đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ phần mềm trong bài toán hệ chuyên gia.Giải quyết các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm.

96 206 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2015, 22:13

 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA LỜI CẢM ƠN Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn, Thạc sĩ THẠC BÌNH CƯỜNG, bộ môn Công nghệ phần mềm - khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về sự hướng dẫn chu đáo và nhiệt tình, những lời góp ý sâu sắc và nhiều giá trị, cùng với những tài liệu hữu ích, giúp tôi hoàn thành đồ án của mình đúng thời gian quy định. Đồng thời tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong bộ môn Công nghệ phần mềm đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án này. Cuối cùng tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè đã động viên giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đồ án này. Hà nội, tháng 05/2004 Sinh viên thực hiện Nguyễn Trọng Đông NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 1  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 6 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ HỆ CHUYÊN GIA 9 1.1. Công nghệ phần mềm 9 1.1.1. Định nghĩa công nghệ phần mềm 9 1.1.2. Vòng đời phần mềm 9 1.1.3. Quy trình phát triển phần mềm 11 1.2. Hệ chuyên gia 12 1.2.1. Khái niệm về hệ chuyên gia 12 1.2.2. Cấu trúc hệ chuyên gia 12 1.2.2.1. Cơ sở tri thức 12 1.2.2.2. Bộ nhớ làm việc 12 1.2.2.3. Môtơ suy diễn 13 1.2.2.4. Phương tiện giải thích 13 1.2.2.5. Giao diện 14 CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TRONG BÀI TOÁN HỆ CHUYÊN GIA 15 2.1. Xác định vấn đề 15 2.2. Thu thập tri thức 17 2.2.1. Các loại tri thức 17 2.2.2. Các nguồn tri thức 17 2.2.3. Quá trình thu thập tri thức 18 2.2.4. Thời gian cần thiết cho việc thu thập tri thức 19 2.2.5. Vai trò của từng thành viên tham gia 19 2.2.6. Phân tích tri thức 20 2.2.6.1. Ghi lại tri thức 20 2.2.6.2. Liên kết tri thức 21 2.2.6.3. Xem xét lại tri thức 21 2.2.6.4. Cấu trúc các tri thức một cách đồ hoạ 21 2.3. Thiết kế 22 2.3.1. Chọn kỹ thuật thể hiện tri thức 22 2.3.1.1. Tiếp cận dựa trên khung 22 2.3.1.2. Tiếp cận dựa trên luật 22 2.3.1.2. Tiếp cận quy nạp 23 2.3.2. Chọn kỹ thuật điều khiển 23 2.3.2.1. Suy diễn tiến 23 NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 2  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA 2.3.2.2. Suy diễn lùi 23 2.3.3. Lựa chọn phần mềm phát triển hệ chuyên gia 23 2.3.4. Thiết kế giao diện người dùng 25 2.3.5. Phát triển mẫu 25 2.4. Kiểm chứng hệ thống 26 2.4.1. Kiểm chứng lại kết quả 26 2.4.1.1. Chọn tiêu chuẩn kiểm thử 27 2.4.1.2. Chọn các trường hợp kiểm thử 27 2.4.1.3. Chọn người đánh giá 27 2.4.2. Kiểm chứng lập luận 28 2.4.2.1. Giai đoạn 1 của đánh giá: thử sơ bộ 28 2.4.2.2. Giai đoạn 2 của đánh giá : thử trình diễn 29 2.4.2.3. Giai đoạn 3 của đánh giá: thử kiểm tra phi hình thức 30 2.4.2.4. Giai đoạn 4 của đánh giá: kiểm thử tinh chỉnh hệ thống 30 2.4.2.5. Giai đoạn 5 của đánh giá: kiểm thử phi hình thức 30 2.4.2.6. Giai đoạn 6 của đánh giá: thử lĩnh vực 31 2.5. Bảo trì 32 2.5.1. Cấu trúc khối 32 2.5.2. Phân biệt tri thức và thông tin 32 2.5.3. Các luật meta 33 2.5.4. Làm tư liệu bảo trì 33 CHƯƠNG III: XỬ LÝ TRI THỨC TRONG HỆ CHUYÊN GIA 34 3.1. Biểu diễn tri thức 34 3.2. Xử lý tri thức 35 3.2.1. Suy diễn 36 3.2.1.1. Suy diễn suy luận 36 3.2.1.3 Suy diễn abductive 36 3.2.1.4 Suy diễn tương tự 37 3.2.1.5 Suy diễn common-sense 37 3.2.1.6 Suy diễn non-monotonic 38 3.2.2. Suy diễn trong hệ chuyên gia 39 3.2.2.1 Modus Ponens 39 3.2.2.2 Sự giải 40 3.2.2.3 Không giải (nonresolution) 43 3.2.3. Suy diễn tiến 44 3.2.3.1 Định nghĩa 44 3.2.3.2 Chiến luợc giải quyết mâu thuẫn trong suy diễn tiến 46 3.2.4. Suy diễn lùi 49 3.2.4.1 Định nghĩa 49 3.2.4.2 Chiến lược giải quyết đụng độ trong suy diễn lùi 53 3.2.4.3 Lịch các goal 53 NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 3  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA 3.2.5. Ưu nhược điểm của chiến lược suy diễn tiến và suy diễn lùi 53 3.2.5.1 Ưu điểm của chiến lược suy diễn tiến 53 3.2.5.2. Nhược điểm của chiến lược suy diễn tiến 54 3.2.5.3 Ưu điểm của hệ thống suy diễn lùi 55 3.2.5.4 Nhược điểm của hệ thống suy diễn lùi 55 3.2.6. Kết hợp hai chiến lược suy diễn tiến và suy diễn lùi 55 3.2.6.1 Các hệ thống riêng biệt 56 3.2.6.2 Luật thông minh (demon rules) 56 3.2.7. Suy diễn monotonic 58 3.2.8. Suy diễn non-monotonic 58 3.2.9. Suy diễn monotonic và suy diễn non-monotonic 59 CHƯƠNG IV: SUY DIỄN KHÔNG CHẮC CHẮN 61 4.1. Các khái niệm cơ bản của giả thuyết chắc chắn 61 4.1.1. Xác suất 61 4.1.2. Chỉ số tin tưởng MB (Measure of Belief) 62 4.1.3. Chỉ số không tin tưởng MD (Measure of Disbelief) 62 4.1.4. Chỉ số chắc chắn CF 62 4.2. Khó khăn khi giải thích xác suất của CF 65 4.3. Chỉ số chắc chắn có điều kiện 66 4.4. Biểu diễn các sự kiện không chắc chắn 66 4.5. Biểu diễn các luật không chắc chắn 67 4.6. Tính CF trong các luật 67 4.6.1. Đối với các luật chỉ có một giả thiết dạng IF E THEN H CF(RULE) 67 4.6.2. Đối với các luật và nhiều giả thiết dạng IF E1 AND E2 AND THEN H 68 4.6.3. Đối với các luật nhiều giả thiết hoặc dạng IF E1 OR E2 OR THEN H 68 4.6.4. Đối với các luật có kết luận tương tự như nhau 69 4.6.5. Đối với các luật phức tạp 72 4.7. Vấn đề chuỗi suy diễn dài 72 4.8. Vấn đề với các luật có kết luận tương tự nhau 73 4.9. Vấn đề với các luật “và” 73 CHƯƠNG V:CÀI ĐẶT CÔNG CỤ SUY DIỄN – ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 76 5.1. Lý do lựa chọn 76 5.2. Mô hình hoá bài toán 76 NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 4  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA 5.2.1. Cơ sở tri thức cho hệ chuyên gia 76 5.2.2. Mô tơ suy diễn và bộ giải thích 78 5.2.2.1. Chức năng xây dựng bộ nhớ làm việc 79 5.2.2.2. Chức năng suy diễn tiến 81 5.2.2.3. Chức năng suy diễn lùi 84 5.2.2.4. Chức năng giải thích 87 5.2.2.5. Chức năng ghi vào cơ sở tri thức 88 5.3. Kết quả thực hiện 90 5.4 Ứng dụng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: 93 CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 94 NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 5  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA LỜI NÓI ĐẦU Hệ chuyên gia là một chương trình máy tính bắt chước quá trình suy luận của chuyên gia con người hoặc là thể hiện một ứng xử chuyên gia con người. Nó suy luận từ các thông tin thiếu chắc chắn và mơ hồ. Tri thức là hiện thân của nó, thường không chính xác hoàn toàn, cũng như tri thức của con người là không hoàn chỉnh toàn diện (imperfect). Các sự kiện hay các thông tin được người sử dụng cung cấp cũng thường không rõ ràng. Hệ chuyên gia dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Nó sử dụng tri thức phạm vi đặc trưng (knowledge about a particular domain) và các kỹ thuật suy diễn để cung cấp các hành động được thể hiện bởi chuyên gia con người. Bất cứ một con người nào cũng đạt được chuyên môn qua việc học hành và quan trọng hơn là qua việc rèn luyện. Hệ chuyên gia được tin tưởng để đạt được điều này từ sự tương tác của nó với chuyên gia con người. Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ phần mềm, trí tuệ nhân tạo nói chung và hệ chuyên gia nói riêng cũng có những bước phát triến mới. Một yêu cầu đặt ra khi lý thuyết về công nghệ phần mềm càng phát triển là ứng dụng nó vào xây dựng bài toán hệ chuyên gia vì hệ chuyên gia cũng là một phần của công nghệ phần mềm như trong bảng sau: Quy trình làm phần mềm Quy trình xây dựng hệ chuyên gia Khảo sát, xác định yêu cầu, tính khả thi Khảo sát, xác định yêu cầu, tính khả thi Thu thập dữ liệu Thu thập tri thức Phân tích Phân tích Thiết kế Thiết kế Cài đặt Cài đặt Kiểm thử Kiểm thử Bảo trì Bảo trì Mặt khác ngày càng có nhiều hệ chuyên gia cho phép sử dụng các tri thức chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó để đưa ra những lời khuyên, tư vấn giải quyết các vấn đề khác nhau của đời sống. NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 6  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA Để xây dựng một hệ chuyên gia cần thiết phải phân tích, thiết kế và xây dựng các thành phần của nó. Tuy nhiên, nếu cứ mỗi lần xây dựng một hệ chuyên gia nào đó, ta phải bắt đầu phân tích thiết kế lại từ đầu rất tốn kém cả thời gian và tiền bạc mà hiệu quả thu được chưa chắc đã tối ưu, khó có thể kế thừa được những ưu điểm của các hệ chuyên gia cũ. Do đó, việc xây dựng một bộ công cụ chung cho hệ chuyên gia là rất cần thiết. Người kỹ sư tri thức sau khi thu thập tri thức sẽ sử dụng bộ công cụ để lựa chọn phương pháp biểu diễn tri thức phù hợp, sau đó tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng bài toán mà anh ta lựa chọn chiến lược suy diễn phù hợp. Ví vậy ý tưởng chính của đồ án này là xây dựng bộ công cụ chung với các chiến lược suy diễn đáp ứng các yêu cầu trên. Bộ công cụ này nhỗ trợ cho các hệ chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồ án này gồm các phần sau: •Chương I: Giới thiệu chung về công nghệ phần mềm và hệ chuyên gia. Chương này giới thiệu lý thuyết về công nghệ phần mềm và hệ chuyên gia. •Chương II: Ứng dụng công nghệ phần mềm trong bài toán hệ chuyên gia. Giải quyết các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm. •Chương III: Xử lý tri thức trong hệ chuyên gia. Chương này đề cập đến các phương pháp suy diễn trong hệ chuyên gia. •Chương IV: Suy diễn dựa trên lý thuyết độ chắn chắn. Chương này trình bày lý thuyết độ chắc chắn (certainty theory) và phương pháp suy diễn dựa trên lý thuyết độ chắc chắn. •Chương V: Cài đặt công cụ suy diễn - phân tích bài toán đánh giá chất lượng chương trình giáo dục. •Chương VI: Kết luận và định hướng phát triển. NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 7  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA Cấu trúc của đồ án: Trong thời gian thực hiện đồ án, tuy đã hết sức cố gắng cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy hướng dẫn nhưng do hạn chế về thời gian cũng như trình độ kiến thức nên chắc chắn đồ án này không tránh được thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chỉ bảo của các thầy cô giáo và những ai quan tâm. NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 8 Bộ công cụ suy diễn trong hệ chuyên gia Lý thuyết xây dựng hệ chuyên gia Lý thuyết công nghệ phần mềm Cài đặt chương trình Thử nghiệm Phân tích bài toán đánh giá chất lượng chương trình giáo dục  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ HỆ CHUYÊN GIA 1.1. Công nghệ phần mềm 1.1.1. Định nghĩa công nghệ phần mềm Bauer (1969): Công nghệ phần mềm là việc thiết lập và sử dụng các nguyên lý công nghệ đúng đắn để thu được phần mềm một cách kinh tế vừa tin cậy vừa làm việc hiệu quả trên các máy thực. Parnas(1987): Công nghệ phần mềm là việc xây dựng phần mềm nhiều phiên bản bởi nhiều người. Ghezzi (1991): Công nghệ phần mềm là một lĩnh vực của khoa học máy tính, liên quan đến xây dựng các hệ thống phần mềm vừa lớn vừa phức tạp bởi một hay một số nhóm kỹ sư. IEEE (1993) : Công nghệ phần mềm là: 1. Việc áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống, bài bản và được lượng hóa trong phát triển vận hành và bảo trì phần mềm 2. Nghiên cứu các phương pháp tiếp cận được dùng trong (1) Pressman (1995): Công nghệ phần mềm là sự phát triển của công nghệ phần cứng và hệ thống. Nó bao gồm một tập gồm ba yếu tố chủ chốt: phương pháp, công cụ và thủ tục làm cho người quản lý kiểm soát được tiến trình phát triển phần mềm và cung cấp cho người hành nghề một nền tảng để xây dựng phần mềm chất lượng cao theo một cách có hiệu suất. 1.1.2. Vòng đời phần mềm Vòng đời phần mềm là thời kỳ tính từ khi phần mềm được sinh ra cho đến khi không được sử dụng nữa (từ lúc hình thành đáp ứng yêu cầu, vận hành bảo dưỡng cho đến khi loại bỏ không đâu dùng). Quy trình phát triển phần mềm bao gồm 3 giai đoạn chính: xác định, phát triển và bảo trì. Giai đoạn xác định tập trung vào cái gì. Giai đoạn này tập trung vào xác định thông tin nào cần được xử lý, chức năng và hiệu năng nào cần có, giao diện nào cần được thiết lập, ràng buộc thiết kế nào hiện có và tiêu chuẩn hợp lệ nào NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 9  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA cần có để xác định ra một hệ thống thành công. Yêu cầu chủ chốt của hệ thống và phần mềm được xác định. Có ba bước riêng vẫn xuất hiện dưới dạng: Phân tích hệ thống: Xác định ra vai trò của từng phần tử trong hệ thống dựa trên máy tính, chỉ ra vai trò mà phần mềm sẽ giữ. Lập kế hoạch dự án phần mềm: Một khi phạm vi của phần mềm được thiết lập, rủi ro được phân tích, tài nguyên được cấp phát, chi phí được ước lượng thì phải xác định nhiệm vụ công việc và lập lịch. Phân tích yêu cầu: Phân tích phần mềm làm cho người phân tích hệ thống có thể xác định được chức năng và hiệu suất của phần mềm, chỉ ra giao diện của phần mềm với các phần tử hệ thống khác, và thiết lập những ràng buộc thiết kế mà phần mềm phải đáp ứng. Giai đoạn phát triển tập trung vào thế nào. Người phát triển cố gắng xác định cách cấu trúc dữ liệu và kiến trúc phần mềm cần được thiết kế, các chi tiết thủ tục được cài đặt, cách dịch thiết kế vào ngôn ngữ lập trình và cách thực hiện kiểm thử. Phương pháp được áp dụng trong giai đoạn phát triển sẽ thay đổi nhưng có 3 bước đặc thù bao giờ cũng xuất hiện dưới dạng: Thiết kế phần mềm: Thiết kế dịch các yêu cầu về phần mềm thành một tập hợp các biểu diễn (dựa trên đồ hoạ, bảng hay ngôn ngữ) mô tả cho cấu trúc dữ liệu, kiến trúc, thủ tục thuật toán và đặc trưng giao diện. Thiết kế phần mềm được tiến hành theo hai bước. Thiết kế sơ bộ quan tâm tới việc dịch các yêu cầu thành kiến trúc dữ liệu và phần mềm. Thiết kế chi tiết tập trung vào làm mịn biểu diễn kiến trúc để dẫn tới cấu trúc dữ liệu chi tiết và biểu diễn thuật toán cho phần mềm. Mã hoá: Các biểu diễn thiết kế phải được dịch thành ngôn ngữ nhân tạo (ngôn ngữ có thể là ngôn ngữ lập trình quy ước hoặc ngôn ngữ phi thủ tục dùng trong hoàn cảnh của khuôn cảnh 4GT) mà sẽ tạo ra kết quả là các lệnh thực hiện được trên máy tính. Bước mã hoá thực hiện việc này. Kiểm thử phần mềm: Mỗi khi phần mềm đã được cài đặt dưới dạng mã máy thực hiện được cần phải kiểm thử nó để phát hiện các khiếm khuyết khi vận hành, trong logic và trong cài đặt. Giai đoạn bảo trì tập trung vào những thay đổi gắn với việc sửa lỗi, thích ứng khi môi trường phần mềm tiến hoá và sự nâng cao gây ra bởi thay đổi yêu NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 10 [...]... chuyờn gia 1.2.2.1 C s tri thc Trong h chuyờn gia, cỏc tri thc chuyờn gia c bo qun trong c s tri thc C s tri thc l thnh phn chớnh bờn cnh thnh phn gii vn trong h thng da trờn tri thc Trong khuụn kh ca h chuyờn gia thỡ c s tri thc c nh ngha l mt phn trong h chuyờn gia cha cỏc tri thc v lnh vc Sc mnh ca h chuyờn gia chớnh l t c s tri thc ca nú Cht lng ca phn ny l quyt nh n mc ỳng n ca h chuyờn gia 1.2.2.2... vic Mụ t suy lun Phng tin gii thớch Thu thp tri thc Chuyờn gia, K s tri thc Giao din Ngi s dng Hỡnh 1.2: Cỏc thnh phn ca h chuyờn gia NGUYN TRNG ễNG 14 N TT NGHIP B CễNG C SUY DIN CHO H CHUYấN GIA CHNG II: NG DNG CễNG NGH PHN MM TRONG BI TON H CHUYấN GIA Xõy dng mt ng dng trong h chuyờn gia cng ging nh xõy dng bt k mt phn mm no khỏc u tuõn theo quy trỡnh phỏt trin phn mm gm cỏc giai on chớnh xỏc nh,... ngy ra quyt nh Cỏc thụng tin ny gm cỏc s thng kờ, cỏc d liu kim kờ thit b, cỏc d liu cỏ nhõn H chuyờn gia mó hoỏ cỏc thụng tin thnh cỏc tri thc ri t trong c s tri thc Theo quan im bo trỡ thỡ tỏch cỏc tri thc ra quyt nh ra khi cỏc thụng tin thỡ tt hn NGUYN TRNG ễNG 32 N TT NGHIP B CễNG C SUY DIN CHO H CHUYấN GIA Mt phng phỏp tỏch thụng tin vi tri thc ra quyt nh l dựng c s d liu cha cỏc thụng tin, ... GIA thớch ng vi cỏc c tớnh ca d ỏn phn mm v yờu cu ca i d ỏn Cui cựng cỏc hot ng bao nh cỏc bo m cht lng phn mm, qun lý cu hỡnh phn mm, bo trỡ- bao trựm mụ hỡnh quy trỡnh Cỏc hot ng bao trựm c lp vi bt c hot ng khung no v din ra trong sut quy trỡnh 1.2 H chuyờn gia 1.2.1 Khỏi nim v h chuyờn gia H chuyờn gia l chng trỡnh mỏy tớnh c thit k mụ hỡnh hoỏ kh nng gii quyt vn ca ngi chuyờn gia H chuyờn gia. .. DIN CHO H CHUYấN GIA Chuyờn gia: l ngun thụng tin c bn ca h thng H cung cp kin thc cỏc k nng gii quyt vn H cung cp tri thc, tr giỳp din t/phõn tớch, tr giỳp kim th Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, cỏc chuyờn gia cú th giỳp phỏt hin ra cỏc khỏi nim mi v cỏc phng thc gii quyt vn , cung cp cỏc hng dn v cỏc thụng tin mi ny liờn quan nh th no n cỏc tri thc ó khỏm phỏ trc õy Cỏc chuyờn gia s quyt nh cỏc tri thc... CễNG C SUY DIN CHO H CHUYấN GIA 1.2.2.3 Mụt suy din H chuyờn gia mụ hỡnh hoỏ quỏ trỡnh suy din ca con ngi trong khi mụt suy din Mụt suy din l quỏ trỡnh trong h chuyờn gia, cho phộp khp cỏc s kin trong b nh lm vic vi cỏc tri thc v lnh vc trong c s tri thc, rỳt ra kt lun v vn Mụt suy din lm vic trờn cỏc s kin trong b nh lm vic v tri thc v lnh vc trong c s tri thc rỳt ra thụng tin mi Vy nú cn tỡm cỏc lut... ca h thng Nhiu chuyờn gia: Phn ln cỏc d ỏn h chuyờn gia u s dng mt chuyờn gia lnh vc trong quỏ trỡnh thu thp tri thc iu ny cho phộp chỳ trng vo cỏc kin thc thu c t chuyờn gia v trỏnh c nhm ln khi nhiu chuyờn gia cung cp nhng tri thc xung t nhau Tuy nhiờn, cú th NGUYN TRNG ễNG 17 N TT NGHIP B CễNG C SUY DIN CHO H CHUYấN GIA s dng nhiu chuyờn gia thu thp cỏc tri thc chuyờn bit trong mt s vn con Cỏc... gii quyt vn 4 Thit k: Thit k thu thp tri thc l nhim v chun b cho cuc gp vi cỏc chuyờn gia n giai on ny ngi ta ó hiu c vn mt cỏch hỡnh thc Tuy nhiờn cũn phi phỏt hin c cỏc khỏi nim mi iu ny cn n cỏc k thut ly thụng tin dựng cho ln gp sp ti vi chuyờn gia NGUYN TRNG ễNG 18 N TT NGHIP B CễNG C SUY DIN CHO H CHUYấN GIA 2.2.4 Thi gian cn thit cho vic thu thp tri thc Trong khi thc hin d ỏn h chuyờn gia, ... vic B nh lm vic l mt phn trong h chuyờn gia cha cỏc s kin ca vn ang xột Khi trao i vi h chuyờn gia, ngi dựng nhp thụng tin v vn hin ti vo b nh lm vic H thng khp thụng tin ny vi tri thc trong c s tri thc suy lun ra s kin mi H thng li nhp s kin mi ny vo b nh lm vic v tip tc quỏ trỡnh Vy b nh lm vic s cú cỏc thụng tin do ngi dựng a vo v cỏc thụng tin do mỏy suy lun ra Cỏc thụng tin ny c gi l ng cnh ca... thỏc cỏc chuyờn gia Phi kim tra th kin thc ca chuyờn gia ó mó hoỏ trong h thng Lý tng nht l nhng ngi ỏnh giỏ c lp xỏc nh hiu sut ca h thng v cỏc chuyờn gia khỏc cng xỏc nh i n hiu sut thc Tuy nhiờn vic ny khụng d dng do phi cú s cng tỏc thõn thin gia cỏc chuyờn gia Thng thỡ ngi ta yờu cu mt hay hai chuyờn gia khỏc kim th vi phng tin ca h theo phng phỏp th mự; h thng khụng bit phng tin th v ngi ỏnh . mềm trong bài toán hệ chuyên gia. Giải quy t các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm. •Chương III: Xử lý tri thức trong hệ chuyên gia. Chương này đề cập đến các phương. 1.2: Các thành phần của hệ chuyên gia  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỘ CÔNG CỤ SUY DIỄN CHO HỆ CHUYÊN GIA CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TRONG BÀI TOÁN HỆ CHUYÊN GIA Xây dựng một ứng dụng trong hệ. VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ HỆ CHUYÊN GIA 9 1.1. Công nghệ phần mềm 9 1.1.1. Định nghĩa công nghệ phần mềm 9 1.1.2. Vòng đời phần mềm 9 1.1.3. Quy trình phát triển phần mềm 11 1.2. Hệ chuyên gia
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ phần mềm trong bài toán hệ chuyên gia.Giải quyết các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm., đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ phần mềm trong bài toán hệ chuyên gia.Giải quyết các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm., đồ án công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ phần mềm trong bài toán hệ chuyên gia.Giải quyết các bài toán hệ chuyên gia dựa trên các quy trình công nghệ phần mềm.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay