Bài giảng hệ chuyên gia y tế

Bài giảng hệ chuyên gia y tế

Bài giảng hệ chuyên gia y tế
... Interpretation Hệ chuyên gia ABEL Diagnosis and therapy Hệ chuyên gia VM Monitoring Hệ chuyên gia AI/RHEUM Consultation Hệ chuyên gia AI/COAG Consultation Hệ chuyên gia MYCIN Diagnosis and Remedy Bài tập Bài ... nhược điểm hệ chuyên gia • Cần nhiều thời gian để thu thập tri thức chuyên gia • Độ phức tạp tỉ lệ thuận số quan điểm bất đồng chuyên gia • Phụ thuộc chất lượng chuyển đổi tri thức chuyên gia sang ... luận Sáng tạo Đánh giá Hệ chuyên gia Trí tuệ nhân tạo Hệ chuyên gia Tri thức chuyên gia 1.6 HCG vs chương trình m y tính Các thuật toán Algorithms Cơ sở tri thức (chuyên gia) Knowledge base (Expert)...
 • 20
 • 324
 • 0

Độ đo tính mờ, ánh xạ ngữ nghĩa định lượng và ứng dụng phương pháp lập luận xấp xỉ nội suy trong một hệ chuyên gia y tế. pot

Độ đo tính mờ, ánh xạ ngữ nghĩa định lượng và ứng dụng phương pháp lập luận xấp xỉ nội suy trong một hệ chuyên gia y tế. pot
... 1/2 LittleTrue Poss True More True True VeryTrue fus(H(VeryTrue)) fus(H(LittleTrue)) fus(H(MoreTrue)) fus(H(PossTrue)) fus(H(True)) ...
 • 16
 • 408
 • 2

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 1 pps

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 1 pps
... TRANG 2 7 11 14 16 16 17 18 18 18 20 30 32 37 38 38 39 41 42 42 43 48 49 49 49 50 52 63 64 65 Tên học phần: Hệ chuyên gia Bộ môn phụ trách giảng dạy : Khoa học máy tính Mã học phần: 17 213 TS tiết ... I Hệ chuyên gia, chương trình ứng dụng 1. 1 Hệ chuyên gia - chƣơng trình ứng dụng 03 1. 2 Cấu trúc hệ chuyên gia 03 1. 3 Ứng dụng hệ chuyên gia 02 Chương II Biểu diễn tri thức 08 08 2 .1 Mở đầu 01 ... Chương 1: 1. 1 1. 2 1. 3 Chương 2: 2 .1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Chương 3: 3 .1 3.2 3.3 3.4 3.5 Chương 4: 4 .1 4.2 Chương 5: 5 .1 5.2 Chương 6: 6 .1 6.2 6.3 6.4 Tổng quan hệ chuyên gia Hệ chuyên gia - chƣơng...
 • 10
 • 124
 • 0

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 3 potx

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 3 potx
... gốc 2) T.gian (SK chứng minh) 2) Nút 3) THOẢ 3) CUNG r T.Gian  T.Gian T.Gian  T.Gian  {q} T.gian = Tgian  {q} r: left  q r  thoa 4) Kết thúc 4) Lá T.Gian  KL 5) Đƣờng 5) VẾT Chú ý: - Nếu ... eval({F1, F2})  - Mô hình star R4 R1 R0 R2 R3 19 A b B c C e cd bh d eh f h g - Nếu phân rã dựa tập luật l m gốc dẫn đến full condition - Phân rã theo tập kiện hình 3. 3 Mô tơ suy diễn ... Min  P r1 1, 13 13, 9,10,11 Dƣ = VET = {r7, r8, r4, r1, r9, r10, r11} (2) CS Max VET = {r8, r7, r4, r 13, r11} (1) FIFO VET = {r7 r8 r4 r11 r 13 r9 r10 r11} (3) LIFO VET = {r8 r7 r4 r 13 r15 r1 r9...
 • 10
 • 86
 • 0

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 4 pptx

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 4 pptx
... ngƣời sử dụng hệ chuyên gia Bao gồm loại sau: - Ngƣời sủ dụng không chuyên, đầu cuối - Ngƣời sử dụng chuyên , thƣờng sử dụng hệ thống trình độ không cao - Ngƣời sủ dụng l kĩ sƣ tri thức - Ngƣời sử ...  R  kèm theo xuất sứ: - Nguồn t i liệu+ Kĩ sƣ tri thức/ chuyên gia - Ý kiến chuyên gia Sử dụng phƣơng pháp n o KDD v nguồn thông tin n o Thu nạp cách tự động Tóm lại hệ thống cần đảm bảo cho ... từ trái sang phải Còn logic vị từ áp dụng hất cacchs thông thƣờng: Trai, phải v ngƣợc lại hay l duới v ngƣợc lại 31 3.5 Ứng dụng kỹ thuật suy diễn vào xây dựng hệ chuyên gia 3.5.1 Giao diện 3.5.1.1...
 • 10
 • 86
 • 0

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 6 doc

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 6 doc
... qua phải Từ giả thiết v áp dụng phƣơng pháp suy diễn lùi ta có trình suy diễn nhƣ sau: :-mb(x, [1,2,3]) :- {x/x1, 1/x1} (3,1) nên x=1 :-mb(x,[2,3] {x/x2 ; 2,3/x1} (3,2) :- {x/x3; 2/x} :-mb(x,[3]) ... thập liệu cho hệ dự báo sinh viên dự thi tuyển sinh đại học Xây dựng định danh v đƣa tập luật cho hệ 48 Chương 6: Logic mờ lập luận xấp xỉ 6. 1 Biểu diễn tri thức LOGIC VỊ TỪ CSTT(knowlegde) = ... membership( x1, [x1 :-] ) l danh sách có hai phần tử với: +) x l phần tử đầu + )- l mô tả phần lại membership( x2, [-: y] ) :- membership (x2, y) Goal: membership(1, [ 1,2,3]): :- membership (1, [1,2,3])...
 • 10
 • 83
 • 1

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 7 ppsx

BÀI GIẢNG HỆ CHUYÊN GIA - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 7 ppsx
... (3 đ): Hệ chuyên gia gì? Hãy cho biết đặc trƣng hệ chuyên gia Câu (4 đ): Cho tập luật sau R = {r1, , r6} r1: a ^ b -> c r5: c ^ d -> e r2: b -> c r6: a ^ e -> f r3: b ^ h -> d r7: e ^ f -> m r4: ... đ): Cho tập luật sau R = {r1, , r6} r1: b ^ c -> a r5: a ^ d -> e r2: b -> a r6: a ^ e -> k r3: a ^ h -> d r7: k ^ e -> x r4: a ^ c -> d a) Tập kiện {b, c} có l sở kiện tập kiện cho R không? b) ... A' = (0, 0.5, 0, 0, 0) Tìm B' cách sử dụng suy diễn max - Đề 3: Câu (3 đ) a) Nêu đặc điểm hệ chuyên gia b) Ý nghĩa việc xây dựng hệ chuyên gia Câu (4 đ) Cho miền đối tƣợng có thuộc tính v có giá...
 • 10
 • 82
 • 0

BÀI GIẢNG hệ CHUYÊN GIA đại học HÀNG hải 2

BÀI GIẢNG hệ CHUYÊN GIA  đại học HÀNG hải  2
... Vet1 = r1, r2 Vet2 = { r1, r4, r5, r6 } Luật hợp th nh (compositional rule): T vet1: a  m  c (tăng suy diễn, giảm nhớ) VD: Hệ chuyên gia chứng minh biểu thức hoá học Tri thức 7: 2. 3 Mâu thuẫn ... (r, r’) le ft  k 0(k2) 0(1) 0(m2) (K log2K) * Xử lý mâu thuẫn - Xử lý cục : r >< r’ + theo trọng số + theo lĩnh vực chuyên môn r thuộc lĩnh vực chuyên môn A r’ thuộc lĩnh vực chuyên môn B + theo ... Tiêu chuẩn (R0) = · R  ·  rR0 w(r)  12 2.3 .2 Mâu thuẫn không tƣờng minh (KTM) ĐN: CSTT (R,F) chứa >< KTM FF 1) F không chứa cặp kiện đụng độ SUY DIỄN * 2) F R chứa cặp kiện đụng độ F F R R...
 • 10
 • 183
 • 0

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược giá quốc tế docx

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược giá quốc tế docx
... mức giá, nhiều loại giá • Nhược điểm: - Khó lựa chọn xác loại giá để làm định giá 33 *Giá đấu giá quốc tế: • Khái niệm: - Là giá thu từ phương thức bán đấu giá - Bao gồm loại: đấu giá lên đấu giá ... niệm giá quốc tế b Một số loại giá thương mại quốc tế 29 a Khái niệm giá quốc tế: • Khái niệm: - Giá quốc tế giá đại diện cho hàng hóa thị trường • Điều kiện: - Phải giá hợp đồng thương mại thông ... khảo giá nước xuất nhập - Hàng hóa có hàm lượng chuyên môn hóa cao tham khảo nước sản xuất 31 b Một số loại giá thương mại quốc tế: • • • • • Giá yết bảng sở giao dịch Giá đấu giá quốc tế Giá...
 • 48
 • 701
 • 6

Bài giảng về bảo hiểm y tế

Bài giảng về bảo hiểm y tế
... BHYT Chủ y u chuyển thẳng cho sở y tế đảm nhận khám chữa bệnh theo quy đònh quan BHYT Mức toán theo quy đònh bệnh thông thường Trả cho người bảo hiểm bệnh viện ký hợp đồng với công ty bảo hiểm ... thức thực Bắt buộc Tự nguyện 3-Cơ quan quản lý Cơ quan BHYT Nhà nước tổ chức quản lý Các công ty bảo hiểm kinh doanh Nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần 4-Tính chất bảo hiểm Tính nhân đạo, tính ... toán chi phí y tế cho người tham gia bảo hiểm 2.2 Đối tượng BH đối tượng tham gia BH Đối tượng BH: Là sức khoẻ người bảo hiểm Đối tượng tham gia: người dân có nhu cầu BHYT cho hay đại diện cho...
 • 12
 • 774
 • 3

đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ phần mềm trong bài toán hệ chuyên gia.Giải quyết các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm.

đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ phần mềm trong bài toán hệ chuyên gia.Giải quyết các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm.
... thi gian dnh cho cỏc thụng tin ny nhiu bng thi gian dnh cho cỏc thụng tin hu ớch khỏc, dn n thi gian suy din ca h thng lõu 3.2.3.2 Chin luc gii quyt mõu thun suy din tin Trong h thng suy din tin, ... v thụng tin Mt vi t chc dựng h chuyờn gia vi cỏc thụng tin thng ngy quyt nh Cỏc thụng tin ny gm cỏc s thng kờ, cỏc d liu kim kờ thit b, cỏc d liu cỏ nhõn H chuyờn gia mó hoỏ cỏc thụng tin thnh ... khung no v din sut quy trỡnh 1.2 H chuyờn gia 1.2.1 Khỏi nim v h chuyờn gia H chuyờn gia l chng trỡnh mỏy tớnh c thit k mụ hỡnh hoỏ kh nng gii quyt ca ngi chuyờn gia H chuyờn gia bao gm yu t quan...
 • 96
 • 119
 • 0

bai dich hệ chuyên gia 3

bai dich hệ chuyên gia 3
... hình thức • • Hệ chuyên gia với người • Suy luận hệ chuyên gia – để đạt kết hay sản phẩm cuối chuỗi bước để gọi kết luận làm xong cá quy tắc • hình thức Lý trí người Hệ chuyên gia với ANS ANS ... nguyên • Hệ chuyên gia o Đưa kết luận sử dụng sở lập luận o Tách liệu khỏi tiếng ồn o Truyền liệu thông tin o Truyền thông tin tri thức • Siêu tri thức Siêu tri thức tri thức tri thức chuyên gia • ... tri thức Siêu tri thức tri thức tri thức chuyên gia • Thành công hệ chuyên già hạn chế hay thu nhỏ phạm vi • Trong hệ chuyên gia, thể luận siêu tri thức diễn tả kiến thức phạm vi vấn đề • Sự...
 • 6
 • 78
 • 0

BÀI TẬP HỆ CHUYÊN GIA Đề tài : XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG

BÀI TẬP HỆ CHUYÊN GIA Đề tài : XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG
... trình xử phạt vi phạm giao thông xe mô tô luật giao thông đường Từ phân tích áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng nên hệ chuyên gia nhằm mục đích hỗ trợ cho vi c xử phạt loại hình vi phạm an ... http://www.ebook.edu.vn Báo cáo hệ chuyên gia Xây dựng hệ chuyên gia xử phạt vi phạm giao thông p Không tuân thủ quy tắc, hướng dẫn người điều khiển giao thông qua phà, cầu phao nơi ùn tắc giao ... trình hệ chuyên gia Xử phạt vi phạm giao thông giải số vấn đề vi c xử phạt loại hình vi phạm xe mô-tô.Tuy nhiên, bên cạnh chương trình hệ chuyên gia có ưu nhược điểm sau: Ưu điểm Giúp cho vi c...
 • 22
 • 567
 • 2

Các ứng dụng thực tế áp dụng kỹ thuật khai phá tri thức/Bài toán xây dựng hệ chuyên gia trong lĩnh vực y học

Các ứng dụng thực tế áp dụng kỹ thuật khai phá tri thức/Bài toán xây dựng hệ chuyên gia trong lĩnh vực y học
... quan khai phá tri thức Chương 2: Các ứng dụng thực tế áp dụng kỹ thuật khai phá tri thức Phần 2: Hệ chuyên gia Chương 1: Kiến thức hệ chuyên gia Chương 2: Bài toán x y dựng hệ chuyên gia lĩnh vực ... trị khai thác sở liệu truyền thống ng y không áp ứng thực tế làm phát tri n khuynh hướng kỹ thuật Kỹ thuật khai phá tri thức khai phá liệu (KDD - Knowledge Discovery and Data Mining) Kỹ thuật khai ... Văn Thẩm 17 Tiểu luận Công nghệ tri thức GVHD: PGS.TS Phan Huy Khánh Chương Bài toán x y dựng hệ chuyên gia y học 2.1 Phát biểu toán 2.1.1 Phát biểu X y dựng Hệ Chuyên Gia để chẩn đoán điều trị...
 • 30
 • 233
 • 0

bài giảng môn học trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia

bài giảng môn học trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia
... Bài giảng môn Trí tuệ nhân tạo hệ chuyên gia Nội dung giảng: CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 1.1) Trí tuệ nhân tạo ? .5 1.2) Lòch sử phát triển trí tuệ nhân tạo ... thấy SEND + MORE MONEY Học kì năm học 2005-2006 9567 + 1085 10652 Trang 27 Bài giảng môn Trí tuệ nhân tạo hệ chuyên gia Chương : Hệ Chuyên Gia 3.1) Hệ chuyên gia ? Hệ chuyên gia chương trình sở ... Đích Học kì năm học 2005-2006 Trang 13 Bài giảng môn Trí tuệ nhân tạo hệ chuyên gia Ví dụ : Bài tóan rao số học (Cryarithmetic) Bài tóan đặt tìm chữ số từ đến thay cho chữ cho biểu thức số học...
 • 118
 • 718
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: hệ chuyên gia y tế3 pgs ts phan huy khánh bài giảng hệ chuyên gia5 trần ngân bình bài giảng hệ chuyên giabài giảng về đánh giá kinh tế nông hộbài tập hệ chuyên giabài giảng về bảo hiểm y tếbài giảng xã hội học y tếbài giảng lập kế hoạch y tếbai giang luat bao hiem y tebai giang luat bao hiem y te sua doiphần ii bài tập hệ chuyên giabai giang he thong to chuc y te dia phuongứng dụng trong lĩnh vực điều khiển robot thông minh các hệ chuyên gia trong y tếbài giảng vận chuyển máu qua hệ mạchbài giảng hệ thống chuyển mạchchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học