Đề thi đại học quốc gia hà nội

ĐỀ THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

ĐỀ THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – Khối B Câu I: 1) Khảo sát vẽ đồ thò hàm số: y= − x2 + x+ x− (C) • TXD: D = R\{1} y' = − x2 + x− (x − 1) < 0, ∀ x ≠ ⇒ Hàm số giảm khoảng xác đònh ... tròn nội tiếp ∆ ABC vẽ HM ⊥ BC   ⇒ SM ⊥ BC ta có SH ⊥ BC  ⇒ Góc (SBC) (ABC) SMH = 600 · · Tương tự vẽ HN⊥AB; HP⊥AC góc SNH=SPH=600 ⇒ ∆SHM = ∆SHN = ∆SHP ⇒ HM = HN = HP ⇒ H tâm đường tròn nội ... trình: 4x-1 + x − = • Điều kiện:  x ≥ 4 x − ≥   ⇔  4 x − ≥  x ≤ − ∨ x ≥   2 ⇔x≥ 2 • Xem hàm: f(x) = x − + x − ( với x ≥ ) 4x > ⇒ f(x) tăng x ≥ x− x −1 1 Mặt khác: (Phương trình) ⇔ f(x)=1=f...
 • 8
 • 622
 • 0

DE THI DAI HOC QUOC GIA HA NOI HOI CHUEN 2011

DE THI DAI HOC QUOC GIA HA NOI HOI CHUEN 2011
... dieu hoir theo phr-rong thing 16: MQt sqi oav nra"r-, a* -noi, '6, d6,n10Hz song tao thdnh lan trtryAn tron day voi van dirrig voi tAn s6 f thay doi duoc khoin gtu 45Hz dao dQng ngtrgc pha v6i ... th6 tuc thdi giira hai didm A, N lQch pha mot goc lir ,/L so voi hiQu dien th6 tirc thoi giira /L so vo'i pha mQt g6c ld irai di€m M, B, d6ng thoi cubng d0 ddng diQn tirc thoi ch4y mach chdm ... cirm Ls mic nOi tiep hai dAu A,B cira doan m4ch ndy mQt hiqu dign th6 xoay chi6u u = Uscos(ot - 7T voi mdt hdp den X DAt 7r dong di0n trlc thoi chay mach i : Iecos(cot + lr ;b ) (A) H6p den X co...
 • 8
 • 197
 • 0

đề thi đại học quốc gia nội đề 5

đề thi đại học quốc gia hà nội đề 5
... 30o D 45o Chúc em học tập tốt đạt kết cao kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG = Câu 35 Hàm số THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc.ptit + − hàm số? A, Hàm lẻ B Hàm chẵn C Hàm không ... tam giác ABC có √ D 2 5 + + ) nguyên hàm D (2; 0; 0), (0; 3; 1), (−1; 4; 2) Độ dài trung tuyến AM đường Chúc em học tập tốt đạt kết cao kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG A, √ ; 2√2 THẦY LÊ ... là: D Elip Chúc em học tập tốt đạt kết cao kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc.ptit + Tìm m để tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm đồ thị đường...
 • 6
 • 429
 • 5

Tổng Hợp 500 Câu Trắc Nghiệm Văn Ôn Thi Đại Học Quốc Gia Nội

Tổng Hợp 500 Câu Trắc Nghiệm Văn Ôn Thi Đại Học Quốc Gia Hà Nội
... đưa đến kĩ khái qt nội dung chủ yếu văn Từ thi u nhận định gì? a.Tóm tắt văn văn học b.Phân tích văn văn học c Đọc hiểu văn văn học 396 Đánh giá nội dung tư tưởng văn văn học, người đọc đặc biệt ... dòng d .Hà Nội băm sáu phố phường 102.Xét phong cách nghệ thuật, Thạch Lam xếp nhóm tác giả thuộc dòng văn học nào? a .Văn học lãng mạn b .Văn học thực c .Văn học cách mạng d.Khơng thuộc dòng văn học ... định xác nhất: a.Tự Lực văn đồn trào lưu văn học b.Tự Lực văn đồn tổ chức văn học c.Tự Lực văn đồn tổ chức văn học tổ chức văn hóa d.Tự Lực Văn Đòan tổ chức họat động văn hóa 471.Thủ pháp nghệ...
 • 48
 • 306
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia nội

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
... trình Quản trị học NXB Đại học Quốc gia Nội, năm 2007 Những vấn đề cốt yếu quản lý Harold Koontz NXB Khoa học kỹ thuật, năm 1998 PHẦN II: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (3 ĐVHT) Kinh doanh gì? Vai trò kinh ... kinh doanh? Quản trị kinh doanh gì? Những điểm lợi vấn đề bạn tự làm chủ doanh nghiệp gì? Công việc kinh doanh bạn thất bại lí nào? sao? Những tính cách, kĩ điều kiện cần có chủ doanh nghiệp thành ... trường kinh doanh phân loại nào? Ảnh hưởng môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nào? Hãy nêu ví dụ thực tiễn? 10 Kinh doanh đặc quyền, điểm lợi hạn chế tham gia kinh doanh...
 • 4
 • 1,299
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
... thOm 20 vdng, thi hieu di€n th6 hieu dqng tr€n cudn thir c6p tlng th6m 10V N6u ta tang sti vong dAy 6'cuQn thir' c6p th€m 10 vdng nfr'a thi hi6u di€n ttril nieu dr,mg tr6n cu6n thil c6p sE t6ng ... bdrrg B" bang C biiin thi6 n tuAn hodn theo thoi gial vdi chu ki'bing chu k! dao d6ng cia v4t ;it; r.t' u;"1 rn6t nira chu ky dao d$ng crla vAt' D bi6n thi6 n tuAn hodn theo tho'i gian "; nh6 khiii ... nghiQm YAng vd giao thoa v6'i 6nh sang do'n sic ta thu dugc h6 vAn giao tlioa 6n dinh tr€n mdn N6u tdng it6 rQng cfra nr6t hai khe l6n v5n gi[' nguy6n c6c di6u ki6n kh6c crja thi nghi6rn thi A khoing...
 • 5
 • 366
 • 2

Đề thi thử đại học lần 1 chuyên Lý Đại học Quốc gia Nội

Đề thi thử đại học lần 1 chuyên Lý Đại học Quốc gia Hà Nội
... 1 Đề Câu I 1) Khảo sát hàm số y = (x − 1) 2 (x − 2) 2) Cho hàm số y = x3 + ax2 + bx + c, (c < 0) có đồ thị (C) cắt Oy A có hai ... không gian hệ tọa độ Oxyz cho hình lập phương ABCD.A B C D có D (0; 0; 0), A (0; 3; 0), A(0; 3; 3), C (3; 0; 0) Tìm tọa độ điểm Q đường thẳng B D mà A QC = 12 0o Câu VII Tính S = C2n − 2n 1 C2n ... Tìm tọa độ điểm Q đường thẳng B D mà A QC = 12 0o Câu VII Tính S = C2n − 2n 1 C2n C2n ( 1) n 1 C2n + + + 3n 1 ...
 • 2
 • 313
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần I năm 2008-2009 trường Đại học quốc gia Nội doc

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần I năm 2008-2009 trường Đại học quốc gia Hà Nội doc
... 1 Đề Câu I (2 i m) Cho hàm số y = 2x3 − 3(m + 1)x2 + 6mx + 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = 2) Tìm giá trị tham số m để phương trình có nghiệm phân biệt Câu II (2 i m) 1) Gi i phương ... trình lượng giác sin 4x + = cos 3x + sin x + cos x 2) Gi i phương trình + (1 − log3 x) log √ 4x2 = (1 + log2 x) log √ 4x2 + log3 2 x x Câu III (2 i m) 1) Gi i phương trình ln (2 + sin 2x) = cos2 ... b) Tìm giao i m tiếp tuyến 2) Giả sử x, y, u, v ∈ R thỏa mãn i u kiện x2 + y = 1, u2 + v + 16 = 8u + 4v Tìm giá trị lớn biểu thức M = 8u + 4v − 2(ux + vy) Câu V (1 i m) Tìm số số tự nhiên gồm...
 • 4
 • 281
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2008-2009 môn Toán - Khối chuyên toán - tin trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Nội ppt

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2008-2009 môn Toán - Khối chuyên toán - tin trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội ppt
... x = 2t 1 ⇔ 2t 1 = x = 31 t t 1 ⇔t =1 x =1 2 + log2 x = x + log2 x − log2 x Đặt log2 x = t ta thu (2 − t) = (1 + t)(2 + t)t = 0, t = −4 ⇔ x = 1, x = • log2x − log √ 4x2 ⇔ Câu III (2 điểm) 1) Phương ... = y = 2x3 − 6x2 + 6x + 6, y = 6(x − 1) 2 ≥ nên hàm số đồng biến, y = 12 x − 12 ⇒ xu = 1, yu = (Bạn đọc tự vẽ đồ thị) 2) Ta có y = 6x2 − 6(m + 1) x + 6m = 6(x − 1) (x − m) • m = ⇒ y ≥ 0, đồ thị cắt ... đương với ln (1 + (sin x + cos x)2 ) = (sin x + cos x)2 16 Đặt t = (sin x + cos x)2 ≥ Với t > ta có ln (1 + t) < t, thật vậy, xét hàm số f (t) = ln1 + t − t < 0, f (t) = 1...
 • 4
 • 202
 • 1

Đề thi thử đại học lần 1 môn vậy lý năm 2008 - 2009 trường đại học quốc gia nội pdf

Đề thi thử đại học lần 1 môn vậy lý năm 2008 - 2009 trường đại học quốc gia hà nội pdf
... 1 Đề Câu I 1) Khảo sát hàm số y = (x − 1) 2 (x − 2) 2) Cho hàm số y = x3 + ax2 + bx + c, (c < 0) có đồ thị (C) cắt Oy A có hai ... không gian hệ tọa độ Oxyz cho hình lập phương ABCD.A B C D có D (0; 0; 0), A (0; 3; 0), A(0; 3; 3), C (3; 0; 0) Tìm tọa độ điểm Q đường thẳng B D mà A QC = 12 0o Câu VII Tính S = C2n − 2n 1 C2n ... Tìm tọa độ điểm Q đường thẳng B D mà A QC = 12 0o Câu VII Tính S = C2n − 2n 1 C2n C2n ( 1) n 1 C2n + + + 3n 1 ...
 • 2
 • 245
 • 0

MẪU ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

MẪU ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
... the age of three, and when he was thirty-eight one of his paintings received a remarkable amount of public notice and acclaim This painting, called “American Gothic, ” is a starkly simple depiction ... He or she would have shaky knees (D) He or she would stop breathing (A) By staring at the audience (B) By breathing shallowly (C) By thinking about possible negative outcomes (D) By focusing on ... Farm in Iowa” (C) "American Gothic" (D) "A Serious Couple" The best answer to the question, "What is the name of Wood s most successful painting?" is (C), “American Gothic.” Therefore, the correct...
 • 24
 • 3,265
 • 20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ THPT CHUYÊN NĂM 2004 ppt

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ THPT CHUYÊN NĂM 2004 ppt
... = (0,005.128 :1,55) .100 = 41,28 % % ru X = (0,005.74 :1,55) .100 = 23,87 % Húa hc TRNG I HC KHOA HC T NHIấN HI NG TUYN SINH LP 10 H THPT CHUYấN PHIU CHM BI THI TUYN SINH NM 2004 MễN : HểA HC S ... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN P N THI TUYN SINH LP 10 H THPT CHUYấN NM 2004 MễN : HểA HC Cõu I: 1) Hũa tan cỏc cht vo nc , cú cht ... 2,0528 Vy % %AgNO3 p. = 100 = 68, 40% Hc sinh cú th gi s s gam HNO3 15,75 % ó dựng l 100 g t s mol bc s b hũa tan l x Tỡm c x = 0,062 ; a = 106 ,076 %AgNO3 = ( 0,0424 : 0,062 ) .100 = 68,40 % nHCl =...
 • 5
 • 335
 • 1

TUYỂN CHỌN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 & 2011 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ppsx

TUYỂN CHỌN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 & 2011 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ppsx
... http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! Vo Trong Tri - 12T1 - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 ... va on thi dai hoc mien phi ! Vo Trong Tri - 12T1 - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Khối PTTH Chuyên Vật lý ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm ... Vo Trong Tri - 12T1 - 2011 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – LẦN MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Khối PTTH Chuyên Vật...
 • 21
 • 370
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đè thi đại học quốc gia hà nội năm 1998đề thi đại học quốc gia hà nộiđề thi đại học quốc gia hà nội năm 2000đề thi đại học quốc gia hà nội năm 2015điểm thi đại học quốc gia hà nội khoa luậtdự thi đại học quốc gia hà nộitra cứu thông tin thí sinh dự thi đại học quốc gia hà nộikiểm tra trạng thái nộp lệ phí thi đại học quốc gia hà nộiđề thi cao học trường đại học quốc gia hà nộiđề thi cao học luật đại học quốc gia hà nộiđề thi cao học đại học quốc gia hà nộiđề thi chuyên hóa đại học quốc gia hà nộiđề thi tiếng anh cao học đại học quốc gia hà nộiđề thi thử của đại học quốc gia hà nộiđề thi cao học tiếng anh đại học quốc gia hà nộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả