Đề tài Diễn tiến HCV core antigen trên bệnh nhân viêm gan C mạn

nghiên cứu kiểu gen và tải lượng virus trên bệnh nhân viêm gan b mạn tính tại bệnh viện bạch mai năm 2012

nghiên cứu kiểu gen và tải lượng virus trên bệnh nhân viêm gan b mạn tính tại bệnh viện bạch mai năm 2012
... Mơ tả kiểu < /b> gien virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B( HBV) b nh < /b> nhân < /b> chẩn đốn viêm < /b> gan < /b> B mạn b nh < /b> viện B ch Mai Mối liên quan kiểu < /b> gien virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B( HBV) tải < /b> lượng < /b> virus < /b> máu, HBeAg, nồng độ HBsAg b nh < /b> nhân < /b> H×nh ... - Viêm < /b> gan < /b> virus < /b> b nh < /b> truyền nhiễm phổ biến Virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B( HBV), tỷ lệ nhiễm cao, hậu nguy hiểm…như xơ gan,< /b> ung thư gan < /b> - Thế giới ước tính có tỷ người nhiễm HBV 400 triệu người mang HBV mạn ... 60,5% kiểu < /b> gien B, 30,9% kiểu < /b> gien C, 8,6% đồng nhiễm B C §èi tỵng, vËt liƯu vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Đối tượng nghiên < /b> cứu < /b>  BN chẩn đốn viêm < /b> gan < /b> B mạn tính đến khám điều trị BV B ch Mai từ 1/2012...
 • 19
 • 370
 • 0

ĐẶC TÍNH KHÁNG LAMIVUDINE TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ TẠI BV. BỆNH NHIỆT ĐỚI

ĐẶC TÍNH KHÁNG LAMIVUDINE TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ TẠI BV. BỆNH NHIỆT ĐỚI
... cases khoa khám b nh < /b> BV B nh < /b> Nhiệt đới từ tháng ĐẶT VẤN ĐỀ 06/2006 đến tháng 12/2006 Lamivudine < /b> thuốc chống virút dùng đơn trị liệu viêm < /b> gan < /b> B mạn gây đáp ứng ức chế virút mạnh, đáp ứng sinh hóa ... người điều trị lamivudine < /b> b ớc đầu có vài b o cáo (Hồ Tấn Đạt 2006)(2) hình thái chưa đầy đủ Mục tiêu Mơ tả tỷ lệ đặc < /b> điểm kiểu đột biến kháng < /b> Lamivudine < /b> b nh < /b> nhân < /b> chưa đáp ứng trị liệu Lamivudine < /b> ... mơ tả cắt ngang thực b nh < /b> nhân < /b> điều trị viêm < /b> gan < /b> B mạn lamivudine < /b> thời gian >12 tháng chưa đáp ứng, chưa chuyển đổi huyết HBeAg và/hoặc có HBVDNA >1000 copy/ml, theo dõi khám Nhiễm Biến số nghiên...
 • 7
 • 261
 • 0

Báo cáo y khoa: "TầN SUấT độT BiếN GEN pre-S củA VIRUT VIêM GAN B TRêN BệNH NHÂN VIêM GAN B MạN TíNH VÀ NG-ờI MANG HBV MạN TíNH KHôNG TriệU CHứNG " pdf

Báo cáo y khoa:
... tất BN nhiễm HBV g y < /b> ung thư gan,< /b> g y < /b> nên nhiều thể b nh khác người mang HBV mạn tính không triệu chứng, viêm < /b> gan < /b> cấp tính tự hồi phục, viêm < /b> gan < /b> mạn tính gan < /b> V y < /b> nguyên nhân dẫn đến khác biệt ... đột < /b> biến < /b> gen < /b> pre-S < /b> với thể lâm sàng nhiễm HBV 77 BN chia thành nhóm: 30 người mang HBV mạn tính không triệu chứng 47 BN viêm < /b> gan < /b> B mạn tính *Tiêu chuẩn chẩn đoán: - Người mang HBV mạn tính: BN ... HBV không triệu chứng; CHB = viêm < /b> gan < /b> B mạn tính; TC = tiểu cầu * So với nhóm người mang HBV mạn tính không triệu chứng, BN viêm < /b> gan < /b> B mạn tính có AST, ALT bilirubin tăng (p < 0,01) Nồng độ HBV...
 • 7
 • 329
 • 1

KẾT QUẢ bước đầu về ĐỊNH TYPE HCV TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS c tại BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG cần THƠ

KẾT QUẢ bước đầu về ĐỊNH TYPE HCV TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS c tại BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG cần THƠ
... genotype HCV - Phỏt hin 5,8% ng nhim type HCV trờn bnh nhõn, õy l m c c t c gi kh c cha c cp n TI LIU THAM KHO Chõu Hu Hu 2006 Viờm gan virus C, Nh xut bn y hc Nguyn Hu Chớ 1998 Mt s c im ca ... nghim: HCV realtime RT-PCR nh type - Thit b nh type HCV: Mỏy Mx3000 Stragenatic Phn ng Realtime RT-PCR s dng mu dũ Taqman c hiu cho c c type HCV 1, 2, v c iVA ỏnh du hunh quang Trong tube HCV Type ... nghiờn cu ca Hunh Vn Trng v cs nm 2009 ti thnh ph Cn Th Mt vi hỡnh nh v BN nhim c c type HCV Hỡnh BN ng nhim type HCV 1-6 nh genotype HCV bng phng phỏp gii trỡnh t gen: Vỡ kinh phớ nghiờn cu hn ch...
 • 3
 • 107
 • 0

Khảo sát triệu chứng trầm cảm trên bệnh nhân viêm gan siêu vi c mạn trước

Khảo sát triệu chứng trầm cảm trên bệnh nhân viêm gan siêu vi c mạn trước
... thời BN VGSV C mạn trầm c m c ý nghĩa quan trọng tiến triển tiên lượng bệnh VGSV C mạn Từ khoá: trầm c m, Vi m gan siêu vi C mạn, Interferon, s c trầm c m, lo âu, triệu chứng tâm thể, chất lượng ... nghiên c u nhiều qu c gia giới Tuy vậy, Vi t Nam thời điểm chưa c nghiên c u vấn đề c ch c hệ thống Do nghiên c u tiến hành nhằm: Khảo sát triệu chứng trầm c m bệnh nhân VGSVC mạn tính trư c điều ... đ c hiệu”, với m c tiêu chuyên biệt: X c định tỉ lệ trầm c m bệnh nhân VGSV C mạn tính Mô tả số triệu chứng lâm sàng rối loạn trầm c m bệnh nhân VGSV C mạn tính Đánh giá mối tương quan trầm c m...
 • 7
 • 274
 • 1

khảo sát triệu chứng trầm cảm trên bệnh nhân viêm gan siêu vi c mạn trước

khảo sát triệu chứng trầm cảm trên bệnh nhân viêm gan siêu vi c mạn trước
... lệ trầm c m dân số chung Tỉ lệ trầm c m nhóm bệnh nhân VGSV C mạn cao dân số chung c ý nghĩa thống kê (10%) (9) Mô tả triệu chứng 136 BN VGSV C mạn trầm c m Đa số bệnh nhân VGSV C mạn trầm c m ... thời BN VGSV C mạn trầm c m c ý nghĩa quan trọng tiến triển tiên lượng bệnh VGSV C mạn Từ khoá: trầm c m, Vi m gan siêu vi C mạn, Interferon, s c trầm c m, lo âu, triệu chứng tâm thể, chất lượng ... (34,3%) Chủ yếu rối loạn trầm c m m c độ nhẹ (64%) trung bình (29,4%) Đa số bệnh nhân VGSV C mạn trầm c m c biểu khí s c trầm c m, rối loạn gi c ngủ, lo âu triệu chứng tâm thể C tương quan trầm c m...
 • 18
 • 203
 • 0

PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ INTERFERON TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B & C MÃN TÍNH potx

PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ INTERFERON TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B & C MÃN TÍNH potx
... Ð c điểm b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> C mãn tính cho b ng 1, b ng cho thấy đ c điểm b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính B ng : Đ C ĐIỂM NHÓM B NH NHÂN VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> C MÃN TÍNH Ð c điểm Interferon < /b> ... thành c ng điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> C có nghiều yếu < /b> tố < /b> ảnh < /b> hưởng < /b> , phân < /b> tích < /b> serotype , tuổi ,phái tính , nồng độ virus , nồng độ ferritin máu hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> cho b ng B ng 4: C C YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ... -20% Interferon < /b> alpha điều < /b> trị < /b> hữu hiệu < /b> cho b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B , C mãn tính Vi< /b> c phối hợp interferon < /b> với thu c anti-virus làm tăng hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> C nhiều nghiên c u cho thấy c nhiều yếu...
 • 26
 • 267
 • 0

HƯỚNG DẪN ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BÊNH NHÂN VIÊM GAN MÃN TÍNH pptx

HƯỚNG DẪN ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BÊNH NHÂN VIÊM GAN MÃN TÍNH pptx
... khoa gan) Trong tất trường hợp viêm gan mãn tính , xơ gan có tăng sắt với nồng độ ferritin / huyết >=800 ng/ml sắt huyết >= 500 ng/ml *Cần xem xét kỹ trường hợp bệnh nhân có bệnh tim mãn tính ... trị bác sĩ khoa gan theo dõi sát tình trang bệnh nhân , xử lý tác dụng phụ hay biến chứng xảy Những thỏa thuận bệnh nhân cần chấp hành tiến hành điều trị: _Giá máy bơm tiêm 220 USD ,vì bệnh nhân ... bệnh nhân mang máy khoảng 12 ngày , tuần ngày cách nhật Thời gian điều trị trung bình tháng Trong thời gian mang máy điều trị bệnh nhân lại , sinh hoạt bình thường Chú ý thời gian điều trị nước...
 • 4
 • 328
 • 3

TÌNH TRẠNG THAY ÐỔI SẮT -ẢNH HƯỞNG ÐIỀU TRỊ IFN HIỆU QUẢ CỦA ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B-C MÃN pdf

TÌNH TRẠNG THAY ÐỔI SẮT -ẢNH HƯỞNG ÐIỀU TRỊ IFN HIỆU QUẢ CỦA ÐIỀU TRỊ THẢI SẮT TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B-C MÃN pdf
... B.Ảnh hưởng tăng ferritin hiệu điều trị Interferon 1.Ðối với vi m gan siêu vi B mãn Chúng điều trị theo dõi 43 bệnh nhân vi m gan siêu vi B mãn tính , 20 bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt ,23 bệnh nhân ... điều trị thất bại tỉ lệ tăng ferritin cao khác biệt có ý nghĩa thống kê (p...
 • 20
 • 199
 • 0

Báo cáo y học: "phát hiện virut viêm gan C trên Bệnh nhân viêm gan cấp tính bằng phản ứng RT-PCR" pot

Báo cáo y học:
... gen C HCV c độ dài 295 bp Nguyên liệu phản ứng RT-PCR Bư c 1: 50 0C 45 phút: chu kỳ Bư c 2: 94 0C 15 phút: chu kỳ Dung môi phản ứng C c c 3, 4, th c (2x reaction lặp lặp lại mix): 12,5ml; enzym ... tượng nghiên c u ARN-HCV tách từ mẫu huyết BN viêm gan c p tính 2 Phương pháp nghiên c u Phản ứng RT-PCR sử dụng phản * Phương pháp tách ứng c (one-step RT-PCR) hãng ARN tổng số: Tách chiết ARN ... Sinh h c Phản biện khoa h c: GS TS Nguyễn Văn Mùi Hiện nay, nhiều nhân vùng gen phương pháp kh c cần nghiên c u sử dụng để chẩn phản ứng PCR Đ y đoán HCV độ đ c kỹ thuật xét nghiệm hiệu chưa cao...
 • 19
 • 214
 • 0

nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính helicobacter pylori dương tính

nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính helicobacter pylori dương tính
... 2 .Nghiên cứu tác dụng điều trị cao lỏng Vị quản khang bệnh nhân viêm dày mạn tính Helicobacter pylori dương tính 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1.VIÊM DẠ DÀY MẠN TÍNH THEO Y HỌC HIỆN ĐẠI 1.1.1 Nguyên nhân ... thuốc Vị quản khang bệnh nhân Viêm dày mạn tính H.P dương tính Do nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau: 1 .Nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn số tác dụng dược lý cao lỏng Vị quản khang ... NGHIÊN CỨU 2.1.CHẤT LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1.1.Thuốc nghiên cứu Cao lỏng VQK để nghiên cứu động vật thực nghiệm độc tính, nghiên cứu số tác dụng dược lý đánh giá tác dụng điều trị bệnh nhân viêm dày...
 • 145
 • 344
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng Vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính Helicobacter pylori dương tính (tóm tắt)

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng Vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính Helicobacter pylori dương tính (tóm tắt)
... 2 bệnh nhân Viêm dày mạn tính H.P dương tính Do mục tiêu nghiên cứu đề tài là: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 .Nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn số tác dụng dược lý cao lỏng Vị quản khang ... thực nghiệm 2 .Nghiên cứu tác dụng điều trị cao lỏng Vị quản khang bệnh nhânviêm dày mạn tính Helicobacter pylori dương tính NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Công trình khoa học nghiên cứu cách hệ ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ VŨ MINH HOÀN NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CAO LỎNG VỊ QUẢN KHANG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY MẠN TÍNH HELICOBACTER PYLORI DƯƠNG TÍNH Chuyên ngành : Y học cổ truyền Mã số...
 • 30
 • 229
 • 0

nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính helicobacter pylori dương tính (tóm tắt tiếng anh)

nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính helicobacter pylori dương tính (tóm tắt tiếng anh)
... MEDICAL UNIVERSITY VU MINH HOAN RESEARCH ON EFFECTS OF VI QUAN KHANG SYRUP ON PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS CAUSED BY HELICOBACTER PYLORI Major : Traditional medicine Code : 62720201 MEDICAL DOCTOR ... gastric mucosal lesions caused by many different reasons, which are divided into main types Helicobacter pylori bacteria accounts for 70% 80% of all gastritis in developing countries.The most accurate ... functional disorders of the Can, Ty and Vi due to many different reasons.There is no name of Helicobacter pylori in traditional medicine, but refer to the disease it caused, this is a kind pathogenic...
 • 28
 • 212
 • 0

đánh giá tác dụng của bài thuốc “sài hồ sơ can thang” trên bệnh nhân viêm gan mạn tính do rượu thể nhẹ

đánh giá tác dụng của bài thuốc “sài hồ sơ can thang” trên bệnh nhân viêm gan mạn tính do rượu thể nhẹ
... cho bệnh nhân viêm gan rượu Mục tiêu đề tài: Đánh giá tác dụng điều trị thuốc “Sài hồ can thang” bệnh nhân viêm gan mạn tính rượu thể nhẹ Khảo sát tác dụng không mong muốn thuốc số tiêu lâm ... điểm - Xơ gan rượu - Bệnh nhân mắc bệnh gan mật khác (viêm gan virus, viêm gan tự miễn, xơ gan, sỏi mật, viêm đường mật, suy gan, ung thư gan ) - Bệnh nhân mắc bệnh mạn tính khác: đái tháo ... biệt bệnh gan rượu không rượu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có AST/ALT > 54% nhóm bệnh nhân gan rượu so với 20,7% nhóm không rượu (p=0.0008), MCV tăng 53% bệnh nhân gan rượu bình thường nhóm không rượu...
 • 100
 • 543
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: de tai nghien cua vbenh choi rong tren cay nhannguyên cứu hình thái lâm sàng của viêm tai màng nhĩ ðóng kín trên bệnh nhân viêm mũi xoangnghiên cứu hình thái lâm sàng viêm tai màng nhĩ đóng kín trên bệnh nhân viêm mũi xoangđề tài khảo sát sự hài lòng của bệnh nhânđề tài nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhânđề tài phần mềm quản lý thông tin bệnh nhânkiểu gen và diễn tiến bệnh viêm gan c mạn tínhđề tài chuyển tiền điện tửđịa điểm thực hiện đề tài được tiến hành trên vườn sơ tuyển lai khê trồng năm 2005 stlk 05 tại viện nghiên cứu cao su việt nam lai khê lai hưng bến cát bình dươngđề tài được tiến hành trên vườn sơ tuyển lai khê trồng năm 2006 stlk 06 tại viện nghiên cứu cao su việt nam lai khê lai hưng bến cát bình dươngđề tài được tiến hành dựa vào phương pháp nghiên cứu hiệu ứng đồng vận áp dụng cho hai tác nhân là h2o­2 và bức xạ gamma co 60 trên cơ sở tham khảo một số công trình đã được công bố 45 32 91đề tài điện cap ápđề tài xúc tiến bán hàngđề tài điện tửbáo cáo đề tài điệnCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phapTh c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t Nam10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tQuyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012GoodLaw report 8April APphu luc 1. bang tong hop va so sanh40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti tDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Các hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDSchuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.docBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh3.du thao thong tu phan bieu mau chuan bi tham dinh 6.10.20175.Bao cao danh gia tac dong Thong tu bieu mau hoa giai 6.10.201702 chau doc.doc (354 Kb)05 chau thanh.doc (594.5 Kb)03_quytrinhbauTruongkhom,ap Trinhky (01-10).doc (111 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầu