Nghiên cứu điều kiện tách riêng rẽ Xeri, lantan, praseođim, neođim từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao161718

146 833 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:53

1 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục 1 Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt 7 Danh mục các bảng 8 Danh mục các hình vẽ, đồ thị 10 MỞ ĐẦU 12 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 15 1.1 Đặc điểm chung về các nguyên tố đất hiếm 15 1.2 Kỹ thuật sản xuất tổng đất hiếm từ tinh quặng 18 1.2.1 Tài nguyên đất hiếm 18 1.2.2 Cơ sở hoá học của các quá trình phân huỷ tinh quặng đất hiếm 20 1.2.2.1 Phân huỷ tinh quặng basnezit bằng HCl và NaOH 20 1.2.2.2 Phân huỷ basnezit bằng phương pháp axit H 2 SO 4 20 1.2.2.3 Phân huỷ monazit bằng NaOH 20 1.2.2.4 Phân huỷ tinh quặng đất hiếm xenotim 21 1.2.3 Một số công nghệ xử lý tinh quặng basnezit của thế giới 21 1.2.3.1 Công nghệ xử lý tinh quặng basnezit của Mỹ 21 1.2.3.2 Công nghệ xử lý tinh quặng basnezit củaTrung Quốc 23 1.2.3.3 Công nghệ xử lý tinh quặng basnezit của Úc 25 1.2.3.4 Tình hình nghiên cứu công nghệ xử lý tinh quặng basnezit ở Việt Nam 26 1.3 Phương pháp chiết lỏng-lỏng tách và tinh chế các nguyên tố đất hiếm bằng các tác nhân chiết axit naphthenic và Aliquat 336 27 2 1.3.1 Tác nhân chiết axit naphthenic 27 1.3.1.1 Phản ứng quá trình chiết với axit naphthenic 28 1.3.1.2 Quá trình chiết các nguyên tố đất hiếm 29 1.3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số phân bố và hệ số tách 30 1.3.1.4 Hệ chiết axit naphthenic của các nguyên tố phi đất hiếm 33 1.3.2 Tác nhân chiết Aliquat 336 33 1.3.2.1 Tính chất hoá lí cơ bản của Aliquat 336 33 1.3.2.2 Đặc điểm chiết Aliquat 336 với NTĐH 34 1.3.2.3 Đặc điểm chiết Aliquat 336 với Nd và Pr 36 1.3.3 Tính toán thông số của quá trình chiết phân đoạn phân chia nguyên tố đất hiếm 36 1.4 Phương pháp tách và tinh chế xeri 38 1.4.1 Tách Ce(IV) bằng phương pháp kết tủa và sắc ký trao đổi ion 39 1.4.2 Tách Ce(IV) bằng phương pháp chiết lỏng-lỏng 39 Chương 2 KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM 42 2.1 Hoá chất sử dụng 42 2.1.1 Dung dịch clorua lantan, praseođim, neođim, samary và ytri 42 2.1.2 Dung dịch muối Ce(NO 3 ) 4 42 2.1.3 Dung dịch muối Ce(SO 4 ) 2 42 2.1.4 Tinh quặng đất hiếm Đông Pao 42 2.1.5 Các tác nhân chiết và chất pha loãng 42 2.1.5.1 Tác nhân chiết PC88A 43 2.1.5.2 Tác nhân chiết axit naphthenic 43 2.1.5.3 Tác nhân chiết Aliquat 336 43 2.1.5.4 Chất pha loãng và tác nhân khác 44 2.1.6 Các hoá chất khác 44 3 2.2 Các phương pháp phân tích kiểm tra 44 2.2.1 Xác định thành phần khoáng của tinh quặng basnezit Đông Pao bằng phương pháp nhiễu xạ tia X 44 2.2.2 Xác định hàm lượng xeri trong các dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ oxi hoá khử 45 2.2.3 Xác định hàm lượng xeri và các nguyên tố đất hiếm bằng phương pháp khối lượng 45 2.2.4 Phương pháp xác định độ axit của dung dịch chứa Ce(IV) và các nguyên tố đất hiếm (III) 45 2.2.5 Xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm (III) bằng phương pháp chuẩn độ complexon 45 2.2.6 Phân tích định lượng các nguyên tố bằng ICP 46 2.2.7 Xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm trong hỗn hợp bằng phương pháp đo quang 46 2.3 Các phương pháp nghiên cứu 47 2.3.1 Xác định hệ số phân bố 47 2.3.2 Hệ số tách  47 2.3.3 Phần trăm chiết và dung lượng chiết 47 2.3.4 Kỹ thuật xác định tỷ trọng và độ nhớt của dung môi chiết 48 2.3.4.1 Kỹ thuật đo tỷ trọng 48 2.3.4.2 Phương pháp xác định độ nhớt 48 2.3.5 Xác định thành phần chiết Ce(IV) nitrat và các muối đất hiếm (III) bằng phương pháp dãy đồng phân tử 48 2.3.6 Phương pháp thực nghiệm chiết ngược dòng nhiều bậc gián đoạn 49 Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53 3.1 Phân huỷ tinh quặng đất hiếm Đông Pao bằng phương pháp nung oxi hoá và hoà tách axit 53 3.1.1 Thành phần hoá học và khoáng vật của tinh quặng Đông Pao 53 3.1.2 Khảo sát quá trình phân huỷ nhiệt tinh quặng Đông Pao 55 4 3.1.3 Kho sỏt quỏ trỡnh ho tỏch t him bng axit sunfuric 56 3.1.3.1 S ph thuc mc ho tỏch vo nng axit 56 3.1.3.2 nh h-ởng của nhiệt độ đến hiệu suất hoà tách 57 3.1.3.3 nh h-ởng của tỉ lệ axit/quặng đến hiệu suất hoà tách 57 3.1.3.4 S ph thuc mc ho tỏch vo thi gian 58 3.1.3.5 Th nghim lng ln 59 3.2 Nghiờn cu iu kin tỏch Ce trc tip t dung dch ho tỏch 60 3.2.1 C s hoỏ hc tỏch trc tip Ce (IV) t dung dch ho tỏch bng phng phỏp kt ta sunfat kộp ion kim loi t him (III) 60 3.2.2 Cỏc yu t nh hng n hiu sut tỏch v tinh khit ca xeri 60 3.2.2.1 nh h-ởng của nhiệt độ phản ứng 60 3.2.2.2 nh h-ởng nồng độ đất hiếm ban đầu đến hiệu suất tách Ce 61 3.2.2.3 nh h-ởng tỉ lệ Na 2 SO 4 /Ln 3+ đến quá trình tách Ce 62 3.2.2.4 NH HNG NNG AXT TI QU TRèNH TCH CE 63 3.2.2.5 nh h-ởng của ion F - đến quá trình tách Ce 65 3.2.2.6 Th nghim lng ln 66 3.2.3 Quy trỡnh cụng ngh x lý tinh qung basnezit ụng Pao 67 3.3 Nghiờn cu cỏc iu kin tinh ch xeri 69 3.3.1 Nghiờn cu phn ng chit ca Ce(IV) vi PC88A trong mụi trng axớt sunfuric 69 3.3.1.1 Mt s c trng ca h chit PC88A - Ce(SO 4 ) 2 - H 2 SO 4 69 3.3.1.2 T l nng xeri pha hu c vi lng H + c gii phúng v t l [Ce 4+ ] : [SO 4 2- ] pha hu c 70 3.3.1.3 Phn ng chit ca Ce(IV) vi PC88A trong mụi trng axớt sunfuric 71 3.3.1.4 S ph thuc ca lg[PC88A] vo lgD 72 3.3.1.5 S ph thuc ca lgD vo giỏ tr -lg[H + ] 73 3.3.1.6 nh h-ởng của nồng độ SO 4 2- đến mức độ chiết của Ce(IV) 74 3.3.1.7 nh h-ởng của ion F - đến mức độ chiết của Ce(IV) 74 5 3.3.1.8 Mụ hỡnh toỏn hc s liu ca h chit 75 3.3.2 Mt s nhn xột v quỏ trỡnh tỏch xeri bng phng phỏp chit lng- lng trong mụi trng sunfat 76 3.3.3 Nghiờn cu phn ng chit ca Ce(IV) vi PC88A trong mụi trng axit nitric 77 3.3.3.1 c tớnh chit ca PC88A i vi Ce(IV) trong mụi trng axit nitric 78 3.3.3.2 Ph hng ngoi phc cht chit lờn pha hu c 80 3.3.4 ỏnh giỏ kh nng tinh ch Ce di dng Ce(IV) trong mụi trng axớt nitric bng tỏc nhõn chit PC88A 82 3.3.4.1 Mt s c trng chit ca PC88A i vi Ce(IV) trong mụi trng axit nitric 83 3.3.4.2 ỏnh giỏ kh nng chit ca cỏc t him(III) iu kin nng dung mụi PC88A 0,5 M 84 3.3.4.3 Dung dch nguyờn liu tinh ch xeri 85 3.3.4.4 Xỏc nh s bc chit v s bc ra 86 3.3.4.3 Thc nghim kho sỏt tinh khit v hiu sut tinh ch Ce vo axit ca dung dch nguyờn liu v dung dch ra chit 87 3.4 Nghiờn cu cỏc iu kin tỏch lantan t tng oxit t him basnezit ụng Pao bng phng phỏp chit vi axit naphthenic trong mụi trng HCl 88 3.4.1 nh h-ởng của các điều kiện khác nhau đến một số tính chất vật lý khi dung môi có chứa ion kim loại đất hiếm 88 3.4.2 Mt s c trng ca h chit La 3+ - NAP HCl 90 3.4.2.1 Phn ng chit ca La 3+ vi NAP trong mụi trng HCl 91 3.4.2.2 H s tỏch La vi NTH cỏc iu kin chit khỏc nhau 92 3.4.2.3 Nhn xột v tỏc nhõn chit axit naphthenic 94 3.4.3 Kh nng tinh ch La t tng t him ụng Pao bng tỏc nhõn chit axit naphthenic 95 3.4.3.1 Thnh phn tng t him sn xut ti Vin Cụng ngh X Him. 95 6 3.4.3.2 Tính toán thông số của quá trình tinh chế La từ tổng đất hiếm Đông Pao 96 3.5 Nghiên cứu các điều kiện phân chia Nd và Pr bằng phương pháp chiết với dung môi Aliquat-336 trong môi trường NH 4 NO 3 97 3.5.1 Một số đặc trưng của hệ chiết Nd - Pr - Aliquat 336 - NH 4 NO 3 97 3.5.2 Ảnh h-ëng cña NH 4 NO 3 vµ NH 4 Cl ®Õn hÖ chiÕt Ln 3+ -Aliquat336 98 3.5.3 Khảo sát hệ số tách β cña cÆp Pr-Nd 100 3.5.4 Phân chia cặp Nd - Pr bằng phương pháp chiết ngược dòng nhiều bậc gián đoạn 103 3.5.4.1 Nồng độ của Nd và Pr ở dung dịch nước sau chiết (phần chiết) 103 3.5.4.2 Các bậc rửa và nồng độ Pr pha hữu cơ sau chiết ở phần rửa 104 3.5.4.3 Nồng độ của Nd và Pr trong pha nước và pha hữu cơ ở các bậc chiết sau 20 lần nạp liệu 105 3.5.5 Đánh giá khả năng tinh chế cặp Nd- Pr từ tổng ĐH Đông Pao 107 KẾTLUẬN 110 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT NTĐH : nguyên tố đất hiếm Ln : kim loại đất hiếm (để chỉ công thức hoá học) ĐH : đất hiếm (chỉ chữ viết tắt) đi-đim : Nd và Pr 7 Ln n+ : ion kim loại đất hiếm điện tích n + LnO : tổng oxit đất hiếm KLĐH : kim loại đất hiếm PC88A : 2- ethylhexyl 2- ethylhexyl phosphonic axit DEHPA : di - 2- ethylhexyl phosphoric axit TBP : tributyl photphat EDTA : ethylen - triamintetra - axetic axit DTPA : dietylen - triamin - penta axetic NAP : naphthenic axit [HA] : nồng độ dung môi chiết dạng axit (mol/L) [ ] 0 : nồng độ ban đầu (mol/L) [ ] : Nồng độ cân bằng (mol/L) C : nồng độ (g/L) H i : nồng độ axit trong dung dịch ban đầu β : hệ số tách D : hệ số phân bố E : hiệu suất chiết (phần trăm chiết) hc : hữu cơ nc : nước cb : cân bằng A / Q : axit / quặng DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Các phân nhóm của dãy các nguyên tố đất hiếm 15 Bảng 1.2 Một số tính chất của ion kim loại đất hiếm 16 Bảng 1.3 Tính tan định tính của các muối đất hiếm 17 Bảng 1.4 Phức chất của NTĐH với phối tử vô cơ 17 Bảng 1.5 So sánh về tính chất của các phức chất của nguyên tố đất hiếm 18 8 vi cỏc phc cht ca nguyờn t d Bng 1.6 Thnh phn NTH mt s m khỏc nhau ca Th gii 19 Bng 1.7 Thnh phn hoỏ hc chớnh ca tinh qung basnezit (M) 23 Bng 1.8 Mt s tớnh cht ca tỏc nhõn chit Aliquat 336 34 Bng 2 H s hp th phõn t () ca cỏc NTH cỏc cc i hp th c s dng trong phõn tớch 46 Bng 3.1 Thnh phn hoỏ hc bỏn nh lng tinh qung ụng Pao 54 Bng 3.2 Thnh phn hoỏ hc ca tinh qung basnezit ụng Pao 55 Bng 3.3 tinh khit ca CeO 2 thu c 62 Bng 3.4 tinh khit ca CeO 2 thu c 64 Bng 3.5 Thnh phn nh lng cỏc NTH trong CeO 2 thu c 66 Bng 3.6 T l nng xeri pha hu c v lng H + c gii phúng 70 Bng 3.7 S ph thuc ca lgD vo lg[HA] 72 Bng 3.8 S ph thuc ca logD vo giỏ tr -lg[H + ] 73 Bng 3.9 nh hng ca ion sunfat n phn trm chit ca Ce(IV) 74 Bng 3.10 nh h-ởng của ion F - đến mức độ chiết của Ce(IV) 75 Bảng 3.11 Hệ số phân bố D Ce ở các điều kiện nồng độ Ce và axít khác nhau 75 Bảng 3.12 Sự phụ thuộc của D vào Hi ở các nồng độ ion Ce(IV) khác nhau 76 Bảng 3.13 Mức độ chiết của PC88A đối Ce(IV) ở các nồng độ khác nhau của tác nhân chiết 78 Bảng 3.14 Sự thay đổi độ axit của pha n-ớc ở các điều kiện chiết khác nhau của PC88A 79 Bảng 3.15 Phổ hồng ngoại của PC88A tr-ớc và sau khi chiết Ce 80 Bảng 3.16 Hàm l-ợng tạp chất trong dung dịch nguyên liệu 85 Bảng 3.17 Ph-ơng án thử nghiệm và kết quả tinh chế Ce 87 Bảng 3.18 Quan hệ giữa [La 3+ ], [NAP], [C 8 H 17 OH] đến một số tính chất vật lý của dung môi chiết amoni naphthenat và hệ số phân bố D 89 Bng 3.19 nh hng ca t l Ln 3+ /La 3+ n h s tỏch Ln 3+ /La 3+ 93 Bng 3.20 Thnh phn cỏc NTH trong tinh qung ụng Pao v thnh phn 95 9 các NTĐH trong tổng đất hiếm Bảng 3.21 Thông số tối ưu cho quá trình thu nhận La từ tổng đất hiếm Đông Pao 96 Bảng 3.22 ảnh hưởng nồng độ NH 4 NO 3 đến sự phân bố của Pr 3+ 98 Bảng 3.23 ảnh hưởng của NH 4 Cl đến mức độ chiết Nd- Pr - Aliquat 336 - NH 4 NO 3 99 Bảng 3.24 Hệ số tách β Pr/Nd của hệ Nd-Pr - Aliquat 336 - NH 4 NO 3 (1M) ở các nồng độ và tỉ lệ nồng độ khác nhau của Nd và Pr 100 Bảng 3.25 Nồng độ Nd và Pr ở dung dịch nước sau chiết ứng với các lần nạp liệu 104 Bảng 3.26 Nồng độ Nd và Pr ở pha hữu cơ sau chiết 105 Bảng 3.27 Nồng độ Nd và Pr trong pha nước ở các bậc chiết và các bậc rửa 106 Bảng 3.28 Nồng độ của Nd và Pr trong pha hữu cơ ở các bậc chiết và rửa 107 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 1.1 Quy trình sản xuất tổng clorua đất hiếm từ basnezit của Mỹ 22 Hình 1.2 Sơ đồ phân huỷ tinh quặng đất hiếm hỗn hợp bằng H 2 SO 4 24 Hình 1.3 Quan hệ của hệ số cân bằng chiết với số thứ tự nguyên tử Z 30 10 Hỡnh 1.4 Quan h gia hiu sut chit ca cỏc ion kim loi chuyn tip vi pH cõn bng pha nc 31 Hỡnh 1.5 Lu trỡnh ca quỏ trỡnh chit phõn on tỏch hai cu t A-B 37 Hỡnh 2.1 S ph thuc nng phc vo thnh phn ca dung dch ng phõn t 49 Hỡnh 2.2 Cỏc trng thỏi cõn bng ca h chit ngc dũng giỏn on 50 Hỡnh 3.1 nh hng ca nng axit n hiu sut ho tỏch 56 Hỡnh 3.2 nh h-ởng của nhiệt độ đến hiệu suất hoà tách 57 Hình 3.3 ảnh h-ởng của tỉ lệ A/Q đến mức độ hoà tách đất hiếm 58 Hỡnh 3.4 S ph thuc mc ho tỏch qung vo thi gian 59 Hỡnh 3.5 nh hng nhit n hiu sut tỏch v tinh khit ca Ce 61 Hỡnh 3.6 nh hng nng t him n quỏ trỡnh tỏch sunfat kộp 62 Hỡnh 3.7 Quan h gia Na 2 SO 4 /Ln 3+ vi quỏ trỡnh kt ta sunfat kộp 63 Hỡnh 3.8 nh hng axớt dung dch t him n quỏ trỡnh tỏch Ce 64 Hỡnh 3.9 nh hng ca ion F - ti quỏ trỡnh tỏch Ce(IV) 65 Hỡnh 3.10 S quỏ trỡnh x lý basnezit ca Vit Nam 68 Hỡnh 3.11 Thi gian thit lp cõn bng h Ce(SO 4 ) 2 - PC88A - H 2 SO 4 70 Hỡnh 3.12 th biu din s ph thuc ca lgD vo lg[PC88A] 72 Hỡnh 3.13 th biu din s ph thuc ca lgD vo giỏ tr -lg[H + ] 73 Hỡnh 3.14 Dóy ng phõn t mol trong h chit PC88A-Ce(IV) 79 Hỡnh 3.15 ng ng nhit ca quỏ trỡnh chit Ce(IV) bng PC88A 0,5 M (HNO 3 2 M) 83 Hỡnh 3.16 S ph thuc ca h s phõn b vo nng ca HNO 3 84 Hỡnh 3.17 S ph thuc lgD ca mt s NTH(III) 0,05 M vo nng axit HNO 3 trong dung mụi PC88A 0,5 M 84 Hỡnh 3.18 Xỏc nh s bc chit theo cu trỳc McCabe- Thiele 86 Hỡnh 3.19 S kho sỏt tinh ch xeri theo k thut chit ngc dũng nhiu bc 87 [...]... nhận đất hiếm cao Nh-ợc điểm của ph-ơng pháp là đòi hỏi tinh quặng có chất l-ợng cao và đặc biệt sự ăn mòn thiết bị của axit HCl 1.2.3.2 Công nghệ xử lý tinh quặng basnezit của Trung Quốc 23 Trung Quốc là n-ớc có mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới (Mỏ Baiyunebo) chứa đồng thời cả basnezit và monazit với tỷ lệ từ 6 : 4 đến 7 : 3 t-ơng ứng Quá trình tuyển cho hai loại tinh quặng có hàm l-ợng tổng đất hiếm. .. tuyn khoỏng, ho tan tinh qung n tỏch, tinh ch v thu hi Cú nh vy cụng ngh c ỏp dng vo thc tin mi thc s cú hiu qu cao T nhng thc trng v mt s nhn xột qua tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu trong v ngoi nc, lun ỏn: Nghiờn cu iu kin tỏch riờng r xeri, lantan, praseoim, neoim t tinh qung t him ụng Pao t ni dung nghiờn cu c s khoa hc cho cỏc giai on x lý, tỏch v tinh ch cỏc NTH phõn nhúm nh t tinh qung t him ụng... trình tuyển cho hai loại tinh quặng có hàm l-ợng tổng đất hiếm khác nhau, loại thấp khoảng từ 30 40% và loại cao khoảng 50 60% oxit đất hiếm [108] Trung quc, c hai phng phỏp c s dng phõn hu tinh qung t him: phng phỏp phõn hu bng axit sunfuric v phng phỏp phõn hu bng HCl v NaOH Trong ú, phng phỏp c bn phõn hu tinh qung t him basnezit cú cha monazit l phõn hu bng axit sunfuric nhit cao Phng phỏp... kinh t 1.2.3.1 Cụng ngh x lý tinh qung t him basnezit ca M M basnezit ln th hai th gii Mountain Pass, California, M Tinh qung thu c cú hm lng tng oxit t him khong70% v tp cht thp c thng kờ trong Bng 1.7 [66] C s ca phng phỏp phõn hu tinh qung basnezit 70% oxit H thu nhn clorua H do cụng ty Molycorp l phõn hu bng HCl cú kt hp vi NaOH S cụng ngh ny c trỡnh by Hỡnh 1.1 Tinh qung Basnezit (4082 kg)... (2772 kg oxit H) Rn Hoỏ cht Tinh ch Lng gn 22 Lc Lc Rn Hỡnh 1.1 Quy trỡnh sn xut tng clorua t him t basnezit ca M Bng 1.7 Thnh phn hoỏ hc chớnh ca tinh qung basnezit (M) Thnh phn Hm lng (%) Thnh phn Hm lng (%) Tng oxit H 68 ~ 72 S mt khi nung 19 ~ 21 BaSO4 0,5 ~ 1,0 SiO2 0,5 ~ 1,0 Fe2O3 0,3 ~ 0,5 F 5,0 ~ 5,5 CaO 0,5 ~ 1,0 ThO2 < 0,1 Theo công nghệ này có thể sản xuất tổng đất hiếm d-ới dạng clorua với... bng cỏc phng phỏp kt tinh sau khi ho tan qung v dựng phng phỏp chit lng-lng trc tip tinh qung tỏch v tinh ch NTH Theo tớnh toỏn ca Trung tõm Nghiờn cu Cụng ngh Quc gia v Vt liu t him Trung Quc (National Engineering Research Center for Rare earth Materials- CREM), cụng ngh sn xut trc tip clorua t him bng phng phỏp chit lng-lng ó gim c ti 30% giỏ thnh [68] 1.2.3.3 Cụng ngh x lý tinh qung basnezit ca... sunfat kộp cỏc t him (III) 3 Nghiờn cu tinh ch xeri bng phng phỏp chit lng-lng vi cỏc tỏc nhõn chit khỏc nhau - Nghiờn cu c trng chit v c ch chit xy ra trong h: Ce(SO4)2 - PC88A H2SO4 - Nghiờn cu c trng chit v c ch chit ca h Ce(NO3)4-PC88A-HNO3 - Tinh ch xeri bng phng phỏp chit lng-lng vi PC88A trong mụi trng axit nitric 4 Nghiờn cu kh nng v iu kin phõn chia, tinh ch cỏc nguyờn t t him nhúm nh La,... tn tng oxit t him (cp R1E) Tng tr lng tim nng ca 3 m ny l c 20.000.000 tn [26] 1.2.2 C s hoỏ hc ca cỏc quỏ trỡnh phõn hu tinh qung t him 1.2.2.1 Phõn hu tinh qung basnezit bng HCl v NaOH C s ca phng phỏp l phõn hu bng axit HCl cú kt hp vi NaOH [67, 99] Hai phn ba lng t him trong tinh qung basnezit nm di dng cacbonat c phn ng vi HCl c khong 90 0C theo phn ng 1.1 Ln2(CO3)3 LnF3 + 9HCl 2LnCl3(dd) +... thy, phng phỏp phõn hu kim cú nhiu u im nờn c la chn trin khai cụng nghip x lý tinh qung t him xenotim 1.2.3 Mt s cụng ngh x lý tinh qung basnezit ca th gii C s hoỏ hc ca cỏc cụng ngh ó c trỡnh by trờn õy, nhng do c im qung m mi nc tin hnh theo cụng ngh riờng ca mỡnh Kinh nghim th gii cho thy rng, vic la chn cụng ngh phõn hu tinh qung cn phi tớnh n cỏc nguyờn tc sau: tn dng hon ton ngun ti nguyờn trong... tỏch v tinh ch cỏc NTH phõn nhúm nh t tinh qung t him ụng Pao Ni dung ny gm cỏc vn v x lý tinh 13 qung basnezit ụng Pao, phõn chia s b v nghiờn cu iu kin phõn chia, tinh ch cỏc nguyờn t Ce, La, Pr v Nd bng k thut chit lng-lng Ni dung c th ca lun ỏn gm im chớnh sau õy: 1 Thnh phn khoỏng vt hc, hoỏ hc v x lý tinh qung basnezit ụng Pao bng phng phỏp nung oxi hoỏ 2 Nghiờn cu quỏ trỡnh tỏch trc tip xeri . Từ những thực trạng và một số nhận xét qua tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án: Nghiên cứu điều kiện tách riêng rẽ xeri, lantan, praseođim, neođim từ tinh quặng đất. tố đất hiếm 15 1.2 Kỹ thuật sản xuất tổng đất hiếm từ tinh quặng 18 1.2.1 Tài nguyên đất hiếm 18 1.2.2 Cơ sở hoá học của các quá trình phân huỷ tinh quặng đất hiếm 20 1.2.2.1 Phân huỷ tinh. neođim từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao” đặt nội dung nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giai đoạn xử lý, tách và tinh chế các NTĐH phân nhóm nhẹ từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao. Nội dung này gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều kiện tách riêng rẽ Xeri, lantan, praseođim, neođim từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao161718, Nghiên cứu điều kiện tách riêng rẽ Xeri, lantan, praseođim, neođim từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao161718, Nghiên cứu điều kiện tách riêng rẽ Xeri, lantan, praseođim, neođim từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao161718, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM, 2 KỸ THUẬT SẢN XUẤT TỔNG ĐẤT HIẾM TỪ TINH QUẶNG, 3 PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG-LỎNG TÁCH VÀ TINH CHẾ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM BẰNG CÁC TÁC NHÂN CHIẾT AXIT NAPHTHENIC VÀ ALIQUAT 336, 1.4 PHƯƠNG PHÁP TÁCH VÀ TINH CHẾ XERI, CHƯƠNG 2 KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM, 1 HOÁ CHẤT SỬ DỤNG, 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KIỂM TRA, CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 1 PHÂN HUỶ TINH QUẶNG ĐẤT HIẾM ĐÔNG PAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUNG OXI HOÁ VÀ HOÀ TÁCH AXIT, 2 NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TÁCH XERI TRỰC TIẾP TỪ DUNG DỊCH HOÀ TÁCH, 3 NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN TINH CHẾ XERI, 4 NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN TÁCH LANTAN TỪ TỔNG OXIT CÁC ĐẤT HIẾM BASNEZIT ĐÔNG PAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT VỚI AXIT NAPHTHENIC TRONG MÔI TRƯỜNG HCl, 5 NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN PHÂN CHIA Nd VÀ Pr BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT VỚI DUNG MÔI ALIQUAT 336 TRONG MÔI TRƯỜNG NH NO, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay