Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

90 522 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 22:49

Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỮU QUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA CỦA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC HÀ NỘI-2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN HỮU QUÂN TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA CỦA Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60.42.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Quyền Đình Thi Thực hiện tại: Viện Công nghệ Sinh học Viện Khoa học công nghệ Việt Nam HÀ NỘI-2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Quyền Đình Thi trƣởng phòng Công nghệ sinh học Enzyme, Phó viện trƣởng Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, đã định hƣớng ý tƣởng nghiên cứu, tận tình hƣớng dẫn nghiên cứu, sửa luận văn tạo mọi điều kiện về hóa chất cũng nhƣ trang thiết bị nghiên cứu để tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Đỗ Thị Tuyên, CN. Đào Thị Tuyết tập thể cán bộ Phòng Công nghệ Sinh học Enzyme, Viện Công nghệ Sinh học đã tận tình hƣớng dẫn thí nghiệm, thƣờng xuyên chỉ bảo kiến thức chuyên môn, sửa luận văn tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp tôi học tập rèn luyện trong suốt quá trình thực tập. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Sinh trƣờng ĐHSP - Đại học Thái Nguyên đã giảng dạy tạo điều kiện chu đáo cho tôi trong suốt quá trình học tập hoàn thành khóa luận. Bên cạnh đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè những ngƣời thân đã động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập để tôi có đƣợc kết quả nhƣ ngày hôm nay. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ quí báu đó ! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2009 Học Viên Nguyễn Hữu Quân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 CHƢƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 1.1. ĐỊNH NGHĨA . 2 1.2. NGUỒN GỐC PHÂN LOẠI . 2 1.2.1. Nguồn gốc 2 1.2.2. Phân loại enzyme . 3 1.3. CẤU TRÚC . 5 1.3.1. Cấu trúc bậc nhất 5 1.3.2. Cấu trúc không gian . 6 1.4. CƠ CHẾ XÚC TÁC 8 1.5. Khái quát về Aspergillus oryzae 10 1.6. Ứng dụng 11 1.6.1. Trong công nghiệp sản xuất giấy bột giấy 11 1.6.2. Trong công nghiệp chế biến thực phẩm 12 1.6.3. Trong công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi . 13 1.6.4. Trong công nghiệp sản xuất dung môi hữu cơ 14 1.6.5. Trong công nghệ sử rác thải sản xuất phân bón vi sinh 14 1.7. ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE . 16 1.7.1. Nguồn carbon . 16 1.7.2. Nguồn nitrogen 17 1.7.3. Nhiệt độ nuôi cấy . 18 1.7.4. Ảnh hƣởng của pH môi trƣờng . 18 1.8. TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENZYME . 19 1.8.1. Ảnh hƣởng của nhiệt độ . 19 1.8.2. Ảnh hƣởng của pH . 20 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.8.3. Ảnh hƣởng của các ion kim loại . 20 1.8.4. Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ các chất tẩy rửa . 21 Chƣơng 2. NGUYÊN LIỆU PHƢƠNG PHÁP 22 2.1. NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT 22 2.1.1. Chủng giống . 22 2.1.2. Thiết bị . 22 2.1.3. Hóa chất . 22 2.1.4. Dung dịch đệm phá tế bào . 23 2.1.5. Môi trƣờng . 24 2.2. PHƢƠNG PHÁP . 25 2.2.1. Nuôi cấy sinh tổng hợp enzyme . 25 2.2.2. Định tính endo-β-1,4-glucanase 25 2.2.3. Xác định hoạt tính endo-β-1,4-glucanase 25 2.2.4. Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số yếu tố môi trƣờng lên khả năng sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase 27 2.2.5. Tinh sạch sơ bộ endo-β-1,4-glucanase 29 2.2.6. Điện di SDS-PAGE 30 2.2.7. Xác định tính chất hóa của endo-β-1,4-glucanase . 30 2.2.8. Các phƣơng pháp sinh học phân tử . 32 Chƣơng 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 3.1. Sàng lọc chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp endo-β-1,4- glucanase cao . 36 3.2. Phân loại chủng nấm sợi A. oryzae VTCC-F-045 dựa vào đoạn gene 28S rRNA 37 3.3. Tối ƣu các điều kiện sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase . 39 3.3.1. Khả năng sinh endo-β-1,4-glucanase theo thời gian . 39 3.3.2. Ảnh hƣởng của nồng độ cơ chất cảm ứng . 40 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.3.3. Ảnh hƣởng của nguồn carbon . 41 3.3.4. Ảnh hƣởng của nồng độ carbon 43 3.3.5. Ảnh hƣởng của nguồn nitrogen 44 3.3.6. Ảnh hƣởng của nồng độ nitrogen . 45 3.3.7. Nhiệt độ nuôi cấy . 46 3.3.8. Ảnh hƣởng của pH nuôi cấy . 47 3.4. Tinh sạch sơ bộ endo-β-1,4-glucanase . 48 3.5. Tính chất hóa của endo-β-1,4-glucanase 50 3.5.1. Nhiệt độ phản ứng tối ƣu 50 3.5.2. pH phản ứng tối ƣu . 51 3.5.3. Độ bền nhiệt . 52 3.5.4. Độ bền pH 54 3.5.5. Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ . 55 3.5.6. Ảnh hƣởng của một số chất tẩy rửa 56 3.5.7. Ảnh hƣởng của ion kim loại . 57 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 59 KẾT LUẬN 59 KIẾN NGHỊ . 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 TIẾNG VIỆT . 61 TIẾNG ANH 64 PHỤ LỤC 69 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Thiết bị đƣợc sử dụng trong thí nghiệm . 22 Bảng 2.2. Các hóa chất đƣợc sử dụng trong thí nghiệm . 23 Bảng 2.3. Danh sách các dung dịch đệm đƣợc sử dụng trong thí nghiệm 23 Bảng 3.1. Hoạt tính endo-β-1,4-glucanase của 35 chủng A. oryzae 37 Bảng 3.3. Ảnh hƣởng của nguồn carbon đến khả năng sinh tổng hợp endo-β- 1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 42 Bảng 3.2. Tóm tắt quá trình tinh sạch endo-β-1,4-glucanase từ chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 49 Bảng 3.4. Ảnh hƣởng của ion kim loại lên độ bền endo-β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 57 Bảng 4.1. Đƣờng chuẩn glucose . 69 Bảng 4.2. Trình tự nucleotide của đoạn gene 28S rRNA từ chủng A. oryzae VTCC-F-045 69 Bảng 4.3. Khả năng sinh endo-β-1,4-glucanase theo thời gian . 70 Bảng 4.4. Ảnh hƣởng của nồng độ CMC tới khả năng sinh endo-β-1,4- glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 70 Bảng 4.5. Ảnh hƣởng của nguồn cacbon tới khả năng sinh endo-β-1,4- glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 71 Bảng 4.6. Ảnh hƣởng của nồng độ lactose tới khả năng sinh endo-β-1,4- glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 71 Bảng 4.7. Ảnh hƣởng của nguồn nitrogen tới khả năng sinh endo-β-1,4- glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 72 Bảng 4.8. Ảnh hƣởng của nồng độ bột đậu tƣơng tới khả năng sinh endo-β- 1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 72 Bảng 4.9. Ảnh hƣởng của nhiệt độ nuôi cấy tới khả năng sinh endo-β-1,4- glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 72 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Bảng 4.10. Ảnh hƣởng của pH nuôi cấy tới khả năng sinh endo-β-1,4- glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 73 Bảng 4.11. Ảnh hƣởng của nhiệt độ phản ứng tới hoạt tính endo-β-1,4- glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 73 Bảng 4.12. Ảnh hƣởng của pH phản ứng tới hoạt tính endo-β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 74 Bảng 4.13. Độ bền nhiệt của endo-β-1,4-glucanase 75 Bảng 4.14. Độ bền pH của endo-β-1,4-glucanase . 76 Bảng 4.15. Ảnh hƣởng của chất tẩy rửa tới hoạt tính endo-β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 77 Bảng 4.16. Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ tới hoạt tính endo-β-1,4- glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 77 Bảng 4.17. Ảnh hƣởng của ion kim loại tới hoạt tính endo-β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 78 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Cấu trúc không gian từ trên xuống (A) từ bên sang (B) của Cel12A từ H. grisea . 7 Hình 1.2. Cấu trúc vùng liên kết enzyme - cơ chất của Cel12A từ H. grisea 8 Hình 1.3. Cơ chế thủy phân cellulose (A) phức hệ cellulose (B) của cellulase . 9 Hình 1.4. Sự thủy phân của 3 loại enzyme trong phức hệ cellulase 10 Hình 1.5. Cấu trúc bộ gene của A. oryzae 11 Hình 2.1. Đƣờng chuẩn glucose . 26 Hình 2.2. Quy trình tinh sạch endo-β-1,4-glucanase từ chủng A. oryzae VTCC-F-045 29 Hình 3.1. Hoạt tính endo-β-1,4-glucanase của một số chủng A. oryzae 36 Hình 3.2. Điện di đồ sản phẩm PCR từ khuôn DNA của chủng A. oryzae (A); Sản phẩm Plasmid (B) Sản phẩm cắt vector tái tổ hợp bằng XhoI XbaI (C). . 38 Hình 3.3. Cây phân loại chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 39 Hình 3.4. Khả năng sinh endo-β-1,4-glucanase theo thời gian của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 40 Hình 3.5. Ảnh hƣởng của nồng độ CMC đến khả năng sinh tổng hợp endo-β- 1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 41 Hình 3.6. Ảnh hƣởng của nồng độ lactose đến khả năng sinh tổng hợp endo- β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 44 Hình 3.7. Ảnh hƣởng của nguồn nitrogen đến khả năng sinh tổng hợp endo-β- 1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 45 Hình 3.8. Ảnh hƣởng của nồng độ bột đậu tƣơng đến khả năng sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 46 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Hình 3.9. Ảnh hƣởng của nhiệt độ tới khả năng sinh tổng hợp enzyme endo- β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 47 Hình 3.10. Ảnh hƣởng của pH môi trƣờng tới khả năng sinh tổng hợp endo-β- 1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 48 Hình 3.11. Sắc kí đồ trên cột Sephadex G100 (A) Điện di đồ SDS-PAGE của chủng A. oryzae VTCC-F-045 (B) 49 Hình 3.12. Ảnh hƣởng của nhiệt độ phản ứng lên hoạt tính endo-β-1,4- glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 51 Hình 3.13. Ảnh hƣởng của pH phản ứng lên hoạt tính endo-β-1,4-glucanase ở chủng A. oryzae VTCC-F-045 52 Bảng 3.14. Ảnh hƣởng của nhiệt độ lên độ bền endo-β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 53 Hình 3.15. Ảnh hƣởng của pH lên độ bền endo-β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 54 Hình 3.16. Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ lên độ bền endo-β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 . 55 Hình 3.17. Ảnh hƣởng của chất tẩy rửa lên độ bền endo-β-1,4-glucanase của chủng A. oryzae VTCC-F-045 56 [...]... nông nghiệp, chúng tôi đã chọn đề tài: Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất hóa của Với mục tiêu: a) Tuyển chọn chủng nấm A oryzae sinh tổng hợp endo-β1,4-glucanase cao; b) Tối ƣu điều kiện sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase ngoại bào từ chủng A oryzae xác định tính chất hóa của endo-β-1,4glucanase Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... hợp enzyme của vi sinh vật Mỗi loài vi sinh vật có pH nuôi cấy khác nhau phù hợp cho việc sinh tổng hợp enzyme pH thích hợp cho mỗi loài có thể là acid, trung tính hay kiềm pH thích hợp đối với các chủng vi khuẩn ƣa ấm sinh tổng hợp cellulase là 6,5-7,0 pH tối ƣu là 7,0; còn các chủng xạ khuẩn ƣa nhiệt là 7,0-7,5 pH tối ƣu là 7,5 (Trần Đình Toại et al., 2008) Chủng Bacillus sinh tổng hợp mạnh nhất... thích hợp cho quá trình sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase Kawamori cs (1987) khi nghiên cứu trên chủng Thermoascus aurantiacus A-131 Thermoascus reese QM 9414 cho thấy Avicel là nguồn carbon thích hợp nhất để chủng T reese QM 9414 sinh tổng hợp CMCase, tiếp đến là bã mía, cellulose, lactose, CMC xylan Trong khi lõi ngô xylan lại là nguồn carbon thích hợp cho chủng T aurantiacus A-131 sinh tổng. .. nhiệt độ 20-37°C Các loài chịu nhiệt sinh trƣởng phát triển tốt ở nhiệt độ cao trên 50°C Khi nghiên cứu các chủng vi sinh vật sinh tổng hợp endo-β1,4-glucanase cho thấy, ở chủng vi khuẩn B subtilis nhiệt độ thích hợp cho sinh tổng hợp enzyme là 37°C (Tang et al., 2004) Đối với các chủng vi khuẩn xạ khuẩn chịu nhiệt thì nhiệt độ thích hợp để các chủng này sinh enzyme cao từ 45-55°C (Nguyễn Lan... trình sống của vi sinh vật nói chung của nấm mốc nói riêng Mỗi loài vi sinh vật thích nghi với một vùng nhiệt độ khác nhau, căn cứ vào sự thích nghi nhiệt độ, các loài vi sinh vật đƣợc chia làm 3 nhóm là nhóm vi sinh vật ƣa lạnh chịu lạnh; nhóm vi sinh vật ƣa ấm nhóm vi sinh vật chịu nhiệt Các loài ƣa lạnh sinh trƣởng đƣợc trong điều kiện nhiệt độ dƣới 15°C; các loài ƣa ấm sinh trƣởng phát... cao nấm men bột đậu tƣơng rất thích hợp cho khả năng sinh enzyme (Tang et al., 2004) Nguồn nitrogen là urea bột đậu tƣơng ảnh hƣởng mạnh mẽ tới quá trình tổng hợp cellulase của chủng A niger NRRL-363 (Hoàng Quốc Khánh et al., 2003); Acharya cs (2008) khi nghiên cứu trên chủng A niger cho thấy peptone, ammonium sulfate urea là nguồn nitrogen thích hợp cho chủng A niger sinh tổng hợp cellulase... bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 21 Chƣơng 2 NGUYÊN LIỆU PHƢƠNG PHÁP 2.1 NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT 2.1.1 Chủng giống Ba mƣơi lăm chủng nấm A oryzae do Viện vi sinh vật Công nghệ sinh học (Đại học Quốc gia Hà Nội) cung cấp đƣợc sử dụng để tuyển chọn chủng sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase cao nhất 2.1.2 Thiết bị Các thiết bị sử dụng trong thí nghiệm đƣợc liệt... hay peptone Tùy loài vi sinh vật mà nguồn nitrogen đƣợc sử dụng là khác nhau Đa số các loài có khả năng sử dụng cả nguồn nitrogen vô cơ hữu cơ, tuy nhiên mức độ đồng hóa từng loại nitrogen để sinh enzyme lại phụ thuộc vào từng loài Tang cs (2004) khi tối ƣu điều kiện nuôi cấy chủng B subtilis nhận thấy nguồn nitrogen vô cơ không thích hợp cho sự sinh trƣởng sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase;... and Jilani, 2008) 1.8 TÍNH CHẤT HÓA CỦA ENZYME Mỗi loại enzyme đƣợc tổng hợp từ các loài khác nhau có cấu trúc hoạt tính sinh học khác nhau Nhiệt độ, pH, các dung môi hữu cơ, chất tẩy rửa hay các ion kim loại có ảnh hƣởng rất lớn tới hoạt tính của enzyme 1.8.1 Ảnh hƣởng của nhiệt độ Vận tốc phản ứng do enzyme xúc tác chỉ tăng lên khi tăng nhiệt độ trong một giới hạn nhất định, chƣa ảnh hƣởng đến... tăng hoạt tính enzyme so với đối chứng (đạt 320% 162%); trong khi Mg2+, Cu2+, Zn2+, Hg2+ EDTA ức chế mạnh hoạt động của enzyme (đạt 20% với EDTA 43% với Hg2+) (Chinedu et al., 2008) 1.8.4 Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ các chất tẩy rửa Các chất tẩy rửa dung môi hữu cơ có ảnh hƣởng rất mạnh tới hoạt tính của enzyme, tùy từng loại enzyme mà sự ảnh hƣởng của các dung môi hữu cơ chất tẩy . gi y v b t gi y; c ng nghi p ch bi n th c phẩm; c ng nghi p s n xu t th c n ch n nu i; c ng nghi p ch bi n dung m i h u c ; hay c ng nghi p x l r c. đ ng th i nh m t n d ng c c phế phụ phẩm trong n ng nghi p, ch ng t i đã ch n đề t i: Tuy n ch n, nu i c y ch ng Aspergillus oryzae sinh t ng h p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó, Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó, Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó, Phân loại theo đặc điểm phân tử, Cấu trúc bậc nhất Cấu trúc không gian, CƠ CHẾ XÚC TÁC Khái quát về Aspergillus oryzae, Trong công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy Trong công nghiệp chế biến thực phẩm, Trong cơng nghiệp sản xuất thức ăn chăn ni Trong cơng nghiệp sản xuất dung mơi hữu cơ Trong cơng nghệ sử lý rác thải và sản xuất phân bón vi sinh, Nguồn carbon Ứng dụng, Nguồn nitrogen Nhiệt độ nuôi cấy, Ảnh hƣởng của nhiệt độ Ảnh hƣởng của pH, Ảnh hƣởng của các ion kim loại Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ và các chất tẩy rửa, Chủng giống Thiết bị Hóa chất Dung dịch và đệm phá tế bào, Khảo sát thời gian sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase Tối ƣu nguồn carbon Tối ƣu nguồn nitrogen, Xác định độ bền nhiệt và độ bền pH Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ Ảnh hƣởng của chất tẩy rửa Ảnh hƣởng của ion kim loại, Khuếch đại gene bằng PCR Gắn dính sản phẩm PCR vào pJET1.2 Biến nạp plasmid hóa học, Ảnh hƣởng của nồng độ cơ chất cảm ứng Ảnh hƣởng của nguồn carbon, Ảnh hƣởng của nồng độ carbon Ảnh hƣởng của nguồn nitrogen, Ảnh hƣởng của nồng độ nitrogen Nhiệt độ nuôi cấy, Tinh sạch sơ bộ endo-β-1,4-glucanase, pH phản ứng tối ƣu Độ bền nhiệt, Độ bền pH Ảnh hƣởng của dung môi hữu cơ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay