Chương 2 sắc kí LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)

Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao ( HPLC)

Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao ( HPLC)
... cứu xác định hàm lượng axit amin thủy phân số loài nấm lớn vùng Bắc Trung Bộ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC” Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp tách định lượng đồng thời axit amin ... việc phân tích vitamin axit amin Những nghiên cứu tách xác định axit amin số lượng lớn báo công bố với quy trình tách xác định axit amin Đây phương pháp phổ biến nhất để xác định axit amin ... mỏng nữa 1.3.1.2 Phương pháp sắc ký cột Phương pháp sắc ký cột phương pháp sắc ký bản đơn giản, nền tảng phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) sau Phương pháp sắc ký cột với dẫn...
 • 93
 • 160
 • 1

Nghiên cứu xác định 2,4 d và 2,4,5 t trong mẫu đất sân bay biên hòa bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xác định 2,4 d và 2,4,5 t trong mẫu đất sân bay biên hòa bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
... ch t da cam đ t sân bay Biên Hòa 10 1.2 T ng quan ch t di t cỏ 2,4- D 2,4, 5-TError! defined Bookmark not 1.2.1 T nh ch t 2,4- D 2,4, 5 -T Error! Bookmark not defined 1.2.2 Ảnh hưởng 2,4- D 2,4, 5 -T ... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T NHIÊN HOÀNG THANH THÁI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 2,4- D 2,4, 5 -T TRONG MẪU Đ T SÂN BAY BIÊN HÒA BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Chuyên ngành: Hóa phân t ch ... mục tiêu đề t i xây d ng phương pháp xác định hàm lượng ch t di t cỏ đối t ợng số mẫu đ t lấy khu vực sân bay Biên Hòa trước đưa vào nghiên cứu xử lý phương pháp sắc lỏng hiệu cao CHƢƠNG I T NG...
 • 15
 • 71
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng thuật sắclỏng hiệu năng cao (HPLC) tối ưu hóa các điều kiện phân tích một số axit amin trong cá

Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) tối ưu hóa các điều kiện phân tích một số axit amin trong cá
... lỏng, sắc khí, định lợng vi sinh, quy trình ngày hoàn thiện đợc áp dụng nhiều kỹ thuật II Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Tìm điều kiện tối u để phân tích acid amin phơng pháp sắc lỏng cao ... lợng amino acid nớc mặn cao nớc 15 V Kết luận 5.1 Kết nghiên cứu lựa chọn đợc điều kiện phân tích phù hợp để định lợng acid amin nh sau: Quy trình thuỷ phân sử dụng phơng pháp thuỷ phân ... thấp 4.3 Kết phân tích 18 acid amin loại Bảng bảng 10 thể hàm lợng trung bình acid amin mẫu nớc nớc mặn n=5 Hình 5: Sắc đồ acid amin mẫu 12 Bảng 9: Kết phân tích acid amin nớc (g/100g)...
 • 18
 • 622
 • 0

tiểu luận môn học xác định hàm lượng của astragalin và isoquercitrin trong lá trinh nữ hoàng cung bằng sắc lỏng hiệu năng cao và điện năng di mao quản

tiểu luận môn học xác định hàm lượng của astragalin và isoquercitrin trong lá trinh nữ hoàng cung bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao và điện năng di mao quản
... 2,21% Astragalin Hàm lượng( ppm) -định lượng HPLC RSD: 3,15% RSD: 1,99% RSD: 2,32% Isoquercitrin Hàm lượng( ppm) -định lượng HPLC Kết phân tích Anova khác biệt có ý nghĩa kết định lượng Astragalin isoquercitrin ... quercetrin (91,34%) viện kiểm nghiệm thuốc tp.Hồ Chí Minh cung cấp Trang thiết bị  Máy sắc lỏng hiệu cao Alliance 2695-2996  Máy điện di mao quản Agilent G7100A Dung môi, hóa chất  Acenitril, ... chiếu xác định hàm lượng astragalin isoquercitrin cao flavonoid chiết từ TNHC HPLC TR S RS H α AF Mẫu Thông số TB RSD (%) TB RSD (%) TB RSD (%) TB RSD (%) TB TB Mẫu đối chiếu Isoquercitrin Astragalin...
 • 27
 • 317
 • 3

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin và bước đầu đánh giá sự tồn dư của anilin trong nước thải bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin và bước đầu đánh giá sự tồn dư của anilin trong nước thải bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
... thải phương pháp sắc lỏng hiệu cao II Mục đích nghiên cứu Tìm quy trình phân tích tối ưu cho trình xác định hàm lượng anilin phương pháp sắc lỏng Từ bước đầu phân tích hàm lượng anilin ... tiêu xác định điều kiện tối ưu để xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) bước đầu ứng dụng phân tích anilin nước thải Trong khóa luận này, nội dung ... việc phân tích định tính định lượng anilin hệ thống sắc lỏng hiệu cao Xây dựng đường chuẩn kiểm tra tính thích hợp hệ thống sắc cho trình phân tích anilin  Ứng dụng phân tích, đánh giá hàm...
 • 69
 • 374
 • 0

lý thuyết sắclỏng hiệu năng cao (HPLC)

lý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... hành sắc + Âàût âáưy â cạc âiãưu kiãûn sàõc k : * Cáúu hçnh mạy * T lãû cạc dung mäi pha âäüng * Bỉåïc sọng,thnh pháưn máùu, cạc thäng säú ca quạ trçnh phán têch u cáưu Phần V Hệ thống sắc ... thåìi gia phán têch máùu ) + Phi cọ âäü tinh khiãút cao : dung mäi cho HPLC, hoạ cháút tinh khiãút phán têch Phần III : Chọn Điều kiện sắc + Phi ph håüp våïi loải Detector : vd UV VIS thç ... cọ cạc lai pha ténh trãn nãưn Oxid Nhäm,trãn nãưn cháút hỉỵu cå cao phán tỉí,trãn nãưn mảch cạc bon Phần III : Chọn Điều kiện sắc III.2 : Lỉûa chn pha âäüng - Dỉûa vo cạc ti liãûu ,Dỉåüc âiãøn...
 • 50
 • 1,481
 • 15

Tài liệu LÝ THUYẾT SẮCLỎNG HIỆU NÂNG CAO HPLC ppt

Tài liệu LÝ THUYẾT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NÂNG CAO HPLC ppt
... I : C s thuyt Phõn lo i s c v ng d ng : +Theo c ch chia tỏch ca sc ,ngi ta phõn cỏc loi sau õy : Sc hp ph ( NP - HPLC v RP - HPLC) ; sc phõn b - sc chit ( LLC); sc trao ... =1.16 =1.20 Phn I : C s thuyt 4.2 S a thuy t N: S a thuyt l i lng biu th hiu nng ca ct mt iu kin sc nht nh Mi a thuyt ct sc ging nh l mt lp pha tnh cú chiu cao l H ,Tt nhiờn lp ... trao i ion ( IE - HPLC) ; sc rõy phõn t - sc gel ( IG - HPLC) Nhng thc t hiờn chỳng ta hin ch ang ng dng sc hp ph vo phõn tớch mu 5.1 S c hp p h : * Quỏ trỡnh sc da trờn s hp ph...
 • 50
 • 3,118
 • 44

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắclỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV
... biến b o quản thực phẩm Rhodamine < /b> B sử dụng phổ biến loại thực phẩm lưu hành thị trường Từ kết thu được, thấy phương pháp HPLC sử dụng detector UV- Vis có độ nhạy cao, thích hợp cho việc xác < /b> định < /b> ... khác  Sắc hấp phụ (hấp phụ pha thường NP- HPLC hấp phụ pha ngược RP- HPLC) Sắc trao đổi ion (EX- HPLC) Sắc rây phân tử (Gel- HPLC) Vậy phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) kỹ thuật ... (1,26 mg/l) Rhodamine < /b> B 19 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu điều kiện thực nghiệm, nhằm ứng dụng kỹ thuật phân tích HPLC sử dụng detector UV- Vis để xác < /b> định < /b> hàm lượng Rhodamine < /b> B thực phẩm, thu số...
 • 24
 • 968
 • 9

Hệ thống sắclỏng hiệu năng cao (HPLC - High Performance Liquid Chromatography ) docx

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC - High Performance Liquid Chromatography ) docx
... DUNG MÔI 0 1- n Hexan 0.1 04 - Methanol 5.11 02-Tetra Chloro Carbon 1.6 0 5- Actenitril 5.8 0 3- Toluen 2.4 0 6- Nước cất 10.20 Phần III : Chọn Điều kiện sắc - Việc lựa chọn điều kiện sắc công ... ận kh khí 3- B ơm cao áp 4-B ộ ph ận tiêm m ẫu ( b ằng tay hay Autosample) 5-C ột s ắc k ý ( Pha t ĩnh ) ( để ngòa i môi tr ườ ng hay b ộ ều nhi ệt ) 6- Detector ( nh ận tín hi ệu ) 7-H ệ th ống ... ắc k ý h ấp ph ụ ( NP - HPLC va RP - HPLC); s ắc k ý phân b ố - s ắ c k ý chi ết ( LLC); s ắc k ý trao đổi ion ( IE - HPLC) ; s ắ k ý rây c phân t - s ắc k ý gel ( IG - HPLC) Nh th ự t ế hi ện...
 • 50
 • 1,058
 • 4

nghiên cứu và khảo sát hàm lượng nitrate có trong một số loại rau củ quả bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao hplc

nghiên cứu và khảo sát hàm lượng nitrate có trong một số loại rau củ quả bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc
... rau củ CHƯƠNG GIỚI THIỆU Đưa phương pháp xác định hàm lượng nitrate rau củ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Khảo sát hàm lượng nitrate số loại rau củ mặt thị trường Đối tượng nghiên cứu: ... đưa phương pháp nghiên cứu chiết tách nitrate phương pháp nghiền xác định hàm lượng nitrate rau củ sắc lỏng hiệu cao HPLC Nội dung đồ án chúng tơi bao gồm: Tổng quan nitrate, lí thuyết HPLC, ... Vì nitrate nhiều đất? 2.1.3 Ảnh hưởng nitrate sức khỏe người 2.1.4 Quy định hàm lượng nitrate số loại rau củ 2.1.5 Một số phương pháp xác định hàm lượng nitrate 10 2.2 Tổng quan HPLC...
 • 90
 • 2,408
 • 9

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... Viện Dinh D ng Trung tâm kiểm nghiệm vsATTP ***************** Báo cáo kết nghiên cứu Chuẩn hóa phơng pháp xác định hàm lợng vitamin D (D2 D3 ) thực phẩm phơng pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) Chủ ... (trong vitamin D2 D3 ) đợc chiết ete d u hoả Vitamin D2 D3 đợc xác định cách làm d ch chiết bơm vào cột sắc phát detector DAD bớc sóng 265nm Phạm vi áp d ng Quy trình áp d ng cho loại thực ... nói thực nội dung sau đây: - Khảo sát điều kiện chạy dung d ch chuẩn vitamin D2 vitamin D3 - Xác định giới hạn phát (LOD) - Xác định giới hạn định lợng (LOQ) - Xác định khoảng tuyến tính - Xác định...
 • 59
 • 1,337
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: sắc kí lỏng hiệu năng cao hplcđịnh lượng bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao hplcphân tich hàm lượng vitamin b bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng caoứng dụng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao pha tinh pha dong dêtctophân loại các phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng caonghiên cứu đièu kiện phân tích thuốc kháng sinh họ p lactam bâng phương pháp sác kí lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quangmáy sắc ký lỏng hiệu năng cao hplclý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcsắc ký lỏng hiệu năng cao hplcchuẩn hoá phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcbáo cáo kết quả nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcxác định đồng thời paracetamol cafein và phenobarbital trong thuốc thần kinh d3 bằng phường pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv vis và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplclý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc trong đinh luong corticoidtổng quan về sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcphương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Phân bón hoá họcBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 6. CompetitionsUnit 4. Learning a foreign languageBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanMạ đồng và bạc hóa họcVận động tại quảng trịMôn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúc10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông Nghiệp