GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ

143 371 1
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2013, 01:26

. SGK / 22 - Đọc trứơc bài 7 - Học bài 6 17 Giáo án Đòa 7 Tuần: 04 Tiết: 07 Ngày soạn: 30/8/2008 Người soạn: Võ Thanh Điền Bài 7 : MÔI TRƯờNG NHIệT ĐớI. quanh năm , đa số các tháng có LM TB tháng từ 170  gần 250 mm tháng ) N4 :- LM cao nhất vào tháng mấy ? = 250 mm -LM thấp nhất vào tháng mấy ? > 150mm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ, So sánh nhóm tuổi từ 1519 tuổi : tăng, Rút kinh nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay