Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi một số nguyên tố hiếm xạ từ nước thải của quá trình thủy luyện quặng đất hiếm việt nam

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu khả năng tách loại, thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ sinh học được chế tạo từ rong tảo biển " pot

Tài liệu Báo cáo
... cac ion kim loai bang VLHP-GA sir dung lin diu theo phucmg phap hap phu ddng tren cot Tir kit qua thu dugc d hinh cho thay, viec sir dung dung dich H2SO4 0,1 M de giai hap, thu hdi cac kim loai ... nghla thuc hien thu hdi cac kim loai quy, hiem va sir dung dl liim giau lugng vet cac ion kim loai VLHP sau hip phu cd kha nang rira giai kha tdt bing dung dich H2SO4 0,1 M Hau hit lugng kim loai ... Bed-volume thii 110 Trong qua trinh tai hip phu, sau cot hip phu dat can bing, chiing tdi tiln hanh qua trinh giai hip, thu hdi cac kim loai tuang tu nhu qua trinh giai hip, thu hdi cac ion kim loai ddi...
 • 5
 • 413
 • 0

Nghiên cứu tính toán lưới thử nghiệm một số thuật toán lý thuyết đồ thị

Nghiên cứu tính toán lưới và thử nghiệm một số thuật toán lý thuyết đồ thị
... đề tài Nghiên cứu tính toán lưới thực nghiệm số thuật toán thuyết đồ thị Mục tiêu đề tài đề tìm hiểu tính toán lưới, qua tận dụng kiến thức có để cài đặt số thuật toán thuyết đồ thị, nhằm ... chúng sử dụng cho tính toán số lượng lớn, phân phối tác vụ tính toán (thường không song song) cho xử lý, thu thập lại kết tính toán vào kết toàn cục Các tính toán việc hiển thị hàng ngàn khung ... phép tính toán muốn thực thành môt tập hợp tác vụ nhỏ để xử đồng thời đồ thị phụ thuộc tác vụ Trong phần mô tả vài kỹ thuật phân họach phổ biến cho xử đồng hành Các kỹ thuật tất kỹ thuật...
 • 138
 • 522
 • 4

Luận văn: Nghiên cứu tính toán lưới thử nghiệm một số thuật toán lý thuyết đồ thị pdf

Luận văn: Nghiên cứu tính toán lưới và thử nghiệm một số thuật toán lý thuyết đồ thị pdf
... cho tính toán s l n hay a b x i u hành Solaris/TM, chúng c ng l n, phân ph i tác v tính toán (th ng không song song) cho b x lý, r i thu th p l i k t qu tính toán vào k t qu toàn c c Các tính ... ng r ng rãi Chúng s ng, giáo d c t o, c dành riêng cho tính toán theo yêu c u, tính toán thông tin nh y c m, tính toán c ng tác, siêu tính toán, d a c s c a khách hàng/nhà cung c p Ngày ang th ... nhánh tính toán có th , tùy thu c vào k t qu xu t c a nh ng phép tính toán tr c ó Trong tr ng h p này, m t tác v phép tính mà k t qu xu t s quy t tác v khác có th b t u nh b ang th c hi n c tính toán...
 • 138
 • 236
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý chất thải phóng xạ của quá trình thuỷ luyện quặng uran

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý chất thải phóng xạ của quá trình thuỷ luyện quặng uran
... quy trình công nghệ xử chất thải phóng xạ trình thuỷ luyện quặng uran với mục tiêu: - Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử nớc thải phóng xạ trình thu hồi uran; - Nghiên cứu xây dựng ... phóng xạ Các phơng pháp xử quản chất thải phóng xạ Xử khí thải phóng xạ Xử chất thải rắn phóng xạ Hệ thống xử thải lỏng phóng xạ Lu giữ chôn cất chất thải phóng xạ Phơng pháp xử ... Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử chất thải phóng xạ dạng lỏng để tách uran, thori, rađi số kim loại nặng phơng pháp kết tủa 25 - Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử chất thải...
 • 104
 • 149
 • 0

Nghiên cứu khả năng tách loại thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc
... trung nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu khả tách loại thu hồi số kim loại nặng dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc" Trong đề tài này, thực nội dung sau:  Chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) ... - VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI VÀ THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN ... dụng vật liệu hấp phụ (VLHP) chế tạo từ nguồn tự nhiên vỏ trấu, bã mía, lõi ngô, vỏ đậu, rau câu, để tách loại thu hồi kim loại nặng từ dung dịch nước số tác giả giới nước nghiên cứu [ Loại...
 • 75
 • 603
 • 2

Luận văn: Nghiên cứu khả năng tách loại thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Luận văn: Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc
... trung nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu khả tách loại thu hồi số kim loại nặng dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc" Trong đề tài này, thực nội dung sau:  Chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) ... VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI VÀ THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC ... dụng vật liệu hấp phụ (VLHP) chế tạo từ nguồn tự nhiên vỏ trấu, bã mía, lõi ngô, vỏ đậu, rau câu, để tách loại thu hồi kim loại nặng từ dung dịch nước số tác giả giới nước nghiên cứu [ Loại...
 • 75
 • 522
 • 0

Nghiên cứu khả năng tách loại thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc
... trung nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu khả tách loại thu hồi số kim loại nặng dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc" Trong đề tài này, thực nội dung sau: • Chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) ... - VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI VÀ THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN ... học Trong phương pháp hấp phụ - sử dụng vật liệu hấp phụ (VLHP) chế tạo từ nguồn tự nhiên vỏ trấu, bã mía, lõi ngô, vỏ đậu, rau câu, để tách loại thu hồi kim loại nặng từ dung dịch nước số tác...
 • 83
 • 69
 • 0

Nghiên cứu điều kiện tách vàng từ một số loài quặng khó

Nghiên cứu điều kiện tách vàng từ một số loài quặng khó
... eta llu rg y, 34(1994) 369-381 PHIẾU ĐANG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u KH-CN Ten đê tài: Nghiên cứu điêu kiện tách vàng từ số loại quặng khó M ã số : Q J 97.04 Cơ quan chủ tn đề tài: Trường Đại học ... dàng luyện quặng phương pháp amangan hay Xianua Đối với loại quặng vàng khó thu hồi quặng thạch anh -pyrit, thạch anh-asenopyrit, quặng vàng- đổng-sunfua, quặng vàng - thạch anh-antimon, quặng chứa ... trình nghiên cứu khả thu hồi vàng Thiourê nghiên cứu điều kiện ngâm chiết thu hồi vàng ưong quặng sunfua phía Bấc Viêt Nam trinh thu hổi Thiourê sau ngâm khiết để tái sử đụng 1.4 M ôt số tác...
 • 32
 • 1,029
 • 9

Nghiên cứu điều kiện tách riêng rẽ Xeri, lantan, praseođim, neođim từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao161718

Nghiên cứu điều kiện tách riêng rẽ Xeri, lantan, praseođim, neođim từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao161718
... nhận đất cao Nh-ợc điểm ph-ơng pháp đòi hỏi tinh quặng có chất l-ợng cao đặc biệt ăn mòn thiết bị axit HCl 1.2.3.2 Công nghệ xử lý tinh quặng basnezit Trung Quốc 23 Trung Quốc n-ớc có mỏ đất lớn ... basnezit monazit với tỷ lệ từ : đến : t-ơng ứng Quá trình tuyển cho hai loại tinh quặng có hàm l-ợng tổng đất khác nhau, loại thấp khoảng từ 30 40% loại cao khoảng 50 60% oxit đất [108] Trung quc, ... cu iu kin tỏch riờng r xeri, lantan, praseoim, neoim t tinh qung t him ụng Pao t ni dung nghiờn cu c s khoa hc cho cỏc giai on x lý, tỏch v tinh ch cỏc NTH phõn nhúm nh t tinh qung t him ụng Pao...
 • 146
 • 611
 • 0

Nghiên cứu điều kiện tách chiết dịch chiết từXạ đen (Celastrus hindsu Benth) có hoạt tính chống oxi hóa

Nghiên cứu điều kiện tách chiết dịch chiết từ lá Xạ đen (Celastrus hindsu Benth) có hoạt tính chống oxi hóa
... tác nghiên cứu hướng dẫn cô Vũ Lệ Quyên, em thực đề tài “ Nghiên cứu điều kiện tách chiết dịch chiết từ Xạ đen (Celastrus hindsu Benth) hoạt tính chống oxi hóa ’ Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu ... đến hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ thân thấp dịch chiết phận Do kết nghiên cứu ngược lại với kết nghiên cứu GS.TSKH Lê Thế Trung 3.3 Ảnh hưởng dung môi chiết đến hoạt tính chống oxi hóa dịch ... hưởng điều kiện chiết đến hoạt tính chống oxi hóa dịch chiết từ Xạ đen trồng Khánh Hòa Nội dung đề tài - Nghiên cứu xác định dung môi chiết thích hợp - Nghiên cứu xác định tỉ lệ dung môi chiết...
 • 78
 • 376
 • 7

Nghiên cứu điều kiện tách chiết dịch chiết từXạ đen (Celastrus hindsu Benth) có hoạt tính chống oxi hóa

Nghiên cứu điều kiện tách chiết dịch chiết từ lá Xạ đen (Celastrus hindsu Benth) có hoạt tính chống oxi hóa
... Giữa phận thân xạ đen, phận hoạt tính chống oxy cao Giữa khô tươi tươi lại hoạt tính chống oxy hoa cao khô Điều kiện tách chiết thích hợp để thu hoạt tính chống oxi hóa xạ đen khô xác định ... oxi hóa dịch chiết xạ đen Và theo nghiên cứu chứng tỏ nước dung môi chiết thích hợp Ảnh hưởng nhiệt độ chiết đến hoạt tính chống oxi hóa dich chiết xạ đen o Nhiệt độ ảnh hưởng đến trình chiết ... nghiệm tổng quát Xạ đen Xay nhỏ Chiết Lọ c Dịch lọc Thử hoạt tính chống oxy hóa Bã Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định hoạt tính chống oxy hóa dịch chiết từ số phậ xạ đen Xạ đen Xay nhỏ Chiết  Cố định...
 • 23
 • 164
 • 0

Nghiên cứu định lượng nickel selen trong một số mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu định lượng nickel và selen trong một số mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... quang phổ hấp thụ nguyên tử thực với mục tiêu sau: Xây dựng phương pháp định lượng nickel, selen mỹ phẩm phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Áp dụng phương pháp xây dựng để xác định hàm lượng ... khỏe [43] 15 1.5 Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử phương pháp xác định nồng độ nguyên tố chất cách đo độ hấp thụ xạ nguyên tử tự nguyên tố hóa ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NICKEL SELEN TRONG MỘT SỐ MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ LUẬN VĂN...
 • 93
 • 364
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu điều kiện gây trồng và sinh trưởng của tảo xoắnnghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu việt namnghiên cứu điều kiện lao động những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh tật sức khoẻ công nhân thi công hầm đường bộ hải vân và đánh giá hiệu quả can thiệpnghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâunghiên cứu điều kiện kinh tế xã hộinghiên cứu điều kiện giao nhận và phương thức thanh toánnghiên cứu điều kiện nuôi cấynghiên cứu điều kiện lao độngnghiên cứu bệnh héo vàng fusarium oxysporum hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng gia lâm hà nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnhnghiên cứu thực trạng bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi theo mô hình trang trại tại tỉnh thái bình và thử nghiệm một số biện pháp phòng trị bệnhquy định về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự và việc hoàn thiện quy định nàynghiên cứu điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phục vụ sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông banghien cuu dieu kien luu giukhao sat nghien cuu dieu kien vo co hoa mau xay dung quy trinh dinh luong selen bang cac phuong phap khac nhaunghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv visPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây