38832 christmas domino 1 4

Climate change as environmental and economic hazard - phần 1.4

Climate change as environmental and economic hazard - phần 1.4
... increasing activity in the basin the increase has occurred in the easternmost part of the basin, far from land The activity in areas where landfall takes place shows very similar trends to the landfall ... landfalls and damage Hurricanes in Named storms in Landfalling basin hurricanes Damage 0.87 0.46 0.27 * 0.52 0.42 * 0.58 0.45 * * 0.71 basin Hurricanes in basin Intense hurricanes in basin Landfalling ... the ENVIRONMENTAL HAZARDS easternmost portion of the basin (i.e the two most eastern quadrants in Figure 4b) has seen an increase in storm activity This question will once again lead to thus-far...
 • 8
 • 339
 • 0

Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi - Phần 1.4

Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi - Phần 1.4
... 1,65 2,4 - 1,45+0,04m 1,8+0,12m - 1,65 2,4 - Chú thích: Với tiết diện tính tỉ số Fc/Fb không tính phần cánh đặt thẳng đứng 228 sổ tay KTTL * Phần - sở kỹ thuật thủy lợi * Tập Bảng 4-3 1 Hệ số ... độ tính toán liên kết bulông xác định theo công thức bảng 4-8 , bảng 4-9 4-1 0 206 sổ tay KTTL * Phần - sở kỹ thuật thủy lợi * Tập Bảng 4-8 Công thức xác định cường độ tính toán liên kết bulông ... R 216 sổ tay KTTL * Phần - sở kỹ thuật thủy lợi * Tập Bảng 4-2 0 Hệ số uốn dọc j cấu kiện chịu nén trung tâm Công thức tính hệ số uốn dọc j Khi R j = - (0, 073 - 5,53 )l l E j = 1, 47 - 13 2,5...
 • 41
 • 1,161
 • 0

Tuyển chọn nuôi cấy chủng aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1, 4-glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase

Tuyển chọn nuôi cấy chủng aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1, 4-glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase
... chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4 -glucanase đánh giá tính chất hóa endo-β-1,4 glucanase” với mục tiêu: (1) Tuyển chọn chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4 -glucanase ... - NGUYỄN VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4 -GLUCANASE VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4 -GLUCANASE Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... tổng hợp endo-β-1,4 -glucanase cao tìm môi trƣờng nuôi cấy thích hợp để tạo endo-β-1,4 -glucanase ngoại bào, (2) Tinh đƣợc endo-β-1,4 glucanase đánh giá số tính chất hóa Số hóa bới Trung tâm...
 • 97
 • 688
 • 0

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó
... chọn đề tài: Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất hóa Với mục tiêu: a) Tuyển chọn chủng nấm A oryzae sinh tổng hợp endo-β1,4-glucanase ... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỮU QUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60.42.30 ... số chủng A oryzae Song song với định tính, khả sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase từ 35 chủng A oryzae môi trƣờng khoáng MTK đƣợc định lƣợng Sau 72 nuôi cấy chủng A oryzae VTCC-F-045 có khả sinh...
 • 90
 • 642
 • 0

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 1 - 4

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 1 - 4
... hình tự nhiên - HS tập - HS chơi trò chơi thi xếp hàng - Chạy tự nhiên địa hình tự nhiên - Đi thờng, vừa vừa thả lỏng Giáo án Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp 11 Giáo án Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc ... Phần 3- 5 ' + GV nhận lớp phổ biến nội + Lớp trởng tập hợp lớp báo Giáo án Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp mở đầu dung yêu cầu học Phần - GV HD HS chơi + ÔN tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số - ... kẻ thẳng, nhanh chuyển sang Giáo án Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp chạy Phần kết thúc 3- 4 ' - Học trò chơi " Tìm ngời huy - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi - Trò chơi " Chạy tiếp sức...
 • 11
 • 4,547
 • 3

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng thay thế cho công nghiệp xi măng lò quay 1,4 triệu tấn/năm
... nghệ thuộc đề tài cấp Nhà nớc mã số KC 06-07 CN Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng thay cho công nghiệp xi măng quay 1,4 triệu tấn/năm , Nhóm đề tài Viện IMI tham gia Phần lọc ... nớc Với công nghệ khác đợc sử dụng nh công nghệ sản xuất xi măng theo phơng pháp khô, phơng pháp ớt, xi măng quay, xi măng đứng Nhng đặc thù trình công nghệ, công nghiệp sản xuất xi măng ... trình công nghệ, cấu tạo để đa kiểu, chủng loại thiết bị tiêu biểu Thiết kế, lập quy trình chế tạo khảo nghiệm thiết bị để sản xuất lọc bụi tĩnh điện Q = 1.230m3/ph cho nhà máy xi măng quay 1,4...
 • 18
 • 313
 • 1

Khảo sát quá trình hình thành Mof-5 giữa 1,4- Benzendicacboxylic acid và Zn(NO3)2

Khảo sát quá trình hình thành Mof-5 giữa 1,4- Benzendicacboxylic acid và Zn(NO3)2
... PHỤ LỤC KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MOF-5 GIỮA 1,4BENZENEDICARBOXYLIC ACID Zn(NO3)2 Phụ lục 1.1 Khảo sát hình thành vật liệu MOFs 80oC Dung môi: DMF pH = 3.0 – 5.0 Tỷ lệ mol H2BDC Zn(NO3)2 ... 90oC Bảng 1.2: Khảo sát hình thành vật liệu MOFs nồng độ tỷ lệ H2BDC /Zn(NO3)2 10 ml dung môi DMF, to = 90oC, t = 24 h Tỷ lệ Thí [H2BDC] nghiệm (M) pH H2BDC/ Hình thái tinh thể Zn(NO3)2 3.57 4.06 ... 0,0075 (M), (a) tỷ lệ H2BDC /Zn(NO3)2 = : : (b) tỷ lệ H2BDC /Zn(NO3)2 = : Phụ lục 1.3 Khảo sát hình thành vật liệu MOFs 100oC Dung môi: DMF pH = 3.0 – 5.0 Tỷ lệ mol H2BDC Zn(NO3)2 = 1:1, 1:2, 1:3,...
 • 28
 • 350
 • 3

TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE

TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE
... chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase đánh giá tính chất hóa endo-β-1,4glucanase” với mục tiêu: (1) Tuyển chọn chủng Aspergillus awamori sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase ... - NGUYỄN VĂN TUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... CHẤT 3.1.1 Chủng nấm Hai mƣơi sáu chủng A awamori Viện Vi sinh vật Công nghệ Sinh học - Đại học Quốc Gia Hà Nội cung cấp đƣợc sử dụng để tuyển chọn, nuôi cấy chủng vi sinh vật sinh tổng hợp endoglucanase...
 • 97
 • 466
 • 0

Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỮU QUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60.42.30 ... Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất hóa Với mục tiêu: a) Tuyển chọn chủng nấm A oryzae sinh tổng hợp endo-β1,4-glucanase cao; b) Tối ƣu điều kiện sinh tổng hợp ... số chủng A oryzae Song song với định tính, khả sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase từ 35 chủng A oryzae môi trƣờng khoáng MTK đƣợc định lƣợng Sau 72 nuôi cấy chủng A oryzae VTCC-F-045 có khả sinh...
 • 90
 • 381
 • 0

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO GIAO DIỆN MẠNG STM-N (N = 1, 4, 16, 64) THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ SDH

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO GIAO DIỆN MẠNG STM-N (N = 1, 4, 16, 64) THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ SDH
... QUANG SDH VIấT NAM 1 Giao din STM-N ca thit b v mng quang SDH/ NG -SDH in hỡnh Vit nam 1.1 Thit b SDH/ NG -SDH in hỡnh trin khai Vit nam .1 1.2 Giao din STM-N ca thit b v mng quang SDH/ NG -SDH ... thi ca tớn hiu ti giao din, bao gm jitter v wander (da theo G.823 cho giao din PDH v G.825 cho giao din SDH) Mc tiờu ca ti ny l nghiờn cu v xõy dng tiờu chun cho giao din mng STM-N v cu trỳc khung ... ca tớn hiu ti giao din, bao gm jitter v wander (da theo G.823 cho giao din PDH v G.825 cho giao din SDH) - Nhu cu thc t v kh nng ỏp dng: Cn cú tiờu chun TCVN v giao din SDH phc v cho vic m bo...
 • 62
 • 580
 • 7

Giao an lop 5 tuan 1-4

Giao an lop 5 tuan 1-4
... : 11 11x5 55 15 15 x 25 3 75 -Gv yêu cầu hs làm = = ; = = ; 2 x5 10 31 31x 62 = = 5x2 10 x 25 100 Bài : GV: Nguyễn Ngọc Hiếu Trang 50 Lớp E Giáo án 6 x4 24 50 0 50 0 : 10 50 = = ; = = 25 25 x 100 ... phân số thập 2000 69 69 x5 3 45 = = phân : 2000 2000 x5 10000 -Phân số -Hs làm Trang 40 Lớp E Giáo án 7 x5 35 = = 2 x5 10 6:3 = = c) 30 30 : 10 a) 3 x 25 75 = = 4 x 25 100 64 64 : 8 = = d) 800 ... nước, anh giao nhiệm vụ chuyển nhận thư từ, tài liệu +3: Trong công việc, anh Trọng bình tónh nhanh trí +4: Trong buổi mít tinh, anh bắn chết tên mật thám bò bắt +5: Trước án giặc, anh hiên ngang...
 • 156
 • 1,376
 • 14

Xem thêm