Thông tin về chủ quyền, an ninh biên giới đất liền trên báo in (khảo sát báo biên phòng, dân tộc và phát triển, đại đoàn kết năm 2011)

Vận dụng tư tưởng ngoại giao hồ chí minh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia hiện nay

Vận dụng tư tưởng ngoại giao hồ chí minh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia hiện nay
... 1.2.2 Về bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia 38 TIỂU KẾT CHƢƠNG 42 Chƣơng 2: SỰ VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA – ... tƣởng Hồ Chí Minh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia 33 1.2.1 Về vai trò, vị trí, ý nghĩa biên giới quốc gia việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ... an ninh biên giới 42 Chƣơng 2: SỰ VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA – THÀNH TỰ VÀ HẠN CHẾ 2.1 Một số nhân tố tác động đến nghiệp...
 • 120
 • 317
 • 0

Luận án tiến sĩ kinh tế tác động của phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ở các tỉnh biên giới phía bắc

Luận án tiến sĩ kinh tế tác động của phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ở các tỉnh biên giới phía bắc
... TR TRN TRUNG HI TáC ĐộNG CủA PHáT TRIểN KINH Tế THị TRƯờNG ĐịNH HƯớNG HộI CHủ NGHĩA ĐếN BảO Vệ CHủ QUYềN, AN NINH BIÊN GIớI QUốC GIA CáC TỉNH BIÊN GIớI PHíA BắC Chuyờn ngnh: Kinh t chớnh tr ... gian qua s lng cỏc doanh nghip ng ký kinh doanh (nht l doanh nghip va v nh) ó tng lờn ỏng k; cỏc c s sn xut, kinh doanh khụng ngng c m rng c v s lng nhõn lc, ngun cng nh cụng ngh; mi quan h gia ... quyn, an ninh biờn gii quc gia 1.2.1.1 Quan nim v bo v ch quyn an ninh biờn gii quc gia khỏi quỏt quan nim v bo v CQANBGQG, trc ht cn nghiờn cu mt s khỏi nim liờn quan - Lónh th quc gia: L mt...
 • 190
 • 204
 • 0

Nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho nhân dân tỉnh lạng sơn theo tư tưởng hồ chí minh

Nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho nhân dân tỉnh lạng sơn theo tư tưởng hồ chí minh
... THỨC CHO NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN VỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Error! Bookmark not defined 2.1 Tỉnh Lạng Sơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG VĂN SƠN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA CHO NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH ... TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA Error! Bookmark not defined 1.1 Cơ sở hình thành tƣ tƣởng Hồ Chí Minh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ...
 • 18
 • 67
 • 0

Vận dụng tư tưởng ngoại giao hồ chí minh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia hiện nay

Vận dụng tư tưởng ngoại giao hồ chí minh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia hiện nay
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LẠI DUY CƯỜNG \ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG GIAI ... TỤC THÚC ĐẨY VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA HIỆN NAY Error! Bookmark not defined 3.1 Một số quan điểm Error! ... 2: SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA – THÀNH TỰ VÀ HẠN CHẾ Error! Bookmark not defined 2.1 Một số nhân tố tác động đến nghiệp...
 • 18
 • 50
 • 0

Phân tích những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc tư tưởng đại đoàn kết dân tộcđại đoàn kết toàn dân của Người

Phân tích những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân của Người
... cho hình thành tưởng Hồ Chí Nam Minh đại đoàn kết dân tộc Một số quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin sở lý luận quan trọng trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc quan điểm ... cho dân chúng số nhiều, để tay bọn người Thế khỏi hy sinh nhiều lần, dân chúng hạnh phúc” III tưởng đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Người Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc sở ... vừa người lãnh đạo, vừa người đày tớ trung thành nhân dân II sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Những giá trị truyền thống dân tộc Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng...
 • 12
 • 286
 • 0

Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc tới chủ nghĩa xã hội

Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc tới chủ nghĩa xã hội
... xa chủ nghĩa hội, dựa phát triển sản xuất lực lượng sản xuất, xác lập bước sở hữu hội tư liệu sản xuất quan hệ sản xuất mới, tiên tiến Chủ nghĩa hội quan niệm Hồ Chí Minh hội phát triển ... với dân tộc, dân tộc với giai cấp vậy, độc lập dân tộc tất yếu gắn liền với chủ nghĩa hội, đặt cách mạng giải phóng dân tộc quỹ đạo cách mạng vô sản, độ bỏ qua chủ nghĩa để tiến tới chủ nghĩa ... lập, dân chủ giàu mạnh Đó chủ nghĩa hội, chủ nghĩa hội Việt Nam thấm nhuần sâu sắc triết lý nhân dân, dân dân tộc dân chủ, hài hoà phát triển mà có lần Người nói, chủ nghĩa hội vừa...
 • 6
 • 625
 • 1

LUẬN án TIẾN sỹ VAI TRO của hồ CHÍ MINH TRONG CAO TRÀO GIẢI PHÓNG dân tộc GIÀNH CHÍNH QUYỀN GIAI đoạn 1941 1945

LUẬN án TIẾN sỹ  VAI TRO của hồ CHÍ MINH TRONG CAO TRÀO GIẢI PHÓNG dân tộc và GIÀNH CHÍNH QUYỀN GIAI đoạn 1941 1945
... đề tài luận văn Vai trò Hồ Chí Minh cao trào giải phóng dân tộc khởi nghĩa giành quyền (1941 1945) ” Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích: Nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò to lớn Hồ Chí Minh lĩnh ... LÃNH ĐẠO CAO TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (2 -1941- -1945) 1.1 Hồ Chí Minh chủ trương nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc điều kiện 1.1.1 Tình cách mạng xuất hiện, vấn đề giải phóng dân tộc đặt cấp ... minh" Với ý nghĩa đó, tác giả chọn đề tài: "Vai trò Hồ Chí Minh cao trào giải phóng dân tộc khởi nghĩa giành quyền (19411 945)” làm luận văn tốt nghiệp cao học lịch sử chuyên ngành Lịch sử ĐCS Việt...
 • 53
 • 253
 • 0

Đảm bảo an ninh tài chính trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam

Đảm bảo an ninh tài chính trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
... trình phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.1.2 Tình hình hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam ... ro phát sinh hoạt động ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.2.7 Các biện pháp đảm bảo an ninh tài áp dụng Ngân hàng thương mại cổ phần đầu ... bảo an ninh tài hoạt động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 Chƣơng Dự báo, giải pháp kiến nghị đảm bảo an ninh tài hoạt động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần...
 • 13
 • 33
 • 0

Một số biện pháp củng cố phát triển đại lý tiêu thụ sản phẩm sữa của công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu

Một số biện pháp củng cố và phát triển đại lý tiêu thụ sản phẩm sữa của công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu
... Sữa sản phẩm từ sữa công ty Giống sữa Mộc châu số sản phẩm người tiêu dùng quan tâm, ưa thích tiêu dùng nhiều thời gian qua Do đó, đại tiêu thụ sữa công ty Giống sữa Mộc châu phát triển ... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Công ty Giống sữa Mộc Châu có tiền ... quản sản xuất kinh doanh công ty Được hướng dẫn thầy Phạm Quang Huấn, xin thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: Một số biện pháp củng cố phát triển đại tiêu thụ sản phẩm sữa công ty cổ phần...
 • 51
 • 47
 • 2

Xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ tra cứu thông tin về chủ tịch hồ chí minh

Xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ tra cứu thông tin về chủ tịch hồ chí minh
... ñ c H Chí Minh T ng h p thông tin v ‘H c t p làm theo t m gương ñ o ñ c M c ñích c a ñ tài H Chí Minh ñ a bàn Qu ng Nam c nư c Đ tài ñư c xây d ng nh m m c ñích: - Xây d ng kho thông tin – ... c u dùng Xây d ng ñư c h th ng lưu tr thông tin ph c v tra c u tra c u thông tin c a cán b công ch c t nh; ñưa h v cu c ñ i s nghi p c a Ch t ch H Chí Minh cho nh ng th ng t ng ñài tin nh n gi ... nh t thông tin v cu c ñ i s nghi p c a Ch T ch H Chí Minh cho CSDL v Bác Nhóm ch c dành cho nhóm t tin website: bao g m Qu n tr viên - Ki m t tin trang ñi n t trang website INTERNET Duy t tin...
 • 13
 • 387
 • 1

Bài giảng bài 4 xây DỰNG bảo vệ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Bài giảng  bài 4 xây DỰNG và bảo vệ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA
... quục gia Theo lut phap quục tờ cac quục gia ờu binh ng vờ chu quyờn Lanh thụ quục gia: phm vi khụng gian c gii hn bi biờn gii quục gia thuục chu quyờn hoan toan õy u cua quục gia Lanh thụ quục gia ... biờn gii quục gia trờn bin Vựng tri quục gia: la khụng gian phớa trờn lanh thụ quục gia; la bụ phn cu lanh thụ quục gia va thuục chu quyờn hoan toan cua quục gia o Lanh thụ quục gia c biờt: la ... quục gia tn ti hp phap lanh thụ mụt quục gia khac Chu quyờn quục gia: quyờn lam chu mụt cach ục lp, toan ven, õy u vờ mi mt lp phap, hanh phap, t phap cua quục gia phm vi lanh thụ cua quục gia...
 • 47
 • 550
 • 0

Thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết nguyên đán bính thân 2016 trên báo thanh niên vietnamnet

Thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết nguyên đán bính thân 2016 trên báo thanh niên và vietnamnet
... vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 báo Thanh niên Vietnamnet 26 2.2 Thông tin vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 báo Thanh niên Vietnamnet ... cao an toàn vệ sinh thực phẩm 40 2.2.5 Thông tin dẫn an toàn vệ sinh thực phẩm .42 2.3 Thông tin vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 báo Thanh niên Vietnamnet ... LƯỢNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016 TRÊN BÁO THANH NIÊN VÀ VIETNAMNET VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH...
 • 116
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo vệ chủ quyền an ninh biên giớithông tin về chủ quyền biển đảo việt namđiểm của đảng nhà nước trong hoạt động thông tin về chủ quyền biển đảotuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới biển đảogiáo an bài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia lớp 11thông tin về vấn đề an toàn giao thôngthông tin về truyền hình an viênthông tin về chú lính chì thiện nhânbảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc giangành công nghệ thông tin của học viện an ninhxây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gianhung thong tin ve chu tch ho chi minhbài 3 lớp 11 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc giathong tin ve chu tioch ho chi minhtat ca thong tin ve chu tich ho chi minhBài 12. Nước Văn LangBài 11. Những chuyển biến về xã hộiBài 57. Mối quan hệ dinh dưỡngBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 47. Môi trường và các nhân tố sinh tháiBài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tửBài 17. Hô hấpHoa phong lan Viet NamBai 30 da suaBài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virutBài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách liBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 41. Sinh sản vô tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBình luận về điều XXIV GATT và sự ra đời của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EUBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoa