Chế tạo màng mỏng dẫn điện trong suốt zno bằng phương pháp điện tử xung (PED)

Chế tạo màng mỏng dẫn điện trong suốt zno bằng phương pháp điện tử xung (PED)

Chế tạo màng mỏng dẫn điện trong suốt zno bằng phương pháp điện tử xung (PED)
... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - DƢƠNG VĂN NAM CHẾ TẠO MÀNG MỎNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT ZnO BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN TƢ̉ XUNG (PED) Chuyên ngành: Vật lí nhiệt Mã số: 60 44 09 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... cứu 1.5.1 Vật liệu cấu trúc nano ZnO chiều 1.5.2 Vật liệu bán dẫn từ pha loãng 1.5.3 Vật liệu bán dẫn loại p 1.6 Một số nghiên cứu cấu trúc tinh thể tính chất ZnO, ZnO pha kim loại chuyển tiếp 1.6.1 ... liệu ZnO 1.1.1 Cấu trúc lập phƣơng kiểu lục giác Wurtzite 1.1.2 Cấu trúc lập phƣơng đơn giản kiểu NaCl 1.1.3 Cấu trúc lập phƣơng giả kẽm 1.2 Cấu trúc vùng lƣợng 1.2.1 Cấu trúc vùng lƣợng ZnO dạng...
 • 14
 • 158
 • 0

Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác TiO2 và TiO2 pha tạp N

Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác TiO2 và TiO2 pha tạp N
... những ha n chế n u tr n, chúng thực hiê n việc nghi n cứu chế tạo màng quang xúc tác TiO2 và TiO2: N theo các n ̣i dung sau: A Thiết kế và chế tạo thiết bị đo tính quang xúc ... Chương 5: Nghi n cứu chế pha tạp nitrogen và tính chất quang xúc tác của màng TiO2: N vùng ánh sáng khả kiê n Trong chương này, trình bày chế để đạt được lượng pha tạp N ... Nghi n cứu chế tạo màng quang xúc tác TiO vùng ánh sáng UV bằng phương pha p phu n xạ magnetron không c n bằng” Trong chương này, trình bày các điều kiê n thực nghiệm để chế tạo...
 • 132
 • 168
 • 0

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT ACID GLUTAMIC TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN TỪ RỈ ĐƯỜNG VÀ TINH BỘT

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT ACID GLUTAMIC TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN TỪ RỈ ĐƯỜNG VÀ TINH BỘT
... C 2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN ACID GLUTAMIC [3] Sản xuất acid glutamic phương pháp lên men ngưới ta sử dụng phương pháp lên men ( gián đoạn) lên men trực tiếp 2.3.1 Phương pháp lên men hai giai ... người tiêu dùng nước quốc tế, nên em chọn đề tài” Thiết kế phân xưởng sản xuất acid glutamic tinh thể phương pháp lên men với suất 10000 lít rỉ đường/ ngày.” LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài ... hụt Xử lý rỉ đường 2,5% Lọc rỉ đường 2% Pha loãng rỉ đường 2% Thủy phân 2% Trung hòa 1% Lọc 2% Pha dịch lên men 2% Thanh trùng, làm nguội 1% -3 5Lên men 2% Trao đổi ion 2% Kết tinh 2% Li...
 • 82
 • 313
 • 0

Xây dựng phương pháp đánh giá chi phí hiệu quả của một số phác đồ tầm soát và điều trị loãng xương ở phụ nữ việt nam độ tuổi mãn kinh

Xây dựng phương pháp đánh giá chi phí hiệu quả của một số phác đồ tầm soát và điều trị loãng xương ở phụ nữ việt nam độ tuổi mãn kinh
... toỏn giỏ tr chi phớ v hiu qu V khớa cnh chi phớ, trc ht tớnh toỏn chi phớ ti mi chu k bng t l thun ti trng thỏi nhõn vi chi phớ cho trng thỏi ú Sau ú, tớnh tng chi phớ l tng ti tt c cỏc chi k.V khớa ... thc = (Chi phớ trng thỏi A chu k + Chi phớ trng thỏi A chu k 2+) + (Chi phớ trng thỏi B chu k + Chi phớ trng thỏi B chu k + ) + + (Chi phớ trng thỏi E chu k + ) Trng thỏi G t vong khụng cú chi phớ ... So sỏnh ICER vi ngng chi tr Ngng chi tr c thự riờng vi tng quc gia Ngng chi tr c nờu cỏc hng dn thc hnh ỏnh giỏ kinh t Dc Vi nhng quc gia cha ban hnh hng dn nh Vit Nam, ngng chi tr c xỏc nh theo...
 • 59
 • 300
 • 1

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 14: Thiết Bị Để Nghiền, Tiêu Chuẩn Hóa, Tạo Viên Và Tạo Màng Bao Siêu Mỏng] ppsx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 14: Thiết Bị Để Nghiền, Tiêu Chuẩn Hóa, Tạo Viên Và Tạo Màng Bao Siêu Mỏng] ppsx
... hoạ cạc cháút hoảt hoạ sinh hc ngỉåìi ta sỉí dủng cạc mạy träün khạc Theo ngun tàõc tạc âäüng ca cạc loải mạy träün, cọ thãø l tưn hon hay giạn âoản Trong cäng nghiãûp vi sinh thỉåìng sỉí dủng ... 14.3.8 Tênh mạy sáúy - tảo hảt cho cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp Tênh toạn cạc thiãút bë âãø tảo hảt v sáúy cạc sn pháøm vi sinh täøng håüp bao gäưm: cäng nghãû, nhiãût , thu lỉûc, khê âäüng ... or n 14.4 THIÃÚT BË TẢO MNG BAO SIÃU MNG Phỉång phạp tảo mng siãu mng nhàòm âãø ph cạc hảt chãú pháøm enzim bàòng mäüt låïp cạc cháút khäng sinh ion Quạ trçnh tảo mng bao âỉåüc tiãún hnh theo chè...
 • 25
 • 231
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho xưởng sửa chữa cơ khí nhà máy chế tạo đồng hồ đo chính xác

Thiết kế cung cấp điện cho xưởng sửa chữa cơ khí nhà máy chế tạo đồng hồ đo chính xác
... Ph ¬ng ph¸p nµy cho kÕt qu¶ kh«ng chÝnh x¸c l¾m, vËy l¹i ®¬n gi¶n vµ cã thĨ nhanh chãng cho kÕt qu¶ cho nªn nã th êng ® ỵc dïng ®Ĩ tÝnh phơ t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x ëng, cho toµn xÝ nghiƯp ... thành i n áp h áp cung c p cho nhà máy V trí: V trí l p t máy bi n áp ph i th a m n u c u sau: ̇ G n trung tâm ph t i, thu n ti n cho ngu n cung c p i n a t i ̇ An tồn liên t c cung c p i n ̇ Thao ... hi n s c x y l i i n chuy n i ngu n i n cung c p cho ph t i 3.5 TÍNH TỐN BÙ H S CƠNG SU T : 3.5.1 Ý ngh a c a ci c nâng cao h s cơng su t: Nâng cao h s cơng su t cos m t nh ng bi n pháp quan tr...
 • 80
 • 113
 • 0

SKKN hướng dẫn chế tạo dụng cụ TNTT ở Vật lí THCS

SKKN hướng dẫn chế tạo dụng cụ TNTT ở Vật lí THCS
... THỊ CHINH TRƯỜNG THCS YÊN TRUNG 14 Sáng kiến kinh nghiêm: Tự làm thí nghiệm đơn giản dạy-học vật lý trườngTHCS qua vật liệu đơn giản dễ kiếm GV thực : NGUYỄN THỊ CHINH TRƯỜNG THCS YÊN TRUNG 15 ... 2009-2010;2010-2011;2011-2012 GV thực : NGUYỄN THỊ CHINH TRƯỜNG THCS YÊN TRUNG Sáng kiến kinh nghiêm: Tự làm thí nghiệm đơn giản dạy-học vật lý trườngTHCS qua vật liệu đơn giản dễ kiếm PHẦN II- NỘI DUNG ... nghiệm vật lí tự làm: GV thực : NGUYỄN THỊ CHINH TRƯỜNG THCS YÊN TRUNG Sáng kiến kinh nghiêm: Tự làm thí nghiệm đơn giản dạy-học vật lý trườngTHCS qua vật liệu đơn giản dễ kiếm Các dụng cụ thí nghiệm...
 • 15
 • 87
 • 0

Bài Giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM

Bài Giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM
... NĂM 1998 [4]-Kỹ thuật chế tạo ĐHBK TP- NĂM 2003 [5]-Đồ gá gia cơng khí- NXB ĐÀ NẴNG NĂM 2000 [6]-Đồ gá gia cơng NXBKHKT- NĂM 2004 [7]-Đồ gá khí hóa tự động hóa NXBKHKT- NĂM 2002 [8]-Fundamentals ... nghệ chế tạo máy- ĐHSPKT2008 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]-Cơng nghệ chế tạo máy NXBKHKT- NĂM 2008 [2]-Cơ sở cơng nghệ chế tạo máy– NXBKHKT- NĂM 2003 [3]-Cơng nghệ chế tạo chi tiết máy- ĐHBK TP- NĂM 1998 ... 25.12.09 Hồ Viết Bình 43 CÁC VÍ DỤ VỀ TÍNH CƠNG NGHỆ a) b) a)Kết cấu không phân biệt mặt gia công mặt không gia công b)Kết cấu 25.12.09 Hồ Viết Bình 44 CÁC VÍ DỤ VỀ TÍNH CƠNG NGHỆ a) b) c) d) a) Kết...
 • 137
 • 436
 • 0

Hãy phân tích-dự báo bằng phương pháp điều tra người tiêu dùng của một Doanh Nghiệp mà bạn biết.doc

Hãy phân tích-dự báo bằng phương pháp điều tra người tiêu dùng của một Doanh Nghiệp mà bạn biết.doc
... điều tra: điều tra xã hội học Báo cáo sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính, kết hợp với việc phân tích số liệu và tài liệu hiện có • Điều tra khách ... của nhãn hàng khác mà khách hàng dùng Điều tra theo hộ gia đình: chọn một vài khu vực để điều tra và thu thập số liệu về khách hàng, đối tượng thường là những người ... vị mà khách hàng thích • Điều tra qua internet: với trang wep chinh của công ty sữa quảng cáo hay giới thiệu các thông tin mới của công ty ta sử dụng chèn kênh điều tra nhanh...
 • 10
 • 917
 • 10

“Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống cây mẫu đơn đỏ (ixora coccinea) bằng phương pháp giâm hom tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

“Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống cây mẫu đơn đỏ (ixora coccinea) bằng phương pháp giâm hom tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên
... Mẫu đơn đỏ (Ixora Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống Mẫu đơn đỏ (Ixora coccinea) phơng pháp giâm hom vờn ơm trờng coccinea) phơng pháp giâm hom vờn ơm trờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Đại Học Nông Lâm ... trờn hom - Ct hom Dung dao hoc keo sc ct hom t cõy me c chon lõy giụng sau o a vờ ia iờm giõm hom Nờu nguụn giụng xa ni giõm hom thi nờn cm õu hom vao xụ nc sau hom va c ct xong, tranh hom bi ... HọC THáI NGUYÊN ĐạI HọC THáI NGUYÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM - DƯƠNG Thị lOAN DƯƠNG Thị lOAN Tên đề tài: Tên đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống...
 • 45
 • 908
 • 5

Đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ

Đồ án tốt nghiệp tính toán  thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ
... e f: b:] L6D fH L O L fB< p e - * 9- "9 f - /-0 -)/ ) - 1} )./ )~~ )/}- ). fB9 )} )- 11 ) .).~ )./ )- })} ).p 1/ )~ ) .1 ). ) / }) ).p 1/ ) )./ ).- )p A E - \9 \9 r / w \9 , ? 9f pYpY :] AH e ... 58 ?^ ?7 e ) bB L bM ^ ,...
 • 90
 • 295
 • 0

Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt trên hệ hợp kim Fe73,5xMnx Cu1Nb3Si13.5B9 chế tạo bằng phương pháp nguội nhanh

Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt trên hệ hợp kim Fe73,5xMnx Cu1Nb3Si13.5B9 chế tạo bằng phương pháp nguội nhanh
... hợp kim VĐH có hiệu ứng từ nhiệt lớn ở vùng nhiệt độ phòng chúng quyết định chọn đề tài: Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt hệ hợp kim Fe73,5-xMnx Cu1Nb3Si13.5B9 chế tạo bằng ... bằng phương pháp nguội nhanh Mục đích nghiên cứu - Chế tạo băng VĐH Fe73,5-xMnx Cu1Nb3Si13.5B9 và tiến hành ủ nhiệt - Nghiên cứu tính chất từ nhiệt các mẫu chế tạo Phương pháp ... tiền hợp kim sau đó được sử dụng để tạo các mẫu nghiên cứu bằng phương pháp phun băng nguội nhanh 2.1.2 Tạo băng nguội nhanh 33 Phương pháp nguội nhanh thường được dùng để tạo...
 • 57
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đại cương chế tạo máychế tạo dụng cụchế tạo bằng phương pháp sol gelchế tạo bằng phương pháp trộn nóng chảytính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol geltính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác axittính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác bazơtính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp trộn nóng chảycơ khí chế tạo máykĩ thuật chế tạo máytài liệu chế tạo máykĩ thuật chế tạo máy phần 2 part 1đồ ánđồ án chế tạo máynhững phương pháp phân tích báo cáo tài chính cơ bảnthụ tinh nhân tạo bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cungPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banDu thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 20134. Thuyet minh BCTC 2008Phu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quan03 Du thao quy che lam viec05 Du kien danh sach nhan su dai hoiTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013Tài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017Du thao Nghi quyet DHCD 2017Bao cao tai chinh Q3 2015Báo cáo Tài Chính năm 2015 | NBSteel.VN BCTC nam 2015 TNBBáo cáo tài chính năm 2016 | NBSteel.VN BCTC nam 2016 TNBtài liệu miễn phí muc luc