸n §¹i sè líp Trêng THCS H¶i T©y Hä tªn gi¸o viªn: Vò V¨n Th¾ng 73 ,95 : 14,2 ≈ 5,2 07 ≈ d/ (21 ,73 0,815) :7, 3 Cách 1: (21 ,73 .0,815) : 7, 3 ≈ (22 1) :7 ≈ ... tổng quát Dạng 2: Tính nhanh 1/ (-6, 37. 0,4).2,5 = -6, 37 (0,4.2,5) = -6, 37 2/ (-0,125).(-5,3).8 = [(-0,125).8].(-5,3) = 5,3 3/ (-2,5).(-4).( -7, 9) = 10.( -7, 9) = -79 4/ (-0, 375 ) = (-2)3 13 = 13 Dạng...
 • 97
 • 327
 • 3

giao an toan 7 day du nhat T2

giao an toan 7 day du nhat T2
... 2.5.4 + 43 = 108 Với x mang giá trò âm lũy thừa lẻ b/ yx – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 mang kết âm x = -1; y = -1 Với x mang giá trò âm lũy thừa chẳn nên ta có 1-1+1-1+1=1 mang kết dương IV : Cũng ... bảng: A = 3x2y – xy2 + 3xy – 7x B = x2y – 5xy2 + – 2xy GV cho HS lên bảng trình bày phép tính: A + Hä tªn Gi¸o viªn: Ng« ThÞ Huª Nội dung BT 34/ 40 A = 3x2y – xy2 + 3xy – 7x B = x2y – 5xy2 + – 2xy ... nói bạn Thọ Hương sai Theo em đúng, sai V: Dặn dò: Các em nhà làm tập 25,26, 27 trang 38 Ngày soạn: Ngày dạy Tiết 57 I Bài CỘNG, TRỪ ĐA THỨC Mục tiêu: HS cần nắm: - Cộng hai đa thức - Trừ hai...
 • 15
 • 360
 • 4

Giáo án lớp 4 đầy đủ

Giáo án lớp 4 đầy đủ
... kết" Khoa học 23 Lớp khu Cốc Trờng tiểu học Nam tiến Thiết kế giảng Vai trò vi-ta-min, chất khoáng chất xơ I- Mục tiêu: Nh SGV (trang 43 ) Bổ sung: giáo dục cho HS ý thức ăn đủ chất xơ để phòng ... kết Bài 2: Rèn kĩ so sánh HS đọc yêu cầu, xác định yêu cầu xếp số theo thứ tự Cả lớp tự làm vào từ bé đến lớn GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu 26 743 99; 5375302; GV chấm số 5 347 052; 7186500 HS đọc ... chuyện trớc lớp GV ghi tên HS tên câu chuyện bảngđẻ HS lớp theo dõi,nhận xét HS kể xong kết hợp nêu ý nghĩa câu chuyện GV + HS nhận xét, đánh giá theo tiêu chí: ND, cách kể, khả hiểu truyện Lớp bình...
 • 26
 • 528
 • 1

giao an cong nghe day du lop 9

giao an cong nghe day du lop 9
... thực hành nội dung hướng dẫn -H : chia nhóm, nhận dụng cụ thực hành nội dung mà T yêu cầu -T : Quan sát nhóm làm việc sửa sai cho HS T :Cùng H cho vận hành mạch điện sau kiểm tra Nội dung học - ... HUỲNH QUANG 1- Mục tiêu : a- Kiến thức : - Hiểu nguyên lí làm việc mạch điện đèn ống huỳnh quang - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ống huỳnh quang b- Kỹ : - Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang qui ... ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (TT) – Mục tiêu : - Hiểu nguyên lí làm việc mạch điện đèn ống quỳnh quang - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống quỳnh quang - Lắp đặt mạch điện đèn ống quỳnh quang qui trình...
 • 92
 • 1,768
 • 8

giao an Hinh 8 (day du)

giao an Hinh 8 (day du)
... thang cần dựng x Bài tập nhà : 34 trang 83 SGK A Chứng minh : Theo cách dựng ta có : AB // CD nên tứ giác ABCD hình thang Và có AC = BD = 4cm Nên hình thang cân Góc CDx = 80 0, DC = 3cm 18 B y 80 0 ... bạn ? Một em đứng chỗ trả lời 40 trang 88 Em cho biết ý nghĩa biễn báo thông báo nội dung ? Một em đứng chỗ trả lời 41 trang 88 Một em đứng chỗ trả lời 42 trang 89 a)Theo định nghĩa hai điểm đối ... Hình thang vuông Định nghĩa : Hình thang vuông hình thang có góc vuông y=500(hai góc so le trongAB//CD) Hình 21c x + C = 180 0 (hai góc phía, AB//CD) x = 180 0 900 = 900 y + 650 = 180 0 y = 180 0...
 • 47
 • 194
 • 1

Giao an TD 8 Day du 2008-2009

Giao an TD 8 Day du 2008-2009
... III- Nội dung dạy: Một số hiểu biết cần thiết: - Khái niêm: Sức nhanh lực thực nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn - Sức nhanh biểu hình thức bản: Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh thực ... luyện phát triển sức nhanh: a Nhóm tập phát triển sức nhanh: * Từ đặc điểm nêu trên, phát triển sức nhanh phát triển sức nhanh theo nhóm tập sau - Nhóm tập rèn luyện phản ứng nhanh Ví dụ chạy bình ... động tác Ví dụ: Chạy nhanh chỗ di chuyển 10 giây 15 giây - Nhóm tập rèn luyện tần số động tác đơn nhanh Ví dụ: Bật nhảy nhanh, gập thân ném bóng nhanh, ngồi xuống đứng lên nhanh - Nhóm tập rèn luyện...
 • 63
 • 213
 • 0

Giao an TD 9 Day du 2008

Giao an TD 9 Day du 2008
... Bài td: Ôn từ N 19 - 25 (nữ), 20 - 26 (nam); Học từ N26 - 29 (nữ), 27 - 36 (nam) - Chạy bền: Luyện tập chạy bền I- Mục tiêu: - HS nắm thực tơng đối xác số động tác bổ trợ chạy nhanh, động tác TD ... tay30 - Xuất phát cao, chạy nhanh 30m Giáo viên: Hà Nam Ninh 2l 2l vòng x x x x x x x x x x x x Bài thể dục: - Ôn động tác học - Bài TD nam: Từ N1 19 2l - Bài TD nam: Từ N1 18 2l Chạy bền: ... - GV nhận xét ngắn gọn ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x Giáo án: Số 09 Ngày soạn: 29/ 9/2007 Tiết PPCT: 09 Chạy ngắn - Bài thể dục - Chạy bền 16 Giáo án: Thể dục Giáo viên: Hà Nam Ninh...
 • 69
 • 368
 • 0

Xem thêm